?evre dan??manl?k ankara R.Gazete No. 27844
?evre dan??manl?k R.G. Tarihi: 12.2.2011
After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
-  III/2872F.254  -
 
     Enerji Piyasas? D?zenleme Kurumundan:
 
 
MADEN? YA?LARIN AMBALAJLANMASI VE P?YASAYA SUNUMU
HAKKINDA TEBL??
B?R?NC? B?L?M
Ama?, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar
     
 
     MADDE 1 – (1) Bu Tebli?, piyasaya sunumu yap?lan madeni ya?lar?n; yan?lmaya yol a?mayacak, ?evre ve insan sa?l???na zarar vermeyecek ?ekilde, do?ru ve anla??labilir bilgiler ile t?keticiye ula?mas?n? sa?lamak ?zere, sahip olmalar? gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine ve piyasaya sunumuna ili?kin usul ve esaslar?n belirlenmesi amac?yla haz?rlanm??t?r.
 
     MADDE 2 – (1) Bu Tebli?, madeni ya?lar?n piyasada izlenebilirli?inin, ilgili ve di?er mevzuata uygun olarak piyasaya sunumunun sa?lanabilmesi, ?evreye zarar verilmemesi, ama? d??? kullan?m?n?n engellenmesi ve ayr?ca ?r?n g?venli?i ile kullan?c? haklar?na ili?kin hususlarda gerekli y?k?ml?l?klerin sa?lanmas?na ili?kin esaslar? kapsar.
 
     MADDE 3 –(1) Bu Tebli?, 5015 say?l? Petrol Piyasas? Kanununa, 4703 say?l? ?r?nlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanuna, Petrol Piyasas? Lisans Y?netmeli?i ve Petrol Piyasas?nda Uygulanacak Teknik Kriterler Hakk?nda Y?netmelik’e dayan?larak haz?rlanm??t?r.
 
     MADDE 4 – (1) Bu Tebli?de ge?en;
     1) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 say?l? Petrol Piyasas? Kanununu,
     2) Kurum: Enerji Piyasas? D?zenleme Kurumunu,
     3) Kurul: Enerji Piyasas? D?zenleme Kurulunu,
     4) Ba?kan: Enerji Piyasas? D?zenleme Kurulu Ba?kan?n?,
     5) EN: Avrupa Standartlar?n?,
     6) TS: T?rk Standartlar?n?,
     7) TSE: T?rk Standartlar? Enstit?s?n?,
     8) G?venli ?r?n: Kullan?m s?resi i?inde, normal kullan?m ko?ullar?nda risk ta??mayan veya kabul edilebilir ?l??lerde risk ta??yan ve temel gerekler bak?m?ndan azami ?l??de koruma sa?layan ?r?n?,
     9) G?venlik Bilgi Formu: Tehlikeli maddelerin ve m?stahzarlar?n; ?zelliklerine ili?kin ayr?nt?l? bilgileri, bulundu?u i?yerlerinde madde ve m?stahzar?n tehlikeli ?zelliklerine g?re al?nacak g?venlik ?nlemlerini, insan sa?l??? ve ?evrenin tehlikeli maddelerin ve m?stahzarlar?n olumsuz etkilerinden korunmas?na y?nelik gerekli bilgileri i?eren belgeyi,
     10) ?retim, ?thalat, Sat?? ve Stok Tablolar?: Madeni ya? ?retimine konu olan maddelerin ve m?stahzarlar?n; imalat s?recindeki bile?enlerine ili?kin bilgiler ile al?m?na, ?retime sevkine, imalat?na, sat?? ve stok miktarlar?na ili?kin bilgilerin belirtildi?i tablolar?,
     11) ?lgili mevzuat: Petrol piyasas?na ili?kin Kanun, y?netmelik, lisans, tebli?, genelge ve Kurul kararlar?n?,
     12) Kalite uygunluk belgesi: T?rk Standard? bulunmayan bir malzeme ya da ekipman?n, ilgili uluslararas? standartlara veya di?er ?lkelerin standartlar?na veya TSE taraf?ndan kabul edilen teknik ?zelliklere uygun olarak imal edilip, piyasaya arz edildi?ini g?sterir belgeyi,
     13) Lisans: Bir ger?ek veya t?zel ki?inin piyasada faaliyet g?sterebilmek i?in kurumdan almak zorunda oldu?u izin belgesini,
     14) Madeni ya?: Baz ya??na veya kimyasal sentez y?ntemi ile i?lenen maddelere, baz? katk?lar?n il?vesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki y?zey aras?ndaki s?rt?nme ve/veya a??nmay? azaltma veya so?utma ?zelli?ine sahip mamul haline getirilen do?al veya yapay maddeleri,
     15) Madeni ya? ?reticisi: Madeni ya? ?retimi yapan ger?ek veya t?zel ki?iyi,
     16) Standart: ?zerinde mutabakat sa?lanm?? olan, kabul edilmi? bir kurulu? taraf?ndan onaylanan, mevcut ?artlar alt?nda en uygun seviyede bir d?zen kurulmas?n? ama?layan ortak ve tekrar eden kullan?mlar i?in ?r?n?n ?zellikleri, i?leme ve ?retim y?ntemleri ve bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i?aretleme, etiketleme ve uygunluk de?erlendirmesi i?lemleri hususlar?ndan biri veya birka??n? belirten ve uyulmas? ihtiyari olan d?zenlemeyi,
     17) Teknik d?zenleme: Petrol?n ve maden? ya??n, ilgili idar? h?k?mler de dahil olmak ?zere, standartlar?, ?l??leri, ?zellikleri, i?leme ve ?retim y?ntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i?aretleme, etiketleme ve uygunluk de?erlendirmesi i?lemleri hususlar?ndan biri veya birka??n? belirten ve uyulmas? zorunlu olan her t?rl? d?zenlemeyi,
     18) Temel gerekler: ?r?n?n; insan sa?l???, can ve mal g?venli?i, hayvan ve bitki ya?am ve sa?l???, ?evre ve t?keticinin korunmas? a??s?ndan sahip olmas? gereken asgari g?venlik ko?ullar?,
     19) TSE T?rk Standartlar?na Uygunluk Belgesi: T?rk Standard? bulunan konularda, ?malata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanm?? firmalar?n s?z konusu ?r?nlerinin ilgili T?rk Standard?na uygunlu?unu belirten ve aktedilen s?zle?me ile TSE Markas? kullanma hakk? verilen, firma ad?na d?zenlenen ve ?zerinde TSE Markas? kullan?lacak ?r?nlerin ticari Markas?, cinsi, s?n?f?, tipi ve t?r?n? belirten, ge?erlilik s?resi bir y?l olan belgeyi,
     20) Tesis: Lisans konusu faaliyetin ger?ekle?ti?i ana ve yard?mc? ?niteler ile idari b?l?mler b?t?n?nden olu?an yap?y? veya deniz, demiryolu veya karayolu ara?lar?,
     21) ?r?n: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen t?m ?r?nleri,
     22) Yetkili Kurulu?: ?r?nlere ili?kin mevzuat haz?rlamaya ve y?r?tmeye yasal olarak yetkili bulunan ve 4703 say?l? Kanun ve bu Kanuna dayan?larak ??kar?lan ?r?nlerin Piyasa G?zetimi ve Denetimine Dair Y?netmelik h?k?mlerini, kendi g?rev alan?na giren ?r?nler itibar?yla uygulayacak olan kamu kurum veya kurulu?u,
     ifade eder.
 
?K?NC? B?L?M
Ambalaj, ?r?n G?venli?i ve Y?k?ml?l?kler
 
     MADDE 5 – (1) Madeni ya? ?retim faaliyetinin yap?lmas? ve bu ama?la tesis kurulmas? ve/veya i?letilmesi i?in lisans al?nmas? zorunludur. Lisans ile tan?nan haklar, ilgili ve di?er mevzuatta kay?tl? hususlar?n yerine getirilmesi ko?uluyla kullan?labilir.
     (2) Bu Tebli?de yer alan h?k?mler, madeni ya? ?retim faaliyeti ve/veya bu faaliyete dayal? olarak ?retim yap?lan tesislere ve faaliyet kapsam?nda ?retilen ?r?nlere ili?kin olarak di?er kamu kurum ve kurulu?lar? taraf?ndan ?zel mevzuat?na g?re al?nmas? zorunlu olan lisans, izin, onay, tescil, ruhsat vb. belgeleri alma y?k?ml?l??? ile faaliyete ili?kin olarak uyulmas? zorunlu olan usul ve esaslar? d?zenleyen mevzuata uyma y?k?ml?l???n? ortadan kald?rmaz.
 
     MADDE 6 – (1) Madeni ya? ?reticileri ve/veya madeni ya? ithalat??lar? piyasaya g?venli ?r?n arz etmek zorundad?r.
     (2) Bu ama?la ?r?n?n bile?imine ve ambalaj?na ili?kin olarak di?er mevzuatta yer alan usul ve esaslar da dahil olmak ?zere ?zellikleri, ba?ka ?r?nlerle birlikte kullan?lmas? ?ng?r?l?yorsa bu ?r?nlere yapaca?? etkiler, izlenebilirli?i, kullan?m?, bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve ?retici taraf?ndan sa?lanacak di?er bilgiler ile birlikte ?r?n? kullanabilecek risk alt?ndaki t?ketici gruplar?n?n bilgilendirilmesine y?nelik bilgiler, ?retimi yap?lan t?m madeni ya?lara ait ambalajlar ?zerinde belirtilir.
     (3) Madeni ya? ?reticileri taraf?ndan piyasaya arz edilecek olan madeni ya?lara ait t?m ambalaj t?rleri (1 Litre ve alt? ambalaj t?rleri hari?) ?zerinde asgari olarak a?a??da belirtilen bilgilerin yer almas? zorunludur.
     a) Lisans sahibi ger?ek veya t?zel ki?inin ad?, Kurumdan ald??? lisans numaras?,
     b) Lisansl? ?retim tesisinin a??k adresi,
     c) ?retimi yap?lan madeni ya??n 12 haneli (GT?P) G?mr?k Tarife ?statistik Pozisyon numaras?,
     ?) Lisans sahibi taraf?ndan Kuruma ibraz edilen tescilli marka ve tescil numaras?,
     d) ?retimi yap?lan madeni ya??n ?retim tarihi, ?retim seri numaras? ve/veya parti kod numaras?,
     e) ?retimi yap?lan madeni ya??n ad?,
     f) ?retimi yap?lan madeni ya??n tipik ?zelliklerini (TBN, Viskozite ?ndeksi, Akma noktas?, Yo?unluk, Parlama noktas? vb.) tan?mlayan ve performans seviyelerini belirleyen bilgiler,
     g) ?retimi yap?lan madeni ya??n kullan?m?na ili?kin sa?l?k, emniyet ve ?evre bilgileri,
     ?) ?retimi yap?lan madeni ya??n kullan?m yerine ve ?r?n bile?enlerine ili?kin bilgiler,
     h) ?retimi yap?lan madeni ya?a ait ilgili TSE T?rk Standartlar?na Uygunluk Belgesi ve/veya TSEK Uygunluk Belgesi numaras?,
     ?) Ambalajl? madeni ya??n br?t ve net miktar?na ili?kin bilgiler.
     (4) Yeniden sat?? amac?yla ithal edilen ambalajl? madeni ya?lar?n etiketlenmesi, konu ile ilgili uluslararas? ve ulusal mevzuatta belirtilen usul ve esaslara g?re yap?l?r.
 
     MADDE 7 –(1) Madeni ya?lar?n ambalaj? ?zerinde, madeni ya??n sat??? i?in sergilenmesinde ve reklamlar?nda kullan?lan metinler, isimler, ticari marka, resimler, fig?ratif desenler veya di?er ?ekillerde, yan?lt?c? ifadeler kullan?lamaz.
 
     MADDE 8 – (1) Madeni ya? ?reticileri ve/veya madeni ya? ithalat??lar? piyasaya sunumunu yapt?klar? madeni ya?lar i?in ilgili di?er mevzuatta belirtilen usul ve esaslar uyar?nca G?venlik Bilgi Formlar? olu?turmak ve madeni ya? ?reticileri bu formlar? lisans ba?vurusunda Kuruma ibraz etmek zorundad?r. Bu ama?la olu?turulan G?venlik Bilgi Formlar? yap?lacak denetimlerde, denetim yapmakla yetkili k?l?nan Kurum personeline ve/veya Kurum ad?na denetim yapmakla yetkili ki?i/ki?ilere ibraz edilmek ?zere saklan?r.
     (2) Ayr?ca madeni ya? ?reticileri ?retimini ve sat???n? yapt?klar? madeni ya?lar i?in ?retim, Sat??, Stok ve ?thalat Formlar?n?, madeni ya? ithalat??lar? ise piyasaya sunumunu yapt?klar? madeni ya?lar i?in ise ?thalat, Sat?? ve Stok bilgi formlar?n? olu?turmak zorundad?r. Madeni ya? ?reticileri ve/veya madeni ya? ithalat??lar? olu?turduklar? bu formlar?, ??er ayl?k d?nemler itibariyle izleyen ay?n 15. g?n? ak?am?na kadar tebli? eki form format?nda, yaz?l? ve elektronik ortamda Gelir ?daresi Ba?kanl??? Uygulama ve Veri Y?netimi Daire Ba?kanl???na g?ndermek zorundad?r.
     (3) G?venlik Bilgi Formlar? ile birlikte ?retim, ?thalat, Sat?? ve Stok Formlar? olu?turulmayan madeni ya?lar hi?bir ?ekilde piyasaya sunulamaz.
 
     MADDE 9 – (1) Madeni ya? ?reticileri, lisans?nda, TSE T?rk Standartlar?na Uygunluk Belgesine ve/veya TSEK Uygunluk Belgesine ait ilgili standart numaras? kay?tl? olmayan madeni ya?lar?n ?retimini yapamaz.
     (2) Madeni ya? ?reticileri, temin ettikleri baz ya?lar? madeni ya? ?retim faaliyetinin haricinde do?rudan ve/veya bir ba?ka kat?kla kar??t?rarak baz ya? olarak piyasaya sunamaz, ticari faaliyete konu edemez.
 
     MADDE 10 – (1) Madeni ya? ?retim ve/veya sat?? faaliyetinde bulunan ger?ek veya t?zel ki?iler, 213 say?l? Vergi Usul Kanunu h?k?mlerine g?re tanzim edecekleri fatura, sevk irsaliyesi vb. belgelerde sat??? yap?lan madeni ya??n ad?n? ve 12 haneli (GT?P) G?mr?k Tarife ?statistik Pozisyon numaras?n? belirtmek zorundad?r.
 
     MADDE 11 – (1) Akaryak?t haricinde kalan petrol ?r?nleri (solvent, madeni ve baz ya?lar, asfalt, solvent nafta vb.) ile at?k ya?lar, at?k solventler, bitkisel at?k ya?lar ve bunlar?n geri kazan?m? sonucu elde edilen ?r?nler akaryak?t olarak sat??a arz edilemez ve sat?lamaz, akaryak?t olarak bulundurulamaz ve/veya bu ?zelli?i bilinerek akaryak?t olarak sat?n al?namaz, kullan?lamaz. Madeni ya? ?reticileri ve/veya ithalat??lar? piyasaya sunumunu yapt?klar? madeni ya?lar?n amac? d???nda kullan?ld???n?n tespiti halinde ?ncelikli olarak bu durumu Kuruma bildirmekle y?k?ml?d?r.
     (2) Madeni ya?lar; ilgili di?er mevzuat uyar?nca yetkili olan idarelerden usul?ne uygun olarak al?nm??, gerekli izine, onaya ve durumuna uygun ??yeri A?ma ve ?al??ma Ruhsat?na sahip olan yerlerin d???nda hi?bir ?ekilde sat??a sunulamaz, depolanamaz veya bu ama?la bulundurulamaz.
    (3) Madeni ya?lar?n ?retimi, dolumu ve ambalajlanmas? lisansl? tesislerde yap?l?r. Madeni ya? ?reticileri, lisansl? tesislerinde lisans sahibi ad?na al?nm?? ve/veya kullan?m hakk? al?nm?? ve/veya devral?nm?? Marka Tescil Belgesi kapsam?ndaki madeni ya?lar?n ?retimini yapabilir. Madeni ya? lisans? sahipleri lisans kapsam?ndaki tesislerinin haricinde ba?ka bir tesiste madeni ya? ?retimi yapamaz." Ancak bu f?kra d???nda yap?lacak ?retimler Kurumca belirlenecek usul ve esaslara g?re izin al?narak yap?labilir.
     (4) Madeni ya? ?reticileri lisanslar?nda gerekli tadil i?lemini yapmadan, lisansta kay?tl? olan miktar?n ?zerinde baz ya? temini yapamaz ve/veya madeni ya? ?retemez.
 
     MADDE 12 – (1) Madeni ya? ?retim faaliyetinin ger?ekle?tirilece?i tesislerin tasar?m?, yap?m ve montaj?, test ve kontrol?, i?letmeye al?nmas? ve i?letilmesi, bak?m ve onar?m?, tesislerde asgari emniyetin sa?lanmas?nda, ?ncelik s?ras?yla TS veya EN standartlar?na veya bu standartlar da yoksa TSE taraf?ndan kabul g?ren di?er standartlara uyulmas? zorunludur. Standard? bulunmayan malzeme ve ekipman i?in kalite uygunluk belgesine sahip olma ?art? aran?r.
 
     MADDE 13 – (1) Madeni ya? ?reticileri ve/veya ithalat??lar?; piyasaya sunumunu yapt?klar? madeni ya?lar?n ambalajlar? ?zerinde, ticari reklam veya ilan?nda yer alan somut iddialar?, bilimsel nitelikte ?al??malara dair belgelerle ispatlamak ve denetim s?ras?nda istenmesi halinde Kuruma veya Kurum ad?na denetim yapmakla yetkili k?l?nan personele ibraz etmekle y?k?ml?d?r.
     (2) Madeni ya? ?reticileri ve/veya ithalat??lar?, piyasaya sunumunu yapt?klar? madeni ya?lar?n, insan sa?l??? ve ?evre ?zerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere kar?? etkin kontrol?n ve g?zetiminin sa?lanmas?n? teminen, s?n?fland?r?lmas?na, etiketlenmesine ve ambalajlanmas?na ili?kin idari ve teknik usul ve esaslar? d?zenleyen ilgili di?er mevzuata uymak zorundad?r.
 
     MADDE 14 – (1) Madeni ya?lar; normal ve ?retici taraf?ndan ?ng?r?lebilen ?artlar alt?nda uyguland???nda veya ?r?n?n piyasaya sunumuna, etiketlenmesine ve kullan?m?na dair a??klamalar veya ?retici taraf?ndan sa?lanan bilgiler dikkate al?narak ?nerilen kullan?m ?artlar?na g?re uyguland???nda, insan ve ?evre sa?l???na zarar vermeyecek nitelikte olmal?d?r.
 
     MADDE 15 – (1) Madeni ya? ?retim faaliyetinin y?r?t?ld??? tesislerde; ?niversitelerin Kimya, Petrol veya ?evre m?hendisli?i b?l?mlerinden mezun, lisans diplomas? sahibi ve i?letmenin faaliyet alan?nda mesleki yeterlili?e sahip bir sorumlu m?d?r?n ?al??t?r?lmas? zorunludur. Sorumlu M?d?r, denetim yapmakla yetkili ki?ilere, denetim s?ras?nda her t?rl? bilgi ve belgeyi vermek ve gereken kolayl??? sa?lamak, lisans kapsam?nda s?rd?r?lmekte olan piyasa faaliyetine ili?kin her t?rl? idari, mali ve teknik belgeyi denetime haz?r olacak ?ekilde tesiste bulundurmak, Kurumun istedi?i bilgileri ger?e?e uygun olarak haz?rlamak ve saklamak zorundad?r.
     (2) Madeni ya? ?reticileri lisans kapsam?ndaki tesiste g?revlendirilen sorumlu m?d?re ve tesise ait kapasite raporunda belirtilen rakam?n alt?nda olmamak kayd?yla, SGK’dan (Sosyal G?venlik Kurumu) al?nan ve ?al??anlar?na ait "Ayl?k Prim ve Hizmet Belgesi" ne ili?kin bilgileri ??er ayl?k d?nemler halinde yaz?l? olarak Kuruma bildirmekle y?k?ml?d?r.
 
     MADDE 16 – (1) Madeni ya?lar?n ?retimi, depolanmas?, ta??nmas? ve sat??? faaliyetlerinde bulunan ger?ek ve t?zel ki?iler s?z konusu faaliyetlerinin icras?nda meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurlar? olsun veya olmas?n ???nc? ki?ilerin u?rayacaklar? maddi ve bedeni zararlara kar??, her faaliyeti i?in ilgisine g?re tehlikeli maddeler mali sorumluluk sigortas? yapt?rmak zorundad?r.
 
???NC? B?L?M
Denetim, ?dari Yapt?r?mlar ve Y?r?rl?k
 
     MADDE 17 – (1) Madeni ya? ?reticileri ve/veya madeni ya? ithalat??lar? ilgili ve di?er mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak madeni ya?lar?n piyasaya arz edilmesi i?in gerekli tedbirleri almakla y?k?ml?d?rler. Madeni ya? ?reticileri ve/veya madeni ya? ithalat??lar? madeni ya? sat??? yapt?klar? ger?ek veya t?zel ki?ilere ait kay?tlar? en az 5 y?l s?re ile (sat?? faturalar?yla birlikte, sat?? faturalar?ndaki madeni ya? al?c?lar?n?n ticaret sicil no, TC kimlik no, vergi no, vergi dairesi, fatura tarihi-no, sevk irsaliye tarihi-no, sat?lan ?r?n?n GT?P no, miktar?, birim fiyat? vb. d?k?mleri gerek kay?t ortam?nda gerekse elektronik ortamda) saklamak zorundad?r. Bu kay?tlar? yap?lacak denetimlerde Kurum veya Kurum ad?na denetim yapmakla yetkilendirilmi? ki?ilere ve ilgili di?er mevzuat kapsam?nda denetim yapmakla yetkili kurum yetkililerine, talep edilmesi halinde ibraz etmek zorundad?r.
     (2) ?reticisinin tespit edilemedi?i durumlarda, 30 (otuz) g?n i?erisinde ?reticisine veya ?r?n? tedarik etti?i ger?ek veya t?zel ki?iye ait isim, fatura, adres vb. bilgileri yaz?l? olarak Kuruma veya Kurum ad?na denetim yapmakla yetkili ki?ilere beyan etmeyen ki?i/ki?iler madeni ya? ?reticisi olarak kabul edilir. Bu ki?iler hakk?nda Kanunun 19 uncu maddesi uyar?nca i?lem yap?l?r.
 
     MADDE 18 – (1) Madeni ya? ?reticileri, bir ?nceki takvim y?l?na ait ?retim faaliyetine y?nelik olarak d?zenlenen ve i?erisinde asgari olarak;
     a) Lisans sahibi taraf?ndan temin edilen baz ya?lar?n ve/veya kat?klar?n amac? d???nda kullan?l?p kullan?lmad???na, ne kadar?n?n ?retimde kullan?ld???na, ne kadar?n?n stoklarda tutuldu?una ve ne kadar baz ya? temin edildi?ine,
     b) Lisans kapsam?nda ?retimi yap?lan muhtelif madeni ya?lar?n (GT?P) G?mr?k Tarife ?statistik Pozisyon numaras?na, miktar?na ve bu ya?lar?n ne kadar?n?n stoklarda tutuldu?una, ne kadar?n?n sat???n?n yap?ld???na ve bunlar?n sat???n?n yap?ld??? ger?ek veya t?zel ki?ilere ait tespitlere,
     c) Madeni ya? ?retim faaliyetine ili?kin olarak d?zenlenen ?retim Kartlar?na ve Stok say?mlar?na,
     ?) Madeni ya? ?retim faaliyeti kapsam?nda d?zenlenen sevk irsaliyesi ve faturalara,
     d) Lisans kapsam?nda yer alan ?r?nlerin haricinde, akaryak?t harici ?r?n kullan?p kullanmad??? ile bunlara y?nelik olarak ?retim yap?p yapmad???na,
     e) Lisans kapsam?ndaki ?r?nleri ?retmek i?in gerekli olan yard?mc? malzemelerin, ambalaj malzemesinin vb. temin edilip edilmedi?ine,
     f) Lisans kapsam?ndaki ?r?nleri ?retmek i?in gerekli personelin istihdam edilip edilmedi?i, elektrik, su vb. giderlerin bulunup bulunmad??? ve yap?lan ?retim ile tutarl? olup olmad???na,
     g) ?TV ve KDV tahakkukuna,
ili?kin bilgilerin yer ald??? Yeminli Mali M??avirlik ?retim Tasdik Raporunun asl?n? veya noter onayl? bir suretini, sona eren takvim y?l?n? m?teakip ilk 60 (altm??) g?n i?erisinde Kuruma ibraz etmek zorundad?r.
 
     MADDE 19 –(1) Bir madeni ya??n ilgili mevzuat gereklerine uygun olmas?na ra?men, temel gerekleri kar??lamad??? ve ?evre ve insan sa?l??? i?in bir tehlike olu?turdu?u tespit edilir ise Kurum, ?lke s?n?rlar? i?inde bu ?r?n?n piyasaya arz edilmesini ge?ici olarak yasaklar. Kontrol sonucunda ?r?n?n ?evre ve insan sa?l??? y?n?nden g?venli olmad???n?n tespit edilmesi halinde, masraflar? ?retici taraf?ndan kar??lanmak ?zere Kurum;
     a) ?r?n?n piyasaya arz?n?n yasaklanmas?n?,
     b) Piyasaya arz edilmi? olan ?r?nlerin piyasadan toplanmas?n?,
     c) ?r?nlerin, g?venli hale getirilmesinin imk?ns?z oldu?u durumlarda, ilgili di?er mevzuatta belirtilen usul ve esaslar do?rultusunda, ta??d?klar? risklere g?re k?smen veya tamamen imha edilmesini,
     sa?lar.
 
     MADDE 20 – (1) Piyasaya arz edilen madeni ya?lar?n, piyasa g?zetim ve denetimi, 5015 say?l? Petrol Piyasas? Kanunu, 4703 say?l? ?r?nlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun, Petrol Piyasas? Lisans Y?netmeli?i, Petrol Piyasas?nda Yap?lacak Denetimler ile ?n Ara?t?rma ve Soru?turmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakk?ndaki Y?netmelik ile bu Tebli? h?k?mlerine g?re yap?l?r.
     (2) Bu Tebli?de yer almayan hususlarda, ilgili di?er mevzuat h?k?mleri uygulan?r.
 
     MADDE 21 –(1) Bu Tebli?de belirtilen h?k?mlere uyulmamas? halinde, 5015 say?l? Petrol Piyasas? Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen idari yapt?r?mlar ve/veya cezalar uygulan?r.
 
    MADDE 22 – Bu Tebli?in 6, 7, 8. maddeleri 30/6/2011 tarihinde, 9 uncu maddesinin 1 inci f?kras? ve 10 uncu maddesi 31/12/2011 tarihinde, 15 inci maddesi 1/6/2011 tarihinde, di?er maddeleri ise yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.
 
     MADDE 23 – (1) Bu Tebli? h?k?mlerini Enerji Piyasas? D?zenleme Kurulu Ba?kan? y?r?t?r.----------o----------