?evre dan??manl?k ankara R.Gazete No. 27742
R.G. Tarihi: 27.10.2010
 
After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
?evre ve Orman Bakanl???ndan:
 
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TES?SLER?
TAR?FELER?N?N BEL?RLENMES?NDE UYULACAK USUL VE
ESASLARA ?L??K?N Y?NETMEL?K
 
B?R?NC? B?L?M
Ama?, Kapsam, Dayanak, Tan?mlar ve ?lkeler
 
 
     Ama?
     MADDE 1 –(1) Bu Y?netmeli?in amac?; at?ksu altyap? tesisleri ile evsel kat? at?k bertaraf tesislerinin kurulmas?, bak?m?, onar?m?, i?letilmesi, kapat?lmas? ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen t?m hizmetleri kar??layabilecek tam maliyet esasl? tarifelerin; at?ksu altyap? y?netimleri, b?y?k?ehir belediyeleri ve belediyeler taraf?ndan belirlenmesi, ayarlanmas? ve uygulanmas? yoluyla ?evresel altyap? hizmetlerinin s?rd?r?lebilirli?ini sa?lamakt?r.
 
     Kapsam
     MADDE 2 –(1)  Bu Y?netmelik,
     a) Kentsel veya end?striyel at?ksular?n toplanmas?, ar?t?lmas?, de?arj? veya geri kazan?m? ve ?slah?na ili?kin yat?r?mlara,
     b) At?ksu sistemlerinin i?letmesi, bak?m ve onar?m?na,
     c) Ar?tma ?amuru bertaraf?na veya geri kazan?lmas?na,
     ?) Evsel kat? at?klar i?in toplama, ta??ma, aktarma, geri kazan?m (kompost, yakma) ve bertaraf tesisleri kurulmas?, i?letilmesi, kapat?lmas? ve kapatma sonras? izlenmesi ve bak?m?na,
     ait tam maliyet esasl? tarifelerin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslar? kapsar.        
 
     Dayanak
     MADDE 3 – (1) Bu Y?netmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 say?l? ?evre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 say?l? ?evre ve Orman Bakanl??? Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanunun 9 uncu maddesine dayan?larak haz?rlanm??t?r.
 
     Tan?mlar
     MADDE 4 – (1) Bu Y?netmeli?in uygulanmas?nda;
     a) Abone: Su ve at?ksu ve kat? at?k hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak ger?ek veya t?zel ki?iyi,
     b) At?ksu altyap? y?netimleri: At?ksular? toplayan kanalizasyon sistemi ile at?ksular?n ar?t?ld??? ve ar?t?lm?? at?ksular?n bertaraf?n?n sa?land??? at?ksu altyap? sistemlerinin kurulmas?, bak?m?, onar?m?, ?slah? ve i?letilmesinden; b?y?k?ehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 say?l? ?stanbul Su ve Kanalizasyon ?daresi Genel M?d?rl??? Kurulu? ve G?revleri Hakk?nda Kanunla belirlenen kurulu?lar?, belediye ve m?cavir alan s?n?rlar? i?inde belediyeleri, 26/5/2005 tarihli ve 5355 say?l? Mahall? ?dare Birlikleri Kanununa istinaden bu ama?la kurulmu? idare birlikleri, bunlar?n d???nda iskana konu her t?rl? kullan?m alan?nda valili?in denetiminde bu alanlar? kullananlar?, serbest ve/veya end?stri b?lgelerinde b?lge m?d?rl?kleri, k?lt?r ve turizm koruma ve geli?me b?lgelerinde, turizm merkezlerinde K?lt?r ve Turizm Bakanl??? veya yetkili k?ld??? birimleri, organize sanayi b?lgelerinde organize sanayi b?lgesi y?netimini, k???k sanayi sitelerinde kooperatif ba?kanl?klar?n?, mevcut yerle?im alanlar?ndan kopuk olarak m?nferit yap?lm?? tatil k?y?, tatil sitesi, turizm tesis alanlar? ve benzeri kullan?m alanlar?nda ise site y?netimlerini veya tesis i?letmecilerini,
     c) At?k ?reticisi: Faaliyetleri sonucu at?k olu?umuna neden olan ki?i ve/veya at???n bile?iminde veya yap?s?nda bir de?i?ikli?e neden olacak ?n i?leme, kar??t?rma veya di?er i?lemleri yapan herhangi bir ger?ek veya t?zel ki?iyi,
     ?) At?k sahibi: At?k ?reticisini veya at???n sahibi olan ger?ek ve t?zel ki?ileri,
     d) Bakanl?k: ?evre ve Orman Bakanl???n?,
     e) Evsel kat? at?k idareleri: B?y?k?ehir belediyelerini, di?er belediyeleri ve belediye birliklerini,
     f) Hizmet: Hanehalklar?, kamu kurumlar? veya herhangi bir ekonomik faaliyet i?in;
     1) At?ksu toplama ve y?zey sular?na de?arj ile sonu?lanacak ar?tma faaliyetleri,
     2) Kat? at?k toplama, ta??ma, aktarma, geri kazan?m ve bertaraf hizmetlerini,
     g) Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 say?l? ?evre Kanununu,
     ?) K?lavuz kitaplar: Bu Y?netmeli?in esaslar?na uygun tarifelerin ve ?cretlerin haz?rlanmas?nda kullan?lacak olan ayr?nt?l? y?ntem ve hesaplamalar ile ?rnekleri i?eren yard?mc? kitaplar?,
     h) Kirleten: Faaliyetleri s?ras?nda veya sonras?nda do?rudan veya dolayl? olarak ?evre kirlili?ine, ekolojik dengenin ve ?evrenin bozulmas?na neden olan ger?ek ve t?zel ki?ileri,
     ?) Kirleten ?der ilkesi: At?klar?n olu?turdu?u veya olu?turmas? muhtemel ?evresel kirlenme ve bozulmay? ?nlemek, s?n?rland?rmak, gidermek ve ?evrenin iyile?tirilmesini sa?lamak i?in yap?lan ve/veya yap?lacak t?m yat?r?mlar?n ve harcamalar?n kirletenler veya bozulmaya neden olanlar taraf?ndan kar??lanaca?? ilkesini,
     i) Sistem: At?ksu altyap? y?netimleri ve/veya evsel kat? at?k idarelerinin sorumluluk alan? i?inde bulunan at?ksu ve evsel kat? at?k hizmetlerinin sa?lanmas? amac?yla kullan?lmas? ve/veya faydalan?lmas? gereken birbirinden ba??ms?z da olabilen 14 ?nc? ve 15 inci maddelerinde belirtilen s?re?lerin herbiri veya birka??n?,
     j) Tam maliyet esasl? tarife: At?ksu ve evsel kat? at?k ile ilgili verilen t?m hizmetler kar??l???nda ortaya ??kan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yans?t?lmas?na y?nelik y?ntemi ve bu y?ntemle hesaplanm?? ?cretler listesini,
     k) Tam maliyet muhasebesi: At?ksu ve evsel kat? at?k sistemlerinin devam? i?in gerekli t?m maliyetin belirlendi?i, topland??? ve raporland??? hesaplama sistemini,
     l) Toplam sistem maliyeti: Yat?r?m?n finansal maliyetini, sistemin i?letilmesi ve bak?m?n?, sabit varl?klar?n amortisman?n?, y?netim ve izleme giderlerini, vergileri, kamula?t?rmay? ve sistemin finansal s?rd?r?lebilirli?ini sa?layacak ?zkaynak getirisini de i?eren toplam de?eri,
     m) ?cret: 26/5/1981 tarihli ve 2464 say?l? Belediye Gelirleri Kanununun M?kerrer 44 ?nc? maddesi h?km? gere?i ?evre temizlik vergisi ile ayn? Kanunun 87 nci maddesi uyar?nca kanalizasyon harcamalar?na kat?lma pay? ve 2560 say?l? Kanunun 13 ?nc? maddesi uyar?nca al?nan kullan?lm?? sular? uzakla?t?rma bedelini de i?erecek ?ekilde; at?ksu ve evsel kat? at?k ile ilgili verilen t?m hizmetler kar??l???nda tam maliyet esasl? tarifeye g?re belirlenen toplam sistem maliyetini kar??lamak ?zere evsel kat? at?k ve at?ksu hizmetlerinden yararlananlar taraf?ndan ?denmesi gereken parasal de?eri,
     ifade eder.
 
     ?lkeler
     MADDE 5 –(1) S?rd?r?lebilir at?ksu ve evsel kat? at?k hizmetlerinin y?netilmesi amac?yla tarifelerin belirlenmesinde;
     a) Toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yans?t?lmas?,
     b) Tarifelerin kirleten ?der ilkesine g?re belirlenmesi,
     c) At?ksu hizmetlerinden tahsil edilen ?cretlerin, at?ksu; evsel kat? at?k hizmetlerinden tahsil edilen ?cretlerin de evsel kat? at?k ile ilgili hizmetler d???nda kullan?lmamas?,
     esast?r.
 
?K?NC? B?L?M
G?rev, Yetki ve Sorumluluklar
     Bakanl???n g?rev ve yetkileri
     MADDE 6 – (1) Bakanl?k;
     a) Bu Y?netmeli?in uygulanmas?na y?nelik i?birli?i ve koordinasyonu sa?lamakla,
     b) At?ksu altyap? y?netimlerinin ve evsel kat? at?k idarelerinin tarifelerin belirlenmesinde ?rnek alabilece?i K?lavuz Kitaplar? haz?rlamak ve yay?mlamakla,
     y?k?ml?d?r.
 
     At?ksu altyap? y?netimlerinin g?rev ve yetkileri
     MADDE 7 –(1) At?ksu Altyap? Y?netimleri;
     a) At?ksu altyap? hizmetini vermekle,
     b) At?ksu hizmetlerine ili?kin tarifeleri belirlemekle,
     c) At?ksu ?cretini toplamakla,
     y?k?ml?d?rler.
 
     Evsel kat? at?k idarelerinin g?rev ve yetkileri
     MADDE 8 –(1) Evsel Kat? At?k ?dareleri;
     a) Evsel kat? at?k hizmetini vermek veya verdirmekle,
     b) Evsel kat? at?k hizmetlerine ili?kin tarifeleri belirlemekle,
     c) Evsel kat? at?k ?cretini toplamakla,
     y?k?ml?d?rler.
 
     Abonelerin ve at?k ?reticilerinin y?k?ml?l?kleri
     MADDE 9 –(1) Aboneler ve at?k ?reticileri;
     a) ?lgili kurumlarca bu Y?netmelikteki esaslara uygun olarak belirlenen tarifelere g?re faturalanan at?ksu ve evsel kat? at?k ?cretlerini ?demekle,
     b) At?ksu altyap? y?netimleri ve evsel kat? at?k idareleri taraf?ndan talep edildi?i takdirde denetim amac?yla yap?lan ?l??mlerin masraflar?n? kar??lamakla,
     c) Sanayi tesisleri at?ksu altyap? y?netimleri taraf?ndan istenilen ?n ar?tma ?artlar?na uymakla,
     y?k?ml?d?rler.
 
???NC? B?L?M
Tam Maliyet Esasl? Tarifelerin Belirlenmesi
 
     Abonelik
     MADDE 10 – (1) At?ksu altyap? y?netimlerinin hizmet vermekle y?k?ml? oldu?u t?m ger?ek ve t?zel ki?ilerin abone olmas? zorunludur.
 
     Saya? zorunlulu?u
     MADDE 11 – (1) At?ksu altyap? y?netimlerinin verdi?i su ve/veya at?ksu hizmetlerinden yararlananlardan hem su hem de at?ksu abonesi olanlar su sayac?, sadece at?ksu abonesi olanlar at?ksu sayac? takt?rmakla ve i?ler durumda muhafaza etmekle y?k?ml?d?rler. Ancak at?ksu sayac? kullan?lmas?n?n teknik olarak m?mk?n olmad??? durumlarda bu y?k?ml?l?k aranmaz.
 
     Hizmet s?zle?mesi
     MADDE 12 – (1) Her bir abone i?in toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete g?re hesaplan?r. At?ksu altyap? y?netimleri ve/veya evsel kat? at?k idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone kar??l?kl? s?zle?me yapmakla y?k?ml?d?rler.
     (2) S?zle?me, abonenin ve/veya at?k ?reticisinin hangi hizmetlerden yararland???n? ve hangi tarife t?r? ?zerinden ?cretlendirilece?ini tan?mlar.
 
     Toplam sistem maliyeti
     MADDE 13 –(1) Toplam sistem maliyeti, yat?r?m?n finansal maliyeti, sistemin i?letilmesi ve bak?m?, sabit varl?klar?n amortisman maliyetleri, y?netim ve izleme giderleri, vergiler, kamula?t?rma ve sistemin finansal s?rd?r?lebilirli?ini sa?layacak ?zkaynak getirisinden olu?an tam maliyeti i?erir. Toplam sistem maliyeti, at?ksu veya evsel kat? at?k sisteminin i?letilmesi ve s?rd?r?lebilirli?i ile ba?lant?s? olmayan maliyetleri i?ermez.
     (2) ?cret, 2464 say?l? Kanunun M?kerrer 44 ?nc? maddesi h?km? gere?i al?nan ?evre temizlik vergisi, ayn? Kanunun 87 nci maddesi uyar?nca al?nacak kanalizasyon harcamalar?na kat?lma pay? 2560 say?l? Kanunun 13 ?nc? maddesi uyar?nca al?nan kullan?lm?? sular? uzakla?t?rma bedelleri toplam sistem maliyetinden ??kart?larak belirlenir.
 
     At?ksu sistemi bile?enleri
     MADDE 14 – (1) At?ksu altyap? y?netimlerinin toplam sistem maliyetinin hesaplanmas?nda esas alaca?? temel bile?enler ?unlard?r:
     a) Toplama,
     b) Nakil,
     c) Pompalama,
     ?) Ar?tma,
     d) De?arj,
     e) ?amur Bertaraf?,
     f) Geri Kazan?m,
     g) Sat??.
 
     Evsel kat? at?k sistemi s?re?leri
     MADDE 15 (1) Evsel kat? at?k idarelerinin toplam sistem maliyetinin hesaplanmas?nda esas alaca?? temel bile?enler ?unlard?r:
     a) Toplama,
     b) Ta??ma,
     c) Aktarma,
     ?) Geri kazan?m (kompost, yakma gibi),
     d) Bertaraf (D?zenli depo sahas?n?n kurulmas?, i?letilmesi, kapat?lmas?, kapatma sonras? bak?m ve g?zetim),
     e) Sat??.
 
     Amortisman
     MADDE 16 –(1) Tarifelerin hesaplanmas?nda kullan?lacak olan y?ll?k amortisman oran? varl???n kullan?m ?mr? ?zerinden hesaplan?r. Varl?klar?n kullan?m ?m?rleri i?in T?rk Standartlar? Enstit?s?n?n belirledi?i de?erler kullan?l?r. Sabit varl?klar?n maliyeti, de?i?tirme maliyeti prensibi kullan?larak de?erlendirilir.
 
      At?ksu hizmetleri i?in ?cretlendirme
      MADDE 17 – (1) At?ksu hizmetleri i?in ?cretlendirme yap?l?rken tam maliyet ve kirleten ?der esaslar? kullan?l?r. Bu esaslar?n uygulanmas?na y?nelik detaylar? i?eren ve tam maliyet esasl? tarifelerinin belirlenmesinde faydalan?labilecek usul ve esaslar Bakanl?k taraf?ndan At?ksu Tarifelerinin Belirlenmesine Y?nelik K?lavuz ad?yla Bakanl???n internet sayfas?nda yay?mlan?r.
     (2) At?ksu hizmetlerine ait ?cretler belirlenirken; su saya?lar?ndan kaydedilen su miktar?, i?me ve kullanma suyu kayna?? olarak yeralt? veya y?zey suyu kullanan ve ?ebekeye ba?l? olmayan aboneler i?in at?ksu sayac? olan yerlerde ?l??m de?eri, olmayan yerlerde idarece belirlenecek at?ksu miktar? esas al?n?r.
     (3) Sanayiler i?in ?cretlendirme, at?ksu debisi ve kirlilik y?k?ne, sanayi d??? aboneler i?in t?ketilen su miktar?na ya da idarece belirlenecek at?ksu miktarlar?na g?re yap?l?r.
     (4) At?ksu hizmetlerinin s?rd?r?lebilirli?i i?in asgari at?ksu ?creti 0,30 TL’dir. Belirlenen miktar?n bu asgari ?cretten daha d???k olmas? durumunda Bakanl???n uygun g?r??? al?n?r. Mevzuattaki y?k?ml?l?klere uygun ?ekilde at?ksu hizmetlerinin verilebilmesi i?in asgari at?ksu ?cretinin yeterli olmamas? durumunda tam maliyet esasl? tarifeye g?re at?ksu ?creti belirlenir.
 
     Evsel kat? at?k hizmetleri i?in ?cretlendirme
     MADDE 18 – (1) Evsel kat? at?k hizmetleri i?in ?cretlendirme yap?l?rken tam maliyet ve kirleten ?der esaslar? kullan?l?r. Bu esaslar?n uygulanmas?na y?nelik detaylar? i?eren ve tam maliyet esasl? tarifelerinin belirlenmesinde faydalan?labilecek usul ve esaslar Bakanl?k taraf?ndan Evsel Kat? At?k Tarifelerinin Belirlenmesine Y?nelik K?lavuz ad?yla Bakanl???n internet sayfas?nda yay?mlan?r.
     (2) Evsel kat? at?k hizmetlerine ait ?cretler belirlenirken, at?k ?reticisinin ?retti?i at?k miktar? a?a??daki birimlerden biri veya birka?? kullan?larak tespit edilebilir:
     a) At?k a??rl???,
     b) Konteyner say?s?, konteyner hacmi, konteyner doluluk oran? ve at?k toplama s?kl???,
     c) At?k toplama arac? say?s?, ara? hacmi, ara? doluluk oran? ve at?k toplama s?kl???,
     ?) At?k ?reticilerinin hanehalk? b?y?kl???, hastanelerde yatak say?s?, okullarda ??renci say?s? gibi belirli ?zelliklerine g?re belirlenebilecek sabit at?k ?retim de?erleri.
 
     At?ksu tarife t?rleri
     MADDE 19 –(1)  At?ksu hizmetleri ?? farkl? tarife t?r? ?zerinden ?cretlendirilebilir:
     a) Debi ve kirlilik y?k?ne g?re de?i?ken tarife,
     b) Abonelerin belirli ?zelliklerine g?re saya? okuma, vidanj?r gibi hizmetler i?in sabit tarife,
     c) Kanalizasyon sistemine yeni abonelerin ba?lanmas? durumunda al?nacak ba?lant? ?creti.
     (2) At?ksu altyap? y?netimleri birinci f?krada yer alan se?eneklerden birini kullanabilecekleri gibi bunlar? birle?tirme yoluna da gidebilirler. Bu durumda ilk iki tarife t?r? d?zenli olarak faturaland?r?l?r, ???nc? tarife t?r? ise ba?lant? s?ras?nda bir sefere mahsus al?n?r. Bununla birlikte at?ksu altyap? y?netimleri abonelere hizmet maliyetlerini tam olarak yans?tabilmek i?in birinci f?krada yer alan se?enekler d???nda ayr? bir tarife belirleyebilirler.
     (3) At?ksu altyap? y?netimleri her aboneye sadece ald?klar? hizmetlerin maliyetlerini dikkate alarak tarife belirlerler.
 
     Evsel kat? at?k tarife t?rleri
     MADDE 20 –(1) Evsel kat? at?k hizmetleri at?k miktar? belirleme y?ntemine g?re a?a??da say?lan iki farkl? tarife t?r? ?zerinden ?cretlendirilebilir:
     a) 18 inci maddede belirtilen y?ntemlere g?re hesaplanm?? ve de?i?ken ?cretlerden olu?an tarife,
     b) Kirleten ?der ilkesi dikkate al?narak ve 18 inci maddede belirtilen y?ntemlere g?re idareler taraf?ndan hesaplanm?? ve ?retilen at?k miktar?n? at?k ?reticilerinin etkileyemedi?i sabit tarifeler.
     (2) Evsel kat? at?k idareleri her at?k ?reticisine sadece ald?klar? hizmetlerin maliyetlerini dikkate alarak tarife belirlerler.
 
     Muhasebele?tirme prensipleri
     MADDE 21 –(1) At?ksu altyap? y?netimleri at?ksu hizmetleri i?in tahsil edilen ?cretlerin at?ksu hizmetlerinde kullan?lmas?n?, evsel kat? at?k idareleri evsel kat? at?k hizmetleri i?in tahsil edilen ?cretlerin evsel kat? at?k hizmetlerinde kullan?lmas?n? sa?layacak tam maliyet muhasebe sistemi kurmakla y?k?ml?d?rler.
 
     Faturaland?rma
     MADDE 22 –(1) At?ksu ve evsel kat? at?k hizmetlerine ait ?cretlendirme yap?lan hizmetin kar??l??? olarak m?stakilen, d?zenli aral?klarla su faturalar? ?zerinden yap?l?r.
 
     Halk?n bilgilendirilmesi
     MADDE 23 – (1) 2872 say?l? ?evre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince at?ksu ve evsel kat? at?k tarife ?cretleri karar? al?nmadan ?nce halk?n ?nerilen tarifeler ve esaslar? hakk?nda bilgilendirilmesi, g?r?? ve ?nerilerinin al?nmas? maksad?yla ?cretlerin hangi esaslar ?er?evesinde belirlendi?ini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate al?nd???n?, ge?mi? y?llardaki maliyetleri, planlanan yat?r?m program?n? ve ?nerilen tarifeleri i?erecek bir rapor haz?rlan?r.
     (2) Belediyeler ve Mahalli ?dare Birliklerince haz?rlanan raporlar meclis kararlar?n?n duyurulmas? y?ntemi ile halka duyurulur. Di?er at?ksu altyap? y?netimleri ve evsel kat? at?k idareleri taraf?ndan haz?rlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya di?er haber alma kaynaklar? kullan?larak duyurulur.
     (3) Yorumlar?n toplanmas?, yorum verme s?resi, at?ksu altyap? y?netimleri ve evsel kat? at?k idareleri taraf?ndan uygun bir s?reye g?re d?zenlenir.
     (4) Belediyeler ve Mahalli ?dare Birlikleri ?cret ve tarifelere ili?kin ald?klar? meclis kararlar?n? di?er meclis kararlar? gibi duyururlar. Di?er at?ksu altyap? y?netimleri ve evsel kat? at?k idareleri taraf?ndan halk?n at?ksu ve evsel kat? at?k ?cret ve tarifeler i?in g?r?? ve ?nerilerini de?erlendirildikten sonra yerel gazeteler ve di?er haber alma kaynaklar? kullan?larak halka duyurulur.
 
D?RD?NC? B?L?M
Ge?ici ve Son H?k?mler
 
     Uyum s?reci
     GE??C? MADDE 1 – (1) At?ksu altyap? y?netimleri ve evsel kat? at?k idareleri bu Y?netmeli?e yay?m? tarihinden itibaren bir y?l i?erisinde uyum sa?lamakla y?k?ml?d?rler.
 
     Y?r?rl?k
     MADDE 24 –(1) Maliye Bakanl??? ve Say??tay?n g?r??? al?narak haz?rlanan bu Y?netmelik yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.
 
     Y?r?tme
     MADDE 25 – (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerini ?evre ve Orman Bakan? y?r?t?r.
 
-----------o-----------