?evre dan??manl?k ankara R.Gazete No. 25883
Before have a rolex replica , Beatrice had been on the list many times. It seems that her good replica watches also indirectly assimilated Pierre.
R.G. Tarihi: 22.7.2005
  
?evre ve Orman Bakanl???ndan:
 
TIBB? ATIKLARIN KONTROL? Y?NETMEL???
 
B?R?NC? B?L?M
Ama?, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar
 
     Ama?
     Madde 1- Bu Y?netmeli?in amac?, t?bbi at?klar?n ?retiminden bertaraf?na kadar;
     a) ?evreye ve insan sa?l???na zarar verecek ?ekilde do?rudan veya
dolayl? bir bi?imde al?c? ortama verilmesinin ?nlenmesine,
     b) ?evreye ve insan sa?l???na zarar vermeden kayna??nda ayr? olarak
toplanmas?, ?nite i?inde ta??nmas?, ge?ici depolanmas?, ta??nmas? ve
bertaraf edilmesine,
     y?nelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslar?n belirlenerek uygulanmas?na ili?kin usul ve esaslar? d?zenlemektir.
 
     Kapsam
     Madde 2- Bu Y?netmelik, EK-1’de belirtilen sa?l?k kurulu?lar?n?n
faaliyetleri sonucu olu?an ve EK-2’de detayl? olarak belirtilen at?klar ile bu at?klar?n ?retildikleri yerlerde ayr? toplanmas?, ge?ici depolanmas?, ta??nmas? ve bertaraf edilmesine ili?kin esaslar? kapsamaktad?r.
 
     Dayanak
     Madde 3- Bu Y?netmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 say?l? ?evre Kanununun 1, 3, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 say?l? ?evre ve Orman Bakanl??? Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddelerine dayan?larak haz?rlanm??t?r.
 
     Tan?mlar
     Madde 4- Bu Y?netmelikte ge?en;
     Bakanl?k: ?evre ve Orman Bakanl???n?,
     Kanun: 2872 say?l? ?evre Kanununu,
     Kat? At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?i: 14/3/1991 tarihli ve 20814 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan Y?netmeli?i,
     Tehlikeli At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?i: 14/3/2005 tarihli ve 25755 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan Y?netmeli?i,
     Ambalaj ve Ambalaj At?klar?n?n Kontrol? Y?netmeli?i: 30/7/2004 tarihli ve 25538 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan Y?netmeli?i,
     ?nite: EK-1’de yer alan ve faaliyetleri sonucu EK-2’de belirtilen
at?klar? ?reten ki?i, kurum ve kurulu?lar?,
     Evsel Nitelikli At?k: ?nitelerden kaynaklanan, EK-2’de A grubu alt?nda yer alan ba?ta mutfak, bah?e ve idari birimlerden kaynaklanan at?klar olmak ?zere kontamine olmam?? at?klar?,
     Ambalaj At???: ?nitelerden kaynaklanan, EK-2’de B grubu alt?nda yer
alan kontamine olmam??, tekrar kullan?labilir, geri d?n??t?r?lebilir ve geri kazan?labilir plastik, metal, cam ve ka??t-karton ambalajlar?n at?klar?n?,
     T?bbi At?k: ?nitelerden kaynaklanan, EK-2’de C, D ve E gruplar? alt?nda yer alan enfeksiy?z, patolojik ve kesici-delici at?klar?,
     Tehlikeli At?k: ?nitelerden kaynaklanan, EK-2’de F grubu alt?nda yer alan genotoksik, farmas?tik ve kimyasal at?klar ile a??r metal i?eren at?klar? ve bas?n?l? kaplar?,
     Enfeksiy?z At?k: Enfeksiyon yap?c? etkenleri ta??d??? bilinen veya
ta??mas? muhtemel ba?ta kan ve kan ?r?nleri olmak ?zere her t?rl? v?cut
s?v?lar? ile insan dokular?, organlar?, anatomik par?alar, otopsi materyali, plasenta, fetus ve di?er patolojik materyali; bu t?r materyal ile bula?m?? eldiven, ?rt?, ?ar?af, bandaj, flaster, tamponlar, ek?vyon ve benzeri at?klar?; hemodiyaliz ?nitesi ve karantina alt?ndaki hastalar?n v?cut ??kart?lar?n?; bakteri ve vir?s tutucu hava filtrelerini; enfeksiy?z ajanlar?n laboratuvar k?lt?rlerini ve k?lt?r stoklar?n?; ara?t?rma amac? ile kullan?lan enfekte deney hayvanlar?n?n le?leri ile enfekte hayvanlara ve ??kart?lar?na temas etmi? her t?rl? malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan at?klar?,
     Patolojik At?k: Cerrahi giri?im, otopsi veya anatomi ?al??mas? sonucu ortaya ??kan dokular?, organlar?, v?cut par?alar?n?, insan fetusunu ve hayvan cesetlerini,
     Kesici-Delici At?k: ??r?nga, enjekt?r ve di?er t?m deri alt? giri?im i?neleri, lanset, bisturi, b??ak, serum seti i?nesi, cerrahi s?tur i?neleri, biyopsi i?neleri, intraket, k?r?k cam, ampul, lam-lamel, k?r?lm?? cam t?p ve petri kaplar? gibi batma, delme, s?yr?k ve yaralanmalara neden olabilecek at?klar?,
     Farmas?tik At?k: Kullanma s?resi dolmu? veya art?k kullan?lmayan,
ambalaj? bozulmu?, d?k?lm?? ve kontamine olmu? ila?lar, a??lar, serumlar ve di?er farmas?tik ?r?nler ve bunlar?n art?klar?n? ihtiva eden kullan?lm?? eldivenler, hortumlar, ?i?eler ve kutular?,
     Genotoksik At?k: H?cre DNA’s? ?zerinde mutasyon yap?c?, kanserojen veya insan veya hayvanda d????e neden olabilen t?rden farmas?tik ve kimyasal maddeleri, kanser tedavisinde kullan?lan sitotoksik (antineoplastik) ?r?nleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden at?klar ile bu t?r ajanlarla tedavi g?ren hastalar?n idrar ve d??k? gibi v?cut ??kart?lar?n?,
     Kimyasal At?k: ?nitelerde tedavi, tan? veya deneysel ara?t?rmalar gibi t?bbi alanlarda kullan?lan ve insan ve ?evre sa?l??? i?in ?e?itli etkilerle zararl? olabilen kimyasal maddelerin gaz, kat? veya s?v? at?klar?n?,
     A??r Metal ??eren At?klar: ?nitelerde tedavi, tan? veya deneysel ara?t?rmalar gibi t?bbi alanlarda kullan?lan termometre, tansiyon ?l?me aleti ve radyasyondan korunma ama?l? paneller gibi alet ve ekipmanlar?n i?inde veya b?nyesinde bulunan c?va, kadmiyum, kur?un i?eren at?klar?,
     Bas?n?l? Kaplar: ?nitelerde tedavi, tan? veya deneysel ara?t?rmalar gibi t?bbi alanlarda kullan?lan gazlar? i?inde bulunduran silindirleri, kartu?lar? ve kutular?,
     Kontaminasyon: Bir enfeksiy?z etkenin herhangi bir e?yaya, y?zeye veya ki?iye bula?mas?n?,
     Ge?ici Depolama: At?klar?n bertaraf alan?na ta??nmas?ndan ?nce ?nite i?inde in?a edilen birimlerde veya konteynerlerde 48 saati ge?memek ?zere ge?ici s?re ile bekletilmesini,
     Nihai Bertaraf: T?bbi at?klar?n ?evreye ve insan sa?l???na zarar
vermeyecek ?ekilde ilgili mevzuatlarda ?ng?r?len her t?rl? ?nlemin al?nd??? tesislerde yak?lmas? veya d?zenli depolanmas? suretiyle yok edilmesini veya zarars?z hale getirilmesini,
     D?zenli Depolama Tesisi: T?bbi at?klar?n d?zenli depolama yoluyla bertaraf edildi?i tesisleri,
     Yakma Tesisi: Ortaya ??kan yanma ?s?s?n? yeniden kazanabilen veya kazanamayan ve at?klar?n termal ar?t?m?na adanm?? olan her t?rl? sabit veya seyyar teknik birim veya ekipman? (at?klar?n oksitlenme yoluyla yak?lmas?n?n yan?s?ra piroliz, gaz haline getirme veya plazma i?lemleri gibi di?er termal ar?tma i?lemleri dahil),
     T?bbi At?k Torbas? veya Kab?: T?bbi at?klar?n toplanmas? ve biriktirilmesi amac?yla kullan?lan, teknik ?zellikleri 13 ?nc? maddede belirtilen, k?rm?z? renkli, g?venli kapat?labilir, plastik biriktirme kab?n?,
     Otoklav Torbas?: T?bbi at?klar?n bas?n?l? buhar ile sterilizasyon i?lemine tabi tutulmas? durumunda, t?bbi at?klar?n toplanmas? ve biriktirilmesi amac?yla kullan?lan ve teknik ?zellikleri 13 ?nc? maddede belirtilen, k?rm?z? renkli, g?venli kapat?labilir, plastik biriktirme kab?n?,
     Kesici-Delici At?k Kab?: Kesici ve delici at?klar?n toplanmas? ve biriktirilmesi amac?yla kullan?lan, teknik ?zellikleri 13 ?nc? maddede belirtilen biriktirme kab?n?,
     Uluslararas? Biyotehlike Amblemi: T?bbi at?k torbalar? veya kaplar? ile kesici-delici at?k kaplar?, bunlar?n ta??nmas?nda kullan?lan konteyner ve ara?lar ile ge?ici depolama birimlerinin ?zerlerinde bulundurulmas? gereken ve bir ?rne?i EK-3’de verilen amblemi,
     T?bbi At?klar Sorumlusu: EK-1’de belirtilen ?nitelerin ba?hekimlerini, ba?hekimin bulunmad??? yerlerde mesul m?d?r?,
     ?nite ??i Ta??ma: At?klar?n ?retildi?i yerlerden uygun ta??ma ara?lar? ile al?narak ge?ici depolama birimlerine g?t?r?lmesi i?lemini,
     Ta??ma: At?klar?n ge?ici depolama birimlerinden uygun ta??ma ara?lar? ile al?narak bertaraf alan?na g?t?r?lmesi i?lemini,
     Konteyner: Paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yap?lm??, tekerlekli, kapakl?, kapaklar? kilitlenir, en az 0.8 m3 hacminde ge?ici depolama birimini,
     Sterilizasyon: Bakteri sporlar? dahil her t?rl? mikrobiyal ya?am?n
fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmalar?n seviyesinin
% 99,9999 oran?nda azalt?lmas?n?,
     Sterilizasyon Y?k?: Sterilizat?rde e? zamanl? olarak sterilize edilecek veya edilmi? at???,
     Maruz B?rak?lma S?resi: Sterilizat?rde belirli s?cakl?k, bas?n? ve nem sa?land?ktan sonra, bu ko?ullarda at???n i?lem g?rd??? s?reyi,
     Biyolojik ?ndikat?r: Sterilizasyon etkinli?inin ara?t?r?lmas?nda, ka??t ?erit (strip) veya benzeri bir ta??y?c? mekanizmaya inok?le edilmi? standart/bilinen bir mikroorganizmay?,
     Kimyasal ?ndikat?r: Sterilizasyon etkinli?inin ara?t?r?lmas?nda ka??t bant veya benzeri bir ta??y?c?ya emdirilmi?, y?ksek ?s? ile renk de?i?tiren kimyasal maddeyi,
     Yerle?me Alan?: ?mar plan? s?n?r? i?indeki yerle?ik ve iskan edilmi? alanlar?n t?m?n?,
   ?n Lisans: ..............................................,
    ?evre lisans?: 29/4/2009 tarihli ve 27214 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan ?evre Kanununca Al?nmas? Gereken ?zin ve Lisanslar Hakk?nda Y?netmelikte d?zenlenen lisans?,
     ifade eder.
 
?K?NC? B?L?M
Genel ?lkeler, G?rev, Yetki ve Y?k?ml?l?kler
 
     Genel ilkeler
     Madde 5- T?bbi at?klar?n y?netimine ili?kin ilkeler ?unlard?r;
     a) T?bbi at?klar?n ?evre ve insan sa?l???na zarar verecek ?ekilde do?rudan veya dolayl? olarak al?c? ortama verilmesi yasakt?r.
     b) T?bbi, tehlikeli ve evsel at?klar?n olu?umunun ve miktar?n?n kayna??nda en aza indirilmesi esast?r.
     c) T?bbi at?klar?n, tehlikeli ve evsel at?klar ile kar??t?r?lmamas? esast?r.
     d) T?bbi at?klar?n kayna??nda di?er at?klardan ayr? olarak toplanmas?, biriktirilmesi, ta??nmas? ve bertaraf? esast?r.
     e) T?bbi at?klar?n yaratt??? ?evresel kirlenme ve bozulmadan do?an zararlardan dolay? t?bbi at?k ?reticileri, ta??y?c?lar? ve bertaraf??lar? kusur ?art? olmaks?z?n sorumludurlar.
     f) T?bbi at?klar?n y?netiminden sorumlu ki?i, kurum/kurulu?lar, bu at?klar?n ?evre ve insan sa?l???na olabilecek zararl? etkilerinin azalt?lmas? i?in gerekli tedbirleri almakla y?k?ml?d?rler.
     g) T?bbi at?k ?reticileri at?klar?n?n bertaraf? i?in gerekli harcamalar? kar??lamakla y?k?ml?d?rler.
     h) T?bbi at?k ?reten sa?l?k kurulu?lar? ile bu at?klar?n ta??nmas? ve bertaraf?ndan sorumlu belediyelerin/?zel sekt?r firmalar?n?n t?bbi at?k y?netimiyle ilgili personelinin periyodik olarak e?itimden ve sa?l?k kontrol?nden ge?irilmesi ve t?bbi at?k y?netimi kapsam?ndaki faaliyetlerin bu personel taraf?ndan yap?lmas? esast?r.
 
     Bakanl???n g?rev ve yetkileri
     Madde 6- Bakanl?k;
     a) T?bbi at?klar?n ?evreyle uyumlu bir ?ekilde y?netimine ili?kin program ve politikalar? saptamak, bu Y?netmeli?in uygulanmas?na y?nelik i?birli?i ve koordinasyonu sa?lamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,
     b) T?bbi at?klar?n olu?umundan bertaraf?na kadar y?netimlerini kapsayan b?t?n faaliyetlerin kontrol?n? ve periyodik denetimlerini yapmakla,
     c) T?bbi at?klar?n ?evreyle uyumlu y?netimine ili?kin en yeni sistem ve teknolojilerin uygulanmas?nda ulusal ve uluslar aras? koordinasyonu sa?lamakla,
   d) T?bbi at?k bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine ?evre lisans? vermekle,
     y?k?ml?d?r.
 
     M?lki amirlerin g?rev ve yetkileri
     Madde 7- Mahallin en b?y?k m?lki amiri;
     a) T?bbi at?klar?n olu?umundan bertaraf?na kadar y?netimlerini kapsayan b?t?n faaliyetlerin kontrol?n? ve periyodik denetimini yapmak, ilgili mevzuata ayk?r?l?k halinde gerekli yapt?r?m?n uygulanmas?n? sa?lamakla,
     b) ?l s?n?rlar? i?inde olu?an, toplanan ve bertaraf edilen t?bbi at?klar?n miktar? ile ilgili bilgileri sa?l?k kurulu?lar?ndan ve belediyelerden temin etmek, de?erlendirmek ve y?l sonunda rapor halinde Bakanl??a g?ndermekle,
     c) T?bbi at?k ta??ma ara?lar?na ta??ma lisans? vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, lisans verilen ara?, belediye ve firmalarla ilgili bilgileri y?l sonunda Bakanl??a g?ndermekle,
     d) T?bbi at?klar?n toplanmas?, ta??nmas? ve bertaraf?nda uygulanacak ?creti mahalli ?evre kurulu arac?l???yla belirlemekle,
     e) Lisans verilen t?bbi at?k bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerinin faaliyetlerini izlemek, denetlemek, ilgili mevzuata ayk?r?l?k halinde gerekli yapt?r?m?n uygulanmas?n? sa?lamakla,
     g?revli ve yetkilidir.
 
     T?bbi at?k ?reticilerinin y?k?ml?l?kleri
     Madde 8- T?bbi at?k ?reticileri;
     a) At?klar? kayna??nda en aza indirecek sistemi kurmakla,
     b) At?klar?n ayr? toplanmas?, ta??nmas? ve ge?ici depolanmas? ile bir kaza an?nda al?nacak tedbirleri i?eren ?nite i?i at?k y?netim plan?n? haz?rlamak ve uygulamakla,
     c) T?bbi, tehlikeli ve evsel nitelikli at?klar ile ambalaj at?klar?n? birbirleri ile kar??madan kayna??nda ayr? olarak toplamakla,
     d) T?bbi at?klar ile kesici-delici at?klar? toplarken teknik
?zellikleri bu Y?netmelikte belirtilen torbalar? ve kaplar? kullanmakla,
     e) Ayr? toplanan t?bbi ve evsel nitelikli at?klar? sadece bu i? i?in tahsis edilmi? ara?lar ile ayr? ayr? ta??makla,
     f) At?klar? ge?ici depolamak amac?yla ge?ici at?k deposu in?a etmek
veya konteyner bulundurmakla, yataks?z ?nite olmas? durumunda ise at?klar?n? en yak?ndaki ge?ici at?k deposuna/konteynerine g?t?rmek veya bu at?klar? toplama arac?na vermekle,
     g) T?bbi at?klar?n y?netimiyle g?revli personelini periyodik olarak
e?itmekle/e?itimini sa?lamakla,
     h) T?bbi at?klar?n y?netimiyle g?revli personelinin ?zel giysilerini sa?lamakla,
     i) T?bbi at?klar?n toplanmas?, ta??nmas? ve bertaraf? i?in gereken
harcamalar? at?k bertaraf??s?na ?demekle,
     j) Olu?an t?bbi at?k miktar? ile ilgili bilgileri d?zenli olarak kay?t alt?na almak, y?l sonu itibari ile valili?e g?ndermek, bu bilgileri en az ?? y?l s?re ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Bakanl???n incelemesine a??k tutmakla,
     y?k?ml?d?rler.
 
     Belediyelerin y?k?ml?l?kleri
     Madde 9- Belediyeler;
     a) T?bbi at?klar?n ge?ici at?k depolar?ndan veya konteynerlerinden al?narak toplanmas?, ta??nmas?, sterilizasyon i?lemine tabi tutulmas? ve bertaraf? ile ilgili detaylar? i?eren T?bbi At?k Y?netim Plan?’n? haz?rlamak, uygulamak ve halk?n bilgilenmesini sa?lamakla,
     b) T?bbi at?klar? ge?ici at?k depolar?ndan alarak bertaraf sahas?na ta??mak/ta??tt?rmakla,
     c) T?bbi at?k bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, i?letmek/i?lettirmekle,
   d) Kuracaklar? t?bbi at?k bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri i?in ?evre lisans? almakla,
     e) T?bbi at?k ta??ma ara?lar? i?in ta??ma lisans? almakla,
     f) Ge?ici at?k depolar?na yap? ruhsat? vermekle,
     g) T?bbi at?klar?n y?netimiyle g?revli personelini periyodik olarak e?itmekle/e?itimini sa?lamakla,
     h) T?bbi at?klar?n y?netimiyle g?revli personelin ?zel giysilerini sa?lamakla,
     i) Sa?l?k kurulu?lar?ndan toplanan, ta??nan ve bertaraf edilen t?bbi at?k miktarlar?n? kay?t alt?na almak, bu bilgileri y?l sonu itibari ile valili?e g?ndermek ve talep edilmesi halinde Bakanl???n incelemesine a??k tutmakla,
     y?k?ml?d?rler.
 
???NC? B?L?M
At?klar?n ?nite ??inde Ayr?lmas?, Toplanmas? ve Ta??nmas?
     ?nite i?i at?k y?netim plan?
     Madde 10- ?niteler, EK-2’de belirtilen at?klar?n kayna??nda ayr? toplanmas? ve biriktirilmesi, at?klar?n toplanmas? ve ta??nmas?nda kullan?lacak ekipman ve ara?lar, at?k miktarlar?, toplama s?kl???, ge?ici depolama sistemleri, toplama ekipmanlar?n?n temizli?i ve dezenfeksiyonu, kaza an?nda al?nacak ?nlemler ve yap?lacak i?lemler, bu at?klar?n y?netiminden sorumlu personel ve e?itimleri ba?ta olmak ?zere detayl? bilgileri i?eren ?nite ??i At?k Y?netim Plan?’n? haz?rlamak ve uygulamak zorundad?r.
 
     Evsel nitelikli at?klar
     Madde 11- EK-2’de A grubu alt?nda yer alan evsel nitelikli at?klar,
t?bbi, tehlikeli ve ambalaj at?klar?ndan ayr? olarak siyah renkli plastik torbalarda toplan?rlar. Ayr? toplanan evsel nitelikli at?klar, ?nite i?inde sadece bu i? i?in ayr?lm?? ta??ma ara?lar? ile ta??narak ge?ici at?k deposuna veya konteynerine g?t?r?l?r ve ayr? olarak ge?ici depolan?rlar. Evsel nitelikli at?klar toplanmalar? s?ras?nda t?bbi at?klar ile kar??t?r?lmazlar. Kar??t?r?lmalar? durumunda t?bbi at?k olarak kabul edilirler.
     Toplanan evsel nitelikli at?klar?n, Kat? At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?i h?k?mleri do?rultusunda ta??nmalar? ve bertaraf edilmeleri sa?lan?r.
 
     Ambalaj at?klar?
     Madde 12- EK-2’de B grubu alt?nda yer alan ka??t, karton, plastik ve metal ambalaj at?klar?, kontamine olmamalar? ?art?yla di?er at?klardan ayr? olarak mavi renkli plastik torbalarda toplan?rlar. Serum ve ila? ?i?eleri gibi cam ambalaj at?klar? ise yine kontamine olmamalar? ?art?yla cam ambalaj kumbaralar?nda, kumbara olmamas? halinde ise di?er ambalaj at?klar? ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplan?rlar. Kullan?lm?? serum ?i?eleri ayr? toplanmadan ?nce, u?lar?ndaki lastik, hortum, i?ne gibi hasta ile temas eden kontamine olmu? materyallerden ayr?l?r. Kontamine materyaller di?er t?bbi at?klar ile birlikte 13 ?nc? maddede belirtilen esaslara g?re
toplan?r.
     Toplanan ambalaj at?klar?n?n, Ambalaj ve Ambalaj At?klar?n?n Kontrol? Y?netmeli?i h?k?mleri do?rultusunda geri kazan?lmalar? sa?lan?r.
 
     T?bbi at?klar
     Madde 13- EK-2’de C, D ve E gruplar? alt?nda yer alan t?bbi at?klar, ba?ta doktor, hem?ire, ebe, veteriner, di? hekimi, laboratuvar teknik eleman? olmak ?zere ilgili sa?l?k personeli taraf?ndan olu?umlar? s?ras?nda kayna??nda di?er at?klar ile kar??t?r?lmadan ayr? olarak biriktirilir. Toplama ekipman?, at???n niteli?ine uygun ve at???n olu?tu?u kayna?a en yak?n noktada bulunur. T?bbi at?klar hi?bir suretle evsel at?klar, ambalaj at?klar? ve tehlikeli at?klar ile kar??t?r?lmaz.
     T?bbi at?klar?n toplanmas?nda; y?rt?lmaya, delinmeye, patlamaya ve ta??maya dayan?kl?; orijinal orta yo?unluklu polietilen hammaddeden s?zd?rmaz, ?ift taban diki?li ve k?r?ks?z olarak ?retilen, ?ift kat kal?nl??? 100 mikron olan, en az 10 kilogram kald?rma kapasiteli, ?zerinde g?r?lebilecek b?y?kl?kte ve her iki y?z?nde “Uluslararas? Biyotehlike” amblemi ile “D?KKAT TIBB? ATIK” ibaresini ta??yan k?rm?z? renkli plastik torbalar kullan?l?r. Torbalar en fazla ? oran?nda doldurulur, a??zlar? s?k?ca ba?lan?r ve gerekli g?r?ld??? hallerde her bir torba yine ayn? ?zelliklere sahip di?er bir torbaya konularak kesin s?zd?rmazl?k sa?lan?r. Bu torbalar hi?bir ?ekilde geri kazan?lmaz ve tekrar kullan?lmaz. T?bbi at?k torbalar?n?n i?eri?i hi?bir suretle s?k??t?r?lmaz, torbas?ndan ??kar?lmaz, bo?alt?lmaz ve ba?ka bir kaba aktar?lmaz.
     T?bbi at?klar?n bas?n?l? buhar ile sterilizasyon i?lemine tabi
tutulmas? durumunda at?klar otoklav torbalar? ile otoklavlanabilir
kesici-delici t?bbi at?k kaplar?na konulurlar. Otoklav torbalar?n?n yukar?da belirtilen teknik ?zelliklerin yan? s?ra 1400C’a kadar nemli-bas?n?l? ?s?ya dayan?kl? ve buhar ge?irgenli?ine haiz olmas? zorunludur.
     S?v? t?bbi at?klar da uygun emici maddeler ile yo?unla?t?r?larak
yukar?da belirtilen torbalara konulur.
     Kesici ve delici ?zelli?i olan at?klar di?er t?bbi at?klardan ayr?
olarak delinmeye, y?rt?lmaya, k?r?lmaya ve patlamaya dayan?kl?, su ge?irmez ve s?zd?rmaz, a??lmas? ve kar??t?r?lmas? m?mk?n olmayan, ?zerinde “Uluslararas? Biyotehlike” amblemi ile “D?KKAT! KES?C? ve DEL?C? TIBB? ATIK” ibaresi ta??yan plastik veya ayn? ?zelliklere sahip lamine kartondan yap?lm?? kutu veya konteynerler i?inde toplan?r. Bu biriktirme kaplar?, en fazla ? oran?nda doldurulur, a??zlar? kapat?l?r ve k?rm?z? plastik torbalara konur. Kesici-delici at?k kaplar? dolduktan sonra kesinlikle s?k??t?r?lmaz, a??lmaz, bo?alt?lmaz ve geri kazan?lmaz.
     T?bbi at?k torbalar? ve kesici-delici at?k kaplar? ? oran?nda
dolduklar?nda derhal yenileri ile de?i?tirilirler. Yeni torba ve kaplar?n kullan?ma haz?r olarak at???n kayna??nda veya en yak?n?nda bulundurulmas? sa?lan?r.
 
     Tehlikeli at?klar
     Madde 14- EK-2’de F grubu alt?nda yer alan genotoksik at?klar, farmas?tik at?klar, a??r metal i?eren at?klar, kimyasal at?klar ve bas?n?l? kaplar di?er at?klardan ayr? olarak toplan?rlar. Bu at?klar?n bertaraf? Tehlikeli At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?ine g?re yap?l?r.
     Bu grupta yer alan kimyasal at?klar, toksik, korozif (pH<2 ve pH>12), yan?c? ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, ?oklara hassas) ?zelliklerden en az birine sahip olmalar? durumunda tehlikeli at?k olarak kabul edilirler. Bu ?zelliklerden hi?birine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal at?klardan kat? olanlar evsel at?klar ile birlikte toplan?rlar, s?v? olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzakla?t?r?l?rlar.
    ?nitelerde olu?an r?ntgen banyo sular?, Tehlikeli At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?i h?k?mleri do?rultusunda geri kazan?l?r veya bertaraf edilir.
    Tehlikeli at?klar kesinlikle kanalizasyon sistemine bo?alt?lmaz, do?rudan havaya verilmez, d???k s?cakl?klarda yak?lmaz, evsel at?klarla kar??t?r?lmaz ve depolanarak bertaraf edilmez.
 
     Radyoaktif at?klar
     Madde 15- Radyoaktif at?klar hakk?nda bu Y?netmelik h?k?mleri uygulanmaz. Bu at?klar?n bertaraf? T?rkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuat? do?rultusunda yap?l?r.
 
     T?bbi at?klar?n ?nite i?inde ta??nmas?
     Madde 16- T?bbi at?k torbalar? ?nite i?inde bu i? i?in e?itilmi? personel taraf?ndan, tekerlekli, kapakl?, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yap?lm??, y?kleme-bo?altma esnas?nda torbalar?n hasarlanmas?na veya delinmesine yol a?abilecek keskin kenarlar? olmayan, y?klenmesi, bo?alt?lmas?, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu i? i?in ayr?lm?? ara?lar ile toplan?r ve ta??n?rlar. T?bbi at?klar?n ?nite i?inde ta??nmas?nda kullan?lan ara?lar turuncu renkli olacak, ?zerlerinde “Uluslararas? Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! T?bbi At?k” ibaresi bulunacakt?r.
     T?bbi at?k torbalar? a??zlar? s?k?ca ba?lanm?? olarak ve
s?k??t?r?lmadan at?k ta??ma ara?lar?na y?klenir, toplama ve ta??ma i?lemi s?ras?nda el veya v?cut ile temastan ka??n?l?r. At?k torbalar? asla elde ta??nmazlar. Ta??ma i?lemi s?ras?nda at?k bacalar? ve y?r?yen ?eritler kullan?lmaz.
     T?bbi at?klar ile evsel nitelikli at?klar ayn? araca y?klenmez ve ta??nmazlar. At?k ta??ma ara?lar? her g?n d?zenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. Ara?lar?n i?inde herhangi bir torban?n patlamas? veya d?k?lmesi durumunda at?klar g?venli olarak bo?alt?l?r ve ta??ma arac? ivedilikle dezenfekte edilir.
     T?bbi at?klar?n ?nite i?inde ta??nmas? ile g?revlendirilen personelin, ta??ma s?ras?nda 26 nc? maddede belirtilen ?ekilde ?zel nitelikli turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili ?nite taraf?ndan kar??lanmas? zorunludur.
     ?nite i?inde uygulanan toplama program? ve at?k ta??ma ara?lar?n?n izleyece?i g?zergah, hastalar?n tedavi oldu?u yerler ile di?er temiz alanlardan, insan ve hasta trafi?inin yo?un oldu?u b?lgelerden m?mk?n oldu?unca uzak olacak ?ekilde belirlenir.
 
     K???k miktarlarda ?retilen t?bbi at?klar?n toplanmas?
     Madde 17- EK-1 c’de belirtilen ?nitelerde olu?an t?bbi at?klar, di?er at?klardan ayr? olarak 13 ?nc? maddede ?zellikleri belirtilen t?bbi at?k torbalar? ve kesici-delici at?k kaplar? ile toplan?rlar ve 22 nci maddede a??kland??? ?ekilde ge?ici depolan?rlar.
 
D?RD?NC? B?L?M
At?klar?n Ge?ici Depolanmas?
 
     Ge?ici depolama
     Madde 18- EK-1’de yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip
?niteler ge?ici at?k deposu in?a etmekle, daha az yata?a sahip ?niteler ise ayn? i?levi g?recek konteyner bulundurmakla y?k?ml?d?rler.
     At?klar, bertaraf sahas?na ta??nmadan ?nce 48 saatten fazla olmamak ?zere bu depolarda veya konteynerlerde bekletilebilir. Bekleme s?resi, ge?ici at?k deposu i?indeki s?cakl???n 4 ?C nin alt?nda olmas? ko?uluyla bir haftaya kadar uzat?labilir.
 
     Ge?ici at?k deposu
     Madde 19- Ge?ici at?k deposunun ?zellikleri ?unlard?r:
     a) Ge?ici at?k deposu iki b?lmeli kapal? bir mekan olarak in?a edilir. Birinci b?lmede t?bbi at?klar, ikinci b?lmede ise evsel nitelikli at?klar depolan?r.
     b) Ge?ici at?k deposunun hacmi en az iki g?nl?k at??? alabilecek boyutlarda olur.
     c) Deponun taban? ve duvarlar? sa?lam, ge?irimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplan?r.
     d) Depolarda yeterli bir ayd?nlatma ve pasif havaland?rma sistemi bulunur ve s?cak b?lgelerde depo ?zel olarak so?utulur.
     e) Depo kap?lar? d??ar?ya do?ru a??l?r veya s?rmeli yap?l?r. Kap?lar daima temiz ve boyanm?? durumda olur. T?bbi at?klar?n konuldu?u b?lmenin kap?s? turuncu renge boyan?r, ?zerinde g?r?lebilecek ?ekilde ve siyah renkli “Uluslararas? Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yaz?lm?? “Dikkat! T?bbi At?k” ibaresi bulunur.
     f) Depo kap?lar? kullan?mlar? d???nda daima kapal? ve kilitli tutulur, yetkili olmayan ki?ilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kap?lar?, i?eriye herhangi bir hayvan girmeyecek ?ekilde in?a edilir.
     g) Ge?ici at?k depolar?n?n i?i ve kap?lar? g?revli personelin rahatl?kla ?al??abilece?i, at?klar?n kolayl?kla bo?alt?labilece?i, depolanabilece?i ve y?klenebilece?i boyutlarda in?a edilir.
     h) Ge?ici at?k deposu, at?k ta??ma ara?lar?n?n kolayl?kla ula?abilece?i ve yana?abilece?i yerlerde ve ?ekilde in?a edilir.
     i) Ge?ici at?k deposu, hastane giri? ve ??k??? ve otopark gibi yo?un insan ve hasta trafi?inin oldu?u yerler ile g?da depolama, haz?rlama ve sat?? yerlerinin yak?nlar?na in?a edilemez.
     j) T?bbi at?klar?n konuldu?u b?lmenin temizli?i ve dezenfeksiyonu kuru olarak yap?l?r. B?lme at?klar?n bo?alt?lmas?n? m?teakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ila?lan?r. T?bbi at?k i?eren bir torban?n y?rt?lmas? veya bo?almas? sonucu d?k?len at?klar uygun ekipman ile topland?ktan, s?v? at?klar ise uygun emici malzeme ile yo?unla?t?r?ld?ktan sonra tekrar k?rm?z? renkli plastik torbalara konulur ve kullan?lan ekipman ile birlikte b?lme derhal dezenfekte edilir.
     k) Evsel nitelikli at?klar?n konuldu?u b?lmede kanalizasyona ba?l? ?zgaral? bir drenaj sistemi ve b?lmenin kolayl?kla temizlenebilmesi i?in bas?n?l? bir su muslu?u bulunur. B?lme at?klar?n bo?alt?lmas?n? m?teakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ila?lan?r.
     l) Temizlik ekipman?, koruyucu giysiler, at?k torbalar? ve konteynerler ge?ici at?k depolar?na yak?n yerlerde depolan?rlar.
 
     Ge?ici at?k depolar?na ruhsat al?nmas?
     Madde 20- 18 inci madde uyar?nca ge?ici at?k deposu kurmakla y?k?ml? olan ?nitelere yap? ruhsat? vermeye;
     a) Belediye ve m?cavir alan s?n?rlar? i?inde kalan ve b?y?k?ehir belediyesi olan yerlerde b?y?k?ehir belediye ba?kanl???, di?er yerlerde belediye ba?kanl?klar?,
     b) Belediye ve m?cavir alan s?n?rlar? d???nda kalan yerlerde valilikler,
     yetkilidir.
 
     Konteynerlerin ge?ici at?k deposu olarak kullan?lmas?
     Madde 21- EK-1’de belirtilen ve 20’den az yata?a sahip ?niteler, ge?ici at?k deposu olarak konteyner kullanmak zorundad?rlar. Bu ama?la kullan?lacak konteynerlerin a?a??daki teknik ?zelliklere haiz olmas? zorunludur:
     a) Konteynerler ?nitenin en az iki g?nl?k t?bbi at???n? alabilecek
boyutta ve say?da olur.
     b) Konteynerler, kullan?ld?klar? ?nitenin bulundu?u parsel s?n?rlar? i?inde; do?rudan g?ne? almayan; hastane giri?-??k???, otopark ve kald?r?m gibi yo?un insan ve hasta trafi?inin oldu?u yerler ile g?da depolama, haz?rlama ve sat?? yerlerinden uza?a yerle?tirilirler.
     c) Konteynerlerin i? y?zeyleri y?kleme-bo?atma s?ras?nda torbalar?n hasarlanmas?na veya delinmesine yol a?abilecek keskin kenarlar ve dik k??eler i?ermez. Kesi?en y?zeyler yumu?ak d?n??lerle birbirine birle?ir.
     c) Konteynerlerin kapaklar? kullan?mlar? d???nda daima kapal? ve
kilitli tutulur, yetkili olmayan ki?ilerin a?mas?na izin verilmez. Kapaklar, konteynerin i?ine herhangi bir hayvan girmeyecek ?ekilde dizayn ve in?a edilir.
     d) Konteynerlerin d?? y?zeyleri turuncu renge boyan?r, ?zerlerinde g?r?lebilecek uygun b?y?kl?kte ve siyah renkli “Uluslararas? Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yaz?lm?? “Dikkat! T?bbi At?k” ibaresi bulunur.
     e) Konteynerler daima temiz ve boyanm?? durumda olur.
     f) Konteynerler, at?klar?n bo?alt?lmas?n? m?teakiben her g?n veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenir ve dezenfekte edilir.
     EK-1’de belirtilen ve 20’den az yata?a sahip ?niteler, istedikleri takdirde ge?ici at?k deposu da in?a edebilirler.
 
     K???k miktarlarda ?retilen t?bbi at?klar?n ge?ici depolanmas?
     Madde 22- EK-1 c’de belirtilen ?nitelerde olu?an ve t?bbi at?k
torbalar? ile kesici-delici at?k kaplar? ile toplanan t?bbi at?klar, teknik ?zellikleri 16 nc? maddede belirtilen ta??ma ara?lar? ile en yak?nda bulunan ge?ici at?k deposuna veya konteynerine g?t?r?l?r. B?yle bir imkan?n olmamas? halinde ?retilen t?bbi at?klar?n ilgili belediyenin t?bbi at?k toplama ve ta??ma arac? taraf?ndan al?nmas? sa?lan?r. Bu durumda t?bbi at?klar g?venli bir ?ekilde muhafaza edilir ve gerekirse ikinci bir t?bbi at?k torbas?n?n i?ine konulur. At?klar, t?bbi at?k toplama arac? gelmeden ?nce kesinlikle d??ar?ya b?rak?lmaz, evsel at?klar ile kar??t?r?lmaz ve evsel at?klar?n topland??? konteynerlere konulmaz.
     Bu sa?l?k kurulu?lar?, ilgili mercilerden ?al??ma izni almadan ?nce, at?klar?n?n ge?ici depolanmas? konusunda en yak?nda bulunan ge?ici at?k deposu veya konteynerin ait oldu?u sa?l?k kurulu?u ya da at?klar?n?n toplanmas? konusunda ilgi belediye ile anla?ma yapmak ve bu anla?may? valili?e ibraz etmekle y?k?ml?d?r.
 
     At?k bertaraf?nda mali y?k?ml?l?k
     Madde 23- T?bbi at?k ?reticileri, ?rettikleri at?klar?n toplanmas?, ta??nmas? ve bertaraf? i?in gereken harcamalar?, bertaraf eden kurum ve kurulu?a ?demekle y?k?ml?d?rler. Bu Y?netmelikteki teknik kriterlere uygun olmak ?art?yla, toplama, ta??ma ve bertaraf harcamalar?na esas olacak t?bbi at?k bertaraf ?creti, her y?l t?bbi at?k ?reticileri ve bertaraf edecek kurum ve kurulu?lar?n g?r??leri de al?narak il mahalli ?evre kurulu taraf?ndan tespit ve ilan edilerek Bakanl??a bildirilir. ?cretin ?denmemesi t?bbi at?klar?n bertaraf? i?in bir engel olu?turmaz. T?bbi at?k bertaraf ?cretinin ?denmemesi durumunda, bu bedel 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usul? Hakk?nda Kanun h?k?mlerine g?re t?bbi at?k ?reticilerinden tahsil edilir.
 
BE??NC? B?L?M
T?bbi At?klar?n Bertaraf Alan?na Ta??nmas?
 
     ?nitelerin sorumlulu?u
     Madde 24- EK-1’de belirtilen ?niteler, t?bbi at?klar?n bertaraf sahas?na g?venli bir ?ekilde ta??nmas?n?n sa?lanmas? amac?yla, t?bbi at?klar? bu Y?netmelikte belirtilen teknik kriterlere haiz torba ve kaplar i?inde, belirtilen usul ve esaslara uygun ?ekilde biriktirmek ve ambalajlamak zorundad?rlar.
     Ge?ici at?k deposu veya konteynerler i?inde, ba?ta g?revli personel olmak ?zere ?evre ve insan sa?l??? ile ta??may? olumsuz etkileyecek ?ekilde a?z? ba?lanmam??, y?rt?lm??, patlam??, d?k?lm?? t?bbi at?k torbalar? ve kaplar? ile t?bbi at?k torbas? haricinde ba?ka bir torba ile t?bbi at?k at?ld???n?n veya t?bbi at?klar?n konteynerlere do?rudan bo?alt?ld???n?n tespit edilmesi halinde, tespit edilen olumsuzluk giderilene kadar hi?bir suretle t?bbi at?klar toplanmaz ve ta??nmazlar.
 
     T?bbi at?klar?n ta??nmas?
     Madde 25- T?bbi at?klar?n ge?ici at?k depolar? ve konteynerler ile EK-1 c’de belirtilen di?er ?nitelerden al?narak bertaraf tesisine ta??nmas?ndan b?y?k?ehirlerde b?y?k?ehir belediyeleri, di?er yerlerde ise belediyeler ile yetkilerini devretti?i ki?i ve kurulu?lar sorumludur.
     Bu kurum ve kurulu?lar, t?bbi at?klar?n ta??nmas? ile g?revli personeli periyodik olarak e?itmek, sa?l?k kontrol?nden ge?irmek ve di?er koruyucu tedbirleri almakla y?k?ml?d?rler.
 
     Personelin ?zel giysileri
     Madde 26- T?bbi at?klar? ta??makla g?revlendirilen temizlik personeli ?al??ma s?ras?nda eldiven, koruyucu g?zl?k, maske kullan?r; ?izme ve ?zel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Ta??ma i?leminde kullan?lan ?zel giysi ve ekipmanlar ayr? bir yerde muhafaza edilir. Bunlar?n temizlenmesi belediyece veya belediyenin g?revlendirece?i kurulu??a yap?l?r.
 
     T?bbi at?klar?n ta??nmas?na ili?kin kurallar
     Madde 27- T?bbi at?klar?n;
     a) Emniyetli bir ?ekilde, etrafa yay?lmadan ve s?z?nt? sular? ak?t?lmadan nihai bertaraf sahas?na getirilmesi,
     b) Ta??nmas? s?ras?nda transfer istasyonlar?n?n kullan?lmamas?,
     c) Ta??ma ara?lar?n?n g?nde en az bir kere temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
     d) Konuldu?u k?rm?z? torbalar?n patlamas? veya ba?ka bir nedenle etrafa yay?lmas? durumlar?nda derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
     e) Toplanmas? ve ta??nmas? i?in kullan?lan ara?lar?n ba?ka i?lerde kullan?lmamas?, zorunludur.
     T?bbi at?k torbalar? do?rudan t?bbi at?k ta??ma arac?na y?klenebilece?i gibi, tekerlekli/kapakl? plastik veya metal konteynerler i?inde de at?k ta??ma arac?na y?klenebilirler. Ta??man?n bu ?ekilde yap?lmas? durumunda konteynerler de g?nde en az bir kez temizlenir ve dezenfekte edilir.
 
     T?bbi at?k ta??ma ara?lar?n?n teknik ?zellikleri
     Madde 28- T?bbi at?klar?n toplanmas? ve ta??nmas? i?in kullan?lan ara?larda;
     a) At?klar?n y?klendi?i k?sm?n tamamen kapal? yap?lmas?,
     b) S?k??t?rma mekanizmas?n?n bulunmamas?,
     c) ?of?r mahalli ile at?k y?kleme k?sm? aras?nda bo?luk bulunmas?,
     d) At?k y?kleme k?sm?n?n kaza halinde zarar g?rmemesi i?in sa?lam yap?lmas?,
     e) At?k y?kleme k?sm?n?n i? y?zeyinin paslanmaz, kolayl?kla temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen d?zg?n y?zeyli olmas?,
     f) Dik k??eler i?ermemesi, kesi?en y?zeylerin yumu?ak d?n??lerle birbirine birle?mesi,
     g) Sa?, sol ve arka y?zeylerinde g?r?lebilecek uygun b?y?kl?kte ve siyah renkli “Uluslararas? Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yaz?lm?? “D?KKAT! TIBB? ATIK” ibaresinin bulunmas?,
     h) D?? y?zeyinin turuncu renge boyanmas?,
     gerekir.
 
     T?bbi at?k ta??ma ara?lar?na lisans al?nmas?
     Madde 29- T?bbi at?k ta??ma ara?lar? i?in t?bbi at?k ta??ma lisans? al?nmas? zorunludur. Bu ama?la EK-4’de belirtilen esaslara g?re ilgili valili?e ba?vuruda bulunulur. Lisans, ba?vuruda bulunan arac?n/ara?lar?n ait oldu?u kurum/kurulu?a ve gerekli teknik donan?ma haiz araca/ara?lara verilir. Bu lisans devredilemez. Lisans ?? y?l s?re ile ge?erlidir ve bu s?renin sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak belirlenen standartlara uymayan firmalar?n lisanslar? valilik?e iptal edilir.
 
     T?bbi at?k al?nd? belgesi/makbuzu
     Madde 30- T?bbi at?klar?n ?nitelerden al?nmas? s?ras?nda; at?klar?n ?nite taraf?ndan ta??y?c?ya verildi?inin, ta??y?c? taraf?ndan teslim al?nd???n?n ve ta??y?c? taraf?ndan da bertaraf tesisine verildi?inin belgelenmesi amac?yla ?nite ile ta??y?c?/bertaraf eden kurum/kurulu? aras?nda t?bbi at?k al?nd? belgesi/makbuzu d?zenlenir. Bu belge/makbuz ?zerinde at??? ?reten ?nitenin ismi, adresi, sorumlu ki?inin ismi ve irtibat telefonu, tarih, at???n miktar?, ta??y?c? kurum/kurulu?un ismi, ?of?r?n ismi, arac?n plakas?, lisans numaras? ve bertaraf tesisi ile ilgili bilgiler bulunur.
     Yukar?daki bilgileri i?eren t?bbi at?k al?nd? belgesi/makbuzu ?? n?sha olarak haz?rlan?r; bir n?shas? at?k ?reticisi sa?l?k kurulu?unda, ikinci n?shas? ta??ma i?lemi yapan kurum/kurulu?ta, ???nc? n?shas? ise bertaraf tesisi i?letmecisi kurum/kurulu?ta kal?r ve ilgili g?revliler taraf?ndan imzalan?r.
     ?nceleme ve denetim s?ras?nda bu belgenin ilgili t?m taraflarca denetim elemanlar?na g?sterilmesi zorunludur. T?bbi at?klar?n ta??nmas? s?ras?nda kullan?lan bu belge en az bir y?l s?re ile muhafaza edilir ve talep edilmesi durumunda yetkili otoritelerin incelemesine a??k tutulur.
 
ALTINCI B?L?M
T?bbi At?klar?n Bertaraf Edilmesi
 
     Belediyelerin sorumlulu?u
     Madde 31- T?bbi at?klar?n sterilizasyon i?lemine tabi tutularak
zarars?z hale getirilmesi, yak?lmas? veya depolanmas? suretiyle bertaraf
edilmesi ile bu i?lemlerin belgelendirilmesinden b?y?k?ehirlerde b?y?k?ehir belediyeleri, b?y?k?ehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devretti?i ki?i ve kurulu?lar m?teselsilen sorumludur.
     T?bbi at?k bertaraf tesisi i?letmecisi ki?i, kurum ve kurulu?lar, t?bbi at?klar?n bertaraf? ile g?revli personeli periyodik olarak e?itmek, sa?l?k kontrol?nden ge?irmek ve di?er koruyucu tedbirleri almakla y?k?ml?d?rler.
 
     T?bbi at?k y?netim plan?
     Madde 32- B?y?k?ehirlerde b?y?k?ehir belediyeleri, b?y?k?ehir
belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler; t?bbi at?k olu?umuna neden olan sa?l?k kurulu?lar? ile bunlar?n t?bbi at?k miktarlar? ve ge?ici depolama sistemleri, t?bbi at?klar?n toplanmas? ve ta??nmas?nda kullan?lacak ekipman ve ara?lar, toplama rotalar?, ara? temizleme ve dezenfeksiyon, kaza an?nda al?nacak ?nlemler ve yap?lacak i?lemler, sorumlular, e?itim ve t?bbi at?klar?n bertaraf?nda uygulad?klar? sistemler ba?ta olmak ?zere detayl? bilgileri i?eren T?bbi At?k Y?netim Plan?’n? haz?rlamak ve uygulamak zorundad?r. B?y?k?ehirlerde bu plan il?e ve ilk kademe belediyelerinin g?r??leri al?nmak suretiyle b?y?k?ehir belediyesi taraf?ndan haz?rlan?r ve uygulan?r.
     Belediyeler, her bir sa?l?k kurulu?undan toplanan ve bertaraf edilen t?bbi at?k miktar?n? kay?t alt?na al?rlar ve y?l sonu itibari ile valili?e bildirirler.
 
     T?bbi at?klar?n yak?lmas?
     Madde 33- T?bbi at?klar yak?larak bertaraf edilebilir. Yakma sistemleri b?y?k?ehirlerde b?y?k?ehir belediyeleri, b?y?k?ehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devretti?i ki?i ve kurulu?lar taraf?ndan kurulur ve i?letilir. Evsel nitelikli at?klar?n yak?lmas? i?in kullan?lan yakma tesisleri t?bbi at?klar?n yak?lmas? i?in kullan?lmaz. ?niteler taraf?ndan m?nferit yakma tesisleri kurulamaz ve i?letilemez.
 
     T?bbi at?klar?n yak?lmas? s?ras?nda uyulacak esaslar
     Madde 34- T?bbi at?klar?n yak?larak bertaraf edilmesinde, Tehlikeli At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?i’nin yakma ile ilgili maddelerinde belirtilen esaslara uyulur.
     Yakma i?lemine tabi tutulacak t?bbi at?klar i?inde; ba?ta k?r?lm?? termometreler, kullan?lm?? piller/bataryalar gibi y?ksek d?zeyde civa ve kadmiyum i?eren at?klar olmak ?zere, g?m?? tuzlar? i?eren radyolojik at?klar, a??r metaller i?eren ampuller ve bas?n?l? kaplar bulunmaz. Yakma i?lemine tabi tutulacak t?bbi at?klar i?inde b?y?k miktarlarda genotoksik at?k mevcutsa, s?cakl???n en az 1100 ?C olmas? zorunludur.
     T?bbi at?klar, Bakanl???n gerekli g?rd??? durumlarda ve izni dahilinde, ?evreye zarar verilmemesi, gereken tedbirlerin al?nmas?, baca gaz? emisyonlar?nda Tehlikeli At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?i h?k?mlerinin sa?lanmas? ve s?rekli olmamak ?art?yla ?imento fabrikalar?nda da yak?labilir.
 
     Yakma tesislerine yer se?imi izni verilmesi
     Madde 35- B?y?k?ehir belediyeleri ve belediyeler, onayl? imar planlar? esas al?narak yakma tesisi kurmak ?zere se?tikleri yer i?in mevcut mevzuat ?er?evesinde mahalli ?evre kurulu karar? ve Bakanl???n uygun g?r??? ile, mahallin en b?y?k m?lki idare amirinden izin al?rlar.
     Yakma tesislerinin:
     a) Karstik b?lgelerde; ta?k?n riskinin y?ksek oldu?u b?lgelerde; heyelan, ??? ve erozyon b?lgelerinde kurulmas?na ve i?letilmesine izin verilmez.
     b) Yer se?iminde, deprem ku?aklar? ve tektonik koruma b?lgeleri ile di?er zemin hareketleri, hakim r?zgar y?n? dikkate al?n?r.
     c) En yak?n yerle?me alan?na uzakl??? 1000 metreden az olamaz.
 
    T?bbi at?klar?n d?zenli depolanmas?
   Madde 36- ....................................................
 
     D?zenli depolama tesislerine yer se?imi izni verilmesi
   Madde 37- ................................................
 
     D?zenli depolama tesislerinde depo taban? te?kili ve s?z?nt? suyunun toplanmas?
   Madde 38- ................................................
 
     D?zenli depolama tesislerine dolgu yap?lmas?
   Madde 39- ................................................
 
     D?zenli depolama tesisi ?st ?rt?s?n?n te?kili
   Madde 40- ................................................
 
     D?zenli depolama tesislerinin i?letilmesi ve kontrol?
   Madde 41- ..............................................
     At?k kabul prosed?r?
   Madde 42 - .............................................
 
     D?zenli depolama tesislerinin kapat?lmas?
   Madde 43 - .............................................
 
     Yerle?me yasa??
     Madde 44- T?bbi at?k yakma tesisleri ile d?zenli depolama tesisleri
imar planlar?na i?lenerek yerle?im b?lgesi olmamas? sa?lan?r. Depolama
tesislerinin bulundu?u alanlar depo hizmet s?resini doldurduktan sonra yirmi y?l s?re ile denetlenir ve en az elli y?l s?re ile iskana a??lamaz.
 
     Bertaraf tesislerine ?n lisans ve lisans al?nmas?
   Madde 45- ..............................................
 
     Enfeksiy?z at?klar?n sterilizasyonu
     Madde 46- Enfeksiy?z at?klar ile kesici-delici at?klar, sterilizasyon i?lemine tabi tutularak zarars?z hale getirilebilirler. Zarars?z hale getirilen at?klar, evsel at?k depolama alanlar?nda depolanarak bertaraf edilebilirler. Sterilizasyon sistemleri b?y?k?ehirlerde b?y?k?ehir belediyeleri, b?y?k?ehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya bunlar?n yetkilerini devretti?i ki?i ve kurulu?lar taraf?ndan kurulur ve i?letilir. ?niteler taraf?ndan m?nferit sterilizasyon tesisleri kurulamaz ve i?letilemez.
     Sterilizasyon sistemlerinin, ba?ta mekanik g?venlik (y?ksek kabin i?i bas?n?, s?cakl??a dayan?kl?l?k ve benzeri) ve sterilizasyon performans? a??s?ndan uluslar aras? kabul edilmi? standartlara (ISO, CE ve benzeri) uygun oldu?u belgelendirilir.
     Sterilizasyon tesislerinde at?klar?n i?leme tabi tutulmadan ?nce, ?evre ve insan sa?l???na zarar vermeden g?venli bir ?ekilde ge?ici olarak depolanabilece?i, +4 ?C’de so?utulan bir depo yeri bulunur. Bu deponun, 19 uncu maddenin birinci f?kras?n?n (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerinde belirtilen ?artlar? ta??mas? zorunludur.
     Sterilizasyon i?lemine tabi tutulacak at?klar i?inde patolojik at?klar ile ba?ta u?ucu ve yar? u?ucu organik maddeler ve civa olmak ?zere kimyasal maddeler, genotoksik/sitotoksik ajanlar, radyolojik at?klar ve bas?n?l? kaplar bulunmaz.
     Sterilizasyon tesislerinde at?k par?alama (shredding) mekanizmas?n?n bulunmas? zorunludur. Par?alama ?nitesi sterilizasyon b?l?m?n?n sonunda veya ?n?nde yer al?r. At?k par?alama ?nitesinin sterilizasyon ?nitesinden ?nce  kullan?lmas? durumunda, i?lem sonunda bu ?nite de sterilizasyon i?lemine tabi tutulur.
     Sterilizasyon i?lemi s?ras?nda ve sonras?nda hava ve su ortam?nda
hi?bir kontaminasyon ve toksisite olmayacak ?ekilde tedbir al?n?r, at?k su ve hava ar?t?larak/sterilize edilerek al?c? ortama verilir. Ba?ta miktar, bas?n?, s?cakl?k ve at???n i?leme maruz kalma s?resi olmak ?zere b?t?n i?lem elektronik olarak kay?t alt?na al?n?r ve talep edildi?i durumda b?t?n bilgiler Bakanl??a g?nderilir.
     Belediyelerce veya yetkilerini devretti?i kurulu?lar taraf?ndan yap?lan sterilizasyon i?lemi ile zarars?z hale getirilen at?klar, evsel at?k depolama alanlar?nda depolanarak bertaraf edilebilirler.
 
     Sterilizasyon i?leminin ge?erlili?i
     Madde 47- Sterilizasyon i?lemine tabi tutulan enfeksiy?z at?klar?n zarars?z hale getirilip getirilmedi?i kimyasal ve biyolojik indikat?rler kullan?larak test edilir.
     Kimyasal indikat?rler; enfeksiy?z at???n otoklav sterilizasyonunda kullan?l?r. Sterilizasyon tamamland???nda, at?k ile birlikte otoklava konulmu? kimyasal indikat?r ta??y?c?s?nda renk de?i?ikli?i saptanmal?d?r.
     Biyolojik indikat?rler olarak; nemli y?ksek s?cakl?klara hastal?k yap?c? mikroorganizmalardan daha dayan?kl?, insanda hastal?k yap?c? etkisi olmayan, sporlu bakteriler Bacillus stearothermophilus veya Bacillus subtilis var. niger standart k?kenleri kullan?l?r. Sterilizasyon etkinlik testleri i?in kullan?lacak standart k?kenler, Bacillus stearothermophilus ATCC12980 veya NCTC10007 ya da Bacillus subtilis var. niger ATCC9372 olmal?d?r. Sterilizasyon i?leminden ??kan at?kta potansiyel enfeksiy?z t?m mikroorganizmalar?n yok edildi?ini saptamak i?in, at?kla beraber i?leme konan biyolojik indikat?r?n canl? kal?p kalmad???n? inceleme y?nteminden yararlan?l?r. Sterilizasyon i?leminin ge?erli kabul edilmesi i?in Bacillus stearothermophilus veya Bacillus subtilis bakteri sporlar?nda minimum 4 log10 - 6 log10  azalma sa?lanmas? zorunludur. Bunun kontrol? i?in belli say?da Bacillus stearothermophilus veya Bacillus subtilis sporlar? inok?le edilmi? test stripleri veya benzeri uygun ta??y?c?, s?ca?a dayan?kl? ve buhar ge?irgenli?i olan bir kap i?inde at???n ortas?na yerle?tirilir ve sistem normal ?artlarda ?al??t?r?l?r. ??lemin sonunda at???n i?inden test mikroorganizmalar? al?n?r; biyolojik indikat?r?n ?reticisi taraf?ndan k?lavuzda tarif edilmi? olan besiyerine ekim yap?l?r.  Bu esnada i?leme konmam?? en az bir biyolojik indikat?r stripi de pozitif kontrol olarak paralel k?lt?re al?n?r ve Bacillus subtilis i?in 30?C'de, Bacillus stearothermophilus i?in 55?C'de olmak ?zere 48 saat s?reyle ink?basyona b?rak?l?r. S?re sonunda sterilizasyondan ??kan biyolojik indikat?rde mikrobiyal ?reme olup olmad??? kontrol edilir ve sonu?lar? veri kay?t sistemine ilave edilir.
     Biyolojik indikat?rler kullan?larak uygulanan sterilizasyon ge?erlilik testleri, o g?n sterilize edilen at?k ile birlikte sterilizat?re konulan biyolojik indikat?rlerin incelenmesi suretiyle haftal?k olarak yap?l?r. Sterilizasyondan ??kan sterilize edilmi? ve evsel at?k karakterizasyonu kazanm?? at?klar, at?k bertaraf sahas?nda depolanmadan ?nce sterilizasyon tesisinin bulundu?u sahan?n uygun bir yerinde ?evreye zarar vermeyecek ?ekilde kapal? konteynerler i?inde biyolojik indikat?r testleri sonu?lan?ncaya kadar muhafaza edilir ve bekletilir. Test sonucu olumlu ise at?k depolanmak ?zere depolama sahas?na g?nderilir. Test sonucu olumsuz ise sistem kontrol edilir ve sterilizasyon i?lemi tekrarlan?r.
   Ayr?ca, alt? ayda bir ?evre Denetim Y?netmeli?i h?k?mlerine g?re yapt?r?lacak testler ile belediyeler veya yetkilerini devretti?i kurulu?larca yap?lan sterilizasyon i?leminin ge?erlili?i kontrol edilir. Analiz i?in gerekli numune, ilgili standart prosed?rlere g?re, analizi yapacak laboratuar taraf?ndan valili?in g?zetiminde al?n?r ve analiz sonu?lar? Bakanl??a g?nderilir. Analizler ile ilgili masraflar, tesis i?letmecisi taraf?ndan kar??lan?r.
 
     Sterilizasyon i?leminin ge?erlili?inin belgelenmesi
     Madde 48- Sterilizasyon i?leminin ba?ar?l? bir ?ekilde tamamland???n?n g?sterilmesi amac?yla, her sterilizasyon y?k?n?n verileri kay?t ve muhafaza edilir. Bu verilerin en az ?? y?l s?re ile muhafaza edilmesi ve talep edildi?inde yetkili otoritelerin incelemesine a??k tutulmas? zorunludur. Bu veriler a?a??dakileri ihtiva eder;
     a) Sterilizat?r?n cinsi, seri numaras?,
     b) Uygulanan sterilizasyon t?r?,
     c) Her sterilizasyon devri i?in sterilizasyon esnas?nda ger?ek zamanl? (real time) olarak kaydedilmi? s?cakl?k, bas?n?, uygulama s?resi gibi parametrik izleme de?erleri,
     d) Y?klenen at?k miktar?,
     e) Haftal?k olarak yap?lan biyolojik indikat?r testlerinin kar??la?t?rmal? sonu?lar?,
     f) Cihaz?n periyodik bak?m-onar?m s?zle?mesi ?er?evesinde ?retici veya da??t?c? firma taraf?ndan yap?lm?? son alt? aya ait ayar kontrollerine dair belge.
 
     Sterilizasyon tesislerine ?n lisans verilmesi
   Madde 49- ...........................................
 
     ?evre lisans? al?nmas?
   MADDE 50 – T?bbi at?k sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisi kurmak ve i?letmek isteyen ki?i, kurum ve kurulu?lar Bakanl?ktan ?evre lisans? almak zorundad?r. ?evre lisans? al?nmas? i?lemlerinde ?evre Kanununca Al?nmas? Gereken ?zin ve Lisanslar Hakk?nda Y?netmelik h?k?mleri uygulan?r.
     ?evre lisans? alm?? olan tesis i?letmecileri tesisin i?letme ko?ullar?, tesisle ilgili ?l??mler ve mevzuata uygun ?al??t???na ili?kin bilgi ve belgeleri i?eren raporlar? Bakanl???n belirleyece?i periyotlarda Bakanl??a sunmakla y?k?ml?d?r.
 
     Lisans iptali
   Madde 51- ............................................
 
     E?itim
     Madde 52- T?bbi at?klar?n ?nite i?inde toplanmas?, ta??nmas?, ge?ici at?k deposuna ta??nmas? ile ge?ici at?k deposu veya konteynerlerin i?letilmesinden sorumlu ?nite personeli ile bu at?klar?n ge?ici at?k depolar?ndan al?narak bertaraf sahas?na ta??nmas?ndan sorumlu belediye personeli, bu i?lerin hizmet al?m? yoluyla yap?lmas? durumunda ise ?zel temizlik ve ta??ma firmalar?n?n ve personellerinin, t?bbi at?klar?n toplanmas?, ta??nmas?, ge?ici depolanmas? ve bertaraf sahas?na ta??nmas? a?amalar?nda uyulacak kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, bu at?klar?n yaratt??? sa?l?k riskleri ve neden olabilecekleri yaralanma ve hastal?klar ile bir kaza veya yaralanma an?nda al?nacak tedbirleri i?eren bir e?itim program?na periyodik olarak tabi tutulmas? ve bu e?itimin al?nd???n?n belgelenmesi zorunludur. Toplama ve ta??ma i?lemlerinin hizmet al?m? yoluyla yap?lmas? durumlar?nda, ?al??acak personelin bu e?itimi almas? ve bunun belgelenmesi gerekti?i ilgili ihale ?artnamelerinde belirtilir.
     E?itim ile ilgili usul ve esaslar Bakanl?k?a belirlenir.
 
     Denetleme
     Madde 53- Bu Y?netmelik kapsam?na giren b?t?n faaliyetlerin, bu Y?netmelik ve di?er ?evre mevzuat?na uygun olarak yap?l?p yap?lmad???n? denetleme yetkisi Bakanl??a aittir.
 
     D?zenleme yetkisi
     Madde 54- Bakanl?k bu Y?netmeli?in uygulanmas?n? sa?lamak ?zere her t?rl? alt d?zenlemeyi yapmaya yetkilidir.
 
     Y?netmeli?e ayk?r?l?k hali
     Madde 55- Bu Y?netmelik h?k?mlerine ayk?r? hareket edenler hakk?nda 2872 say?l? ?evre Kanununun 15 ve 16 nc? maddelerinde belirtilen merciler taraf?ndan gerekli i?lemler yap?l?r ve ayn? Kanunun 20, 21, 22 ve 24 ?nc? maddelerinde belirtilen cezalar verilir.
 
     Y?r?rl?kten kald?r?lan mevzuat
     Madde 56- 20/5/1993 tarihli ve 21586 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan T?bbi At?klar?n Kontrol? Y?netmeli?i y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.
 
     Ge?ici Madde 1- Bu Y?netmeli?in yay?m? tarihinde belediyeler taraf?ndan i?letilmekte olan mevcut  t?bbi at?k yakma tesisleri, i?letmeye al?nd?klar? tarihte ge?erli olan i?letme ?artlar?na g?re faaliyetlerini s?rd?r?rler. Ancak bu tesisler, en ge? be? y?l i?inde 34 ?nc? maddede belirtilen ?artlar? sa?layacak ?ekilde gerekli tedbirleri al?rlar.
 
     Ge?ici Madde 2- ?niteler, 10 uncu maddede belirtilen ?nite ??i At?k
Y?netim Plan?’n?, bu Y?netmeli?in yay?m? tarihini takip eden alt? ay i?inde haz?rlamak ve uygulamaya ge?irmek zorundad?r.
 
     Ge?ici Madde 3- B?y?k?ehirlerde b?y?k?ehir belediyeleri, b?y?k?ehir
belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler, 32 nci maddede belirtilen T?bbi At?k Y?netim Plan?’n?, bu Y?netmeli?in yay?m? tarihini takip eden alt? ay i?inde haz?rlamak, uygulamaya ge?irmek ve bu plan?n bir ?rne?ini valili?e g?ndermek zorundad?rlar.
 
    Ge?ici Madde 4- Bu Y?netmeli?in yay?m? tarihinde ge?ici at?k deposu
olarak konteyner kullanmakta olan en az 20 yatakl? ?niteler, bu Y?netmeli?in yay?m? tarihini takip eden bir y?l i?inde 18 inci madde h?km? gere?ince ge?ici at?k depolar?n? in?a etmekle y?k?ml?d?rler.
 
     Ge?ici Madde 5- 20’den az yata?a sahip olan ?niteler, bu Y?netmeli?in yay?m? tarihini takip eden alt? ay i?inde 21 inci madde h?km? gere?ince ge?ici at?k deposu olarak konteyner sistemlerini veya istedikleri takdirde ge?ici at?k depolar?n? kurmak zorundad?rlar.
 
     Ge?ici Madde 6- T?bbi at?k ta??ma ara?lar? i?in, bu Y?netmeli?in yay?m? tarihini takip eden alt? ay i?inde t?bbi at?k ta??ma lisans? al?nmas? zorunludur.
 
     Y?r?rl?k
     Madde 57- Bu Y?netmelik yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.
 
     Y?r?tme
     Madde 58- Bu Y?netmelik h?k?mlerini ?evre ve Orman Bakan? y?r?t?r.
 
 
 
EK-1
 
FAAL?YETLER? SONUCU ATIK OLU?UMUNA NEDEN OLAN
SA?LIK KURULU?LARI
 
     a) B?y?k Miktarda At?k ?reten Sa?l?k Kurulu?lar?
     1) ?niversite hastaneleri ve klinikleri,
     2) Genel maksatl? hastaneler ve klinikleri,
     3) Do?um hastaneleri ve klinikleri,
     4) Askeri hastaneler ve klinikleri.
 
     b) Orta Miktarda At?k ?reten Sa?l?k Kurulu?lar?
     1) Sa?l?k merkezleri, t?p merkezleri, dispanserler,
     2) Ayakta tedavi merkezleri,
     3) Morglar ve otopsi merkezleri,
     4) Hayvanlar ?zerinde ara?t?rma ve deneyler yapan kurulu?lar,
     5) Bak?mevleri ve huzurevleri,
     6) T?bbi ve biyomedikal laboratuarlar,
     7) Hayvan hastaneleri,
     8) Kan bankalar? ve transf?zyon merkezleri,
     9) Acil yard?m ve ilk yard?m merkezleri,
     10) Diyaliz merkezleri,
     11) Rehabilitasyon merkezleri,
     12) Biyoteknoloji laboratuvarlar? ve enstit?leri,
     13) T?bbi ara?t?rma merkezleri.
 
     c) K???k Miktarda At?k ?reten Sa?l?k Kurulu?lar?
     1) Sa?l?k hizmeti verilen di?er ?niteler (doktor muayenehaneleri,
     di? ve a??z sa?l??? muayenehaneleri ve benzerleri),
     2) Veteriner muayenehaneleri,
     3) Akapunktur merkezleri,
     4) Fizik tedavi merkezleri,
     5) Evde yap?lan tedavi ve hem?ire hizmetleri,
     6) G?zellik, kulak delme ve d?vme merkezleri,
     7) Eczaneler,
     8) Ambulans hizmetleri,
     9) Hayvanat bah?eleri.
 
EK-2
------------------------------------------------------------------------
|     SA?LIK KURULU?LARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI   |
|----------------------------------------------------------------------|
|  EVSEL N?TEL?KL?    |   TIBB? ATIKLAR            |TEHL?KE-  |RADYOAK-|
|     ATIKLAR         |                            |L? ATIK-  |T?F A-  |
|(20 03* ve 15 01*)   |  (18 01* ve 18 02*)        |LAR       |TIKLAR  |
|---------------------|----------------------------|----------|--------|
|A:Genel   |B:Ambalaj |C:Enfeksi-|D:Pato-|E:Kesici |F:Tehli-  |G:Radyo-|
|At?klar   |At?klar?  |y?z At?k- |lojik  |Delici   |keli A-   |aktif A-|
|          |          |lar       |At?klar|At?klar  |t?klar    |t?klar  |
|          |          |          |       |         |          |        |
|20 03 01* |15 01 01*,|18 01 03* |18 01  |18 01 01*|18 01 06*,|        |
|          |15 01 02*,|    ve    |02*    |   ve    |18 01 08*,|        |
|          |15 01 04*,|18 02 02* |       |18 02 01*|18 01 10*,|        |
|          |15 01 05*,|          |       |         |18 02 05*,|        |
|          |15 01 06*,|          |       |         |18 02 07*,|        |
|          |15 01 07*,|          |       |         |          |        |
|----------|----------|----------|-------|---------|----------|--------|
|Sa?l?kl?  |T?m idari |Enfeksiy?z|Anato- |Batma,   |Fiziksel  |T?rkiye |
|insanlar?n|birimler, |ajanlar?n |mik a- |delme    |veya kim- |Atom E- |
|bulundu?u |mutfak,   |yay?l?m?n?|t?k do-|s?yr?k ve|yasal ?-  |nerjisi |
|k?s?mlar, |ambar, a- |?nlemek i-|kular, |yaralan- |zellik-   |Kurumu  |
|hasta ol- |t?lye v.s |?in ta??n-|organ  |malara   |lerinden  |mevzuat?|
|mayanlar?n|den kay-  |mas? ve   |ve v?- |neden o- |dolay? ya |h?k?mle-|
|muayene e-|naklanan  |imhas? ?- |cut    |labilecek|da yasal  |rine g?-|
|dildi?i   |tekrar    |zel uygu- |par?a- |at?klar: |nedenler  |re top- |
|b?l?mler, |kullan?la-|lama ge-  |lar? i-|- enjek- |dolay?s?  |lan?p u-|
|ilk yard?m|bilir,geri|rektiren  |le ame-|t?r i?ne-|ile ?zel  |zakla?- |
|alanlar?, |kazan?la- |at?klar.  |liyat, |si,      |i?leme ta-|t?r?l?r.|
|idari bi- |bilir a-  |Ba?l?ca   |otopsi |- i?ne i-|bi olacak |        |
|rimler,   |t?klar:   |kaynakla- |v.b.   |?eren di-|at?klar   |        |
|temizlik  |- ka??t   |r?;       |t?bbi  |?er kesi-|- Tehlike-|        |
|hizmetle- |- karton  |I. Mikro- |m?daha-|ciler    |li kimya- |        |
|ri, mut-  |- mukavva |biyolojik |le es- |- bist?ri|sallar    |        |
|faklar,   |- plastik |laboratu- |nas?nda|- lam-la-|- Sitotok-|        |
|ambar ve  |- cam     |var at?k- |ortaya |mel      |sit ve si-|        |
|at?lyeler-|- metal   |lar?      |??kan  |- cam    |totostatik|        |
|den gelen |  v.b.    |- K?lt?r  |v?cut  |past?r   |ila?lar   |        |
|gelen a-  |          |ve stoklar|s?v?la-|pipeti   |- Amalgam |        |
|t?klar:   |          |- ?nfeksi-|r?:    |- k?r?l- |at?klar?  |        |
|B, C, D,  |          |y?z v?cut |- Ame- |m?? di?er|- Genotok-|        |
|E, F ve G |          |s?v?lar?  |liyat- |cam v.b  |sik ve si-|        |
|gruplar?n-|          |- Serolo- |hane-  |         |toksik a- |        |
|da an?lan-|          |jik at?k- |ler,   |         |t?klar-   |        |
|lar hari?,|          |lar?      |morg,  |         |Farmas?tik|        |
|t?bbi mer-|          |- Di?er   |otopsi,|         |at?klar   |        |
|kezlerden |          |kontamine |adli   |         |- A??r me-|        |
|kaynakla- |          |laboratu- |t?p gi-|         |tal i?eren|        |
|nan t?m a-|          |var at?k- |bi yer-|         |at?klar   |        |
|t?klar.   |          |lar? (lam-|lerden |         |- Bas?n?l?|        |
|          |          |lamel,pi- |kaynak-|         |kaplar    |        |
|          |          |pet, petri|lanan  |         |          |        |
|          |          |v.b)      |v?cut  |         |          |        |
|          |          |II. Kan   |par?a- |         |          |        |
|          |          |kan ?r?n- |lar?,  |         |          |        |
|          |          |leri ve   |organik|         |          |        |
|          |          |bunlarla  |par?a- |         |          |        |
|          |          |kontamine |lar,   |         |          |        |
|          |          |olmu? nes-|plasen-|         |          |        |
|          |          |neler     |ta, ke-|         |          |        |
|          |          |III. Kul- |sik    |         |          |        |
|          |          |lan?lm??  |uzuvlar|         |          |        |
|          |          |ameliyat  |vb.(in-|         |          |        |
|          |          |giysileri |sani   |         |          |        |
|          |          |(kuma?,?n-|patalo-|         |          |        |
|          |          |l?k ve el-|jik a- |         |          |        |
|          |          |diven v.b)|t?klar)|         |          |        |
|          |          |IV. Diya- |-Biyo- |         |          |        |
|          |          |liz at?k- |lojik  |         |          |        |
|          |          |lar? (at?k|deney- |         |          |        |
|          |          |su ve e-  |lerde  |         |          |        |
|          |          |kipmanlar)|kulla- |         |          |        |
|          |          |V. Karan- |n?lan  |         |          |        |
|          |          |tina at?k-|kobay  |         |          |        |
|          |          |lar?      |le?leri|         |          |        |
|          |          |VI. Bakte-|       |         |          |        |
|          |          |ri ve vi- |       |         |          |        |
|          |          |r?s i?eren|       |         |          |        |
|          |          |hava filt-|       |         |          |        |
|          |          |releri,   |       |         |          |        |
|          |          |VII. En-  |       |         |          |        |
|          |          |fekte de- |       |         |          |        |
|          |          |ney hayva-|       |         |          |        |
|          |          |n? le?le- |       |         |          |        |
|          |          |ri, organ |       |         |          |        |
|          |          |par?alar?,|       |         |          |        |
|          |          |kan? ve   |       |         |          |        |
|          |          |bunlarla  |       |         |          |        |
|          |          |temas eden|       |         |          |        |
|          |          |t?m nesne-|       |         |          |        |
|          |          |ler       |       |         |          |        |
|          |          |          |       |         |          |        |
|----------|----------|----------|-------|---------|----------|--------|
 
EK-3
ULUSLAR ARASI B?YOTEHL?KE AMBLEM?
 
 

 
 
 
TIBB? ATIK KAPLARI, TA?IMA ARA?LARI, GE??C? DEPOLAMA B?R?MLER? VE D??ER ?LG?L? MALZEME VE ARA?TA BULUNMASI GEREKEN AMBLEM ?RNE??
 
 
 

 
 
 
EK-4
 
TIBB? ATIKLARIN TA?INMASI AMACIYLA
VAL?L?KLERE YAPILACAK L?SANS BA?VURULARINDA ?STENECEK
B?LG? VE BELGELER
 
     a) Ara? lisans? i?in valiliklere yap?lacak ba?vurularda a?a??daki bilgi ve belgeler bulundurulacakt?r.
     1) Arac?n ait oldu?u kurum/kurulu?un ad?, adresi ve telefon numaras?,
     2) Arac?n tipi,
     3) Plaka numaras? ve ?asi numaras?,
     4) Ara? sahibinin ad?, i? adresi ve telefon numaras?,
     5) Ta??nacak at?klar?n fiziksel ve kimyasal ?zelli?i, kaza an?nda insan ve ?evre sa?l???na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi i?in al?nacak tedbirler,
     6) Olabilecek kazalara kar?? ilk m?dahale ve ilk yard?mda kullan?lacak malzemeler,
     7) Her bir arac?n bu Y?netmeli?in 28 inci maddesinde belirtilen teknik ?zelliklere sahip oldu?unu g?steren teknik rapor
     8) Her bir ara? i?in T?rk Standartlar? Enstit?s? taraf?ndan 22/10/1976 tarihli ve 15742 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollar?nda Ta??nmas? Hakk?nda Y?netmelik ?er?evesinde at???n bulundu?u tehlike grubuna g?re arac?n sahip olmas? gereken donan?mlara ve ?zelliklerine sahip oldu?unu g?sterir Uygunluk Belgesi.
 
     b) Arac?n ba?l? oldu?u kurum/kurulu?un lisansland?r?lmas? i?in valiliklere yap?lacak ba?vurularda a?a??daki bilgi ve belgeler bulundurulacakt?r.
     1) Kurum/kurulu?un ad?, adresi, telefon numaras?,
     2) Sahibinin / sahiplerinin ad?, adresi, telefon numaras?,
     3) Ara? say?s?,
     4) Lisans alacak ara?lar?n plakalar?,
   5) Yetkilendirilmi? kurum/kurulu?lardan al?nan  tehlikeli madde ta??yan ara? s?r?c?leri i?in verilen s?r?c? e?itim sertifikas?,
     6) Ta??nacak at?klar?n, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Ta??nmas? Hakk?nda Y?netmeli?e g?re tehlikeli grup numaras?.
 
EK-5
 
STERL?ZASYON TES?SLER?NE ?N L?SANS ALINMASI ???N
YAPILACAK BA?VURULARDA BULUNMASI GEREKL?
B?LG? VE DOK?MANLAR
 
    .............................................................
 
EK-6
 
STER?L?ZASYON TES?SLER?NE L?SANS VER?LMES?NDE ?STENECEK
B?LG? VE BELGELER
 
 
   ..............................................................
 
    
----------o----------
 
                       BU Y?NETMEL?KTE DE????KL?K
                              YAPAN MEVZUAT
 
Yay?mland???                 Y?r?rl?k          De?i?tirilen
R.Gazete Tarih ve No.        Tarihi            Maddeler
---------------------        ----------        ------------------------
26.03.2010 - 27533           01.04.2010        Md.36-43
30.03.2010 - 27537           01.04.2010        Md.4,6,9,45,47,49-51
                                               Ek-5,6
 
--------o---------