Karar No. 2005/9207                                                    çevre danışmanlık ankara           R.Gazete No. 25902
Tarihi: 14.7.2005                                                                                       R.G. Tarihi: 10.8.2005

 
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
 
     Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                    
 
                                                     Ahmet Necdet SEZER
                                                       CUMHURBAŞKANI
 
      Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
     Amaç
     Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.
 
     Kapsam
     Madde 2- Bu Yönetmelik, Sıhhi ve GayriSıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.
 
     Dayanak
     Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
 
     Tanımlar
     Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
     a) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini,
     b) GayriSıhhi müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,
     c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini, 
     d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini, 
     e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini, 
     f) Sıhhi müessese: GayriSıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,
     g) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri, 
     h) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,
     ı) Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları,
     j) Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,
     k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu, 
     l) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf GayriSıhhi müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve  kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni,
     m) Deneme izni: GayriSıhhi müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni,
     n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
     o) Mahallin en büyük mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
     p) Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını,
     r) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri,
     s) Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişisini,
     ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak hükümler
 
     İşyerlerinde aranacak genel şartlar
     Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:
     a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
     b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
     Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
     c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
     d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
     e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
     f) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,
     g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri;  otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,
     h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
     ı) Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
     j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
     k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.
   l) Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000'i geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.),
    m) Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi.

     Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

     Turizm işletme belgeli tesisler,  işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde verilir.  
     Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.
   Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhi müessese olarak ruhsatlandırılır.

 

     İşyeri açılması
     Madde 6- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.  
     İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.
     İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.
      Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6’da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.
     16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf GayriSıhhi müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.
 
     Bildirim
     Madde 7- Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak sigorta il müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline gönderilir.
     Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından kolluğa gönderilir.
 
     İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli
     Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.
     İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.
     İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.
     Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.
     İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanuni mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.
     Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.
 
     Yönetmelikte yer almayan işyerleri
     Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen Sıhhi bir işyerinin açılması halinde, benzeri işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılır.
     GayriSıhhi müesseseler için sınıf tayini, tesise ait kapasite raporu, tesisten kaynaklanacak atıklar ve müessesenin diğer özellikleri dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından yeni sınıf tayini yapılır.  
 
     Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri
     Madde 10- Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Tali faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir.
     Aynı adrestgayrisıhhie bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenlenir.
     İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir.
 
     Ruhsatın işyerinde bulundurulması
     Madde 11- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.
 
İKİNCİ KISIM
Sıhhi İşyerleri
 
BİRİNCİ BÖLÜM
     Ruhsatların Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi
     
     Ruhsatın düzenlenmesi
     Madde 12- Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1’de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir.
     Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen süreler geçerlidir.
     İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre ruhsat işlemleri sonuçlandırılır.
     İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.
 
     İşyeri açma ve çalışma ruhsatının kesinleşmesi
     Madde 13- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında kanuni işlem yapılır.
     İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir.
     Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapılır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Aranacak Şartlar
 
     Aranacak şartlar
     Madde 14- Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra sınıflarına ve özelliklerine göre Ek 1’de belirtilen şartlar aranır.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Gayrisıhhi Müesseseler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kurullar
     İnceleme kurulları
     Madde 15- İl özel idarelerinde birinci sınıf Gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve tarım birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.
     .............................................................  
     Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf Gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.
     İl belediyelerinde birinci sınıf Gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, üçüncü fıkrada belirtilen esasa göre oluşturulur.
     .............................................................  
     Kurulların oluşturulması sırasında yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan belediyeler, kurulların oluşturulması için valilikten eleman görevlendirilmesini talep edebilir.  
     Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Tesisin özelliğine göre, ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandı, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Açılma Ruhsatı
 
     Sağlık koruma bandı
     Madde 16- Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf Gayrisıhhi müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburidir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.
     ..........................................................  
     Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.
     Başvuru
     Madde 17- Gayrisıhhi müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvurur.
 
     Yer seçimi ve tesis kurma izni
     Madde 18- Birinci sınıf Gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir.
     ..........................................................  
     Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.
     .........................................................  
 
     Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti
    Madde 19- Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.
 
     Deneme izni
     Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf Gayrisıhhi müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. ...............  
     Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.
 
     Açılma ruhsatı
     Madde 21- Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf Gayrisıhhi müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Deşarj ve emisyon izin belgesi,......... mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Örnek 4’teki açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir.  
     Birinci sınıf Gayrisıhhi müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanuni işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur.
     ............................................................  
     ............................................................  
     Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur.
 
     Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için gerekli belgeler
     Madde 22- Birinci sınıf Gayrisıhhi müesseseler için aşağıdaki belgeler istenir:
     a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;
     1) Başvuru formu,
     2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği,
     3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,
     4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları .........................................., 
     5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.
     b) Ruhsat için gerekli belgeler;
     1) Başvuru formu,
     2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği,
     3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,
     4) Sorumlu müdür sözleşmesi,
     5) Emisyon izni ........, 
     6) Deşarj izni ........, 
     7) Açılma izni raporu.  
     (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez.
  
     İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler
    MADDE 23- İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.
     Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.
     Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir.
     Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.
     İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır.
     Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır.
     İkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri,  akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlere müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme yapılması zorunludur. Bu müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese olarak açılması durumunda sıhhî nezarete tabi tutulması yeterlidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Diğer Hükümler
 
     Denetim
     Madde 24- Gayrisıhhi müesseseler, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya aldırmakla sorumludur.
 
     Sorumlu müdür tayini
     Madde 25- Birinci sınıf Gayrisıhhi müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.
 
     Gayrisıhhi müesseselerin sanayi bölgelerinde kurulması
     Madde 26- Bir Gayrisıhhi müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır.
     Sanayi bölgesi içindeki Gayrisıhhi müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek olanlar için sanayi bölgesi içinde sağlık koruma bandı oluşturulması istenebilir.
 
     Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilave
     Madde 27- Gayrisıhhi müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz.
 
     Ruhsat değişikliği gerektiren haller
     Madde 28- Gayrisıhhi müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.
     Gayrisıhhi müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.
     Gayrisıhhi müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak Gayrisıhhi müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
 
BİRİNCİ BÖLÜM
İçkili Yer Bölgesi
 
     İçkili yer bölgesinin tespiti
     Madde 29- İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.
     İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz.
 
     İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler
     Madde 30- İçkili yer bölgesi;
     a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
     b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde,
     c) Otogar ve otobüs terminallerinde,
     d) Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde,
     tespit edilemez.
     222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir.
 
     Karar ve krokinin hazırlanması
     Madde 31- Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli kroki eklenir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılması
 
     Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması
     Madde 32- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Örnek-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur.
     Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir.
     İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır.
     Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.
     Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır.
     Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmi ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.
     Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz.
     Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak kullanılmasının istenmesi halinde, deniz araçları için bağlı olduğu veya bulunduğu liman başkanlığının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınır.
     İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.
     Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir.
 
     Açılış ve kapanış saatleri
     Madde 33- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye encümeni, bu yerler dışında il encümeni tarafından tespit edilir.
     İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak suretiyle yetkili idare tarafından geçici veya sürekli izin verilebilir.
 
     Mesafe ölçümü
     Madde 34- Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.
     Bu tür yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı ve içkili yer bölgesinde bulunup bulunmadığı yetkili idarelerce tespit edilir.
 
     Mes’ul müdür
     Madde 35- Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes’ul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mes’ul müdür yetkili idareye bildirilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalıştırılacak Kişiler
 
     Çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar
     Madde 36- Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.
     Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin yetkili idareye bildirilmesi şarttır. Bildirim yapılırken aşağıdaki belgeler eklenir:
     a) Nüfus cüzdanı örneği,
     b) Adli sicil belgesi,
     c) Bulaşıcı hastaliğı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu.
     Çalışmanın devamı halinde sağlık raporu her altı ayda bir yenilenir.
     Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılamaz.
     Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki belgeler istenmez.
     Müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabilir.
     Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
     Kolluk denetimi
     Madde 37- Kolluk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetler. Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı hususlar, yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirilir.
 
     Canlı müzik yayını
     Madde 38- Lokantalara, içkili yerlere ve meskun mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur.
     Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir.
     İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.
 
     Geçici süreyle faaliyetten men ve idari para cezası
     Madde 39- 2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hususların tespiti halinde belirtilen işyerleri otuz günü geçmemek üzere, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından geçici süreyle faaliyetten men edilir. Faaliyetten men’e ilişkin onay uygulanmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare en geç üç işgünü içinde faaliyetten men’e ilişkin kararı işyerini mühürlemek suretiyle uygulayarak buna ilişkin tutanağın bir suretini ilgili mülki makama gönderir.
     2559 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hususların tespiti halinde, yetkili idare tarafından mezkur maddede belirtilen usule göre idari para cezası uygulanır.
 
     Faaliyetten men kararının uygulanması
     Madde 40- Geçici süreyle faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:
     a) Kapatma kararı işyeri sahibine veya kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır.
     b) Kapatma işleminde işyeri sahibi ve/veya kanuni temsilcisi hazır bulundurulur.
     c) Kapatılan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zaruri eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
     d) Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
     e) İşyerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir.
     f) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
     g) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
     h) İşyeri sahibi veya kanuni temsilcisinin imzadan kaçınması halinde, bu durum tutanakta belirtilir.
     Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak açma ve teslim tutanağı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
 
     Süresinden önce açılma
     Madde 41- Geçici süreyle faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri bir tutanakla açılarak işyeri sahibi veya kanuni temsilcisine teslim edilir.
     İşyeri kapatılarak soruşturma evrakı ile birlikte adli makama intikal ettirilen işletmeci veya mes’ul müdür hakkında Cumhuriyet savcılığınca takipsizlik veya mahkemece beraat kararı verilmiş olması veya kesin sahip değişikliği hallerinde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından süresinden önce açılmasına karar verilebilir.
 
     İşletme izninin ipTali
     Madde 42- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafından beş işgünü içinde iptal edilir.
     2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre verilen belgelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ipTali halinde iptal işlemine ilişkin karar en geç yedi gün içinde yetkili idareye bildirilir.
 
     Kimlik bildirme
     Madde 43- Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri işleticisi, bu yerlerde yatacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve geliş-gidiş kayıtlarını ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın örneğine ve usulüne uygun şekilde, günü gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır bulundurmak zorundadır.
     Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmelerin işletmecisi veya mesul müdürü, iş yerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırılan kişinin ayrılışını, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikteki örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiyle yirmi dört saat içerisinde bağlı bulunduğu kolluğa bildirir.
     Kolluğa bildirilerek çalıştırılanlar için, işletici veya mes’ul müdür tarafından bir kimlik belgesi verilir ve bu belge her istendiğinde kolluğa gösterilir.
 
     Korunması gerekenler ve yasaklar
     Madde 44- Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, onsekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere alınması ve onsekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri sunulması yasaktır.
     Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunları ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde oynanabilir.
     İnternet salonlarında bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması serbesttir. Bu işyerlerinde, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak internet sayfalarına erişimin sağlanması yasaktır. Bu sayfalara girilmemesi için bilgisayarların bu tür yayınları yapan sayfaların kapatılmasını sağlayacak güncel filtre yazılımlarının kullanımı zorunludur.  
 
BEŞİNCİ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
 
     Uygulamaya ilişkin esaslar
     Madde 45- Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak yetkili idareler tarafından istenecek görüşler İçişleri Bakanlığınca verilir.
 
     Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
     Madde 46- 19/10/1999 tarihli ve 99/13681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
     Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz.
     Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 
     Yürürlük
     Madde 47- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
     Yürütme
     Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
Örnek 1  
|----------------------------------------------------------------------|
|      SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU        |
|                                                                      |
|                       ……………. İL ÖZEL İDARESİNE                       |
|                    ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA                     |
|                                                                      |
|1- Adı-Soyadı                 :…………………………………………………………………………………………………  |
|2- İşyerinin unvanı           :…………………………………………………………………………………………………  |
|3- Faaliyet konusu            :…………………………………………………………………………………………………  |
|4- İşyerinin adresi           :…………………………………………………………………………………………………  |
|   Tel. no                    : ………………………………… e-posta:……………………………………  |
|5- Pafta ve parsel no         :………………………………………………………………               |
|6- Mülkiyet durumu            Kira   |-| (Kira sözleşmesi)            |
|                              Malik  |-| (Tapu sureti)                |
|7- İşyerinin kullanım alanı   :………………………………… m2                   |
|8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………………  |
|9- T.C. kimlik numarası       :……………………………………………………………………………………       |
|10- Ustalık belge no          :……………………(Ticaret siciline kayıtlı      |
|                              olanlardan istenmez)                    |
|11- İşyerinin bulunduğu yer:  Yerleşim yeri |-|    Sanayi bölgesi |-| |
|                              Endüstri bölgesi |-| Sanayi sitesi  |-| |
|                              Diğer |-| ………………………………………………………………………   |
|12- Çalışacak personel sayısı :……………………………………………………………………………………………    |
|13- İstenen ruhsatın türü     : Sıhhi müessese |-|                    |
|                               Umuma açık istirahat ve eğlence yeri|-||
|14- Esnaf ve sanatkar ise sicil                                       |
|    tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi            Var |-|    Yok |-|  |
|15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması                          |
|    gereken izin                                  Var |-|    Yok |-|  |
|16- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise                           |
|    gerekli izin                                  Var |-|    Yok |-|  |
|17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren                              |
|    işyeri ise gerekli izin                       Var |-|    Yok |-|  |
|18- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise                              |
|    itfaiye raporu                                Var |-|    Yok |-|  |
|19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise                          |
|    mesafe krokisi                                Var |-|    Yok |-|  |
|20- .... engellilerin giriş ve çıkışını                          |
|    kolaylaştıracak tedbirler                     Var |-|    Yok |-|  |
|                                                                      |
|Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin         |
|doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini  |
|arz ederim.                                                           |
|                                                                      |
|Adı ve Soyadı             İmza              Kaşe           Tarih    |
|                                                                      |
|Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında   |
|ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.    |
|                                                                      |
|....................................................................  |
|14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri|
|için forma eklenmesi zorunludur.                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
 
 
 
Örnek 2  
|----------------------------------------------------------------------|
|         GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU         |
|                     ……………… İL ÖZEL İDARESİNE                         |
|                   ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA                      |
|                                                                      |
|1- Tesisin adı veya unvanı    :………………………………………………………………………………………      |
|2- Tesisin sahibi             :………………………………………………………………………………………      |
|3- Faaliyet konusu            :………………………………………………………………………………………      |
|4- Tesisin adresi             :………………………………………………………………………………………      |
|   Tel. no                    :…………………… e-posta:…………………………………………      |
|5- Pafta ve parsel no :………………………………………………………………                       |
|6- Mülkiyet durumu            Kira  |-| (Kira sözleşmesi)             |
|                              Malik |-| (Tapu sureti)                 |
|7- İşyerinin kullanım alanı   : Açık alan……………… m2 Kapalı alan…………m2  |
|8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların      |
|   depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi**:1.depo.....       |
|   2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo….                             |
|9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan     |
|   depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları**:…….……………………………..|
|10- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………    |
|11- T.C. kimlik numarası      :………………………………………………………………………………………      |
|12- Ustalık belge no          :………………………………………………………………………………………      |
|                              (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan    |
|                               istenmez)                              |
|13- Sınıfı                    : Birinci sınıf |-|   İkinci sınıf |-|  |
|                                Üçüncü sınıf  |-|                     |
|14- Tesisin bulunduğu yer     : Endüstri bölgesi |-|                  |
|                                Organize sanayi bölgesi |-|           |
|                                Sanayi bölgesi|-| Sanayi sitesi |-|   |
|                                Yerleşim yeri |-|  Diğer:……………………………… |
|15- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler                          |
|için ÇED olumlu belgesi  veya ÇED gerekli                             |
|değildir belgesi var mı?                         Evet |-|   Hayır |-| |
|16- Karayolu trafik güvenliği gerektiren                              |
|işyerleri için izin*                             Var |-|    Yok |-|   |
|17- İtfaiye raporu gereken işyerleri için                             |
|rapor*                                           Var |-|    Yok |-|   |
|18- Emisyon iznine tabi ise belgesi........*     Var |-|    Yok |-|   |
|19- Deşarj iznine tabi ise belgesi....... *      Var |-|    Yok |-|   |
|20- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa                                |
|tabi ise belgesi*                                Var |-|    Yok |-|   |
|    Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin     |
|doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini  |
|arz ederim.                                                           |
|                                                                      |
|Adı ve Soyadı             İmza               Kaşe            Tarih    |
|                                                                      |
|    Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri        |
|hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem    |
|yapılır.                                                              |
|    ...............................................................   |
|*İkinci sınıf Gayrisıhhi müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf         |
|Gayrisıhhi müesseselerden istenir.                                    |
|                                                                      |
|**Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz  |
| ve sıkıştırılmış   doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için |
|doldurulacaktır.                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
 
 
Örnek 3  
|----------------------------------------------------------------------|
|               BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT              |
|                YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU                |
|1- Tesisin adı veya unvanı     :……………………………………………………………………………………      |
|2- Tesisin sahibi              :……………………………………………………………………………………      |
|3- Faaliyet konusu             :……………………………………………………………………………………      |
|4- Tesisin adresi              :……………………………………………………………………………………      |
|    Tel. no                    : …………………… e-posta:.………………………          |
|5- Pafta ve parsel no          :……………………………………………………………………………………      |
|6- Mülkiyet durumu             Kira  |-|                              |
|                               Malik |-|                              |
|7- İşyerinin kullanım alanı    : Açık alan……………… m2   Kapalı alan…… m2|
|8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların      |
|   depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo.....        |
|   2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo….                             |
|9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan     |
|   depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları*:…….…………………………….. |
|10- Tesisin bulunduğu yer       : Endüstri bölgesi |-|                |
|                                 Organize sanayi bölgesi |-|          |
|                                 Sanayi bölgesi|-| Sanayi sitesi |-|  |
|                                 Yerleşim yeri |-|  Diğer …………………………… |
|11- Karayolu trafik güvenliği açısından                               |
|izin gerektiriyor mu?                            Evet |-|   Hayır |-| |
|12-İçme ve kullanma su kaynağı bulunup                                |
|bulunmadığı, varsa mesafesi.......................................... |
|13-Yüzeysel su kaynağı bulunup bulunmadığı,                           |
|varsa mesafesi....................................................... |
|14-Yer altı su seviyesi durumu....................................... |
|15-En yakın meskun mahalle mesafesi ................................. |
|16-Hakim rüzgar durumu............................................... |
|17-Civarındaki yerleşim yerlerine göre arazinin seviyesi............. |
|18-Tesisin kurulacağı yerin ve çevresinin halen ne amaçla             |
|   kullanıldığı...................................................... |
|19- Sağlık koruma bandı mesafesi.................................     |
|                                                                      |
|İnceleme kurulunun görüşü                                             |
|Tesisin kurulması uygundur/uygun değildir. (Uygun değilse gerekçesi)  |
|                                                                      |
|Başkan            Üye             Üye             Üye           Üye   |
|                                                                      |
|*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve |
| sıkıştırılmış  doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için      |
| doldurulacaktır.                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
 
 
Örnek 4  
|----------------------------------------------------------------------|
|               BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT              |
|                      AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU                        |
|1- Tesisin adı veya unvanı     :……………………………………………………………………………………      |
|2- Tesisin sahibi              :……………………………………………………………………………………      |
|3- Faaliyet konusu             :……………………………………………………………………………………      |
|4- Tesisin adresi              :……………………………………………………………………………………      |
|    Tel. no                    : …………………… e-posta:.………………………          |
|5- Pafta ve parsel no          :……………………………………………………………………………………      |
|6- Mülkiyet durumu             Kira |-| (Kira sözleşmesi)             |
|                               Malik |-| (Tapu sureti)                |
|7- İşyerinin kullanım alanı   : Açık alan………………… m2 Kapalı alan………… m2 |
|8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların      |
|   depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo.....        |
|   2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo….                             |
|9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan     |
|   depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları*:…….……………………………..|
|10- Tesisin bulunduğu yer      : Endüstri bölgesi |-|                 |
|                                Organize sanayi bölgesi |-|           |
|                                Sanayi bölgesi|-| Sanayi sitesi |-|   |
|                                Yerleşim yeri |-|  Diğer:……………………………… |
|11- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler                          |
|için ÇED olumlu belgesi  veya ÇED gerekli                             |
|değildir belgesi var mı?                         Evet |-|   Hayır |-| |
|12- Karayolu trafik güvenliği                                         |
|açısından uygun mu?                              Evet |-|   Hayır |-| |
|13- İtfaiye raporu gereken işyerleri için                             |
|rapor                                            Var  |-|   Yok   |-| |
|14- Emisyon iznine tabi ise belgesi ......       Var  |-|   Yok   |-| |
|15- Deşarj iznine tabi ise belgesi ......        Var  |-|   Yok   |-| |
|16- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa                                |
|tabi ise belgesi                                 Var  |-|   Yok   |-| |
|17-Sağlık koruma bandı mesafesi uygun mu?        Evet |-|   Hayır |-| |
|İnceleme kurulunun görüşü                                             |
|1- Deneme izni verilmesi uygundur.                                    |
|2- Açılma ruhsatı verilmesi uygundur.                                 |
|3- Açılma ruhsatı verilmesi uygun değildir. (Gerekçe yazılacak)       |
|                                                                      |
|Başkan            Üye             Üye             Üye           Üye   |
|                                                                      |
|9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri|
|için forma eklenmesi zorunludur.                                      |
|*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve |
| sıkıştırılmış  doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için      |
| doldurulacaktır.                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
 
 
 Örnek 5
|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | |                                 T.C.                                 |
|                    ......... İL ÖZEL İDARESİ                         |
|               ......... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI               |
|                 ......... BELEDİYE BAŞKANLIĞI                        |
|                   İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI                     |
|                                                                      |
|                                                                      |
|Adı soyadı              : ............................................|
|İşyerinin unvanı        : ............................................|
|Faaliyet konusu         : ............................................|
|İşyerinin adresi        : ............................................|
|İşyerinin bulunduğu yer Ada no:...     Pafta no:...     Parsel no:... |
|İşyerinin sınıfı     :..sınıf Gayrısıhhi müessese� Sıhhi Müessese�   |
|İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların         |
|depolanması amacıyla bulunacak depoların                              |
|hacmi*    : 1.depo...  2.depo...  3.depo...  4.depo...  5.depo...     |
|İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan        |
|depolanmasına izin verilenlerin                                       |
|sınıfı/sınıfları*       :............................................ |
|Ruhsatın tarih ve sayısı:............................................ |
|                                                                      |
|                                               Adı Soyadı             |
|                                               Unvanı                 |
|                                                                      |
|     14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile |
|yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin         |
|Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.                                 |
|     *Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı,sıvılaştırılmış doğal gaz|
|ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için     |
|doldurulacaktır.                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
 
 
Örnek 6
|----------------------------------------------------------------------|
|                BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ                 |
|                                                                      |
|Müracaat sahibinin adı soyadı      :                                  |
|İşyerinin unvanı                   :                                  |
|Müracaatın alındığı tarih ve saat  :                                  |
|Kayıt no                           :                                  |
|Varsa eksik belge                  :                                  |
|                                                                      |
|1-                                                                    |
|2-                                                                    |
|3-                                                                    |
|                                                                      |
|Müracaatı kabul eden memurun                                          |
|Adı soyadı                        :                                   |
|Unvanı                            :                                   |
|İmza                              :                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
 
 
EK-1 
 
SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE
ARANACAK NİTELİKLER
 
...........................................................
 
EK-2
 
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ
 
A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
 
1- ENERJİ SANAYİİ
 
1.1- Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,
 
1.2- Nükleer enerji santralleri.
 
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ:
 
2.1- Sıcak haddeleme tesisleri, her türlü demir çelik fabrikaları, metal boru üretim tesisleri, metal kaplama tesisleri,
 
2.2- 50 ton/yıl ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri,
 
2.3- 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,¡
 
2.4- Gemi söküm yerleri ile 20 metre ve daha uzun boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri,
 
2.5- Kara, hava, demiryolu araçları, içten yanmalı motor ile iş makineleri üretim fabrikaları.
 
3- MADEN SANAYİİ 
 
3.1- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento öğütme, paketleme ve karıştırma tesisleri,
 
3.2- Seramik ve porselen fabrikaları,
 
3.3- Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları,
 
3.4- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
 
3.5- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan kömür yıkama ve eleme tesisleri, 100.000 m3/yıl üzeri kapasitedeki taş ocağı ham maddelerini her türlü işlemden geçiren tesisler,               
 
3.6- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,
 
3.7- Asbest ve asbest katkılı ürünleri işleme ve biçimlendirme tesisleri,
 
3.8- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan çeşitli metotlarla cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,
 
3.9- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri.
 
4- KİMYA SANAYİİ
 
4.1-Temel organik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri
 
4.1.1- Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar, ayçiçeğini kabuğundan ayırıp iç üretim yapacak biyoyakıt üreten işyerleri, 
 
4.1.2- Sülfürlü, fosforlu, halojenli hidrokarbonlar üretim tesisleri,
 
4.1.3- Temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf (polimeriler, sentetik lif veya selüloz tabanlı lifler) üretim tesisleri,
 
4.1.4- Sentetik kauçuklar üretim tesisleri,
 
4.1.5- Sentetik, selülozik veya su bazlı boyalar ve pigmentler üretim tesisleri,
 
4.1.6-Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasalları (vernik, cila gibi) üretim tesisleri,
 
4.1.7- 75 ton/gün üzeri hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri,
 
4.1.8- Yapışkan ambalaj, yara bandı, medikal bantlar ile endüstriyel bantlar üretim tesisleri,
 
4.1.9- Diğer organik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler (polimerizasyon işlemi gerçekleştirilen tesisler). 
 
4.2-Temel inorganik kimyasalların üretildiği tesisler
 
4.2.1- Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat ve gümüş nitrat gibi kimyasalların üretildiği tesisler,
 
4.2.2- Amonyak, hidrojen, oksijen, azot, flor gibi gazlar ve bunların bileşiklerin üretim ve dolum tesisleri ile sülfür bileşikleri, karbon oksitler gibi oksitleyici bileşiklerin üretildiği tesisler,
 
4.2.3- Kromik asit, hidroklorik asit, fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit, oleum ve sülfürlü asit üretim ve depolanma tesisleri,
 
4.2.4- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde üretim tesisleri,
 
4.2.5- Diğer inorganik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri,
 
4.3- Fosfor, azot veya potasyum tabanlı basit veya bileşik haldeki gübre üretim tesisleri,
 
4.4-Temel bitkisel sağlık ürünleri, tıbbi müstahzarat ürünleri ile biositlerin fabrikasyon olarak üretildiği tesisler,
 
4.5- Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç hammaddelerinin üretildiği tesisler,
 
4.6- Patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları,
 
4.7- 1 ton/gün ve üzeri kapasiteli sabun üretim tesisleri ile sulfonlama yapılan deterjan fabrikaları,
 
4.8- Cam ve cam eşya üretim fabrikaları, ısıcam, temperli cam, baskılı cam imalat, kesme ve işleme tesisleri,
 
4.9- Pleksiglas, poliester imalathaneleri,
 
4.10- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları üretim tesisleri,
 
4.11- Deri yakma eksraktları (zırnık) üretim tesisleri,
 
4.12- Pil, batarya ve akü imal tesisleri,
4.13- Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği tesisler,
 
4.14- 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik üretim ve kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, lastik fabrikaları ve kablo fabrikaları,
 
4.15- İlaç ve ilaç hammaddelerinin bir arada üretildiği tesisler,
 
4.16- Parlayıcı madde üretim tesisleri,
 
4.17- 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler,
 
4.18- Selüloz ve selüloit fabrikaları,
 
4.19- Asfalt ve zift üretme, işleme tesisleri,
 
4.20- Karpit, asetilen, sentetik benzin üretim ve dolum tesisleri,
 
4.21- Plastik hammaddesi üretim tesisleri,
 
4.22- Çocuk bezi ve kadın bağı üretim tesisleri.
 
5-PETROKİMYA SANAYİİ
5.1- Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, döküm çamuru ve madeni yağ konusunda faaliyet gösteren işletmeler, 
 
5.2- Havagazı ve kok fabrikaları ile doğal gaz ve kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,
 
5.3- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşıma tesisleri,
 
5.4- Sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisleri ile 30 ton ve üzeri kapasitede olan sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,
 
5.5- Toplam depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün depolama tesisleri,
 
5.6- İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 150 m3 ve üzeri depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,
 
5.7-  Biyodizel üretim yerleri. 
 
6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ
 
6.1- Şeker fabrikaları,
 
6.2- Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar,
 
6.3- 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
 
6.4- Kırmızı et kombina ve 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahalar ile kanatlı et kombina ve kesimhaneler,
 

 6.5- Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri ürün işleme yerleri ile gemileri,

 
6.6- 500 ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikaları,
 
6.7- Maya üretim tesisleri,
 
6.8- Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar, malt tesisleri,
 
6.9- Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik, preparat vb. üretim tesisleri,
 
6.10- Endüstriyel nişasta üretim tesisleri,
 
6.11- Genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar ile işlem yapılan yerler.
 
6.12- Üzüm çekirdeği, keten tohumu işleme ve paketleme tesisi. 
 
7-ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ
 
7.1- Atık yağ ve benzeri geri kazanım tesisleri,
 
7.2- Rendering tesisleri,
 
7.3- Tehlikeli ve tıbbi atık yakma tesisleri ve tıbbi atık sterilizasyon tesisleri,
 
7.4-  Katı atık depolama tesisleri,
 
7.5- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri,
 
7.6- Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi veya çeşitli metotlarla bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler.
 
8-TEKSTİL SANAYİİ
 
8.1- Boyama, apreleme, kasarlama ve benzeri işlem yapan dokuma fabrikaları ile 500 HP üzeri motor gücü kullanan konfeksiyon fabrikaları,
 
8.2- Sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları,
 
8.3- 100 HP üzeri motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal yerleri,
 
8.4- 500 HP üzeri motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal yerleri.
 
9-DİĞERLERİ
 
9.1- Ham deri işleme tesisleri,
 
9.2- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu (kontrplak, ağaç kaplama vb) ve suni tahta üretim tesisleri,
 
9.3- Her çeşit karton, mukavva ve mukavva entegre üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri,
 
9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 baş ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 baş ve üzeri dişi domuz üretim çiftlikleri,
 
B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
 
1-ENERJİ SANAYİİ
 
1.1- Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,
 
1.2- Torba yakıt üretim tesisleri,
 
1.3- Odun kömürü imal yerleri,
 
1.4- Rüzgar enerji santralleri,
 
1.5- Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler.
 
1.6- Hidroelektrik santralleri (HES).
 
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ
 
2.1- Kurşun kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği tesisler,
 
2.2- 50 Ton/yıl dan düşük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri,
 
2.3- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,
 
2.4- 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri,
 
2.5- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi fırça, tarak imal yerleri,
2.6- Balata imal yerleri,
 
2.7- Zımpara fabrikaları,
 
2.8- 20 metreden daha kısa boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri.
 
2.9- LPG oto dönüşüm tesisleri.
 
3- MADEN SANAYİİ
 
3.1- Her türlü tuz fabrikaları,
 
3.2- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,
 
3.3- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 ve altı kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
 
3.4- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve 100.000 m3/yıl ve altı kapasitedeki taş ocağı ham maddelerini her türlü işlemden geçiren tesisler,
 
3.5- Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit vb. kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,
 
3.6- Değirmen taşı ve bileği atölyeleri,
 
3.7- Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,
 
3.8- Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım döşeme vs. malzemelerin imal tesisleri,
 
3.9- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan mozaik imal yerleri,
 
3.10- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan maden cevheri depolama yerleri,
 
3.11- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri,
 
3.12- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan hazır beton tesisleri,
 
3.13- 5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri,
 
3.14- Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisi.
 
4- KİMYA SANAYİİ
 
4.1- Tutkal, zamk ve yapıştırıcı madde üretim tesisleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler,
 
4.2- Her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri,
 
4.3- Mürekkep üretme tesisleri,
 
4.4- 100 HP’den düşük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzerlerini yapan yerler,
 
4.5- Suni inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri,
 
4.6- Melamin eşya üretim yerleri,
 
4.7- Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve ambalajlayarak satışa sunan yerler,
 
4.8- Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri,
 
4.9- 50 HP’den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, kablo fabrikaları,
 
4.10- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde depolama tesisleri,
 
4.11- Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri,
 
4.12- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litre üzeri ise),
 
4.13- Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düşük kapasiteli sabun üretim tesisleri,
 
4.14- Farmasotik teknolojilerin gerektirdiği fiziksel yöntemlerle mamul ilaç üreten tıbbi müstahzarat laboratuarları,
 
4.15- 50 HP’den düşük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları,
 
4.16- Zirkon silikat, seramik sır ve seramik boyası üretim tesisleri,
4.17- Varil ve IBC depo yıkama, boyama geri dönüşüm tesisleri,
4.18- Havuzsuyu kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve içme suyu dezenfektanları üretim tesisleri,
4.19- 75 ton/gün altında hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri,
4.20- Zehirsiz fare yapıştırıcısı dolum tesisleri.
 
5- PETROKİMYA SANAYİİ
 
5.1- 30 ton altında sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,
 
5.2- Toplam depolama kapasitesi 500 m3’ten az doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün
 
depolama tesisleri,
 
5.3- Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan en az 8 m3'ten 150 m3'e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,
 
5.4- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm’den küçük çaplı borularla taşıma tesisleri,
 
5.5- 250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.
 
6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ
 
6.1- 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
 
6.2- 500 ton/gün’den az olan yem ve un fabrikaları,
 
6.3- Kültür mantarı üretim tesisleri,
 
6.4- Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları,
 
6.5- Çiğit fabrikaları,
 
6.6- Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme tesisleri,
 
6.7- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri hariç atölye mahiyetindeki yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden büyük bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri,
 
6.8- Glikoz, nişasta (endüstriyel nişasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler üretim tesisleri,
 
6.9- Meşrubat üretim tesisleri,
 
6.10- Fruko, eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten tesisler,
 
6.11- Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler üreten tesisler,
 
6.12- Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, ayçiçeğini kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri,
 
6.13- Meyan kökü, şerbetçiotu vb. bitkilerin işlendiği tesisler,
6.14- Çiklet fabrikaları,
 
6.15- Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri genişlikteki yerler,
 
6.16- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan tesisler,
 
6.17- Hayvansal yağların eritildiği tesisler,
 
6.18- Buz üretim tesisleri,
 
6.19- Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri,
 
6.20- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler,
 
6.21- 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,
 
6.22- Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaştırma kurutma, mumlama ve ambalajlama tesisleri,
 
6.23- Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler,
 
6.24- Gıda katkı maddesi üreten tesisler,
 
6.25- Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri,
 
6.26 -Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri,
 
6.27- 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,
 
6.28- Yumurtanın konserve edildiği tesisler,
 
6.29- Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler,
 
6.30- Dondurulmuş gıda üretim tesisleri,
 
6.31- Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri,
 
6.32- İçecek tozu üretim tesisleri,
 
6.33- Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üretim tesisleri,
 
6.34- Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri,
 
6.35- Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri, 500 kg/gün ve üzeri fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri,
 
6.36- Sakatat işleme tesisleri,
 
6.37- 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama tesisleri,
 
6.38- 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları,
 
6.39- 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisleri,
 
6.40- Gıda ışınlama yerleri,
 
6.41- 3 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları.
 
6.42- Hammaddeden başlayarak preform ve polietilen tereftelat (pet) imalat ünitesi bulunan içme suyu şişeleme tesisleri.
 
7- ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ
 
7.1- Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal tesisleri,
 
7.2- Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri,
 
7.3- Katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları,
 
7.4- Kompostlama tesisleri,
 
7.5- Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ait atık su arıtma tesisleri,
 
8- TEKSTİL SANAYİİ
 
8.1- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri,
 
8.2- Çırçır fabrikaları,
 
8.3- Isıtıcı minder üretim tesisleri,
 
8.4- Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü vb. yıkama ve işleme tesisleri,
 
8.5- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal tesisleri,
 
8.6- 100 HP’den düşük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal tesisleri.
 
9-DİĞERLERİ
 
9.1- Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler,
 
9.2-Mum ve balmumu üretim tesisleri,
 
9.3- Camdan süs eşyası, ayna vb. madde üreten tesisler,
 
9.4- Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri,
 
9.5- Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri,
 
9.6- 50 HP’den fazla motor gücü kullanan ağaç eşya işleme ve tamir yerleri,
 
9.7- Tomruk ve kereste depoları,
 
9.8- Her nevi hurda depoları, katı atık depolama ¡tesisleri ile evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretimi konusunda faaliyet gösteren işletmeler (metal, kağıt, karton, pet, plastik, cam hurda ve atıkları kaynağından karışık toplayarak biriktiren, depolandığı yerden alınarak cinslerine göre ayrıştıran ve nakliye edilebilmesi için preslenen, preslenmiş hurdaların ayrı ayrı depolanarak sonra geri kazanım firmalarına gönderen tesis),
 
9.9- Steril katgüt üretim tesisleri,
 
9.10- Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları,
 
9.11- Bağırsak temizleme işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya üretim tesisleri,
 
9.12- Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri,
 
9.13- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili depolar,
 
9.14- Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.000-85.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 1.000-3.000 baş arası domuz besi çiftlikleri ve 300-900 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş besi tesisleri,
 
9.15- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri,
 
9.16- Oto bakım ve servis istasyonları; kaporta, boya, motor bakımı, elektrik, oto egzozcuları,
 
9.17- Düğme, fermuar, şemsiye vb. üretim tesisleri,
 
9.18- Kibrit fabrikaları,
 
9.19- Gaz maskesi üretim tesisleri,
 
9.20- Kurşunkalem fabrikaları,
 
9.21- Tütün işleme ve sigara fabrikaları,
 
9.22- Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri ile istihdam kapasitesi 20.000 ve üzerinde olan ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri.
 
9.23- Organik gübre üreten işyerleri, 
 
9.24- Hurda kağıt balyalama tesisleri, 
 
9.25- Motorlu araç boyalarının kumlama yoluyla temizlendiği işyerleri, 
 
9.26- Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu üretimi yapan tesisler.
 
  9.27- Oluklu mukavva üretim tesisleri,
 
   9.28- Alüminyum ve çeşitli folyolardan gıda, tarım ve ilaç ambalaj maddeleri üretim tesisleri.
 
C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
 
1- ENERJİ SANAYİİ
 
Akü tamir yerleri,
 
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ
 
2.1- 50 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,
 
2.2- Harf dökümü yapmayan ve 20 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri.
 
3- MADEN SANAYİİ
 
3.1- İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri,
 
3.2- Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri,
 
3.3- Çini atölyeleri,
 
3.4- Çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme vb. malzeme imal yerleri,
 
4- KİMYA SANAYİİ
 
4.1- Saf su ve asitli su üretim yerleri,
 
4.2- Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri,
 
4.3- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri,
 
4.4- Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litreden az ise),
 
4.5- Kuru temizleme yerleri,
 
4.6- Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari işyerleri.
 
5-PETROKİMYA SANAYİİ
 
5.1- Köy pompası ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 8 m3'e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,
 
5.2- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler,
 
5.3- 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.
 
6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ
 
6.1- Un ve bulgur değirmenleri,
 
6.2- Tarhana vb. imal yerleri ,
 
6.3- Boza üretim yerleri,
 
6.4- 1 ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
 
6.5- Tuz öğütme yerleri,
 
6.6- Günlük olarak 1.000 kg’dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler,
 
6.7- Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri,
 
6.8- 75 kg / saat den düşük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama yerleri,
 
6.9- Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri,
 
6.10- Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri,
 
6.11- Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri,
 
6.12- Dondurma külahı üretim yerleri,
 
6.13- 10 HP’den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları,
 
6.14- Süt depolama ve soğutma yerleri,
 
6.15- Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler,
 
6.16- Gıda katkı maddesi paketleme yerleri,
 
6.17- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi yapan yerler,
 
6.18- Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan süpermarket, hipermarket, grossmarket ve megamarketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapan ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm ve benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi veya doğalgaz kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri,
 
6.19- Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler, 
 
6.20- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden az bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri,
6.21- Mısır çerezi üretim tesisleri,
 
6.22- 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,
 
6.23-Yumurta paketleme yerleri,
 
6.24- 500 kg/gün altında kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisi,
 
6.25- 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,
 
6.26- 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi,
 
6.27- Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi.
 
6.28- 500 kg/gün altındaki fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri,
 
6.29- Çemen üretim tesisleri.
 
7-TEKSTİL SANAYİİ
 
7.1- Şapka ve keçe imal yerleri,
 
7.2- 50 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,
 
7.3- Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler,
 
7.4- İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları,
 
7.5- Mamul süngerden eşya imal yeri.
8-DİĞERLERİ
 
8.1- Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler,
 
8.2- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları,
 
8.3- Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri,
 
8.4- 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri,
 
8.5- Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar,
 
8.6- Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla işlendiği yerler,
 
8.7- Peruk ve suni çiçek yapım yeri,
 
8.8 -Termal su kullanan hamamlar,
 
8.9- Otomobil yıkama tesisleri,
 
8.10-Oto lastik tamir atölyeleri,
 
8.11- Mobilya ve oto döşeme atölyeleri,
 
8.12- 50 HP'den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,
 
8.13- Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-1.000 adet arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 20 - 500 adet arası büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş ve büyükbaş besi tesisleri.
 
 
----------O---------
 
  
 
                       BU YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
                              YAPAN MEVZUAT
 
Yayımlandığı                 Yürürlük          Değiştirilen
R.Gazete Tarih ve No.        Tarihi            Maddeler
---------------------        ----------        ------------------------
13.04.2007 - 26492           14.04.2007        Md.4-6,9,15,16,18-23,
                                               44,Örnek 1-4,Ek 1
25.07.2010 - 27652           25.07.2010        Md.5,Örnek 2-5,Ek 2
 
 
----------O---------