çevre danışmanlık ankara R.Gazete No. 27061
R.G. Tarihi: 21.11.2008
 
Çevre ve Orman Bakanlığından:
 
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
     Amaç
     MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemektir.
 
     Kapsam
     MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
     a) Çevre denetimiyle ilgili iş ve işlemleri, çevre denetim görevlisi niteliklerini, faaliyet veya tesis sahiplerinin yükümlülükleri ile denetimle ilgili birimlerin görev ve yetkilerini,
     b) Çevre yönetimi hizmeti konusunda çalışacak çevre danışmanlık firmalarının yetkilendirilme, hizmet verme usul ve esaslarını,
     c) Çevre yönetim biriminin, çevre görevlisinin ve çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının görev, sorumluluk ve yetkilerini,
     ç) Çevre gönüllüsünün nitelik ve görevlerini
kapsar.
     (2) Bu Yönetmelik, askeri işyerleri, askeri bölgelerin ve tatbikatların, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu uyarınca Atom Enerjisi Kurumunun yetki alanına giren kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimi ile 11/1/1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren konuların denetiminde uygulanmaz.
     (3) Atom Enerjisi Kurumunun yetki alanına giren kurum, kuruluş ve işletmelerin denetiminde ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren konularda Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında bir protokol yapılması durumunda bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili kuruluşla ortak denetim yapılabilir.
 
     Dayanak
     MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 ve 15 inci maddeleri ile Ek Madde 2 ve Ek Madde 3 ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
     Tanımlar
     MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
     a) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
     b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
     c) Birleşik denetim: Tesis veya faaliyetlerin, çalışmalarının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz ve gürültüye ilişkin tüm yönetmeliklere uygunluğunun bir arada ele alındığı denetimleri,
     ç) Çevre baş denetim görevlisi: Çevreyle ilgili denetimleri yapabilecek, yönetebilecek özelliklere sahip olup 35 inci maddede yer alan eğitim programını tamamlayarak eğitim belgesi alanlardan 80 ve üzeri puana sahip bakanlıkça görevlendirilen kişiyi,
     d) Çevre denetim görevlisi: Çevre ile ilgili denetim yapabilecek ve 35 inci maddede yer alan eğitim programını tamamlayarak eğitim belgesi alanlardan 70 ve üzeri puana sahip bakanlıkça görevlendirilen kişiyi,
     e) Çevre denetim görevlisi adayı: Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmakta olup 35 inci maddede yer alan eğitim programına katılan kişiyi,
     f) Çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesini,
     g) Çevre gönüllüsü: Bakanlıkça, uygun niteliklere sahip kişiler arasından seçilen ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı faaliyetleri Bakanlığa iletmekle görevli ve yetkili kişiyi,
     ğ) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren firmada çalışan görevliyi,
     h) Çevre yönetim birimi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen birimi,
     ı) Denetim planı: Denetim otoritesinin önceliklerini ve hedeflerini belirleyen stratejik ve halka açık dokümanı,
     i) Denetim programı: Denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilecek operasyonel faaliyetleri içeren içsel dokümanı,
     j) İç tetkik: Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre yönetim birimi, çevre görevlisi veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor haline getirilmesini,
     k) İzleme: Havaya, suya, toprağa verilen kirletici unsur taşıyan her türlü proses çıktısının ölçüm ve analizlerinin yapılmasını/yaptırılmasını,
     l) Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,
     m) Ortam bazlı denetim: Tesis veya faaliyetlerin Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren hava, su, toprak ortamları ile atıklara, kimyasallara ve gürültüye ilişkin mevzuattan birinin uygunluğunun ele alındığı denetimleri,
   n) Belge: Çevre görevlisi eğitimi sonrasındaki sınavda başarılı olanlara verilecek belgeyi,
     o) Uygunsuzluk: Çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesini
     ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Denetime Tabi Tesis veya Faaliyetler ve Yükümlülükleri
 
     Denetime tabi tesisler veya faaliyetler
     MADDE 5 – (1) Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler çevre denetimi kapsamındadır.
 
     Denetime tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri
     MADDE 6 – (1) Denetime tabi tesis veya faaliyetler;
     a) Geçici 1 inci maddede belirtilen süreler içinde tesis veya faaliyetler, en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla,
     b) İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuvarlarına yaptırmakla,
     c) Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sağlamakla,
     ç) Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla,
     d) Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamakla,
     e) Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmekle,
     f) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,
     g) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,
     ğ) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet alım sözleşmelerinin iptal edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diğer bir yetkilendirilmiş firma ile yeni bir anlaşma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre görevlisi istihdam etmekle,
     yükümlüdür.
 
     Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkik
     MADDE 7 – (1) Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetim birimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan hizmet satın alır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Görevlisinin Nitelikleri ve Görevleri
 
     Tesis veya faaliyetlerde, tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlisinde aranacak nitelikler
   MADDE 8 – ...............................................
 
     Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisinin görevleri
   MADDE 9 – .................................................
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Çevre Görevlisi Çalıştırma Kriterleri
 
     Tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimi kurma veya çevre görevlisi çalıştırma kriterleri
   MADDE 10 – ................................................
 
     Belediyelerin ve mahalli idare birliklerinin çevre yönetim birimi kurma ve çevre görevlisi çalıştırma kriterleri
   MADDE 11 – ................................................
 
     Sağlık kuruluşları ve hastanelerde çevre yönetim birimi kurma ve çevre görevlisi çalıştırma kriterleri
   MADDE 12 – ................................................
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çevre Yönetim Hizmeti Verecek Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık
Firmalarının Yükümlülükleri ve Yeterlik Belgesi
 
     Çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri
   MADDE 13 – ................................................
 
     Çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri
   MADDE 14 – ................................................
 
     Çevre danışmanlık firmaları için yeterlik belgesi yükümlülüğü
   MADDE 15 – ................................................
 
     Eğitim
   MADDE 16 – ................................................
 
ALTINCI BÖLÜM
Çevre Gönüllüsünün Nitelikleri ve Görevleri
 
     Çevre gönüllüsünde aranacak nitelikler
     MADDE 17 – (1) Çevre gönüllüsünün:
     a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
     b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,
     c) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
     ç) Kurum, kuruluş ve işletmelerde en az beş yıl süreyle çevre konularında çalışmış olması,
     d) Bakanlık tarafından düzenlenecek çevre mevzuatı eğitimine katılmış olması,
     e) Bakanlık tarafından açılacak sınavda başarılı olması
gerekmektedir.
     (2) Bu maddenin birinci fıkrasına ek olarak, Çevre ve Orman Bakanlığında Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmış olan kişiler çevre mevzuatı eğitimi ve sınav koşulu aranmaksızın Bakanlığa başvurdukları takdirde çevre gönüllüsü olurlar.
     (3) Çevre ve Orman Bakanlığının Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşların çevre birimi bünyesinde en az beş yıl süre ile çalışmış ve üniversitelerin dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olan personel çevre mevzuatı eğitimi ve sınav koşulu aranmaksızın Bakanlığa başvurdukları takdirde çevre gönüllüsü olurlar.
     (4) Çevre Mühendisliği bölümlerinden doktor ve üzeri akademik unvan almış kişiler de Bakanlığa başvurdukları takdirde çevre mevzuatı eğitimi ve sınav koşulu aranmaksızın çevre gönüllüsü olurlar.
 
     Çevre gönüllüsünün görevleri
     MADDE 18 – (1) Çevre gönüllüsü, Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetleri Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatına iletmekle yükümlüdür.
     (2) Görevini kötüye kullandığı tespit edilen çevre gönüllülerinin bu görevleri sona erdirilir; bu kişiler yeniden çevre gönüllüsü olarak başvuruda bulunamazlar.
 
     Çevre gönüllüsünün bildirimde bulunma yetkisi
     MADDE 19 – (1) Çevre gönüllülerinin tesis veya faaliyetlere giderek denetleme yapma yetkisi olmayıp bildirim yapma yetkisi bulunmaktadır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çevre Denetiminin Usul ve Esasları
 
     Yetkili birimler
     MADDE 20 – (1) Bakanlığın tesis veya faaliyetleri denetlemekle yetkili birimleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlükleridir.
     (2) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmış olan ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlarda Bakanlık denetim yapmaya yetkilidir.
     (3) Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerin yetkili kıldığı kurum ve kuruluşların denetim yetkileri saklıdır.
     (4) Kanun uyarınca yetki devri yapılacak kurum ve kuruluşlarda aranacak nitelikler tebliğ ile belirlenir.
 
     Denetim planı
     MADDE 21 – (1) Ülkenin çevre politikası ve stratejisi çerçevesinde Bakanlığın çevre denetimi konusundaki önceliklerini, genel amaç ve hedeflerini belirlemek üzere Bakanlık Denetim Birimi tarafından Denetim Planı hazırlanır. Bu plan veya planlar ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte oluşturulabilir.  Denetim planı hazırlanırken, önceki denetim faaliyetlerinden elde edilen verilerlerden yararlanılır.
     (2) Her çevre denetimi planı en azından:
     a) Kapsadığı coğrafi alanı tanımlar,
     b) Belli bir süreyi kapsar,
     c) Gerektiğinde değiştirilebilir,
     ç) Kapsanan sahaların ve kontrol edilecek tesislerin türünü tanımlar,
     d) Çevresel riskleri dikkate alarak rutin çevre denetimleri için bir program belirlenir, bu programlar, farklı tür tesisler veya belirlenmiş tesisler için saha ziyaretlerinin sıklığını içerir,
     e) Şikayet, kaza, uygunsuzluk ve izin verme amacı gibi durumlarda yapılan, rutin olmayan denetimlerin usulünü de içerir.
 
     Yıllık denetim programı
     MADDE 22 – (1) Birleşik denetimler için yıllık denetim programı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve il çevre ve orman müdürlüklerinin işbirliği ile bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
     (2) Bu programla, yıl içinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatınca birleşik denetim gerçekleştirilecek tesis veya faaliyetler belirlenir.
     (3) Ortam bazlı denetimler konusunda Bakanlık ve Bakanlığın yetki verdiği kurum ve kuruluşlar, denetimleri kendilerinin belirlediği programlar çerçevesinde gerçekleştirir.
     (4) Kaza, ihbar, şikayet gibi durumlarda veya Bakanlıkça gerek görüldüğü hallerde denetim programına bağlı olmaksızın birleşik ve/veya ortam bazlı denetim yapılır.
 
     Bildirim
     MADDE 23 – (1) Yıllık denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere, denetimlerin haberli yapılacak olması durumunda en az bir hafta önce yıllık denetim programına alındıkları bildirilir.
     (2) Kaza, ihbar, şikayet gibi durumlarda, ortam bazlı denetimlerde veya Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde denetimin haberli yapılması zorunlu değildir.
 
    Görevlendirme onayı
     MADDE 24 – (1) Bakanlık çevre denetim görevlilerini, bağlı bulundukları denetimle yetkili birimin en üst amiri görevlendirir.
     (2) Bakanlıkça, belirli bir denetim görevinin yapılması için en az iki çevre denetim görevlisi görevlendirilir.
     (3) Birleşik denetimlerde, denetim ekibinde bir çevre baş denetim görevlisi bulunması zorunludur. Denetim ekibinde bulunan çevre denetim görevlilerinin puanı çevre baş denetim görevlisi olmaya yetmediği durumda denetim ekibi kendi içinde bir çevre denetim görevlisini, çevre baş denetim görevlisi olarak belirler.
     (4) Gerekli durumlarda denetim ekibine çevre denetim görevlisi adayları da dahil edilebilir. Denetim ekibinde yer alan çevre denetim görevlisi adayları gözlemci konumundadır.
 
     Çevre baş denetim görevlilerinin görev ve sorumlulukları
     MADDE 25 – (1) Çevre baş denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları şunlardır;
     a) Denetim öncesinde denetlenecek tesis veya faaliyet ile ilgili denetim ekibi içinde koordinasyonu ve işbölümünü sağlamak,
     b) Denetlenecek tesis veya faaliyetin prosesi, ürünleri, hizmetleri, daha önce yapılan denetim varsa bulguları toplamak, toplatmak ve değerlendirmek,
     c) Denetim esnasında ve sonrasında denetim ekibiyle gerekli koordinasyonu sağlamak ve belgeleri istemek,
     ç) Denetimin bitiminde, yerinde denetim tutanağının düzenlenmesini sağlamak,
     d) Denetim sonunda her çevre denetim görevlisinden kendi göreviyle ilgili denetim sonuçlarını toplamak ve denetim raporunu hazırlamak,
     e) Denetimin sonucuna göre İdari Yaptırım Karar Tutanağını hazırlamak ve onaylanmak üzere ilgili makama sunmak,
     f) Denetim raporunu, 32 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yerlere göndermek,
     g) Gerektiğinde mahalli mülki amirinden kolluk kuvveti görevlendirilmesini talep etmek,
     h) Denetimini gerçekleştireceği kamu, özel sektör kurumları veya tüzel kişilik ile kişisel ilişkisi bulunmamak.
 
     Çevre denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları
     MADDE 26 – (1) Çevre denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları şunlardır;
    a) Denetim öncesinde çevre baş denetim görevlisinin koordinasyon çalışmalarına destek olmak,
     b) Denetlenecek tesis veya faaliyetin prosesini incelemek, daha önce yapılan denetim varsa bulguları toplamak, değerlendirmek ve sonucunu çevre baş denetim görevlisine sunmak,
     c) Denetim esnasında yapılan işbölümü kapsamında kendisine verilen görevi tarafsız, etkin ve verimli bir şekilde planlayıp gerçekleştirmek,
     ç) Denetim sırasında etkin görüşme, gözlem ve kayıtlar da dahil olmak üzere dokümanların gözden geçirilmesi yoluyla bilgi toplamak,
     d) Denetim sonunda kendi göreviyle ilgili denetim bulgularını çevre baş denetim görevlisine sunmak ve denetim tutanağının düzenlenmesinde çevre baş denetim görevlisine yardımcı olmak,
     e) Denetim raporunda yer alacak görüşlerini denetim tarihinden sonra on iş günü içinde çevre baş denetim görevlisine vermek,
     f) Denetimini gerçekleştireceği kamu, özel sektör kurumları veya tüzel kişilik ile kişisel ilişkisi bulunmamak.
 
     Tanıtım kartı
   MADDE 27 – (1) 35 inci maddede yer alan koşulları sağlayan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli için şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenecek tanıtım kartı düzenlenir. Çevre denetim görevlileri yaptıkları denetimler sırasında bu tanıtım kartlarını ve görevlendirme onaylarını tesis veya faaliyet sahibine ya da tesis veya faaliyet sorumlusuna göstermek zorundadır. Denetim görevinden herhangi bir nedenle süresiz ayrılanlar, tanıtım kartlarını,  Bakanlığa gönderilmek üzere il çevre ve orman müdürlüklerine, Bakanlık merkezinde de Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne teslim eder.
 
     Ölçüm ve analizler
     MADDE 28 – (1) Bakanlık çevre denetim görevlilerince, ölçüm ve analiz gerektiren hususlara uyulup uyulmadığı; firma tarafından Bakanlığa veya Bakanlıkça yetki verilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre değerlendirilir.
 
     Denetim tutanağı
     MADDE 29 – (1) Denetim ekibi, denetimin bitiminde, 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelikte özellikleri verilen ve Ek-3'te yer alan çevre denetim tutanağını üç nüsha olarak düzenler.
     (2) Düzenlenen bu nüshalardan biri denetimin gerçekleştirildiği tesis veya faaliyet sahibine verilir.
 
     İdari yaptırım kararı
     MADDE 30 – (1) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen gerekliliklere uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.
     (2) Söz konusu idari yaptırım kararına yol açan uygunsuzluk, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlara göre suç oluşturuyor ise kovuşturma yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
     Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması
     MADDE 31 – (1) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen yasaklara uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda, idari para cezasının yanı sıra, yetkili makamca tesis veya faaliyetlere, yasaklara aykırı faaliyetin düzeltilmesi ve Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için denetim ekibi tarafından;
     a) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,
     b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,
     c) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci alt bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üç aya kadar,
     ç) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için lisans almış tesislere yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,
     d) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir aya kadar,
     e) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için fabrika, şantiye ve eğlence yerlerine uygulanacak kontrol tedbirlerine bağlı olarak en fazla bir yıla kadar,
     f) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin dokuzuncu alt bendinde belirtilen yükümlülüğe uymayan işletmeye taşıdığı kirlilik yükü ve atık su debisine bağlı olarak iki aya kadar,
     g) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin birinci alt bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için altı aya kadar,
     ğ) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için altı aya kadar,
     h) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için işletmelerin taşıdığı kirlilik yükü ve atık su debisine göre iki aya kadar,
     ı) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için lisans almış işletmeler hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri ve sınır değerler değerlendirilerek bir yıla kadar,
     i) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için;
     1) Lisans almış geri kazanım/bertaraf tesislerine aksaklıklarını giderecek termin planı için on iş gününe ve yatırımlarını tamamlamak için ise altı aya kadar,
     2) Tehlikeli atık üreten tesislerde uygunsuzluk tespit edilirse, bu uygunsuzluğu gidermek üzere bir aya kadar, uygunsuzluğun giderilmesi için yatırım gerekmesi halinde termin planı verilmesi için on iş gününe ve yatırımın tamamlanması için de altı aya kadar,
     3) Kaza durumunda tehlikeli atıkların ve tehlikeli kimyasalların döküldüğü yerde kirliliğin ortadan kaldırılması için bir aya kadar,
süre verilebilir.
     (2) Bu süreler sonunda yasaklara uymayan veya yükümlülüğünü yerine getirmeyen tesis veya faaliyetin çalışması, yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak durdurulur.
     (3) Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden tehlike yarattığı hallerde tesis veya faaliyet, süre verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulur ve Sağlık Bakanlığına bildirilir.
 
     Denetim raporu
     MADDE 32 – (1) Bakanlık denetim ekibi, denetimin tamamlanmasını takip eden kırk iş günü içinde denetim raporunu hazırlar. Bu raporda;
     a) Denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar,
     b) Cezai müeyyide uygulanmasını gerektiren durumlarda önerilen cezalar ile yasal dayanakları,
yer alır.
     (2) Bakanlık denetim ekibi, denetim esnasında tespit ettikleri cezai müeyyide gerektiren durumları ve uygunsuzluğun giderilmesi için önerdikleri süreleri Kanunda belirtilen idari ceza vermeye yetkili amirlere bildirirler.
     (3) Denetim raporlarının bir nüshası tesis veya faaliyetlere gönderilir ve diğer nüshaları Bakanlık ve/veya il müdürlüğünün ilgili birimince gereği yapıldıktan sonra muhafaza edilir.
 
     Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi
     MADDE 33 – (1) Denetim sonuçları, Bakanlıkça hazırlanan yıllık denetim programlarının sona ermesini müteakip denetimle yetkili birim amirlerince değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ile öneriler Bakanlık makamına sunulur; denetim planlarının ve yıllık denetim programlarının hazırlanmasında dikkate alınır.
 
     Gizliliğe riayet
     MADDE 34 – (1) Bakanlık çevre denetim görevlileri, denetim esnasında öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklayamazlar.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çevre Denetim Görevlileri
 
     Çevre denetim görevlilerinde aranacak nitelikler
     MADDE 35 – (1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinden aşağıda belirtilen eğitim programlarına katılarak eğitim belgesi alanlar bu madde uyarınca yapılacak puanlamaya göre Çevre Denetim Görevlisi olarak görevlendirilirler.
     a) Kapsamı Bakanlıkça belirlenen çevre denetimi eğitimi; (35 puan)
     b) Uluslararası yetkili kılınmış ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlarca düzenlenen eğitim programları; (30 puan)
 
 
 
|--------------------------------------------------------------|------|
| 1) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Özellikler ve        | 30   |
| Kullanım Kılavuzu,                                           |      |
| 2) ISO 14001 Çevre Tetkik Görevlisi Eğitimi.                 |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
 
    c) Denetim Deneyimi (en fazla 20 puan)
|--------------------------------------------------------------|------|
| Çevre Mevzuatı Kapsamında Yapılan Her Çevre Denetimi         | 1    |
|--------------------------------------------------------------|------|
 
   d) ...............................
 
   e) İş Tecrübesi (en fazla 15 puan)
|--------------------------------------------------------------|------|
| Çevre bilim ve teknolojisi, çevre işlem ve etkileri, çevre   | 1    |
| mevzuatı, çevre yönetim sistem ve standartları, çevre        |      |
| denetim işlem usul ve teknikleri ile cihazların teknik       |      |
| yönleri konularından herhangi birini kapsayan iş tecrübesi.  |      |
| Her yıl için 1 puan                                          |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
 
     (2) Çevre Denetim Görevlilerinin en az 70 puan, Çevre Baş Denetim Görevlilerinin ise en az 80 puan almaları zorunludur.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
     Denetim bilgilerinin bildirimi
     MADDE 36 – (1) Bakanlık merkez birimleri, il çevre ve orman müdürlükleri ile yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından Kanuna göre yapılan tüm çevre denetimlerine dair bilgiler, ceza ile sonuçlanıp sonuçlanmamasına bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen şekilde Bakanlığa bildirilir.
 
     İdari yaptırım karar defteri
     MADDE 37 – (1) Bakanlık merkez teşkilatı birimleri, il çevre ve orman müdürlükleri ile yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar, Kanuna göre yaptıkları çevre denetimleri sonucunda ceza uygulamışlarsa bu cezalar İdari Yaptırım Karar Defterine işlenir.
     (2) İdari Yaptırım Karar Defteri Bakanlık merkez teşkilatında her genel müdürlükte ve il çevre ve orman müdürlüklerinde bir adet bulunacak şekilde tutulur.
 
     Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
     MADDE 38 – (1) 5/1/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
     Çevre yönetim birimi kurma, çevre görevlisi istihdam etme veya çevre yönetimi hizmeti alma süresi
   GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren;
     a) Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler en geç 18 ay içerisinde; Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler ise en geç 24 ay içerisinde,
     b) Altyapı çalışmalarına başlayan Organize Sanayi Bölgeleri, 11 inci maddede belirtilen tesislere sahip belediyeler ve mahalli idare birlikleri, 12 nci maddede belirtilen sağlık kuruluşları veya hastaneler, 24 ay içerisinde,
     Çevre yönetim birimlerini kurar veya çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre yönetimi hizmeti alırlar.
 
     Yürürlük
     MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
 
     Yürütme
     MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
 
 
EK-1
 
ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER
 
|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür ve Turba Çıkarma Endüstrisi          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Ham Petrol çıkarılması:                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. Çıkarılan ham petrol miktarı günde 500 tondan fazla ise,      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2. Kıtasal platformda petrol çıkarılması,                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Doğal gaz çıkarılması, çıkarılan miktar günde 500,000 m³'ten    |
| fazla olduğunda,                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.3. 150 ha'dan daha geniş alanlarda açık ocak madenciliği ile       |
| kömür çıkarılması,                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.4. 150 ha'dan daha geniş alanlarda turba çıkarılması,              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.5. Derin sondajlar:                                                |
| (i) jeotermal sondaj,                                                |
| (ii) nükleer atık maddelerin depolanması için yapılan sondajlar,     |
| (iii) su sağlama için sondaj.                                        |
| Toprağın stabilitesinin araştırılması için yapılan sondajlar         |
| hariçtir.                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2. Enerji Endüstrisi                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.1. 50 MW ya da daha fazla ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya   |
| da sıcak su üretme tesisleri dahil olmak üzere termik santraller ve  |
| diğer yakma tesisleri,                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Petrol ve gaz işleme rafinerileri,                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.3. Kok fırınları,                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.4. Kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.5. Nükleer santraller.                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3. Metal Üretimi ve İşlenmesi                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Metal cevheri fırınlama veya sinterleme tesisleri (sülfür       |
| cevheri dahil),                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2. 2,5 ton/saat kapasiteli kesintisiz döküm tesislerini de içeren  |
| pik demir veya çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme) için      |
| entegre tesisler,                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.3. Demir veya çelik işleme tesisleri:                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1. Saatte 20 tondan fazla ham çelik işleyen sıcak haddeleme      |
| tesisleri,                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.3.2. Isıl gücün 20 MW'ı aştığı durumda birim gücün 50 kJ'den       |
| fazla olduğu şahmerdanlı veya tokmaklı tesisler,                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.3.3. Saatte 2 ton'dan fazla işleme kapasitesi olan demir ve        |
| çeliğin eritilmiş metal (çinko, kalay ve diğerleri) ile koruyucu     |
| yüzey kaplama uygulaması,                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Günde 20 ton veya daha fazla üretim kapasiteli olan demir ve    |
| çeliğin döküldüğü dökümhaneler,                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.5. Aşağıdaki uygulamalara yönelik tesisler:                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.5.1. Cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden          |
| metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir           |
| içermeyen ham metal üretim tesisleri,                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.5.2. Kurşun ve kadmiyum için günde 4 tondan fazla ya da diğer      |
| bütün metaller için günde 20 tondan fazla ergitme kapasiteli geri    |
| kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.) alaşımlar     |
| dahil demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali     |
| tesisleri,                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.6. İşleme tanklarının hacminin 30 m³'den fazla olduğu,             |
| elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik  |
| maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4. Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme,       |
| dönüşüm tesisleri,                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Günlük kapasitesi 500 tondan fazla olan döner fırınlarda        |
| çimento klinkeri üretme tesisleri,                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.3. Günlük kapasitesi 50 tondan fazla olan döner fırınlarda ya da   |
| diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri,                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Eritme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan cam elyaf dahil,   |
| cam üretme tesisleri,                                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Ergitme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan mineral elyaf     |
| üretimi de dahil, mineral madde ergitme tesisleri,                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.6 Üretim kapasitesi günde 75 tondan fazla olan çatı kiremiti,      |
| tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik      |
| ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler.                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik    |
| ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme    |
| proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1. Temel organik kimyasalların üretimi:                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| a) basit hidrokarbonlar (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, |
| alifatik veya aromatik),                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| b) alkoller, aldehitler, ketonler, karboksilik asitler, esterler,    |
| asetatlar, peroksitler ve epoksi reçineler gibi oksijen içeren       |
| hidrokarbonlar,                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| c) kükürtlü hidrokarbonlar,                                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| d) aminler, amidler, azotlu, nitritli ve nitratlı bileşikler,        |
| nitriller, siyanitler ve iso siyanitler gibi azot içeren             |
| hidrokarbonlar,                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| e) fosfor içeren hidrokarbonlar,                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| f) halojenik hidrokarbonlar,                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| g) organometalik bileşikler,                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| h) temel plastik maddeler (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz  |
| bazlı elyaflar);                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| i) sentetik kauçuk,                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| j) boya ve pigmentler,                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| k) yüzey aktif maddeler.                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.1.2. Basit inorganik kimyasalların üretimi:                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| a) amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür,  |
| karbon oksitler, kükürt bileşikleri, azot oksitler, hidrojen,        |
| kükürt di oksit, karbonil klorür gibi gazlar,                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| b) kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit,        |
| hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler gibi      |
| asitler,                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| c) amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi      |
| bazlar,                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| d) amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum          |
| karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat gibi|
| tuzlar,                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| e) ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve           |
| bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi   |
| diğer inorganik maddeler,                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.1.3. Hammadde aşamasından başlamak suretiyle fosfor, azot ya da    |
| potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler),               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.1.4. Bitki Koruma Ürünlerinin ve biyositlerin üretimi,             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.1.5. Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel         |
| farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir),           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.2. Patlayıcı üretimi,                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.3. 200.000 ton ya da daha fazla kapasitesi olan petrol, petrol     |
| ürünleri, petrokimyasal veya kimyasal ürünlerin dolum ve/veya        |
| depolama tesisleri,                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 6. Kağıt Endüstrisi                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 6.1. Keresteden ya da diğer lifli malzemelerden selüloz ve/veya      |
| kâğıt hamuru üretim tesisleri,                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 6.2. Günde 20 tondan fazla üretim kapasitesi olan kâğıt ve karton    |
| üretim tesisleri,                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 7. Atık Yönetimi                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 7.1. Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri,                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 7.2. Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri,        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 7.3. Gemilerin normal faaliyetinden kaynaklanan atıkların            |
| toplandığı "Atık Kabul Tesisleri",                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8. Gıda Endüstrisi                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.1. Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 tondan fazla olan         |
| mezbahaneler,                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.2. Aşağıdakilerden gıda üretmeye ilişkin her türlü işlem ve proses:|
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.2.1. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 75 tondan fazla olan      |
| hayvansal hammadde (süt dışında),                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.2.2. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 300 tondan fazla (3       |
| aylık ortalama değer bazında) olan bitkisel hammadde,                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.2.3. Tesise giren günlük süt miktarı 200 ton ve daha fazla (       |
| yıllık ortalama değer bazında) olan süt ve süt ürünleri üretimi,     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.3. Günlük işlem kapasitesi 10 tondan fazla olan hayvan kesimi yan  |
| ürünleri ve artığı işleme vb. tesisler,                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.4. 30 m3/gün ve üstü atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9. Diğer Tesisler/Faaliyetler                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.1. Kapasitesi günde 10 tondan fazla olan elyaf veya tekstil ön     |
| işlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon gibi işlemler)      |
| veya boyama tesisleri,                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.2. Günde nihai ürün kapasitesi 12 tonun üzerinde olan hayvan       |
| derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamulleri işleme tesisleri,   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.3. Solvent tüketim kapasitesi saatte 150 kg'dan veya yılda 200     |
| tondan fazla olan, organik solvent kullanılarak malzeme, nesne ve    |
| ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme,      |
| baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme,               |
| boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri,   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.4. Yanma ve grafitleştirme yolu ile karbon ya da elektrografit     |
| üretme tesisleri,                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.5. Limanlar (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin     |
| yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları ve yat      |
| yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları   |
| hariç),                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.6. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin   |
| Kontrolü Yönetmeliği Ek-1'inde yer alan maddeleri üreten, kullanan,  |
| depolayan diğer tesisler.                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
 
EK-2
 
ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER
 
|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Madencilik, Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür ve Turba Çıkarma         |
| Faaliyetleri                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Taş ocakları, açık ocak madenciliği ve 150 ha. dan daha küçük   |
| alanlarda turba çıkarımı,                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Metalik ve/veya metalik olmayan açık ocak veya yeraltı          |
| madenciliği,                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması,                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.4. Kömür, ham petrol, doğal gaz, cevherler ve bitümlü şist         |
| çıkarmak için yerüstü endüstri tesisleri (Ek 1'de bulunmayan         |
| faaliyetler),                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.5. Doğal ve yapay taşlar, alçı, kiselgar, magnezit, mineral boya,  |
| midye kabuğu, talk, kil, trasın her çeşidini işleyen tesisler ile    |
| kromit, çimento klinkeri, cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, |
| elenmesi için kurulan tesisler,                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.6. Perlit, şist ve kil patlatma tesisleri,                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.7. Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri,|
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.8. 25-150 ha arasındaki alanlarda açık ocak madenciliği ile kömür  |
| çıkarılması                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2. Enerji Endüstrisi                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Termik santraller ve diğer yakma tesisleri, 1 MW'tan fazla 50   |
| MW'a eşit ya da daha düşük ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya    |
| da sıcak su üretim tesisleri dahildir,                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.2. 100 m3 ten fazla tank kapasitesi olan yanıcı, parlayıcı ve      |
| patlayıcı gaz depolayan tesisler,                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.3. Fosil yakıtların yerüstü depoları,                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.4. Kömür ve linyitin endüstriyel briketlenmesi,                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.5. Kapasitesi saatte 1 tonun üzerinde olan kömür öğütme ve         |
| kurutma tesisleri,                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.6. Katran, katran ürünleri, katran suyu ve gazı işleme ve damıtma  |
| tesisleri,                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.7. Bitümlü şist gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3. Metallerin Üretimi ve İşlenmesi                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.1. 2,5 ton/saat ten düşük kapasiteli sürekli döküm dahil birincil  |
| ve ikincil eritme ile pik demir ya da çelik üretim tesisleri ve 5    |
| ton ya da daha fazla vakum eritme kapasitesi olan tesisler,          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2. Demir ve çelik işleme tesisleri:                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1. Günde 3 tondan daha fazla kapasitesi olan sıcak haddeleme     |
| tesisleri, (saatte 20 tondan az kapasiteli ham çeliğin sıcak         |
| haddelendiği tesisler hariçtir),                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2.2. Günde 5 tondan fazla kapasitesi olan demir ve çelik soğuk     |
| haddeleme tesisleri,                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2.3. Günde 2 tondan fazla kapasitesi olan demir dışı metallerin    |
| sıcak ya da soğuk haddelendiği tesisler,                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2.4. Isıl gücü 2-20 MW arasında olan ve birim gücü 50 kJ ya da     |
| daha az olan tokmaklama tesisleri,                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2.5. Her seferinde 10 kg ve üzerinde patlayıcı madde kullanılarak  |
| detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin           |
| yapıldığı tesisler,                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2.6. Anma gücü 100 kW ve üzerinde değirmenlerle hurda parçalayan   |
| tesisler,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.3. Aşağıdaki makinelerin üretildiği, tamirinin yapıldığı tesisler: |
| · Kazanlar,                                                          |
| · Hacmi 5 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmış konteynerler,    |
| · Taban alanı 7 m2 ve üzerinde olan konteynerler.                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz boru ve   |
| kaynaklı boru üreten tesisler,                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.5. Soğuk biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz ve        |
| kaynaklı boru üreten tesisler,                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.6. Saatte 2 ton ve daha az işleme kapasiteli demir ve çeliğin      |
| ergitilmiş metal ile koruyucu yüzey kaplama uygulaması yapan         |
| tesisler,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.7. Günde 20 tondan az üretim kapasitesi olan demirli metal         |
| dökümhaneleri,                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.8. Kurşun ve kadmiyum için günde 4 tondan az ya da diğer bütün     |
| metaller için günde 500 kg – 20 ton arası ergitme kapasiteli geri    |
| kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.), değerli      |
| metaller hariç demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin  |
| imali tesisleri,                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.9. İşleme tanklarının hacminin 30 m³ ya da daha az olduğu,         |
| elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik  |
| maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler,                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.10. Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları,     |
| çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele         |
| edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri. (Kapalı devre        |
| çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir),     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.11. Kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri       |
| baterya ve pil vb üreten tesisler,                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.12. Tokmaklama metodu ile metal tozu üreten tesisler ve diğer      |
| metal tozu ve pastaları üreten tesisler,                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.13. Motorlu taşıt üretimi ve montajı ve motorlu taşıtların         |
| motorlarının üretimi,                                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.14. Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri,                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.15. Uçak yapım ve bakım tesisleri,                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.16. Demiryolu ekipmanı üretimi,                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.17. Patlayıcılar ile baskı yapılması,                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.18. Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin           |
| yapıldığı tesisler,                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.19. Metallerin asit veya baz ile işlem gördüğü tesisler,           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.20. Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi)   |
| üretim tesisleri (kapasite A veya B),                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 3.21. Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve yedek parça        |
| üretimi.                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4. Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Günlük kapasitesi 500 ton ve daha az olan döner fırınlarda      |
| çimento klinkeri üretme tesisleri,                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Çimento öğütme veya paketleme tesisleri,                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.3. Günlük kapasitesi 50 ton ve daha az olan döner fırınlarda ya    |
| da diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri,                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri,                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Eritme kapasitesi günde 20 ton ve daha az olan cam elyafı       |
| dahil, cam üretme tesisleri,                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.6. Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran       |
| tesisler,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.7. Boksit, dolomit, alçı, kiselgar, magnezit, kuvarzit ve şamot    |
| gibi maddelerin pişirildiği ve/veya ergitildiği tesisler,            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.8. Günlük 20 ton ve daha az ergitme kapasiteli olan mineral elyaf  |
| üretim tesisleri,                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.9. Üretim kapasitesi günde 75 ton ve daha az olan çatı kiremiti,   |
| tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik      |
| ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler,                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.10. Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç        |
| briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler,         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.11. Üretim kapasitesi 10 m3/saat ve üzerinde olan, çimento         |
| kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler;           |
| malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler    |
| dahil,                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.12. Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya    |
| diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve     |
| titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler,           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 4.13. Yol malzemesi hazırlayan tesislerle, katran eritme ve          |
| püskürtme tesisleri dahil mineral malzemeli bitüm veya katran        |
| karışımlarını eriten ve üreten tesisler,                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5. Kimya Endüstrisi                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1'de bulunmayan    |
| faaliyetler),                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.2. Boya, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (Ek- |
| 1'de bulunmayan faaliyetler),                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.3. Kapasitesi 1.000 ton ile 200.000 ton arasında petrol,           |
| petrokimyasal ve kimyasal ürünlerin dolum ve/veya depolandığı        |
| tesisler (Ek-1'de bulunmayan faaliyetler),                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.4. Petrol ürünlerinin (fuel-oil, motorin, nafta, benzin vb.) veya  |
| mineral yağlar, sıvı mineral yağı ürünlerinin depolandığı 1.000 ton' |
| un üzerinde depolama tank kapasitesi olan tesisler,                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.5. Diğer maddelerden kazanılan metanolün depolandığı 5.000 ton'un  |
| üzerinde depolama tank kapasitesi olan tesisler,                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.6. Akrilonitrilin depolandığı ve depolama kapasitesinin 350 ton'   |
| un üstünde olduğu tesisler,                                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.7. Klorun depolandığı ve depolama kapasitesinin 10 ton'un          |
| üzerinde olduğu tesisler,                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.8. Kükürtdioksitin depolandığı ve depolama kapasitesinin 20 ton'   |
| un üzerinde olduğu tesisler,                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.9. Sıvı oksijenin depolandığı ve depolama kapasitesinin 200 ton'   |
| un üzerinde olduğu tesisler,                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.10. Amonyumnitrat'ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 500     |
| ton'un üzerinde olduğu tesisler,                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.11. Sodyumklorat'ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 25 ton'  |
| un üzerinde olduğu tesisler,                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.12. 5 ton veya daha fazla Bitki Koruma Ürününün depolandığı        |
| tesisler,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.13. Sabun üretilen tesisler. (Kapasite ³1 ton/gün),                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.14. Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak vulkanize lastik       |
| üreten tesisler,                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.15. Kükürt üretimi tesisleri,                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.16. Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama         |
| sıvılarının üretildiği tesisler,                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.17. Kimyasal maddelerin geri kazanımı için tesisler,               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.18. Zifir üretimi tesisleri,                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.19. Saatte 1 ton veya daha fazla kapasiteya sahip organik          |
| çözücülerin damıtma ile yeniden işlendiği tesisler,                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.20 Günde 1 ton veya daha fazla kapasiteye sahip doğal reçine       |
| eritme tesisleri,                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.21. Patlayıcı maddelerin depolanması, bertarafı ve geri            |
| kazanımına dair tesisler (cephanelerin veya diğer patlayıcıların     |
| yüklendiği veya patlatıldığı tesisler buna tabidir, kibrit üretimi   |
| ise kapsam dışındadır),                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5.22. Bitki Koruma Ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin            |
| maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği  |
| ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 6. Ağaç ve kağıt endüstrisi                                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 6.1. Günlük 20 ton ve altı üretim kapasitesine sahip kâğıt ve        |
| karton üretim tesisleri,                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 6.2. Tahrik gücü 100 kW'ın üzerinde olan ağaç işleme, ağaç kaplama   |
| üretimi ve kereste fabrikaları, mobilya fabrikaları ve ağaç parke    |
| üretim fabrikaları,                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 6.3. Aylık kapasitesi 30 m3 veya daha fazla olan ağaç ve ağaç        |
| ürünlerinden sunta üreten tesisler,                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 6.4. Aylık kapasitesi 1000 m3 veya daha fazla olan ağaç ve ağaç      |
| ürünlerinin doğrandığı tesisler.                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 7. Atık Yönetimi                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 7.1. Tehlikeli atık geçici depolama tesisleri,                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 7.2. Tehlikeli atık taşıma firmaları.                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8. Gıda Endüstrisi                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.1. Günlük nihai üretim kapasitesi 300 tondan daha az olan katı     |
| bitkisel yağ (üç aylık ortalama değer bazında), ve günlük nihai      |
| üretim kapasitesi 75 tondan daha az olan katı hayvansal yağ üreten   |
| tesisler,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.2. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiği tesisler,    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.3. Günlük süt alımı 10 ile 200 ton arasında olan (yıllık ortalama  |
| değer bazında) süt ve süt ürünleri tesisleri,                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.4. Yıllık kapasitesi 1000 m3 ve üzeri olan suma veya malt üretimi  |
| tesisleri ve/veya alkollü içeceklerin üretildiği tesisler,           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.5. Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme ve şurup üretim         |
| tesisleri,                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.6. Alkolsüz içecekler üretim tesisleri,                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.7. Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 ton ve daha düşük olan    |
| mezbahaneler (Ek 1'de yer almayan tesisler),                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.8. Günlük kapasitesi 5000 adedin üzerinde olan kanatlı hayvan      |
| kesim tesisleri,                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.9. Haftalık işleme kapasitesi 200 kg'ın üzerinde olan hayvansal    |
| yağların ergitildiği tesisler,                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.10. Günlük kapasitesi 10 ton ve daha düşük olan hayvan kesimi yan  |
| ürünleri ve artığı işleme vb. tesisler,                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.11. Hayvan artıkları ve hayvansal atıkların depolandığı tesisler,  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.12. Tabaklanmamış hayvan derilerinin kurutulduğu, tuzlandığı ve/   |
| veya depolandığı tesisler.                                           |
| Aşağıdakiler kapsam dışındadır;                                      |
| · Lokantalar, kantinler, hastaneler vb işletmeler,                   |
| · Haftalık 8000 kg'ın altında et işleme kapasitesi olan              |
| kasaplar,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.13. Aşağıdaki gıda ürünlerinin üretimine yönelik her türlü işlem   |
| ve prosesler:                                                        |
| 8.13.1. Günlük 75 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (süt  |
| hariç) hayvansal hammaddeler,                                        |
| 8.13.2. Günlük 300 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (üç  |
| aylık ortalama değer bazında) bitkisel hammaddeler,                  |
| Aşağıdaki tesisler kapsam dışındadır:                                |
| · Restorant, kantin, hastane ve benzeri tesislerin mutfakları,       |
| · Haftalık 8000 kg'ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar,    |
| · Haftalık et ve balık tütsüleme kapasitesi 1000 kg'ın altında       |
|   olan tütsüleme tesisleri,                                          |
| · 11 Eylül 2000 tarih ve 24167 sayılı Et Üretim Tesislerinin         |
|   Kurulması, Açılması, Çalıştırılması ve Denetim Usul ve Prensipleri |
|   Hakkındaki Yönetmeliği'nde verilen değerlerin altında kapasitesi   |
|   olan bağırsak ve işkembe temizleme tesisleri,                      |
| · Günlük kapasitesi 100 tonun altında olan tahıl ve gıda öğütme      |
|   tesisleri,                                                         |
| · Kapasite raporuna göre, günlük 1 tonun altında kahve veya 10       |
|   tonun altında kahveyle ikame edilebilen ürünler, tahıl, kakao veya |
|   fındık vb kavurma veya öğütme tesisleri,                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.14. İşlenmemiş kemik ve işlenmiş hayvan derisi ve kılı depolama    |
| tesisleri.                                                           |
| Aşağıdaki tesisler kapsam dışındadır:                                |
| · Haftalık 4000 kg'ın altında et işleme kapasitesi olan              |
| kasaplar,                                                            |
| · 11 Eylül 2000 tarih ve 24167 sayılı Et Üretim Tesislerinin         |
| Kurulması, Açılması, Çalıştırılması ve Denetim Usul ve Prensipleri   |
| Hakkındaki Yönetmeliği'nde belirtilmeyen tesisler,                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.15. Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri,        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.16. Balık yağı fabrikaları,                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.17. 30 m3/gün altı atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 8.18. Çay fabrikaları.                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9. Tarım ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisleri                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.1. Toplu hayvancılık faaliyetleri:                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.1.1 Kapasitesi 500 ve üzeri büyükbaş ile 1000 ve üzeri küçükbaş    |
| hayvancılık tesisleri,                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.1.2. Aşağıdaki kapasiteye sahip kanatlı tesisleri:                 |
| · 20.000-40.000 kapasiteye sahip piliç tesisleri,                    |
| · 20.000-40.000 kapasiteye sahip tavuk tesisleri.                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.2. Yer kapasitesi aşağıdaki sayıdan fazla olan toplu domuz         |
| yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisler,                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.2.1. Kapasitesi 750 üzeri anaç domuz tesisleri,                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.2.2. 30 kg.'ın üstünde canlı ağırlığında domuz üretimi için 2000   |
| üzeri kapasiteye sahip domuz tesisleri,                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.3. En az aşağıda belirtilen ve üzeri kapasitelere sahip toplu      |
| kümes hayvancılığının yapıldığı tesisler,                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.3.1. 40.000 ve üzeri kapasiteye sahip piliç üretim tesisleri,      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.3.2. 40.000 ve üzeri kapasiteye sahip tavuk üretim tesisleri,      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 9.4. Balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri,                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10. Diğer Tesisler                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Günlük işlem kapasitesi 10 ton ve altında elyaf veya tekstil   |
| önişlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon benzeri işlemler) |
| veya boyama tesisleri,                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.2. Günlük nihai ürün kapasitesi 12 ton ve altında olan hayvan     |
| derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamulleri işleme tesisleri,   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.3. Solvent tüketim kapasitesi saatte 25 kg ile 150 kg arasında    |
| veya yılda 200 tondan az olan, organik solvent kullanılarak malzeme, |
| nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn.       |
| apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme,     |
| boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri,   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.4. Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava            |
| sıvılaştırma tesisleri,                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.5. Motorlu taşıtlar için sürekli yarış ve test parkurları,        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.6. Kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri,      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.7. Hurdaların veya kullanılmış taşıtların veya hurda taşıtların   |
| depolama alanları ve/veya işlem tesisleri,                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.8. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz        |
| türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz        |
| türbinlerinin bulunduğu test standartları,                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.9. Yapay mineral elyafın üretildiği tesisler,                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.10. Sigara fabrikaları,                                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.11. Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka             |
| biçimindeki malzemelerin organik solvent kullanılmadan kimyasal      |
| tabaka ile kaplandığı emprenye edildiği, doyurulduğu ve kurutulduğu  |
| tesisler,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.12. Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan      |
| tesisler ile plastik maddeler, yumuşatıcılar, okside ve beziryağı    |
| veya diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler,   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.13. Tellerin fenol ve kresol reçinelerle ya da diğer organik      |
| maddelerle (organik solvent kullanımı haricinde) yalıtıldığı         |
| tesisler,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.14. Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren         |
| katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester     |
| reçinelerinin işlendiği tesisler,                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.15. Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya  |
| ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenolformaldehidplastların      |
| kullanımı ile madde üretilen tesisler (ana girdi maddeleri 10 kg/    |
| saat ve üzerinde olan tesisler),                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.16. Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü     |
| ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler  |
| (ana girdi maddelerinin 200 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil     |
| olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler),                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.17. Kuru durumda olan tozlanabilen yığma maddelerin, damperli     |
| araçlar ve devirmeli depolar, kepçeler ve teknik araç ve gereçlerle  |
| doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama        |
| tesisleri (200 ton/gün ve üzerinde madde aktarılan tesisler dahil    |
| olup, hafriyat çalışmaları hariçtir),                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.18. Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik     |
| reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üreten   |
| tesisler,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.19. Organik bağlayıcı maddeler kullanılarak yapay zımpara         |
| plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği  |
| tesisler,                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.20. Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi,               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.21. Hayvan dışkısı kurutma tesisleri,                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.22. Tuz işletmeleri,                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.23. Biyodizel üretim tesisleri,                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.24. Kayak merkezleri, kablolu otomobiller ve entegre tesisler,    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.25. Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu       |
| almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları, yat yanaşma      |
| kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları,          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.26. Kentlerin dışında yer alan tatil köyleri ve otel              |
| kompleksleri ve entegre tesisleri,                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.27. Kalıcı kamp ve karavan alanları,                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.28. Tema parkları,                                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.29. Endüstriyel nitelikli diğer atık sular (sulu baca gazı        |
| arıtım sistemi kullanan tesisler, tutkal ve zamk üretim tesisleri,   |
| benzin istasyonları, içmesuyu filtrelerinin geri yıkama suları, su   |
| yumuşatma, demineralizasyon, rejenerasyon, aktif karbon, yıkama      |
| tesisleri, soğutma suyu ve benzeri tesisleri),                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.30. Karışık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan    |
| diğer sanayiler),                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.31. Asfalt üretim tesisler,                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.32. Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri   |
| olanlar),                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 10.33. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu            |
| Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2'sinde yer alan maddeleri içeren |
| diğer tesisler.                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
 
Ek-3
 
ÇEVRE DENETİM TUTANAĞI
(Tüzel Kişiler İçin)
|-------------------------|-------------------------|------------------|
|          T.C.           |        Denetimin        |   Tutanak Seri   |
|     ÇEVRE VE ORMAN      |  Başlama- Bitiş Tarihi  |   No:.........   |
|        BAKANLIĞI        |../../20...-../...../20..|                  |
|                         |Saati:                   |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                          DENETLENEN TÜZEL KİŞİNİN                    |
|---------------|------------------------------------------------------|
|Adı            |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
|Adresi         |                                                      |
|---------------|--------------|-----|-----------|---------|-----------|
|Vergi Sicil No.|              |Tel. |           |Faks     |           |
|               |              |No.  |           |No.      |           |
|---------------|-----|--------|-----|---|-------|----|----|-----------|
|Yetkili Temsilcisinin|                  |T.C. Kimlik |                |
|Adı Soyadı           |                  |No:         |                |
|---------------------|------------------|------------|----------------|
|DENETİM BULGULARI:                                                    |
|-                                                                     |
|-                                                                     |
|-                                                                     |
|                                                                      |
|                                                                      |
|                                                                      |
|(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kağıda bulguların yazımına devam |
|edilir ve denetim bulgularının bitiminde, üzenleyenler ve tesis       |
|yetkilisi tarafından paraflanır.)                                     |
|------------------------------|---------------------------------------|
|Denetimi Gerçekleştiren Birim |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
|Denetim Nedeni                |Planlı ?           Ani ??              |
|                              |Şikayet ?                              |
|------------------------------|---------------------------------------|
|Tesis Yetkilisinin Adı Soyadı |                                       |
|ve İmzası                     |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
|Düzenleyenlerin                                                       |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
|Adı Soyadı    |  Kurumu ve Unvanı  |   İmzası    |     Onay/Görev     |
|              |                    |             |Yazısı Tarihi-Sayısı|
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
|              |                    |             |                    |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
|              |                    |             |                    |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
|              |                    |             |                    |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
|              |                    |             |                    |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
|              |                    |             |                    |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
|              |                    |             |                    |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
|3 nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak mahallinde ..... madde ve .....|
|sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doğruluğu kabul ile      |
|imzalandı ve bir sureti tesis yetkilisine verildi.                    |
|----------------------------------------------------------------------|
 
 
ÇEVRE DENETİM TUTANAĞI
(Gerçek Kişiler İçin)
|-------------------------|-------------------------|------------------|
|          T.C.           |        Denetimin        |   Tutanak Seri   |
|     ÇEVRE VE ORMAN      |  Başlama- Bitiş Tarihi  |   No:.........   |
|        BAKANLIĞI        |../../20...-../...../20..|                  |
|                         |Saati:                   |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                          DENETLENEN GERÇEK KİŞİNİN                   |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|
|Adı Soyadı     |                     |T.C. Kimlik No. |               |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|
|Baba Adı       |                     |Uyruğu          |               |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|
|Doğum Yeri ve  |                     |Yabancı ise     |               |
|Tarihi         |                     |Pasaport No.    |               |
|---------------|-----------|---------|----------------|---------------|
|Nüfusa Kayıtlı |İl         |                                          |
|Olduğu         |           |                                          |
|---------------|-----------|------------------------------------------|
|               |İlçe       |                                          |
|---------------|-----------|------------------------------------------|
|               |Mahalle/Köy|                                          |
|---------------|-----------|------------------------------------------|
|Ev Adresi      |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
|İş Adresi      |                                                      |
|---------------|----------------------|---------|---------------------|
|Ev Telefonu    |                      |Cep      |                     |
|               |                      |Telefonu |                     |
|---------------|----------------------|---------|---------------------|
|DENETİM BULGULARI:                                                    |
|                                                                      |
|                                                                      |
|                                                                      |
|(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kağıda bulguların yazımına devam |
|edilir ve denetim bulgularının bitiminde düzenleyenler ve tesis       |
|yetkilisi tarafından paraflanır.)                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
|Denetimi Gerçekleştiren Birim |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
|Denetim Nedeni                |Planlı ?              Ani ?            |
|                              |Şikayet ?                              |
|------------------------------|---------------------------------------|
|Gerçek Kişinin Adı Soyadı     |                                       |
|ve İmzası                     |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
|                              Düzenleyenlerin                         |
|----------------------------------------------------------------------|
|Adı Soyadı                    |    Kurumu ve Unvanı    |   İmzası     |
|------------------------------|------------------------|--------------|
|                              |                        |              |
|------------------------------|------------------------|--------------|
|                              |                        |              |
|------------------------------|------------------------|--------------|
|                              |                        |              |
|------------------------------|------------------------|--------------|
|                              |                        |              |
|------------------------------|------------------------|--------------|
|                              |                        |              |
|------------------------------|------------------------|--------------|
|3 nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak mahallinde ... madde ve .....  |
|sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doğruluğu kabul ile      |
|imzalandı ve bir sureti tesis yetkilisine verildi.                    |
|----------------------------------------------------------------------|
 
--------O--------
 
 
                   BU YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPAN
                                MEVZUAT
 
Yayımlandığı                Yürürlük         Değiştirilen
R.Gazete Tarih ve No.       Tarihi           Maddeler
---------------------       ----------       ------------------------
22.10.2009 - 27384          22.10.2009       Md.4,8,13,16,26,27,35,Gç.1
12.11.2010 - 27757          12.11.2010       Md.8-16
 
----------o----------