?evre dan??manl?k ankara R.Gazete No. 27471
R.G. Tarihi: 23.1.2010
 
?evre ve Orman Bakanl???ndan:
 
MADENC?L?K FAAL?YETLER? ?LE BOZULAN ARAZ?LER?N DO?AYA
YEN?DEN KAZANDIRILMASI Y?NETMEL???
 
B?R?NC? B?L?M
Ama?, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar
 
     Ama?
     MADDE 1 – (1) Bu Y?netmeli?in amac?; madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini i?in arazide yap?lan kaz?lar, d?k?mler ve do?aya b?rak?lan at?klarla bozulan do?al yap?n?n yeniden kazan?lmas?na ili?kin usul ve esaslar? belirlemektir.
 
     Kapsam
     MADDE 2 – (1) Bu Y?netmelik, orman say?lan alanlar, tar?m veya mera alanlar?, 17/7/2008 tarihli ve 26939 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i kapsam? d???nda olan madencilik faaliyetleri, su kaynaklar?n?n korunmas? ile ilgili mevzuata uyulmas? ?art? ile baraj ve g?let projelerinde rezervuar alt?nda kalacak alanlar d???ndaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini i?in arazide yap?lan kaz?lar, d?k?mler ve do?aya b?rak?lan at?klarla bozulan do?al yap?n?n yeniden kazan?lmas?na ili?kin usul ve esaslar? kapsar.
 
     Dayanak
     MADDE 3 – (1) Bu Y?netmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 say?l? ?evre Kanununun Ek 1 inci maddesinin birinci f?kras?n?n (b) bendine dayan?larak haz?rlanm??t?r.
 
     Tan?mlar
     MADDE 4 – (1) Bu Y?netmelikte ge?en;
     a) Arazinin yeniden d?zenlenmesi: Faaliyetler sonucu olu?an bo?luklar?n zemin stabilizasyonunun sa?lanmas? ve faaliyet sonras? kullan?m i?in haz?rlanmas?n?,
     b) Bakanl?k: ?evre ve Orman Bakanl???n?,
     c) Basamak/kademe: Y?ksek e?imli alanlarda y?zey g?venli?i ve ula??m kolayl???n? sa?lamak amac?yla kaz? yap?larak olu?turulan d?zenli yatay ve d??ey y?zeyleri,
     ?) ?evresel etki de?erlendirmesi (?ED): Ger?ekle?tirilmesi planlanan projelerin ?evreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz y?ndeki etkilerin ?nlenmesi ya da ?evreye zarar vermeyecek ?l??de en aza indirilmesi i?in al?nacak ?nlemlerin, se?ilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek de?erlendirilmesinde ve projelerin uygulanmas?n?n izlenmesi ve kontrol?nde s?rd?r?lecek ?al??malar?,
     d) Do?aya yeniden kazand?rma: Maden arama ve i?letme faaliyetleri esnas?nda veya sonucunda topo?rafyas? de?i?en alanlar?n, ?evre emniyetinin sa?lanarak ve projesine uygun olarak ?slah edilmesini, ilgili mevzuatta yer alan ?evre ile uyumlu hale getirmeyi ve rehabilitasyonu,
     e) Do?aya yeniden kazand?rma plan?: Do?aya yeniden kazand?rma i?leminin t?m?n? i?eren ?al??malar?,  
     f) D?k?m: Kaz? sonucu araziden ??kan her t?rl? kat? at?k malzemenin projesine uygun olarak araziye b?rak?lmas?n?,
     g) Durayl?l?k: Bir malzeme k?tlesinin veya bir yap?n?n maruz kald??? gerilmenin kalkmas?yla, d?n???ms?z ?nemli bir deformasyona veya harekete maruz kalmaks?z?n, uygulanan gerilmeye uzun s?re dayanabilmesi ko?ulunu,
     ?) Erozyon: Yerkabu?u malzemelerinin su, r?zgar veya mekanik fakt?rlerin etkisiyle bir yerden ba?ka yere ta??nmas?n?,
     h) Faaliyet alan?: Faaliyete ba?l? olarak kaz?, d?k?m veya depolama amac? ile kullan?lmas? izne ba?lanm?? ve ?zerinde do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? yap?lacak alan?,
     ?) Havza madencili?i: Entegre bir tesisin ekonomik ?mr? s?resince ham madde ihtiyac?n? kar??layabilecek veya sekt?rel bazda ?nemli ?retim yap?labilecek kapasitede rezerve sahip, bir ya da birden ?ok rezerv alan?ndan olu?an, rezerv kayb?n?n minimum, ?retim verimlili?inin maksimum olabildi?i ve uzun y?llara sari projelerin uygulanabildi?i madencilik alanlar?ndaki madencili?i,
     i) ?lgili il ?evre ve orman m?d?rl???: ??letmenin bulundu?u ildeki il ?evre ve orman m?d?rl???n?,
     j) ??letme: Madencilik, kaz?, d?k?m ve d?zenleme ?al??malar?n?n yap?ld??? i? yerini,
     k) ??letmeci: ??letme ?al??malar?n? mal sahibi ya da y?klenici olarak y?r?ten, ruhsat ya da izin veren idari mercie kar?? sorumlu olan ve yap?lacak d?zenleme ?al??malar?n? yapmakla y?k?ml? ger?ek ya da t?zel ki?iyi,
     l) ?zleme: ??letme faaliyetleri ile bozulan arazilerin do?aya yeniden kazand?r?lmas? s?ras?nda, at?k barajlar?n?n, at?k harmanlar?n?n, su, toprak ve hava kalitesinin, arazideki erozyon, sedimantasyon ve durayl?l???n ve bitkilerin geli?iminin niteliksel ve niceliksel olarak izlenmesi, periyodik aral?klarla denetlenmesi ve yap?lan i?lerin tutanaklarla belirlenmesini,
After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
     m) Kapatma: ??letme sahas?n?n, do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? a?amalar?n?n tamamlanarak s?rekli olarak terk edilmesini,
     n) Kaz?: Projelerin ger?ekle?tirilmesi s?ras?nda arazide yap?lan ve do?al malzemenin yer de?i?tirilmesi ile sonu?lanan ?al??malar?n t?m?n?,
     o) Madencilik faaliyetleri: Maden oca?? kaz? faaliyetleri, patlatma, k?rma, yarma, sondaj, kuru veya sulu eleme ve ???tme gibi fiziksel i?lemler veya bu i?lemlere ilaveten kimyasal i?lemler kullan?larak yap?lan cevher haz?rlama ve zenginle?tirme uygulamalar? sonras?nda, toprak ve kayalar i?indeki ekonomik de?eri olan malzemeleri elde etmek amac?yla yap?lan ?al??malar?,
     ?) Ocak: Belirli bir projeye g?re yer ?st? veya yeralt? maden ?retiminin yap?ld??? yeri,
     p) Rezervuar: Suyun bir sedde yap?s? arkas?nda biriktirilmesi ile olu?turulan su hacmini,
     r) Tasman: Madencilik faaliyetleri sebebiyle yeralt?nda olu?an bo?luklardan dolay?, ?st formasyonlar?n oturmas? sonucu yery?z?nde meydana gelen ??k?nt?leri,
     s) ?st toprak: Y?zeydeki veya y?zeye yak?n olan verimli toprak tabakas?n?
     ifade eder.
 
?K?NC? B?L?M
Genel H?k?mler
 
     Do?aya yeniden kazand?rma y?k?ml?l???
     MADDE 5 – (1) ??letmeci taraf?ndan ?al??malara ba?lanmadan ?nce, bozulacak do?al yap?n?n yeniden d?zenlenmesi, do?al dengenin kurulmas?, alan?n yeniden insanlar?n ya da di?er canl?lar?n g?venle yararlanabilece?i hale getirilmesini sa?layacak bi?imde do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas?, s?z konusu madencilik faaliyetine ili?kin ?ED s?recinde bir b?t?n olarak de?erlendirilir ve sonu?land?r?l?r.   
     (2) Bir faaliyet s?ras?nda do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? yap?lacak alan?n kullan?m ?ncesi d?nemde ?orakl?k ve verimsizlik gibi olumsuz nitelikler ta??yor olmas?, alanda do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? yap?lmamas? i?in gerek?e olarak g?sterilemez.
     (3) ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i kapsam?ndaki madencilik faaliyetlerinde do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? ile ilgili olarak;
     a) ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?inin EK-1 listesinde yer alan faaliyetler i?in kullan?lacak format olu?turulurken bu Y?netmeli?in EK-1'inde yer alan formattaki bilgiler dikkate al?n?r,
     b) ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?inin EK-2 listesinde yer alan faaliyetler i?in yap?lacak etki de?erlendirmesi ?al??malar?nda bu Y?netmeli?in EK-2'sinde yer alan formattaki bilgiler rapora eklenir.
     (4) Havza madencili?i ?eklinde yap?lan madencilik faaliyetlerinde, ?rt? ve dekapaj malzemesi uygun bir ?ekilde depolan?r ve do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? havzan?n b?t?nl??? dikkate al?narak rezervin bitti?i alanlardan ba?lanmak ?zere b?l?m b?l?m ger?ekle?tirilir.
     (5) Do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar? madencilik, kaz? veya d?k?m ?al??malar? ile e? zamanl? ba?lat?l?r, faaliyet s?resince devam eder ve faaliyet alan?n?n faaliyet sonras? kullan?ma uygun hale getirilmesini m?teakip son bulur.
     (6) Ruhsat s?resi sonunda temdit yap?ld??? takdirde uygulama takvimi temdit tarihine g?re yeniden d?zenlenerek alt? ay i?erisinde ilgili il ?evre ve orman m?d?rl???ne sunulur.
     (7) Faaliyet alan?n?n t?m?,  i?letme faaliyetinin tamamlanmas?ndan sonraki iki y?l i?inde i?letmeci taraf?ndan faaliyet sonras? kullan?ma uygun hale getirilir.  
     (8) ??letmeci taraf?ndan do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar?n?n tamamen bitirildi?i iki y?la ilaveten ?? y?ll?k izleme s?resi sonunda veya madenin cinsine g?re ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i kapsam?nda verilen izleme s?releri esas al?narak, do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? kapsam?nda taahh?t edilen hususlar?n sa?lan?p sa?lanamad??? m?cavir alan s?n?rlar? i?inde ilgili belediyenin, m?cavir alan s?n?rlar?  d???nda ise ilgili il ?zel idaresinin g?r??? al?narak ilgili il ?evre ve orman m?d?rl???nce tespit edilir. Ancak i?letmecinin belediye ya da il ?zel idaresi olmas? halinde g?r?? al?nmaz. S?z konusu hususlar?n sa?land??? tespit edilirse i?letmecinin faaliyet alan? ile ilgili sorumlulu?u son bulur.
 
     ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i kapsam?nda olmay?p arama ruhsat? olan sahalarda yap?lacak arama faaliyetleri
     MADDE 6 – (1) ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i kapsam?nda olmay?p arama ruhsat? olan sahalarda yap?lacak arama faaliyetlerinde do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas?n?n yap?lmas? gerekmez. Ancak arama s?resi bitiminde arama ruhsat? sahibinin i?letmeye ge?memesi durumunda, yapaca?? arama faaliyetleri sonucu topo?rafyas? bozulan sahan?n, bu Y?netmelik h?k?mlerine g?re eski durumuna uygun hale getirilece?ine dair yaz?l? taahh?d? ilgili il ?evre ve orman m?d?rl???ne vermek ve sahay? alt? ay i?erisinde taahh?de uygun olarak d?zenlenmekle y?k?ml?d?r.
 
     Do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar?na ili?kin esaslar
     MADDE 7 – (1) Madencilik faaliyetleri esnas?nda ve sonucunda bozulan alanlar?n do?aya yeniden kazand?r?lmas? amac?yla yap?lacak ?al??malar i?in a?a??daki esaslar uygulan?r.
     a) Do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar? i?in haz?rlanan veya bu ama?la se?ilen projenin uygulanmas? sonucunda ortaya ??kacak yap?n?n veya olu?an yeni alan?n kullan?m?nda, yerel ko?ullara ve ?evre ko?ullar?na uyum sa?lan?r ve t?m canl?lar i?in g?venli bir ortam olu?turulur.
     b) Madencilik faaliyetleri esnas?nda ve sonucunda ortaya ??kan at?klar?n depoland??? alanlarda; gerekli d?zenleme yap?larak durayl?l?k sa?lan?r. Bu depolama alanlar?nda do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar?, do?al ya da gerekli t?ra?lama veya dolgu ile ?ekillendirilmi? ortam ve malzeme ?zerinde yap?l?r.
     c) ?ev a??lar?, kademe/basamak boyutlar? uzun s?reli durayl?l?k dikkate al?narak hesaplan?r. Bu hesaplamada topo?rafik ?artlar ve yamac?n kendini tutabilme ?zelli?i ve i?letme tekni?i dikkate al?n?r. Zorunlu olmad?k?a b?t?n ?ev y?zeyleri, dayanma duvar? ile tutulmaks?z?n do?al hali ile durayl? olacak ?ekilde d?zenlenir.
     ?) M?cavir alan s?n?rlar? i?erisinde veya d???nda yerle?im yeri olarak kullanabilecek veya g?n?birlik kullan?ma a??lmas? planlanan alanlarda yama? ve ?ev durayl?l???n?n a??land?rma ile yap?lmas? durumunda, ?ev a??s? otuz dereceden b?y?k olamaz. M?cavir alan s?n?rlar? i?erisinde veya d???nda yerle?im yeri olarak kullanabilecek veya g?n? birlik kullan?ma a??lmas? planlanan alanlarda yama? ve ?ev durayl?l???n?n basamakland?rma ile yap?lmas? durumunda, basamak y?ksekli?i en fazla ?? metre, basamak geni?li?i ise en az be? metre olacak ?ekilde d?zenlenir. Zeminin kendi kendini tutabilme kabiliyeti olan sahalarda m?cavir alan s?n?rlar? i?inde veya d???nda yama? ve ?ev durayl?l??? sa?lamaya y?nelik ilave i?lemin yap?lmas?na gerek olmayan sahalarda g?venlikle ilgili ?nlemler al?narak saha terk edilir.  
     d) Kesme, kamalama, ?ivileme y?ntemiyle i?letilen madenlerde ?ev ve yama? durayl?l???n? sa?lamak i?in ilave bir i?lem yap?lmaz, basamak ve ?ev a??lar? mevcut haliyle b?rak?l?r.
     e) Stoklama amac? ile kullan?lan alanlarda s?rekli ya da ge?ici olarak bulundurulan pasa veya cevherlerin tozlanmalar?, su ve hava ak?mlar?na ba?l? olarak da??lmalar? nedeniyle ?evreyi etkilememeleri i?in i?letmeci taraf?ndan al?nacak ?nlemler belirtilir.
     f) Do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar? yap?lan alanlarda yapt?r?lacak jeolojik et?tler kapsam?nda topo?rafik e?im, yama? y?nelimleri, y?zeysel do?al drenaj a??, obruklar, ??? yataklar? gibi jeomorfolojik ??eler, hidrolojik ve hidrojeolojik ?zellikler belirlenir ve bu veriler do?rultusunda faaliyet alan? ?evresi y?zeyden akan veya ya???lar sonras?nda akmas? olas? su ak??? a??s?ndan g?venli hale getirilir. Y?renin en yo?un ya??? ko?ullar?nda su yollar?, ?evre do?al drenaj sistemi yeterli olacak ?ekilde planlan?r ve alan ?evresindeki su toplama ve akma kanallar?, ?zellikle insanlar?n s?rekli bulunaca?? ortam?n, do?al y?zeyin alt kotlar?nda kalacak ?ekilde projelendirildi?i d?zenlemelerde, ?ukur alan?n su bask?n?na u?ramas? olas?l???na kar?? yeterli ?nlemler al?n?r. Proje alan?na en yak?n meteoroloji istasyonundan al?nan meteorolojik veriler kullan?l?r. En yo?un ya??? ak???, y?re i?in elde edilebilen maksimum ya??? ?zerinden hesaplan?r. ?zellikle ?ukur yap?da oldu?u i?in do?al drenaj olana?? bulunmayan alanlarda insanlar taraf?ndan kullan?lmas? ?ng?r?len tesislerde yeterli su toplama kanal?, havuz ve su tahliye sistemi kurularak at?lan suyun ula?aca?? ana su gideri ile ba?lant?s?n?n s?rekli a??k olmas? sa?lan?r.
     g) Faaliyet sonras? arazi kullan?m? kapsam?nda, s?s ya da y?zme havuzu, g?let, bal?k ?iftli?i gibi tesislerin planlanmas? durumunda ilgili mevzuat esas al?n?r. ?zellikle kil ve killi malzemenin bulundu?u alanlarda g?l yap?m?n? ?ng?ren projelerde arazi oturma veya kaymalar?na neden olmayacak gerekli teknik ?nlemler al?n?r. Devlet Su ??leri Genel M?d?rl???n?n projelerinin bulundu?u yerlerde mezkur Genel M?d?rl???n g?r??? al?n?r.
     ?) Faaliyeti sona ermi? ve do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar? yap?lmam?? maden alanlar?n?n yeniden i?letilmesi halinde, yap?lacak olan do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar? eski sahan?n etkilenen k?s?mlar?n? da kapsar.  
     h) Y?zeyden alt kotlara do?ru daralarak geli?en ?ukur ?eklindeki kaz? alanlar?n?n yeniden d?zenlenmesi ve yap?sal durayl?l???n?n sa?lanmas?nda, olu?an ?ukurun ?ev durayl?l??? kesin olarak sa?lanmad?k?a do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar? ile ilgili di?er i?lemlerden hi?biri yap?lamaz. Kaya?lar?n t?r?ne ve ?ukur derinli?ine ba?l? olarak ortaya ??kabilen taban y?kselmesi veya y?zey oynamalar?n?n saptanmas? durumunda, durayl?l?k kesin olarak sa?lan?ncaya kadar d?zenli taban dolgusu yap?lmas? veya hareketlili?i ?nleyici ba?ka bir ?nlem al?nmas? zorunludur. Bu t?r arazilerin d?zenlenmesinde ?ev a??lar? ile kademe ve basamak boyutland?rmalar? uygulan?r de?erlere g?re yeniden ve yerinde belirlenir.
     ?) Y???nlar?n ?st tabakalar? suyun yer?ekimi ile drenaj?na imkan verecek e?ime sahip ve ayn? zamanda su erozyonuna kar?? korunmay? sa?lay?c? ?ekilde bi?imlendirilir.
     i) Tar?msal ama?l? kullan?lacak alanlarda Tar?m ve K?yi?leri Bakanl???n?n g?r??? do?rultusunda gerekli d?zenlemeler yap?l?r.
     j) Maden stok sahalar?nda yang?na, kundaklamaya veya kendili?inden yanmaya kar?? tedbir al?n?r.
     k) Do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar? s?ras?nda insan ve yaban hayat?na zarar gelebilecek alanlarda sahan?n tel ?rg?, duvar gibi uygun bir malzeme ile ?evrilmesi ve ikaz levhalar?n?n as?lmas? zorunludur.
     l) Do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar? yap?lan alanlarda, faaliyet ile ilgili kim taraf?ndan hangi y?llarda ne i?letildi?i ve kim taraf?ndan do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? yap?ld???n? g?steren tabela as?l?r.
 
     Do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas?n?n sonu?land?r?lmas?
     MADDE 8 – (1) Do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? i?letmeci taraf?ndan faaliyet alan?nda t?m i?letme faaliyetleri tamamland?ktan sonraki iki y?l i?inde son i?lemler uygulanarak bitirilir.
     (2) ?al??maya uygun olarak do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? yap?lan alan, iki y?la ilaveten ?? y?l veya madenin cinsine g?re ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i kapsam?nda verilen izleme s?resince amac?na uygun olarak izlenir ve bu s?re? sonunda i?letmeci taraf?ndan terk edilir. Do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar?n?n sonu?land?r?ld??? ve alan?n faaliyet sonras? i?in ?ng?r?len amaca uygun hale getirildi?i, ilgili il ?evre ve orman m?d?rl???n?n de?erlendirmesi sonucunda kesinlik kazan?r.
     (3) ??letmeci taraf?ndan do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar?, uygulama takviminde ?ng?r?len s?reden ?nce yeni bir i?letmeciye devri olmaks?z?n m?cbir sebepler d???nda herhangi bir ?ekilde s?rekli olarak durdurulursa, durma nedenine ba?l? olmaks?z?n do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas?; i?in ?nemi ve ivedilik durumuna g?re masraflar? i?letmeci taraf?ndan kar??lanmak ?zere mevcut arazi kullan?m durumu kapsam?nda ilgili mevzuata g?re ilgili kurulu?larca yerine getirilir.
     (4) Sorumlu ki?ilerin ?evresel zarar? durdurmak, gidermek ve azaltmak i?in gerekli ?nlemleri almamas? veya bu ?nlemlerin yetkili makamlarca do?rudan al?nmas? nedeniyle kamu kurum ve kurulu?lar?nca yap?lan veya yap?lmas? gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usul? Hakk?nda Kanun h?k?mlerine g?re, sorumlu olanlardan tahsil edilir.
???NC? B?L?M
?zleme, Denetim, Yapt?r?m ve Raporlama
 
     ?zleme ve denetim
     MADDE 9 – (1) Do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? yap?lan alanlar Bakanl?k taraf?ndan izlemeye ve denetime tabi tutulur.
     (2) ??letmeci, do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar?na ili?kin haz?rlam?? oldu?u uygulama takvimine g?re yap?lan ?al??malar? y?ll?k izleme raporlar? ?eklinde ilgili il ?evre ve orman m?d?rl???ne Ocak ay? sonuna kadar sunar.
     (3) ?zleme ve denetim faaliyetleri s?resince numune alma ve analiz giderleri i?letmeci taraf?ndan kar??lan?r.
     (4) Do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? yap?lacak alan?n; orman say?lan alan olmas? halinde Orman Genel M?d?rl???, tar?m veya mera alan? olmas? halinde Tar?m ve K?yi?leri Bakanl???, bu alanlar?n d???ndaki sahalarda ilgili il ?evre ve orman m?d?rl??? s?z konusu sahalar?n izleme ve denetiminden sorumludur.
 
     Yapt?r?m
     MADDE 10 – (1) Bu Y?netmeli?e ayk?r? davrananlar hakk?nda ?evre Kanununda ?ng?r?len idari yapt?r?mlar uygulan?r.
 
     Raporlama
     MADDE 11 – (1) ?l ?evre ve orman m?d?rl???, her y?l Mart ay? sonuna kadar Ek-3'teki formu doldurarak Bakanl??a bildirmekle y?k?ml?d?r.
 
D?RD?NC? B?L?M
Ruhsat S?reci ve Haber Verme Y?k?ml?l???
 
     Ruhsat?n devredilmesi ve yeniden ruhsat alma
     MADDE 12 – (1) Ruhsat?n devredilmesi durumunda s?z konusu alan?n do?aya yeniden kazand?r?lmas? sorumlulu?u yeni ruhsat sahibi i?in de aynen ge?erlidir. Ayn? ruhsat ile farkl? i?letmecilerin ?al??mas? durumunda, sahalar?n do?aya yeniden kazand?r?lmas? sorumlulu?u ruhsat sahibine aittir.
     (2) Ruhsat?n herhangi bir nedenle iptal edilmesi, alan?n do?aya yeniden kazand?r?lmas? sorumlulu?unu ortadan kald?rmaz. ?ptal edilen ruhsat?n sahibi iptal ?ncesi i?letilen alan?n do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar?n? ruhsat iptal karar?n?n tebli?inden sonraki alt? ay i?erisinde bitirmekle y?k?ml?d?r.  
     (3) Ruhsat hukukunun sona ererek madencilik faaliyeti bitiminde uygulanacak iki y?ll?k do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas?, ?? y?ll?k veya madenin cinsine g?re ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i kapsam?nda verilen izleme s?recinde, alan?n Maden ??leri Genel M?d?rl???nce yeniden ruhsatland?r?lmas? durumunda bulundu?u a?amaya bak?lmaks?z?n do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas? veya izleme ?al??mas? kesilerek yeni i?letmeci madencilik faaliyetine ba?lar.
 
     Haber verme y?k?ml?l???
     MADDE 13 – (1) ??letmeciler, do?aya yeniden kazand?rma ?al??malar? i?erisinde yer alan taahh?tlerini yerine getirememeleri veya faaliyetlerini s?reli veya s?resiz olarak durdurmalar? halinde bu tarihten itibaren en ge? be? i? g?n? i?erisinde ilgili il ?evre ve orman m?d?rl???ne haber vermekle y?k?ml?d?rler.
     (2) ??letmeci faaliyet esnas?nda ortaya ??kan ?artlar nedeniyle do?aya yeniden kazand?rma ?al??mas?nda bir de?i?iklik yapmas? gerekti?inde bu de?i?ikli?i ilgili il ?evre ve orman m?d?rl???ne en ge? be? i? g?n? i?erisinde bildirmekle y?k?ml?d?r.
 
     BE??NC? B?L?M
     ?e?itli ve Son H?k?mler
 
     Y?r?rl?kten kald?r?lan y?netmelik
     MADDE 14 (1) 14/12/2007 tarihli ve 26730 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Do?aya Yeniden Kazand?r?lmas? Y?netmeli?i y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.
 
     Do?aya yeniden kazand?rma plan?n? sunmam?? i?letmelerin y?k?ml?l?kleri
     GE??C? MADDE 1 – (1) 14/12/2007 tarihli ve 26730 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Do?aya Yeniden Kazand?r?lmas? Y?netmeli?ine g?re do?aya yeniden kazand?rma plan? haz?rlama y?k?ml?l???n? yerine getirmeyenlere ?evre Kanununda ?ng?r?len idari yapt?r?mlar uygulan?r ve i?letmeci bu Y?netmelik h?k?mlerine tabi olur.
     (2) Bu Y?netmeli?in yay?m? tarihinden ?nce faaliyette olup, do?aya yeniden kazand?rma plan?n? sunmam?? i?letmeciler;
     a) ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i EK-1 listesinde kalan faaliyetler i?in bu Y?netmelik ekindeki EK-1'de,
     b) ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i EK-2 listesinde kalan faaliyetler i?in bu Y?netmelik ekindeki EK-2'de,
     c) ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i EK-2'ye tabi olup “?ED Gereklidir” karar? verilmi? olan faaliyetler bu Y?netmelik ekindeki EK-1'de
     yer alan do?aya yeniden kazand?rma format?na g?re haz?rlanacak raporu bu Y?netmeli?in y?r?rl??e girmesinden itibaren alt? ay i?erisinde ilgili il ?evre ve orman m?d?rl???ne sunmakla y?k?ml?d?r.
     (3) Halen faaliyette olup, 7/2/1993 tarihinden ?nce faaliyetlerine ba?lam?? ve ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i ge?ici 3'?nc? maddesi kapsam?nda kalan faaliyetler ile ?evresel Etki De?erlendirmesi Y?netmeli?i EK-1 ve EK-2 listesinde yer almayan ve Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Do?aya Yeniden Kazand?r?lmas? Y?netmeli?i gere?i do?aya yeniden kazand?rma plan? haz?rlamam?? i?letmeler Maden ??leri Genel M?d?rl??? taraf?ndan talep edilen ve uygun bulunan do?aya yeniden kazand?rma format?n?n onayl? bir ?rne?ini ilgili il ?evre ve orman m?d?rl???ne bu Y?netmeli?in y?r?rl??e girmesinden itibaren bir y?l i?erisinde sunmakla y?k?ml?d?r.
 
     Do?aya yeniden kazand?rma format? haz?rlanmas?
     GE??C? MADDE 2 – (1) Bu Y?netmeli?in y?r?rl??e girmesinden ?nce faaliyette olup, do?aya yeniden kazand?rma plan?n? sunmam?? i?letmelere ait do?aya yeniden kazand?rma format?, ?evresel etki de?erlendirmesi raporu veya proje tan?t?m dosyas? haz?rlamaya yetkili kurum ve kurulu?lar taraf?ndan haz?rlan?r.
 
     ?nceki planlara dair uygulama
     GE??C? MADDE 3 – (1) Bu Y?netmeli?in y?r?rl??e girmesinden ?nce haz?rlanan planlar?n incelenmesi, onaylanmas? ve izlenmesi Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Do?aya Yeniden Kazand?r?lmas? Y?netmeli?ine g?re yap?l?r.
 
     Y?r?rl?k
     MADDE 15 – (1) Bu Y?netmelik yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.
 
     Y?r?tme
     MADDE 16 – (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerini ?evre ve Orman Bakan? y?r?t?r.
 
 
EK-1
 
DO?AYA YEN?DEN KAZANDIRMA FORMATI
     (1) Ruhsat bilgileri
     a) ?li
     b) ?l?esi
     c) Beldesi
     ?) K?y?
     d) Ruhsat Numaras?
     e) Ruhsat Grubu
     f) Madenin Cinsi
     g) Ruhsat Sahibi
     ?) Ruhsat Biti? Tarihi
 
     (2) Faaliyetten etkilenecek alan?n belirlenmesi ve bu alan i?indeki mevcut ?evresel ?zelliklerin a??klanmas?
     a) Ruhsat, i?letme alan? veya i?letme izin alan? koordinatlar?.
     b) ??letme alan? veya i?letme izin alan?n mevcut arazi kullan?m? ile altyap? durumu.
     c) Ruhsat alan?n?n 1/25000 ?l?ekli topo?rafik haritas? ve faaliyet alan? s?n?rlar?n? ve ?evresini g?steren 1/5000 ?l?ekli harita (?evre arazi kullan?mlar?n? da i?erecektir).
     ?) ??letme alan? veya i?letme izin alan?n?n ve do?aya yeniden kazand?r?lacak alanlar?n, faaliyet sonras? kullan?m?n? g?sterir;
     1) 5 ha kadar i?in 1/5000 veya 1/1000 ?l?ekli topo?rafik harita,
     2) 5-10 ha i?in 1/10000 ?l?ekli harita,
     3) 10 ha'dan b?y?k alanlar i?in 1/25000 ?l?ekli topo?rafik haritalar.
     d) Faaliyet alan?n?n jeolojik durumu.
     e) Hidrolojik ve hidrojeolojik ?zellikler.
     f) ??letme sahas?n?n ?rt? tabakas? durumu.
     g) ??letme sahas?n?n toprak durumu.
     ?) ??letme sahas?n?n flora, fauna ve lokal endemik t?rler.
     1) T?rler, endemik t?rlerin listesi, yaban hayat? t?rlerinin listesi ve biyotoplar, ulusal  ve uluslararas? mevzuatla koruma alt?na al?nan t?rlerin listesi,
     2) Nadir ve nesli tehlikeye d??m?? t?rlerin listesi ve bunlar?n ya?ama ortamlar?, bunlar i?in belirlenen koruma kararlar?,
     3) Av hayvanlar? ve bunlar?n pop?lasyonu ile ya?ama ortamlar?.
     h) Meteorolojik ?zellikler.
     ?) Altyap?, sa?l?k, e?itim, n?fus, ge?im gibi sosyo-ekonomik durum.
     i) ??letme alan? ve yan kayac?n?n olas? asit maden drenaj?n?n belirlenmesi.
     j) Mevcut al?c? ortamlar?n kalitelerinin belirlenmesi
 
     (3) Faaliyet esnas?nda ve sonras?nda yap?lacak ?al??malar:
     1- Faaliyet esnas?nda olu?abilecek etkilere kar?? al?nacak ?nlemler
     a) Korunmas? gereken toprak ile ilgili yap?lacak i?lemler. (verimli ?st topra??n kayb?n? en aza indirecek s?y?rma tekni?i, ta??nmas?, depolanmas? ve korunmas?)
     b) ??letme faaliyetinin ger?ekle?tirildi?i alan?n ?it-engellerle s?n?rland?r?lmas? ve uyar?-ikaz levhalar?n?n uygun yerlere yerle?tirilmesi.
     c) Olas? at?k barajlar? ve at?klar?n depolanmas? ile ilgili al?nacak g?venlik ?nlemleri.(*)
     ?) ?evler, basamaklar, ocak ?ukurlar?, yeralt? oca?? giri? ve ??k??lar?, tasmanlar ile ilgili al?nacak g?venlik ?nlemleri.(*)
     d) Pasa ve d?k?m alanlar?, at?k sahalar?, depolama alanlar? gibi yerlerle ilgili al?nacak g?venlik ?nlemleri.
     e) Gerekiyorsa asit maden drenaj? – asitli su olas?l???n?n tespiti ve al?c? ortamlara etkisinin en aza indirilmesi i?in gerekli ?nlemlerin al?nmas?. (*)
     f) Gerekli ise at?k suyun tehlikeli ve zararl? maddelerden ar?t?lmas? ve n?tralizasyon ?al??malar?n?n yap?lmas?. (*)
     g) At?k barajlar?n?n y?netimi (y?kl? ??zelti, ara ??zelti, a??r? ya??? ta?k?n havuzlar? ve izleme kuyular?n?n takibi). (*)
     ?) Faaliyetin al?c? ortamlar ?zerindeki etkileri ve al?nacak ?nlemlerin belirlenmesi (hava, su, toprak) ?l??m? ve veri taban?n?n olu?turulmas?, s?n?r de?erlerle kar??la?t?r?lmas? ve raporlanmas?.
 
     2- Faaliyet i?letme faaliyete kapand?ktan sonra olabilecek ve s?ren etkiler ve bu etkilere kar?? al?nacak ?nlemler:
     a) D?k?m harmanlar?n?n ve pasa y???nlar?n?n e?imleri ile madencilik yap?lm?? alanlardaki emniyetli ?ev a??lar?n?n belirlenmesi, ?evlerin ve basamaklar?n durayl?l???n?n sa?lanmas?. (*)
     b) Olas? erozyona kar?? gerekli ?nlemlerin al?nmas?.
     c) ?rt?, d?k?m harmanlar?, pasa, at?k sahalar? ve depolama alanlar?n?n d?zenlenmesi.
     ?) Yeniden d?zenlenen alanlara ?st topra??n geri serilmesi.
     d) Faaliyet alan?n?n, habitat olu?umuna uygun olarak haz?rlanmas? ve biyolojik iyile?tirmenin yap?lmas?.
     e) Gerekiyorsa asit maden drenaj? – asitli su olas?l???n?n tespiti ve al?c? ortamlara etkisinin en aza indirilmesi i?in gerekli ?nlemlerin al?nmas?. (*)
     f) At?k suyun tehlikeli ve zararl? maddelerden ar?t?lmas? ve n?tralizasyon ?al??malar?n?n yap?lmas?. (*)
     g) At?k barajlar?n?n y?netimi (y?kl? ??zelti, ara ??zelti ve a??r? ya??? ta?k?n havuzlar?n?n do?aya kazand?r?lmas?). (*)
     ?) Kat?, s?v? ve gaz at?klar?n bertaraf? veya geri kazan?lmas?.
     h) Altyap?, ?st yap? ve m??temilat?n?n faaliyet sonras? kullan?m?.
     ?) Faaliyetin al?c? ortamlar ?zerindeki etkileri ve al?nacak ?nlemlerin belirlenmesi (hava, su, toprak) ?l??m? ve veri taban?n?n olu?turulmas?, s?n?r de?erlerle kar??la?t?r?lmas? ve raporlanmas?.
     (4) Do?aya Yeniden Kazand?rma ?al??mas? ?er?evesinde yap?lacak ?al??malar i?in uygulama takviminin haz?rlanmas?. (Faaliyet esnas?nda ve sonras?nda yap?lacak ?al??malar ile ilgili i? ve zaman planlamas?n?n haz?rlanmas?)
 
 
 
 
 
 
 
(*) Tel kesme, kamalama veya ?ivileme y?ntemi ile faaliyette bulunan madencilik faaliyetleri i?aretli maddelerden sorumlu olmay?p, bu maddelerle ilgili ?al??ma yap?lmayacakt?r.
 
 
EK-2
 
DO?AYA YEN?DEN KAZANDIRMA FORMATI
 
     (1) Ruhsat bilgileri
     a) ?li
     b) ?l?esi
     c) Beldesi
     ?) K?y?
     d) Ruhsat Numaras?
     e) Ruhsat Grubu
     f) Madenin Cinsi
     g) Ruhsat Sahibi
     ?) Ruhsat Biti? Tarihi
 
     (2) Faaliyet ?ncesi mevcut durum
     a) Ruhsat, i?letme alan? ve/veya i?letme izin alan? koordinatlar?.
     b) ??letme alan? ve/veya i?letme izin alan?n mevcut arazi kullan?m? ile altyap? durumu.
     c) Ruhsat alan?n?n 1/25000 ?l?ekli topo?rafik haritas? ve faaliyet alan? s?n?rlar?n? ve ?evresini g?steren 1/5000 ?l?ekli topo?rafik harita (?evre arazi kullan?mlar?n? da i?erecektir).
     ?) Faaliyet alan?n?n ve do?aya yeniden kazand?r?lacak alanlar?n, faaliyet sonras? kullan?m ?e?itlili?i senaryolar?n? g?sterir;
     1) 5 ha kadar i?in 1/5000 veya 1/1000 ?l?ekli topo?rafik harita,
     2) 5-10 ha i?in 1/10000 ?l?ekli topo?rafik harita,
     3) 10 ha'dan b?y?k alanlar  i?in 1/25000 ?l?ekli topo?rafik haritalar.
     d) Faaliyet alan?n?n jeolojik durumu.
     e) Hidrolojik ve hidrojeolojik ?zellikler.
     f) ?rt? tabakas? durumu.
     g) Toprak durumu.
     ?) Flora, fauna ve lokal endemik t?rlerin belirlenmesi.
     1) T?rler, endemik t?rlerin listesi, yaban hayat? t?rlerinin listesi ve biyotoplar, ulusal ve uluslararas? mevzuatla koruma alt?na al?nan t?rlerin listesi,
     2) Nadir ve nesli tehlikeye d??m?? t?rlerin listesi ve bunlar?n ya?ama ortamlar?, bunlar
i?in belirlenen koruma kararlar?,
     3) Av hayvanlar? ve bunlar?n pop?lasyonu ile ya?ama ortamlar?.
     h) Meteorolojik ?zellikler.
 
     (3) Faaliyet esnas?nda ve sonras?nda yap?lacak ?al??malar:
     1- Faaliyet esnas?nda olu?abilecek etkilere kar?? al?nacak ?nlemler
     a) Korunmas? gereken toprak ile ilgili yap?lacak i?lemler. (verimli ?st topra??n kayb?n? en aza indirecek s?y?rma tekni?i, ta??nmas?, depolanmas? ve korunmas?)
     b) ??letme faaliyet alan?n?n ?it - engellerle s?n?rland?r?lmas? ve uyar? - ikaz levhalar?n?n uygun yerlere yerle?tirilmesi.
     c) ?evler, basamaklar, ocak ?ukurlar?, yeralt? oca?? giri? ve ??k??lar?, tasmanlar ile ilgili al?nacak g?venlik ?nlemleri.(*)
     ?) Pasa ve d?k?m alanlar?, at?k sahalar?, depolama alanlar? ve benzeri yerlerle ilgili al?nacak g?venlik ?nlemleri.
 
     2- ??letme faaliyete kapand?ktan sonra olabilecek ve s?ren etkiler ve bu etkilere kar?? al?nacak ?nlemler
     a) Olu?turulan bo?luklar?n ve kaz? alanlar?n?n do?aya yeniden kazand?r?lmas?. (*)
     b) D?k?m harmanlar?n?n ve pasa y???nlar?n?n e?imleri ile madencilik yap?lm?? alanlardaki emniyetli ?ev a??lar?n?n belirlenmesi, ?evlerin ve basamaklar?n durayl?l???n?n sa?lanmas?. (*)
     c) ?rt?, d?k?m harmanlar?, pasa, at?k sahalar? ve depolama alanlar?n?n d?zenlenmesi.
     ?) Olas? erozyona kar?? gerekli ?nlemlerin al?nmas?.
     d) Yeniden d?zenlenen alanlara depolanan ?st topra??n geri serilmesi.
     e) At?klar?n ve art?klar?n bertaraf? ve de?erlendirilme. (at?klar?n bertaraf?, art?klar?n m?mk?n ise de?erlendirilmesi)
     f) Altyap?, ?st yap? ve m??temilat?n?n faaliyet sonras? kullan?m?.
     (4) Do?aya Yeniden Kazand?rma ?al??mas? ?er?evesinde yap?lacak ?al??malar i?in uygulama takviminin haz?rlanmas?. (Faaliyet esnas?nda ve sonras?nda yap?lacak ?al??malar ile ilgili i? ve zaman planlamas?n?n haz?rlanmas?)
 
(*) Tel kesme, kamalama veya ?ivileme y?ntemi ile faaliyette bulunan madencilik faaliyetleri i?aretli maddelerden sorumlu olmay?p, bu maddelerle ilgili ?al??ma yap?lmayacakt?r.
 
 
EK-3
RAPORLAMA FORMU
|----------------------------------------------------------------------|
|  |      |      |       |                 |     |      |     |A?IKLAMA|
|  |      |      |       |                 |     |      |     |(Do?aya |
|  |      |      |       |                 |     |      |     |yeniden |
|  |      |      |       |                 |     |      |     |kazan-  |
|  |      |      |       |                 |     |      |     |d?rma   |
|  |      |      |       |  *KOORD?NATLAR  |     |      |     |?al??ma-|
|  |      |      |       |                 |     |      |     |s?n?n   |
|  |      |      |       |                 |     |      |     |hangi   |
|  |      |      |       |-----------------|     |      |     |a?amada |
|  |      |      |       |     |     |     |     |      |     |oldu?u, |
|  |      |      |       |     |     |     |     |      |     |ne t?r  |
|  |      |      |       |     |     |     |     |      |     |i?lemle-|
|  |      |      |       |     |     |     |     |??LET-|UYGU-|rin ya- |
|  |      |      |       |     |     |     |KAPA-|ME    |LA-  |p?ld??? |
|NO|ADI,  |FAAL?-|??LET- |     |     |     |S?TE |ALANI |MA   |gibi    |
|  |ADRES?|YET   |ME     |     |1.   |2.   |(ton/|(Hek- |S?RE-|bilgiler|
|  |      |      |RUHSATI|     |NOKTA|NOKTA|y?l) |tar)  |S?   |girile- |
|  |      |      |       |     |     |     |     |      |     |cektir.)|
|--|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|
|1 |      |      |       |SA?A |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(Y)  |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |-----|-----|-----|     |      |     |        |
|  |      |      |       |YUKA-|     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |RI   |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(X)  |     |     |     |      |     |        |
|--|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|
|2 |      |      |       |SA?A |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(Y)  |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |-----|-----|-----|     |      |     |        |
|  |      |      |       |YUKA-|     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |RI   |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(X)  |     |     |     |      |     |        |
|--|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|
|3 |      |      |       |SA?A |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(Y)  |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |-----|-----|-----|     |      |     |        |
|  |      |      |       |YUKA-|     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |RI   |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(X)  |     |     |     |      |     |        |
|--|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|
|4 |      |      |       |SA?A |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(Y)  |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |-----|-----|-----|     |      |     |        |
|  |      |      |       |YUKA-|     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |RI   |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(X)  |     |     |     |      |     |        |
|--|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|
|5 |      |      |       |SA?A |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(Y)  |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |-----|-----|-----|     |      |     |        |
|  |      |      |       |YUKA-|     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |RI   |     |     |     |      |     |        |
|  |      |      |       |(X)  |     |     |     |      |     |        |
|--|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|
 
Not: Bilgilerin tamam?n?n ruhsat sahibine ait olmas? gerekir. *
 
 
 
----------o----------