?evre dan??manl?k ankara R.Gazete No. 27448
R.G. Tarihi: 30.12.2009
 
?evre ve Orman Bakanl???ndan:
 
?MR?N? TAMAMLAMI? ARA?LARIN KONTROL?
HAKKINDA Y?NETMEL?K
 
B?R?NC? B?L?M
Ama?, Kapsam, Dayanak, Tan?mlar ve Genel ?lkeler
 
     Ama?
     MADDE 1 – (1) Bu Y?netmeli?in amac?; ?evre ve insan sa?l???n?n korunmas? i?in ara?lardan kaynaklanan at?klar?n olu?umunu engellemek, ?mr?n? tamamlam?? ara?lar ve bunlara ait par?alar?n yeniden kullan?m, geri d?n???m ve geri kazan?m i?lemleri ile bertaraf edilecek at?k miktar?n? azaltmak, ekonomik operat?rlerin ve ge?ici depolama alanlar?n?n tabi olacaklar? standartlar? ve y?k?ml?l?kleri belirlemektir.
 
Before have a rolex replica , Beatrice had been on the list many times. It seems that her good replica watches also indirectly assimilated Pierre.
     Kapsam
     MADDE 2 – (1) Bu Y?netmelik; 18/7/1997 tarihli ve 23053 m?kerrer say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Karayollar? Trafik Y?netmeli?inin 3 ?nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (d) bendinin 2.1 ve 3.1 numaral? alt bentlerinde belirtilen M1, N1 kategorisindeki ara?lar?, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki ?? tekerlekli ara?lar?, bu kategorilerdeki ?mr?n? tamamlam?? ara?lar ile bunlara ait aksam par?alar? ve malzemeleri kapsar.
     (2) T?rk Silahl? Kuvvetleri envanterinde kay?tl? bulunan ara?lar Makina ve Kimya End?strisi Kurumuna teslim edilir. 30/5/1985 tarihli ve 3212 say?l? Silahl? Kuvvetler ?htiya? Fazlas? Mal ve Hizmetlerinin Sat??, Hibe, Devir ve Elden ??kar?lmas?; Di?er Devletler Ad?na Yurt D??? ve Yurt ??i Al?mlar?n Yap?lmas? ve E?itim G?recek Yabanc? Personel Hakk?nda Kanun, 17/12/1937 tarihli ve 3284 say?l? Baz? Maden Hurdalar?n?n D??ar? ??kar?lmas?n?n Yasak Edilmesi ve Sat?n Al?nmas? Hakk?nda Kanun ile 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? kapsam?ndaki uygulama esaslar? sakl? kalmak kayd?yla, T?rk Silahl? Kuvvetleri ve bu kuruma ait ara?lar bu Y?netmeli?in 12, 13, 16, 18 ve 20 nci maddelerinden muaft?r.
     (3) 28/6/2009 tarihli ve 27272 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Motorlu Ara?lar ve R?morklar? Tip Onay? Y?netmeli?i eki Ek XII A'ya g?re onay alm?? ara?lar, bu Y?netmeli?in 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinden, s?z konusu Y?netmelik eki Ek XI'de belirtilen ?zel Ama?l? Ara?lar bu Y?netmeli?in 16 nc? maddesinden, 1970 y?l? ve ?ncesinde ?retilmi? ara?lar bu Y?netmeli?in 16 ve18 inci maddelerinden muaft?r.
     (4) 23/12/2004 tarihli ve 25679 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan ?ki veya ?? Tekerlekli Motorlu Ara?lar?n Tip Onay? Y?netmeli?i kapsam?nda yer alan motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki ?? tekerlekli ara?lara bu Y?netmeli?in 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri uygulan?r.
     (5) Bu Y?netmelik ara?lar?n kullan?m ?m?rleri s?resince ne ?ekilde bak?m g?rd?klerine veya onar?ld?klar?na ve bu i?lemler s?ras?nda de?i?tirilen aksam par?alar?n ve yedek par?alar?n ilgili mevzuata uygun olup olmad???na bak?lmaks?z?n, ?zellikle g?venlik standartlar?, hava emisyonlar?, g?r?lt? kontrol? ile toprak ve suyun korunmas?yla ilgili ulusal mevzuat h?k?mleri sakl? kalmak kayd?yla uygulan?r.
 
     Dayanak
     MADDE 3 – (1) Bu Y?netmelik; 1/5/2003 tarihli ve 4856 say?l? ?evre ve Orman Bakanl??? Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanunun 9 uncu maddesi ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 say?l? ?evre Kanunu h?k?mlerine dayan?larak haz?rlanm??t?r.
 
     Tan?mlar
     MADDE 4 – (1) Bu Y?netmelikte ge?en;
     a) Aksam par?a: Bir araca ?retimi esnas?nda dahil edilen herhangi bir par?ay? veya par?alar b?t?n?n?,
     b) Ara?: Motorlu Ara?lar ve R?morklar? Tip Onay? Y?netmeli?i kapsam?nda yer alan, s?r?c? d???nda en fazla 8 ki?ilik oturma yeri olan, yolcu ta??maya y?nelik motorlu ara?lar? (M1), azami a??rl??? 3500 kilogram? a?mayan motorlu y?k ta??ma ara?lar?n? (N1) ve ?ki veya ?? Tekerlekli Motorlu Ara?lar?n Tip Onay? Y?netmeli?i kapsam?nda yer alan, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki ?? tekerlekli ara?lar?,
     c) Ara? sahibi: 13/10/1983 tarihli ve 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanununa g?re ara? hurdaya ayr?lmadan ?nceki en son sahibini,
     ?) Bakanl?k: ?evre ve Orman Bakanl???n?,
     d) Bertaraf: 5/7/2008 tarihli ve 26927 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan At?k Y?netimi Genel Esaslar?na ?li?kin Y?netmelik eki EK II A'da yer alan i?lemlerden herhangi birini,
     e) Ekonomik operat?r: Ara?lar?n ve bunlar?n par?a ve malzemelerinin ?retici, da??t?c? ve ithalat??lar? ile ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n toplama, s?kme, kesme, par?alama, geri kazanma, geri d?n??t?rme i?lemlerinden herhangi birini yapanlar?,
     f) Enerji geri kazan?m?: Yanabilir at?klar?n do?rudan veya di?er at?klarla yak?lmas?yla elde edilen ?s?n?n enerji ?retimi amac?yla kullan?lmas?n?,
     g) Ge?ici depolama alan?: Ek-1'e uygun olarak, ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n ar?nd?r?ld???, s?k?ld??? ve i?leme tesisine g?nderilinceye kadar ge?ici olarak bekletildi?i ve 15 inci maddeye g?re ?evre izin ve lisans? al?nm?? alanlar?,
     ?) Geri d?n???m: Enerji olarak geri kazan?m? hari?, orijinal kullan?m veya di?er ama?lar i?in at?k malzemelerin bir ?retim s?recinde yeniden i?leme tabi tutulmas?n?,
     h) Geri kazan?m: At?k Y?netimi Genel Esaslar?na ?li?kin Y?netmelik eki EK II B'de yer alan i?lemlerden herhangi birini,
     ?) ??leme: ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n bir tesise teslim edildikten sonra ar?nd?r?lmas?, s?k?lmesi, kesilmesi, par?alanmas?, par?alama sonras? olu?an at?klar?n geri kazan?ma veya bertarafa haz?rlanmas? i?in yap?lan her t?rl? faaliyet ile ?mr?n? tamamlam?? ara?lar ve bunlara ait aksam par?alar?n geri kazan?m? veya bertaraf? ?ncesi ger?ekle?tirilecek di?er i?lemleri,
     i) ??leme tesisi: ??leme tan?m? kapsam?nda yer alan kesme, par?alama, par?alama sonras? olu?an at?klar?n geri kazan?ma veya bertarafa haz?rlanmas?, ?mr?n? tamamlam?? ara?lar ve bunlara ait aksam par?alar?n geri kazan?m? veya bertaraf? ?ncesi ger?ekle?tirilecek faaliyetlerden birini veya bir ka??n? ger?ekle?tiren ve 15 inci maddeye g?re ?evre izin ve lisans? al?nm?? tesisleri,
     j) Negatif piyasa de?eri: ??leme tan?m? kapsam?nda yer alan faaliyetler sonucunda ?mr?n? tamamlam?? ara?lardan bir katma de?er elde edilememesi nedeniyle ortaya ??kan maliyetleri,
     k) ?mr?n? tamamlam?? ara? (?TA): At?k Y?netimi Genel Esaslar?na ?li?kin Y?netmelikte yer alan at?k tan?m?na uygun arac?,
     l) ?TA teslim yeri: Kay?ttan d??me ve bertaraf formu temin edilerek ?mr?n? tamamlam?? arac?n kay?ttan d??me i?lemlerinin tamamland??? yeri,
     m) ?nleme: ?mr?n? tamamlam?? ara?lar ile bu ara?lardan kaynaklanan madde ve malzemelerin miktar?n? ve ?evreye olan zararl? etkilerini azaltmay? ama?layan tedbirleri,
     n) Par?alay?c?: Do?rudan tekrar kullan?labilir metal hurda elde etmek amac? da dahil olmak ?zere, ?mr?n? tamamlam?? ara?lar? par?alara ay?rmaya veya k???k par?alar haline getirmeye yarayan her t?rl? ekipman?,
     o) S?k?m bilgisi: ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n ?evreye zarar vermeyecek ?ekilde i?leme tabi tutulmas? amac?yla, ara? ve par?a ?reticileri taraf?ndan haz?rlanan ve i?leme tesislerinin, el kitap???? olarak veya elektronik ortamda ula?abilecekleri bilgileri,
     ?) Tehlikeli madde: 26/12/2008 tarihli ve 27092 m?kerrer say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Tehlikeli Maddeler ve M?stahzarlar?n S?n?fland?r?lmas?, Ambalajlanmas? ve Etiketlenmesi Hakk?nda Y?netmelik eki Ek 2'de yer alan maddelerden herhangi birini,
     p) ?retici: Arac? ?reten veya ticari ama?la ithal eden ger?ek ve t?zel ki?ileri,
     r) Yeniden kullan?m: ?mr?n? tamamlam?? ara?lara ait par?alar?n ilk ?retim amac?na uygun ve herhangi bir tehlike yaratmamak ?art?yla kullan?lmalar? i?in y?r?t?len her t?rl? faaliyeti,
     ifade eder.
 
     Genel ilkeler
     MADDE 5 – (1) At?k Y?netimi Genel Esaslar?na ?li?kin Y?netmelik h?k?mleri sakl? kalmak kayd?yla ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n kontrol?ne ili?kin esaslar ?unlard?r;
     a) ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n ithalat? yasakt?r.
     b) Geri d?n???m uygulamalar?n? yayg?nla?t?rmak i?in ara?larda geri d?n??t?r?lm?? malzeme kullan?m? artt?r?l?r.
     c) Yeni ara?lar?n ve bunlara ait malzeme ve par?alar?n tasar?m ve ?retimi, ara? ?mr?n? tamamlad?ktan sonra s?k?m?n?, yeniden kullan?m?n?, geri kazan?m?n? ve geri d?n???m?n? kolayla?t?racak ?ekilde yap?l?r.
 
?K?NC? B?L?M
G?rev, Yetki ve Y?k?ml?l?kler
 
     Bakanl???n g?rev ve yetkileri
     MADDE 6 – (1) Bakanl?k;
     a) 15 inci maddeye g?re ?evre izin ve lisans? vermekle,
     b) 20 nci madde gere?ince haz?rlanan raporlar? de?erlendirmek ve buna ili?kin bir veri taban? olu?turmakla,
     c) Ekonomik operat?rleri denetlemek ve bu Y?netmelik h?k?mlerine ayk?r?l?k tespit edilmesi halinde gerekli cezai i?lemleri uygulamakla,
     ?) ??leme tesisleri ile ge?ici depolama alanlar?n? denetlemek ve bu Y?netmelik h?k?mlerine ayk?r?l?k tespit edilmesi halinde gerekli cezai i?lemleri uygulamakla,
     g?revli ve yetkilidir.
     (2) Birinci f?kran?n (?) bendinde belirtilen g?revler il ?evre ve orman m?d?rl?klerince yerine getirilir.
 
     Ara? sahibinin y?k?ml?l?kleri
     MADDE 7 – (1) Ara? sahibi, ?mr?n? tamamlam?? arac?n? ?TA teslim yerleri, ge?ici depolama alanlar? ya da i?leme tesislerine 12 nci maddeye uygun olarak teslim etmek ve 13 ?nc? maddeye g?re arac? teslim alandan araca ait onayl? ara? kay?ttan d??me ve bertaraf formunu almakla y?k?ml?d?r.
 
     Ekonomik operat?rlerin y?k?ml?l?kleri
     MADDE 8 – (1) Ekonomik operat?rler;
     a) Tehlikeli madde kullan?m yasaklar?na uymakla,
     b) Gerekli kodlama, rapor verme, lisans ve tip onay? y?k?ml?l?klerini yerine getirmekle,
     c) ?TA toplama sistemini kurmak veya bir toplama sistemi i?inde yer almakla,
     ?) Toplanan ?TA'lar?n i?lenmesini, yeniden kullan?m?n?, geri kazan?m?n? ve geri d?n???m?n? belirlenen oranlarda yapmak veya yapt?rmakla,
     y?k?ml?d?r.
 
     Sigorta ?irketlerinin y?k?ml?l?kleri
     MADDE 9 – (1) Sigorta ?irketleri;
     a) Sigorta poli?eleri uyar?nca onar?m? ekonomik olarak m?mk?n olmay?p tam hasar ile bedeli ara? sahibine ?denmi? ara?lar? lisansl? ge?ici depolama alan?na ya da lisansl? i?leme tesisine 13 ?nc? maddeye uygun olarak teslim etmekle,
     b) Tam hasar halindeki ara? i?in takdir edilen bedel ?zerinde ihtilaf olmas? halinde arac? bekletmeden lisansl? ge?ici depolama alan?na ya da lisansl? i?leme tesisine ?ektirmekle,
     c) Tam hasar karar? verilerek kay?ttan d???r?len ara?lar? Ek 3'te yer alan formu esas alarak Bakanl??a y?ll?k olarak bildirmekle,
     ?) Sigorta poli?eleri uyar?nca onar?m s?ras?nda de?i?tirilen par?alar?, 3/6/2007 tarihli ve 5684 say?l? Sigortac?l?k Kanunu uyar?nca faaliyet g?stermeye yetkili sigorta eksperleri taraf?ndan haz?rlanan hasar onar?m raporuna istinaden lisansl? ge?ici depolama alan?na ya da lisansl? i?leme tesisine teslim etmekle,
     y?k?ml?d?r.
 
???NC? B?L?M
Ara?larda Tehlikeli Madde Kullan?m?n?n Yasaklanmas? ve ??aretlenmesi
 
     Tehlikeli maddelerin kullan?m?n?n yasaklanmas?
     MADDE 10 – (1) Geri d?n???m? kolayla?t?rmak, tehlikeli maddelerin ?evreye yay?lmas?n? ?nlemek ve bertaraf edilecek tehlikeli at?k miktar?n? azaltmak amac?yla ara?larda tehlikeli madde kullan?m? s?n?rland?r?l?r ve ileriye d?n?k tasar?mlarda tehlikeli madde kullan?m? asgari d?zeye indirilir.
     (2) Piyasaya s?r?len ara?lar ile bunlara ait malzeme ve par?alarda Ek-2'de listelenmi? muafiyetler haricinde kur?un, civa, kadmiyum, art? alt? de?erlikli krom kullan?lmas? yasakt?r.
 
     Tehlikeli maddelerin i?aretlenmesi
     MADDE 11 – (1) Ek 2'de yer alan par?a ve malzemeler 10 uncu maddede belirtilen yasaklamadan muaft?r. Ek 2'de i?aretlenmi? olan par?a ve malzemeler etiketlenerek tan?n?r hale getirilir ve bunlar?n ara? ?zerindeki yerleri s?k?m bilgisinde g?sterilir.
 
D?RD?NC? B?L?M
?mr?n? Tamamlam?? Ara?lar?n Toplanmas?, Ara? Kay?ttan D??me ve
Bertaraf Formunun Kullan?lmas?
 
     ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n toplanmas?
     MADDE 12 – (1) Ekonomik operat?rler, ?mr?n? tamamlam?? ara?lar ile ara?lar?n bak?m ve onar?m?ndan kaynaklanan yedek par?alar?n toplanmas?n? sa?lamak amac?yla ara? teslim yerlerini ve ge?ici depolama alanlar?n? kurarlar.
     (2) ?TA teslim yerleri ara? yo?unlu?una ba?l? olarak yeterli say?da ve ara? sahibinin kolayl?kla ula?abilece?i mesafelerde tesis edilir. ?TA teslim yeri bulunmayan veya yetersiz olan illerde bu yerler ara? ?reticileri taraf?ndan olu?turulur. Bu yerler i?in Ek-1'de yer alan ?artlar aranmaz. Teslim yerinde on adetten fazla ara? bekletilemez ve bekletme s?resi altm?? g?n? ge?emez. Ekonomik operat?rler teslim yerlerini ilgililerin kolayl?kla eri?ebilece?i ?ekilde duyurur.
     (3) ?reticiler, negatif piyasa de?eri olan ?mr?n? tamamlam?? ara?lar? ara? sahibinden bir bedel talep etmeden teslim al?r.
     (4) ???nc? f?krada yer alan bedelsiz geri alma zorunlulu?u a?a??daki nedenlerle ortadan kalkar;
     a) Mevcut arac?n, Karayollar? Trafik Kanununa g?re tescil i?leminin yap?lmam?? olmas?,
     b) Arac?n; ?anz?man, diferansiyel, katalizat?r, motor, elektronik kontrol ?niteleri, lastik, ?styap? gibi ?nemli par?alar?n?n bulunmamas?,
     c) Araca ait olmayan at?k veya hurda malzemenin bulunmas?,
     ?) Arac?n bu Y?netmeli?in kapsam? d???ndaki bir ara? s?n?f?na d?n??t?r?lmesi.
 
     Ara? teslimi, ara? kay?ttan d??me ve bertaraf formu
     MADDE 13 – (1) Arac?n; ara? sahibince ara? teslim yeri, lisansl? i?leme tesisleri ya da lisansl? ge?ici depolama alanlar?na teslimi s?ras?nda a?a??daki belgeler ibraz edilir;
     a) Kay?tlar?nda haciz, rehin, tedbir gibi ?erhlerin bulunmad???na dair trafik tescil kurulu?lar?ndan al?nm?? belge,
     b) Trafikten ?ekilmi? ara?lar hari?, ilgili vergi dairesinden al?nm??, motorlu ara?lar vergisi ile bu vergiye ili?kin gecikme zamm?, gecikme faizi, vergi cezas?, trafik idari para cezas?, ge?i? ?creti ve idari para cezas? borcu bulunmad???na dair ili?ik kesme belgesi.
     (2) ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n trafik kayd?n?n silindi?inin ve ?evreyle uyumlu olarak bertaraf edildi?inin belgelenebilmesi i?in, Ek-3'te ?rne?i yer alan "Ara? Kay?ttan D??me ve Bertaraf Formu" kullan?l?r. Bu form, seri numaralar? Bakanl?ktan al?nmak suretiyle ekonomik operat?rler taraf?ndan bast?r?l?r ve ara? teslim yerleri ile lisansl? ge?ici depolama alanlar? taraf?ndan ara? sahibine bir bedel al?nmadan verilir.
     (3) Ara? kay?ttan d??me ve bertaraf formu beyaz, pembe, ye?il ve mavi renkler olmak ?zere d?rt n?shadan olu?ur ve a?a??daki ?ekilde kullan?l?r;
     a) Formun (A) k?sm? arac? teslim alan taraf?ndan doldurulur.
     b) Formun (B) k?sm? ara? sahibi taraf?ndan doldurulur.
     c) Ara?, ara? sahibinin m?racaat? ?zerine Karayollar? Trafik Y?netmeli?inin 39 uncu maddesi h?k?mlerine uygun olarak hurdaya ayr?l?r. Hurdaya ay?rma i?lemi s?ras?nda "Ara? Kay?ttan D??me ve Bertaraf Formu"nun ibraz? zorunludur. Hurdaya ay?rma i?lemi tamamland?ktan sonra formun (C) k?sm? onaylan?r. Onaylanan formun pembe n?shas? i?lemi yapan trafik tescil kurulu?unda kal?r, beyaz, ye?il ve mavi n?shalar ara? sahibine teslim edilir.
     (4) Beyaz n?sha ile birlikte arac?n hurdaya ayr?ld???na ili?kin ara? tescil belgesi ara? sahibinde kal?r. Mavi ve ye?il n?sha arac? teslim alana verilir. Ye?il n?sha ge?ici depolama alan?nda kal?r. Mavi n?sha ara? ile birlikte i?leme tesisine g?nderilir. Mavi n?shalar i?leme tesisince 20 nci maddede belirtilen belgelerle birlikte y?l sonunda toplu halde Bakanl??a g?nderilir.
     (5) ??leme tesisleri taraf?ndan, araca ait motor blo?unun sat???n?n yap?lmas? halinde, bu sat??a ili?kin d?zenlenen faturan?n ekine "Ara? Kay?ttan D??me ve Bertaraf Formu"nun ilgili tesis taraf?ndan tasdiklenmi? bir ?rne?i eklenir.
 
BE??NC? B?L?M
??leme Tesislerince Uyulmas? Gereken Hususlar ile
?evre ?zin ve Lisans?
 
     ??leme tesislerince uyulmas? gereken hususlar
     MADDE 14 – (1) ??leme tesisleri a?a??daki hususlara uygun olarak faaliyet g?sterir;
     a) Ek-1'de belirtilen teknik ?artlar ve uygulama ko?ullar? sa?lan?r.
     b) ??leme tesislerinde olu?an at?klar?n tehlikeli at?klarla kirlenmemesi i?in, ?mr?n? tamamlam?? ara?lar tehlikeli madde ve par?alar?ndan ar?nd?r?l?p s?k?lmeden i?leme tesislerine g?nderilmez.
     c) S?k?m ve depolama i?lemleri, ara? par?alar?n?n yeniden kullan?m?, geri kazan?m? ve geri d?n???m?ne uygun olarak yap?l?r. Bu ama?la tekrar kullan?lacak, geri kazan?lacak ve geri d?n??t?r?lecek par?alar i?in ayr? depolama alanlar? olu?turulur.
     ?) ?mr?n? tamamlam?? ara?lardan kaynaklanan ?evresel etkilerin en aza indirilmesi i?in, arac?n par?alanmas?, par?alama sonras? olu?an at?klar?n geri kazan?ma veya bertarafa haz?rlanmas? i?in yap?lan her t?rl? faaliyet ?ncesi t?m aksam par?alar ara? ?reticisinin s?k?m bilgisine uygun olarak ara?tan ??kar?l?r. Bu par?alardan Ek-2'de i?aretlenmi? olan kur?un, civa, kadmiyum, art? alt? de?erlikli krom i?erenler, i?erdikleri yasakl? maddelere g?re ayr? konteynerlerde toplan?r.
     d) Ge?ici depolama alanlar?na kabul edilen ?mr?n? tamamlam?? ara?lar, Ek-1'e g?re azami otuz i? g?n? i?inde ar?nd?r?l?r.
 
     ?evre izin ve lisans?
     MADDE 15 – (1) ?zel veya herhangi bir kamu kurumuna ait i?leme ve ge?ici depolama alanlar? Ek-1'de yer alan teknik kriterlere uygun olarak kurulur ve i?letilir. Bu faaliyetler i?in 29/4/2009 tarihli ve 27214 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan ?evre Kanununca Al?nmas? Gereken ?zin ve Lisanslar Hakk?nda Y?netmelik kapsam?nda ?evre izin ve lisans? al?nmas? zorunludur.
     (2) ??leme tesislerinin TS EN ISO 14001 ?evre y?netim sistemine sahip olmas? zorunludur. Tesisler lisans ald?ktan sonra bir y?l i?inde ?evre y?netim sistemini kurmak ve Bakanl??a belgelemekle y?k?ml?d?r.
 
ALTINCI B?L?M
Yeniden Kullan?m-Geri Kazan?m ve Yeniden Kullan?m-Geri D?n???m Oranlar?
ve Tip Onay?n?n Al?nmas?
 
     Yeniden kulan?m-geri kazan?m ve yeniden kullan?m-geri d?n???m oranlar?
     MADDE 16 – (1) ?mr?n? tamamlam?? ara?lardan ??kar?lan par?alar, ara? g?venli?i ve ?evre standartlar?n? kar??lamalar? durumunda yeniden kullan?l?r. Yeniden kullan?lamayan par?alar ?evresel a??dan uygunsa geri d?n??t?r?l?r veya geri kazan?l?r. Bu faaliyetler hava emisyonlar?, g?r?lt? kontrol? gibi ?evresel gerekliliklere uygun olarak yap?l?r. Bu ama?la a?a??daki esaslara ekonomik operat?rlerce uyulur;
     a) ?mr?n? tamamlam?? ara?larda yeniden kullan?m ve geri kazan?m oranlar? ortalama ara? a??rl???n?n en az % 85'i; yeniden kullan?m ve geri d?n???m oranlar? ise ortalama ara? a??rl???n?n en az % 80'i olmal?d?r.
     b) 1/1/1980 tarihinden ?nce ?retilmi? olan ara?larda yeniden kullan?m-geri kazan?m oran? ortalama ara? a??rl???n?n %75'inden, yeniden kullan?m-geri d?n???m oran? ise ortalama ara? a??rl???n?n %70'inden az olamaz.
     c) 1/1/2020 tarihinden itibaren ?mr?n? tamamlam?? ara?larda yeniden kullan?m-geri kazan?m oranlar? ortalama ara? a??rl???n?n en az % 95'ine; yeniden kullan?m-geri d?n???m oranlar? ise ortalama ara? a??rl???n?n en az % 85'ine ??kar?l?r.
 
     Tip onay?n?n al?nmas?
     MADDE 17 – (1) Yeni ara? tasar?mlar?nda; yeniden kullan?m, geri d?n???m ve geri kazan?m oranlar?na ili?kin esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan belirlenir. Bu esaslara dayal? olarak ?reticiler Sanayi ve Ticaret Bakanl???ndan tip onay? al?rlar.
     (2) M?nferit tip onaylar?n?n 28/11/2008 tarihli ve 27068 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Ara?lar?n ?mal, Tadil ve Montaj? Hakk?nda Y?netmelik kapsam?nda al?nmas? zorunludur.
 
YED?NC? B?L?M
?e?itli ve Son H?k?mler
 
     Malzeme kodlama standartlar? ve s?k?m bilgisinin haz?rlanmas?
     MADDE 18 – (1) Geri kazan?ma ve yeniden kullan?ma uygun malzemelerin kolay ay?rt edilebilmesi i?in belirtilen standartlara g?re ara? par?a ve malzeme tedarik?ileri taraf?ndan kodlama yap?l?r. Bu ama?la;
     a) Ara?lardaki 100 gramdan daha a??r olan plastik malzemeler i?in, TS EN ISO 1043-1, TS EN ISO 1043-2 ve TS EN ISO 11469 standartlar?,
     b) Ara?lardaki 200 gramdan daha a??r olan kau?uk malzemeler i?in, TS 1531 ISO 1629 standard?
uygulan?r.
     (2) ??leme tesisleri taraf?ndan 16 nc? maddede belirtilen oranlara ula??labilmesi i?in ?reticiler, tip onay? ald?klar? her tip yeni arac?n s?k?m bilgisini arac?n piyasaya s?r?lmesinden en ge? alt? ay i?erisinde i?leme tesislerine sa?lar. S?k?m bilgisinde plastik, demir, demir d??? metaller, kau?uk gibi farkl? t?rdeki par?a ve malzemeler ile tehlikeli maddelerin ara?taki yerleri a??k olarak belirtilir.
     (3) Ticari ve end?striyel s?rlar sakl? kalmak kayd?yla par?a ?reticileri, yeniden kullan?labilir par?alar?n s?k?m?, depolanmas? ve teste tabi tutulmas? ile ilgili yeterli bilgiyi ge?ici depolama alanlar?n?n ve i?leme tesislerinin talep etmesi halinde vermekle y?k?ml?d?r.
 
     Bilgilendirme
     MADDE 19 – (1) ?reticiler; geri kazan?m ve geri d?n???m a??s?ndan ara? tasar?m bilgileri ile ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n ?evreyle uyumlu ar?nd?rma ve s?k?m bilgilerini ara?lar?n tan?t?m kitap??klar?nda bulundurur.
 
     Rapor verme y?k?ml?l???
     MADDE 20 – (1) Ekonomik operat?rler 16 nc? madde kapsam?nda yeniden kullan?m-geri kazan?m ve yeniden kullan?m-geri d?n???m oranlar?na ili?kin Ek-4'te yer alan tablolar? her y?l ?ubat ay? sonuna kadar Bakanl??a g?ndermekle y?k?ml?d?r.
     (2) ?reticiler, y?ll?k olarak i? piyasaya s?r?len, ihra? ve ithal edilen miktarlar ile 8 inci maddedeki y?k?ml?l?klerine ili?kin faaliyetlerini i?eren bir raporu her y?l ?ubat ay? sonuna kadar Bakanl??a verir.
 
     Ta??ma
     MADDE 21 – (1) ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n ta??nmas?, 31/3/2007 tarihli ve 26479 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Ta??nmas? Hakk?nda Y?netmelik h?k?mlerine g?re y?r?t?l?r.
 
     Geri kazan?m, geri d?n???m, enerji geri kazan?m? ve bertaraf
     MADDE 22 – (1) ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n i?lenmesi sonucu ortaya ??kan malzeme, par?a ve at?klar?n yeniden kullan?m?, geri d?n???m?, geri kazan?m? ve bertaraf? Ek-1'in 5 inci maddesinde s?ralanan mevzuata uygun olarak yap?l?r.
     (2) Par?alama i?lemi s?ras?nda olu?an at?klar?n s?n?fland?r?lmas? i?in, LAGA PN 98 standard? veya e?de?er standartlara g?re numune al?n?r. Bu at?klarda PCB tayini DIN 38414-20 standard?na, hidrokarbon muhteviyat? ise TS EN 14039 standard?na uygun olarak yap?l?r.
 
     Y?netmeli?e ayk?r?l?k
     MADDE 23 – (1) Bu Y?netmeli?e ayk?r?l???n tespiti halinde, 2872 say?l? ?evre Kanununun 15 inci maddesi ile 20 nci maddesinin birinci f?kras?n?n (g), (r), (s), (u) ve (v) bentleri ve 23 ?nc? maddesi do?rultusunda i?lem yap?l?r.
 
     ?hracat ve transit ge?i?
     MADDE 24 – (1) ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n ihracat? ve transit ge?i?inde, 14/3/2005 tarihli ve 25755 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Tehlikeli At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?i h?k?mleri uygulan?r.
 
     Mevcut i?leme tesislerine lisans verilmesi
     GE??C? MADDE 1 – (1) Mevcut i?leme tesisleri bu Y?netmeli?in yay?m tarihini takip eden on iki ay i?inde 15 inci maddenin birinci f?kras?na g?re lisans almakla y?k?ml?d?r.
 
     Y?r?rl?k
     MADDE 25 – (1) Bu Y?netmeli?in;
     a) 9 uncu maddesi, M1 kategorisindeki ara?lar i?in 10 uncu maddesinin ikinci f?kras?, 12 nci maddesinin ???nc? ve d?rd?nc? f?kralar? ile 13, 19 ve 21 inci maddeleri y?netmeli?in yay?m tarihini takip eden on ikinci ay?n sonunda,
     b) M1 kategorisindeki ara?lar i?in 16 nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (a) ve (b) bentleri ile 18 ve 20 nci maddeleri Y?netmeli?in yay?m tarihini takip eden yirmi d?rd?nc? ay?n sonunda,
     c) 15 inci maddesinin ikinci f?kras?, N1 kategorisindeki ara?lar ile motosiklet ve motorlu bisikletler haricindeki di?er ?? tekerlekli ara?lar i?in 10 uncu maddesinin ikinci f?kras? ve 16 nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (a) ve (b) bentleri Y?netmeli?in yay?m tarihini takip eden otuz alt?nc? ay?n sonunda,
     d) Di?er maddeleri ise yay?m? tarihinde,
y?r?rl??e girer.
 
     Y?r?tme
     MADDE 26 – (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerini ?evre ve Orman Bakan? y?r?t?r.
 
Ek-1
 
?mr?n? Tamamlam?? Ara? Ge?ici Depolama ve ??leme Tesislerinin
Asgari Teknik ?zellikleri ve Bu Tesislerde Uygulanacak ??lemler
 
     ?mr?n? tamamlam?? ara? ge?ici depolama alanlar? ve i?leme tesislerinde At?k Y?netimi Genel Esaslar?na ?li?kin Y?netmeli?in 5 inci maddesinde belirtilen esaslar ile a?a??da s?ralanan asgari teknik ?zelliklere uyulur;
     1)(1) ?mr?n? tamamlam?? ara? ge?ici depolama alanlar?nda ve i?leme tesislerinde;
     a)E?imli ge?irimsiz zemin,
     b)S?z?nt? ve d?k?lmelerin toplanmas?n? sa?layacak drenaj kanallar?,
     c)Drenaj kanallar?na ba?l? ya? tutucular,
     ?)S?k?len aksam par?alar i?in kapal? bir depolama alan?, bu depoda biriktirilecek ya?la kirlenmi? par?alar i?in ge?irimsiz zemin,
     d)Ak? ve piller, filtreler, PCB/PCT i?eren radyat?rler i?in konteynerler,
     e)Yak?t, motor ya??, ?anz?man ya??, transmisyon ya?lar?, hidrolik ya?lar, so?utma s?v?lar?, antifiriz, fren s?v?lar?, klima s?v?lar? ve ?mr?n? tamamlam?? ara?lardan ??kan di?er s?v?lar i?in depolama tanklar?,
     f)Ya? ile kontamine olmu? y?zeyi temizlemek amac?yla absorban malzemeler ile ya? ??z?c?ler,
     g)Lastik depolama alanlar?,
bulundurulur.
     (2) Bir ge?ici depolama alan?nda ar?nd?r?ld??? belgelenen ?TA'lar? kabul edecek i?leme tesislerinin (d) ve (e) f?kralar?nda belirtilen ?artlar? sa?lanmalar? zorunlu de?ildir.
 
     2)(1) ?mr?n? tamamlam?? ara?lar?n ar?nd?r?lmas?nda,
     a)S?v?la?t?r?lm?? gaz tanklar? ve ak?lerin ??kar?lmas?,
     b)Hava yast?klar? gibi patlama olas?l??? bulunan par?alar?n ??kar?lmas? ya da n?tralizasyonu,
     c)Uygulama imk?n?n?n bulunmas? durumunda c?va i?erdi?i bilinen t?m par?alar?n ara?tan ??kar?lmas?
ger?ekle?tirilir.
     (2) S?v? ve/veya s?v?la?t?r?lm?? yak?t, motor ya??, transmisyon ya??, ?anz?man ya??, hidrolik ya??, so?utma s?v?lar?, antifiriz, fren s?v?lar? ve klima s?v?lar? bo?alt?lmas? ve ayr? depolanmas? gerekmektedir.
     (3) Kullan?lan konteyner ve tanklar At?k Y?netimi Genel Esaslar?na ?li?kin Y?netmelik ekinde yer alan at?k kodlar?na uygun olarak etiketlenir.
 
     3)(1) Par?alama ve geri d?n???m ?ncesi ?mr?n? tamamlam?? ara?lardan,
     a)Kataliz?rlerin,
     b)Par?alay?c?da ayr??t?r?lamayacaksa, bak?r, al?minyum ve magnezyum i?eren metal par?alar?n,
     c)Camlar?n,
     ?)Tampon, kontrol paneli, s?v? i?eren kaplar gibi b?y?k plastik par?alar?n,
     d)Par?alay?c?da par?alanarak geri d?n???m i?in uygun malzeme elde edilemeyece?i durumlarda lastiklerin
s?k?lmesi zorunludur.
 
     4)(1) Depolama i?leminin, s?v? i?eren par?alar?n veya geri kazan?labilir aksam ve yedek par?alar?n zarar g?rmeyece?i ?ekilde yap?lmas? gerekmektedir. Bu ama?la depo i?inde d?zeni ve s?n?fland?rmay? sa?layacak ekipmanlar bulundurulur.
 
     5)(1) ?mr?n? tamamlam?? ara?lar ile bu ara?lar? ge?ici depolayan, i?leyen, geri kazanan ve bertaraf eden tesislerden kaynaklanan at?k sular, at?k ya?lar, ?mr?n? tamamlam?? lastikler, at?k pil ve ak?m?lat?rler, poliklorlu bifenilli at?klar ile tehlikeli ?zellik ta??yan di?er at?klar?n ar?t?lmas?, geri kazan?m? ve bertaraf? s?ras?yla,
     a)30/7/2008 tarihli ve 26952 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan At?k Ya?lar?n Kontrol? Y?netmeli?i,
     b)25/11/2006 tarihli ve 26357 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan ?mr?n? Tamamlam?? Lastiklerin Kontrol? Y?netmeli?i,
     c)31/8/2004 tarihli ve 25569 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan At?k Pil ve Ak?m?lat?rlerin Kontrol? Y?netmeli?i,
     ?)27/12/2007 tarihli ve 26739 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan Poliklorlu Bifenillerin ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrol? Hakk?nda Y?netmeli?i,
     d)14/3/2005 tarihli ve 25755 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan Tehlikeli At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?i,
     e)31/12/2004 tarihli ve 25687 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan Su Kirlili?i Kontrol? Y?netmeli?i,
     f)22/6/2005 tarihli ve 25853 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan At?klar?n Ek Yak?t Olarak Kullan?lmas?nda Uyulacak Genel Kurallar Hakk?nda Tebli?
     h?k?mlerine tabidir.
 
 
Ek-2
Y?netmeli?in 11 inci Maddesinden Muaf Tutulan Malzeme ve Par?alar
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
----------o----------