?evre dan??manl?k ankara R.Gazete No. 27605
After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
R.G. Tarihi: 8.6.2010
 
?evre ve Orman Bakanl???ndan:
 
B?Y?K YAKMA TES?SLER? Y?NETMEL???
 
B?R?NC? B?L?M
Ama?, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar
 
     Ama?
     MADDE 1 – (1) Bu Y?netmeli?in amac?, enerji ?retim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yay?lan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonlar? kontrol alt?na almak; insan? ve ?evresini hava al?c? ortam?ndaki kirlenmelerden do?acak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle ?evrede ortaya ??kan umuma ve kom?uluk m?nasebetlerine ?nemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya ??kmamas?n? sa?lamak i?in gerekli usul ve esaslar? belirlemektir.
 
     Kapsam
     MADDE 2 – (1) Bu Y?netmelik, ?s?l g?c? 50 MW veya daha fazla olan, yaln?zca enerji ?retimi i?in in?a edilen, kat?, s?v? veya gaz yak?tlar?n kullan?ld??? yakma tesislerini kapsar.
     (2) Bu Y?netmelik a?a??daki tesisler hakk?nda uygulanmaz.
     a) Yakma ?r?nlerinin do?rudan ?s?tma, kurutma veya ba?ka maddeler ve malzemelerin elden ge?irilmesi i?in kullan?ld??? tesisler, tav f?r?nlar? ve ?s?l i?lem f?r?nlar?,
     b) At?k gazlar?n yak?larak ar?t?lmas? i?in tasarlanan ancak ba??ms?z yakma tesisleri olarak i?letilmeyen tesisler gibi yakma sonras? tesisler,
     c) Katalitik par?alay?c? kataliz?rlerinin rejenerasyonu i?in kullan?lan tesisler,
     ?) K?k?rt ?retim tesisleri,
     d) Kimya sanayiinde kullan?lan reakt?rler,
     e) Kok batarya f?r?n?,
     f) Y?ksek f?r?n sobalar? (Cowpers),
     g) Bir ara?, gemi veya u?a??n tahriki i?in kullan?lan herhangi bir teknik cihaz,
     ?) K?y?dan a??kta platformlarda kullan?lan gaz t?rbinleri,
     h) Dizel, benzin veya gaz ile ?al??t?r?lan i?ten yanmal? motor kullan?lan tesisler,
     ?) 4 ?nc? maddenin (c) bendinde tan?m? yap?lan biyok?tle d???ndaki at?klar?n yak?lmas? i?in kullan?lan tesisler.
 
     Dayanak
     MADDE 3 – (1) Bu Y?netmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 say?l? ?evre Kanununun 3, 8, 9, 11, ve 12 nci maddelerine dayan?larak haz?rlanm??t?r.
 
     Tan?mlar
     MADDE 4 – (1) Bu Y?netmelikte ge?en,
     a) At?k gazlar: Hacimsel debileri, su buhar? d?zeltmeleri yap?ld?ktan sonra standart s?cakl?kta (273 K) ve bas?n?ta (101,3 kPa) Nm3/saat olarak tan?mlanan kat?, s?v? veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde sal?mlar?,
     b) Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalas?nda at?k gaz i?indeki partik?l madde emisyonunun meydana getirdi?i say?y?,
     c) Biyok?tle: Tar?m veya ormanc?l?k ?r?n? olan ve tamam? veya bir k?sm? i?indeki enerjiyi geri kazanmak amac? ile yak?t olarak kullan?labilen bitkisel maddelerin tamam? veya bir k?sm?ndan olu?an ?r?nleri, tar?m ve ormanc?l?ktan kaynaklanan bitkisel at?klar?, ortaya ??kan ?s? geri kazan?labiliyorsa g?da i?leme sanayisinden kaynaklanan bitkisel at???, ?retim mahallinde birlikte yak?l?yorsa ve ortaya ??kan enerji geri kazan?l?yorsa ka??t hamuru ?retimi ve ka??t hamurundan ka??t ?retimi s?ras?nda olu?an lifli bitkisel at?klar?, mantar at???n?, ah?ap koruyucular? ve kaplamalar? ile muamele neticesi halojenli organik bile?ikler veya a??r metaller ihtiva eden ve ?zellikle in?aat veya y?k?m at?klar?ndan kaynaklanan bu t?r odun at?klar? i?eren odun at?klar? hari? olmak ?zere odunsu at?klar?,
     ?) CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesini,
     d) ?ift veya ?oklu yak?t yakan tesisler: Ayn? anda veya de?i?imli olarak iki veya daha fazla yak?t ile ate?lenebilen yakma tesislerini,
     e) Do?al gaz: Asal gazlar ve di?er i?eri?i hacimsel olarak % 20'sinden fazla olmayan, do?al yollardan olu?an metan gaz?n?,
     f) Emisyon: Maddelerin yakma tesisinden havaya sal?nmas?n?,
     g) Emisyon s?n?r de?eri: S?v? ve gaz yak?tlarda % 3, kat? yak?tlarda % 6, gaz t?rbinlerinde % 15 oran?nda oksijen oldu?u varsay?larak, mg/Nm3 olarak ifade edilen, k?tle b?l? at?k gaz?n hacmi olarak hesaplanan ve yakma tesisinden havaya verilen at?k gazlar?n i?inde bir maddenin bulunmas?na izin verilen konsantrasyonu,
     ?) Gaz t?rbini: Termik enerjiyi mekanik i?e ?eviren, ?o?unlukla bir kompres?r, yak?t?n okside edilerek ?al??an s?v?y? ?s?tt??? termik bir cihaz ve bir t?rbinden olu?an d?nen makinelerin t?m?n?,
     h) Hava kalitesi: ?nsan ve ?evresi ?zerine etki eden ?evre havas?nda, hava kirlili?inin g?stergesi olan kirleticilerin artan miktar?yla azalan kalitelerini,
     ?) ISO: Uluslararas? Standardizasyon Te?kilat?n?,
     i) ??letmeci: Yakma tesisini i?leten veya tesis hakk?nda karar vermeye yetkili ger?ek veya t?zel ki?iyi,
     j) Kojenerasyon ve kombine ?evrim: Enerjinin hem elektrik hem de ?s? bi?imlerinde ayn? sistemden beraber ?terilmesi veya t?m ?s? makinalar?n?n ?evreye vermek zorunda olduklar? at?k ?s?dan yararlanmay?,
     k) K?k?rt giderme oran?: Yakma tesisinde havaya sal?nmayan k?k?rt miktar?n?n, yakma tesisine verilen ve kullan?lan yak?t?n i?inde bulunan k?k?rt miktar?na olan oran?n?,
     l) Mevcut tesis: Bu Y?netmeli?in yay?m tarihinden ?nce, faaliyet ?ncesi veya faaliyet sonras? i?in herhangi bir izin alm?? olan yakma tesislerini,
     m) Verimlilik: h ile ifade edilen gaz t?rbininin ISO temel y?k ?artlar?nda y?zde olarak belirtilen verimlili?ini,
     n) Yak?t: Yakma tesisini ate?lemeye yarayan kat?, s?v? veya gaz halindeki yan?c? maddeleri,
     o) Yakma ?s?l g?c?, ?s?l g??, yak?t ?s?l g?c?, anma ?s?l g?c?: Bir yakma tesisinde birim zamanda yak?lan yak?t miktar?n?n yak?t alt ?s?l de?eriyle ?arp?lmas? sonucu bulunan KW, MW birimleri ile ifade edilen as?l g?? de?erini,
     ?) Yakma tesisi:Yak?tlar? okside ederek olu?an ?s?n?n kullan?ld??? teknik cihazlar?,
     p) Yeni tesis: Mevcut tesisler d???ndaki herhangi yakma tesisini,
     r) Yetkili merci: ?evre ve Orman Bakanl???n?,
     ifade eder.
 
?K?NC? B?L?M
Yeni Tesislerin ??letilmesi ??in Gereklilikler
 
     Kat? yak?tlar i?in emisyon s?n?rlar?
     MADDE 5 – (1) Kat? yak?tl? yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gaz?nda % 6 hacimsel oksijen (O2) esas al?narak Ek-1'deki emisyon s?n?r de?erleri a??lamaz.
 
     S?v? yak?tlar i?in emisyon s?n?rlar?
     MADDE 6 – (1) S?v? yak?tl? yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gaz?nda % 3 hacimsel oksijen (O2) esas al?narak Ek-2'deki emisyon s?n?r de?erleri a??lamaz.
 
     Gaz yak?tlar i?in emisyon s?n?rlar?
     MADDE 7 – (1) Gaz yak?tl? yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gaz?nda % 3 hacimsel oksijen (O2) esas al?narak Ek-3'deki emisyon s?n?r de?erleri a??lamaz.
 
     Gaz t?rbinleri i?in emisyon s?n?rlar?
     MADDE 8 – (1) Gaz t?rbinlerinde mg/Nm3 olarak baca gaz?nda % 15 hacimsel oksijen (O2) esas al?narak Ek-4'deki emisyon s?n?r de?erleri a??lamaz.
     (2) Gaz t?rbinlerinde yaln?zca gaz veya s?v? yak?tlar kullan?labilir. S?v? yak?t kullan?lmas? durumunda sadece hafif veya dizel yak?tlar kullan?labilir veya k?k?rtdioksit emisyonlar?n?n azalt?lmas? i?in e?de?er ?nlemler al?n?r.
     (3) Acil durumlar i?in kullan?lan ve y?lda 500 saatten daha az i?letilen gaz t?rbinleri NOx ve CO s?n?r de?erlerine uyum mecburiyetinden muaft?rlar. Bu tip tesislerin i?letmecisi her y?l?n 31 Ocak tarihine kadar bir ?nceki y?la ait ayl?k i?letim saatlerini ve acil durumda t?ketilen gaz miktarlar? ile acil durum s?kl?k bilgilerine (y?l/g?n) ili?kin kay?tlar? yetkili mercie sunmakla y?k?ml?d?r.
 
     Is? ve enerjinin ortak ?retimi
     MADDE 9 – (1) Yeni tesisler veya 15 inci madde kapsam?na giren tesislerin i?letmecileri, kojenerasyon veya kombine ?evrim gibi bile?ik ?s? ve g?? ?retiminin teknik ve ekonomik fizibilite sonu?lar?na g?re, pazar ve da??t?m durumunu da g?z ?n?ne alarak yakma sistemlerinden kaynaklanan sera gazlar?n? azaltmak ve enerji verimlili?ini sa?lamak i?in ara?t?rma geli?tirme ?al??malar? yapmakla ve yetkili merciin talebi ?zerine bilgi vermekle y?k?ml?d?r.
 
???NC? B?L?M
Mevcut Tesislerin ??letilmesi ??in Gereklilikler
 
     Kat? yak?tlar i?in emisyon s?n?rlar?
     MADDE 10 – (1) Kat? yak?tl? yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gaz?nda % 6 hacimsel oksijen (O2) esas al?narak Ek-5'deki emisyon s?n?r de?erleri a??lamaz.
 
     S?v? Yak?tlar ??in Emisyon S?n?rlar?
     MADDE 11 – (1) S?v? yak?tl? yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gaz?nda % 3 hacimsel oksijen (O2) esas al?narak Ek-6'daki emisyon s?n?r de?erleri a??lamaz.
 
     Gaz yak?tlar i?in emisyon s?n?rlar?
     MADDE 12 – (1) Gaz yak?tl? yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gaz?nda % 3 hacimsel oksijen (O2) esas al?narak Ek-7'deki emisyon s?n?r de?erleri a??lamaz.
 
     Gaz t?rbinleri i?in emisyon s?n?rlar?
     MADDE 13 – (1) Gaz t?rbinlerinde mg/Nm3 olarak baca gaz?nda % 15 hacimsel oksijen (O2) esas al?narak Ek-8'deki emisyon s?n?r de?erleri a??lmaz.
     (2) Gaz t?rbinlerinde yaln?zca gaz veya s?v? yak?tlar kullan?labilir. S?v? yak?t kullan?lmas? durumunda sadece hafif veya dizel yak?tlar kullan?labilir veya k?k?rtdioksit emisyonlar?n?n azalt?lmas? i?in e?de?er ?nlemler al?n?r.
     (3) Acil durumlar i?in kullan?lan ve y?lda 500 saatten daha az i?letilen gaz t?rbinleri NOx ve CO s?n?r de?erlerine uyum zorunlulu?undan muaft?rlar. Bu tip tesislerin i?letmecisi her y?l?n 31 Ocak tarihine kadar ?nceki y?la ait ayl?k i?letim saatlerini ve acil durumda t?ketilen gaz miktarlar? ile acil durum s?kl?k bilgilerine (y?l/g?n) ili?kin kay?tlar? yetkili mercie sunmakla y?k?ml?d?r.
 
D?RD?NC? B?L?M
Genel Gereklilikler
 
     ?ift veya ?oklu yak?t yakan tesisler
     MADDE 14 – (1) E? zamanl? olarak iki veya daha fazla yak?t kullanan tesisler i?in yetkili merci, emisyon s?n?r de?erlerini s?ras?yla a?a??daki ?ekilde belirler.
     a) ?kinci ve ???nc? b?l?mde belirtildi?i ?zere her bir yak?t ve yakma tesisinin yak?t ?s?l g?c?ne g?re ilgili kirletici madde i?in emisyon s?n?r de?erleri al?n?r,
     b) Yak?t-a??rl?kl? emisyon s?n?r de?erleri belirlenir. Bu de?er yak?t?n (a) bendinde bulunan kendi emisyon s?n?r de?erlerinin, her bir yak?t?n sa?lad??? ?s?l g?? ile ?arp?larak ve sonra bu sonucun b?t?n yak?tlar taraf?ndan sa?lanan toplam ?s?l g?? toplam?na b?l?nmesi sonucu elde edilir.
     c) Yak?t-a??rl?kl? s?n?r de?erler toplan?r.
     (2) Ham petrol rafinerilerinin ?oklu ate?leme birimlerinde dam?tma ve d?n???m at?klar?n?n tek ba??na veya ba?ka yak?tlarla kullan?ld??? durumlarda, en y?ksek emisyon s?n?r de?erine sahip belirleyici yak?t?n sa?lad??? ?s?l g??, b?t?n yak?tlar?n sa?lad??? toplam ?s?l g?c?n en az % 50'si kadar ise, belirleyici yak?t?n s?n?r de?erleri esas al?n?r. Belirleyici yak?t?n katk?s?n?n % 50'nin alt?nda oldu?u durumlarda emisyon s?n?r de?eri, tek tek yak?tlar?n sa?lad?klar? ?s?l g??lerin yak?tlar?n tamam?n?n sa?lad??? toplam ?s?l g?ce g?re oransal olarak s?ras?yla a?a??daki ?ekilde belirlenir.
     a) ?kinci ve ???nc? b?l?mde belirtildi?i ?zere her bir yak?t ve yakma tesisinin yak?t ?s?l g?c?ne g?re ilgili kirletici madde i?in emisyon s?n?r de?erleri al?n?r,
     b) Belirleyici yak?t olarak ikinci ve ???nc? b?l?me g?re emisyon s?n?r de?eri en y?ksek olan yak?t; e?er iki yak?t?n emisyon s?n?r de?erleri ayn? ise daha y?ksek ?s?l g?c? olan yak?t kabul edilir. Emisyon s?n?r de?eri ikinci ve ???nc? b?l?mde belirtildi?i ?ekilde hesaplan?r. Bu de?er ikinci ve ???nc? b?l?mde belirtilen yak?ta ait emisyon s?n?r de?eri iki ile ?arp?larak ve bulunan emisyon de?erinden en d???k emisyon s?n?r de?erine sahip yak?t?n emisyon s?n?r de?eri ??kart?larak bulunur.
     c) Belirleyici yak?t?n hesaplanan emisyon s?n?r de?eri ?s?l g?c? ile ?arp?larak, her bir yak?t?n bireysel emisyon s?n?r de?eri ile sa?lad??? ?s?l g?? ?arp?l?p ikisinin ?arp?m? da t?m yak?tlar?n sa?lad??? toplam ?s?l girdiye b?l?nerek, yak?t-a??rl?kl? emisyon s?n?r de?erleri bulunur.
     ?) Yak?t-a??rl?kl? emisyon s?n?r de?erleri toplan?r.
     (3) ?kinci f?kraya alternatif olarak a?a??da belirtilen ortalama k?k?rtdioksit emisyon s?n?r de?erleri kullan?lan yak?t kombinasyonuna ba?l? olmaks?z?n uygulanabilir.
     a) Mevcut tesisler i?in: 1.000 mg/Nm3, rafineride bulunan b?t?n tesislerin ortalamas? al?n?r,
     b) Yeni tesisler i?in: 600 mg/Nm3, gaz t?rbinleri hari? rafineride bulunan b?t?n tesislerin ortalamas? al?n?r.
     (4) ?kinci ve ???nc? f?kralarda belirtilen suretle hesaplanan de?erler i?letmeci taraf?ndan yetkili mercie bildirilir. Yetkili merci uygulamada mevcut tesislerden kaynaklanan emisyonlar?n art???na neden olmayacak ?ekilde de?erlendirme yaparak hangi y?ntemin uygulanaca??na karar verir.
     (5) ?ki veya daha fazla yak?t? alternatif olarak kullanan ?oklu ate?leme birimlerine sahip tesislerde her yak?t i?in ikinci ve ???nc? b?l?mde belirtilen emisyon s?n?r de?erleri uygulan?r.
 
     Tesislerin kapasitesilerinin art?r?lmas? veya de?i?tirilmesi
     MADDE 15 – (1) Bir yakma tesisinin en az 50 MW geni?letilmesi halinde, ikinci b?l?mde belirtilen emisyon s?n?r de?erleri, tesisin tamam?n?n ?s?l kapasitesine g?re belirlenir ve tesisin yeni b?l?m?ne uygulan?r. Ge?ici 3 ?nc? maddesinde tan?mlanan durumlarda bu madde uygulanmayacakt?r.
     (2) ??letmecinin, yetkili merciin ?evre ve insanlar ?zerinde kayda de?er olumsuz etkileri olabilece?i g?r???nde oldu?u bir de?i?iklik planlamas? durumunda, ikinci b?l?mde belirtilen emisyon s?n?r de?erleri uygulan?r.
 
     At?k gaz?n bacadan at?lmas? ?artlar?
     MADDE 16 – (1) 30/6/1987 tarihinden sonra kurulan, iki veya daha fazla ba??ms?z tesisin, teknik ve ekonomik fakt?rler de g?z ?n?ne al?narak yetkili merci taraf?ndan at?k gazlar?n? ayn? bacadan atmosfere verebilecekleri uygun bulunmas? durumunda, bu tesis grubu tek bir birim olarak kabul edilir.
     (2) Yakma tesislerinin at?k gazlar? 3/7/2009 tarihli ve 27277 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan Sanayi Kaynakl? Hava Kirlili?inin Kontrol? Y?netmeli?inin Ek-4'?nde belirtilen ?artlara uygun olarak bir baca yard?m? ile kontroll? bir ?ekilde bertaraf edilerek sa?l?k ve ?evreyi koruyacak ?ekilde sal?n?r ve bu ?artlar bu tesislerin izinlerinde belirtilir.
 
     Baca gaz? ar?tma donan?m?n?n ar?zas? veya devre d??? kalmas?
     MADDE 17 – (1) Baca gaz? ar?tma donan?m?n?n ar?zas? veya devre d??? kalmas? durumunda, 24 saat i?inde normal ?al??ma ?artlar?na d?n?? sa?lanamazsa, i?letmeci kapasiteyi d???r?r ya da i?letmeyi durdurur ya da tesisi d???k kirlilik yayan yak?tlar kullanarak i?letir. ??letmeci her durumda yetkili mercii 48 saat i?inde bilgilendirir. Hi? bir durumda 12 ayl?k bir s?re? i?inde ar?tmas?z ?al??ma s?resi 120 saati ge?emez.
     (2) Yetkili merci enerji talebinin aciliyet g?stermesi veya ar?zan?n ya?and??? tesisin yerine, k?s?tl? bir s?re faaliyet g?sterecek olan bir ba?ka tesisin, genel emisyonlarda bir art??a yol a?acak olmas? hallerinde, birinci f?krada belirtilen s?releri uzatabilir. Ancak s?re uzat?mlar? birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim y?l? i?inde 240 saati ge?emez.
 
BE??NC? B?L?M
?l??m ve ?zleme
 
     ?l??m y?ntemleri
     MADDE 18 – (1) ??letmeci her yakma tesisinin at?k gazlar?nda SO2, NOx, CO, toz konsantrasyonlar?n?, emisyon s?n?r de?erleri belirlenmi? parametreleri bacada s?rekli ?l??m cihaz? kullanarak ?l?er.
     (2) Birinci f?krada belirtilen durumlara istisna olarak a?a??daki durumlarda s?rekli ?l??m gerekmeyebilir.
     a) ??letim ?mr? 10.000 ?al??ma saatinden az olan yakma tesisleri i?in,
     b) Do?al gaz kullan?lan kazanlarda SO2 ve toz, do?algaz kullanan gaz t?rbinlerinde ise SO2 ve toz i?in,
     c) Baca gaz? ar?tma tesisinin bulunmad??? ancak bilinen k?k?rt muhteviyas?na sahip s?v? yak?t kullanan gaz t?rbinleri veya kazanlarda SO2 i?in,
     ?) Biyok?tle kullanan kazanlar i?in, i?letmecinin SO2 emisyonlar?n?n belirtilen emisyon oranlar?n? hi?bir ?artta a?amayaca??n? ispat etti?i durumlarda SO2 i?in,
     d) S?rekli ?l??m?n gerekli olmad??? durumlarda, en ge? alt? ayda bir aral?kl? ?l??mler yap?l?r. Periyodik ?l??mlerde birinci f?kra ve bu f?krada belirtilen kirletici maddelerin miktar?n? belirlemek i?in yetkili merci taraf?ndan uygun bulunan standartlar kullan?l?r.
     (3) Birinci f?kraya uygun olarak y?r?t?len s?rekli ?l??mler, ilgili proses i?letme parametrelerinden oksijen muhtevas?, s?cakl?k, bas?n? ve su buhar?n? ihtiva eder. Egzoz gaz? numuneleri emisyonlar ?l??lmeden ?nce kurutulurlarsa su buhar? i?eri?inin s?rekli ?l??m?ne gerek yoktur.
     (4) ?kinci ve ???nc? b?l?mde belirlenen k?k?rt azalt?m oranlar?na uymakla y?k?ml? tesisler i?in birinci f?krada belirlenen SO2 emisyon ?l??mlerine dair gereklilikler uygulan?r. Ayr?ca yakma tesislerinde kullan?lan yak?t?n k?k?rt miktar? izlenir.
     (5) Yetkili mercie, tesiste kullan?lan yak?t?n tipinde ya da tesisin i?letme ?artlar?nda ?nemli bir de?i?iklik olmas? halinde bu durum bildirilir. Bunun sonucunda yetkili merci birinci ve ikinci f?kralarda belirtilen izleme y?k?ml?l?klerinin yeterlili?ine veya uyarlama gerektirip gerektirmedi?ine karar verir.
     (6) S?rekli ?l??m sistemleri y?lda en az bir kere referans metotlar ile yap?lan paralel ?l??mler yoluyla kontrole tabi tutulur.
     (7) CEN standartlar? y?r?rl??e girdi?i tarihten itibaren bir ile alt?nc? f?kralar aras?nda belirtilen b?t?n ?l??mler, ilgili kirletici maddelerin ?rnekleme ve analizleri ve otomatik ?l??m sistemlerinin kalibrasyonuna y?nelik referans ?l??m y?ntemleri gibi, bu standarda uygun olarak y?r?t?l?r. ?ayet CEN standartlar? haz?r de?ilse, ISO standartlar? veya bunlara e?de?er bilimsel kaliteye sahip veri sa?layan ulusal veya uluslararas? standartlar uygulan?r.
     (8) Her bir tek ?l??m sonucunun % 95 g?ven aral??? de?erleri emisyon s?n?r de?erlerinin a?a??da belirtilen y?zdelerini a?maz.
 
K?k?rtdioksit     %  20
Azotoksitler %  20
Toz %  30
CO     %  10
 
 
     Ge?erli k?l?nan saatlik ve g?nl?k ortalama de?erler, ?l??len ge?erli saatlik ortalama de?erlerden yukar?da belirtilen g?ven aral??? de?erinin ??kar?lmas? ile elde edilir. Bir g?n i?inde ?? adetten fazla saatlik ortalama de?erin s?rekli ?l??m sistemindeki ar?za veya bak?m sebebi ile ge?ersiz oldu?u durumda o g?n?n ?l??mleri ge?ersiz kal?r. Bir y?l i?erisinde ondan fazla g?n?n benzer ?artlardan dolay? ge?ersiz kalmas? durumunda yetkili merci i?letmeciden sistemin g?venirli?ini art?rmas? konusunda gerekli tedbirleri almas?n? talep eder.
     (9) ??letmeci, her y?l?n 31 Mart g?n?ne kadar bir ?nceki takvim y?l?na ait birinci f?krada belirtilen parametrelerin ?l??m sonu?lar?n? da i?erecek ?ekilde s?rekli, tekil ve di?er t?m ?l??m ?al??malar? hakk?nda yetkili mercie yaz?l? bildirimde bulunur. ??letmeci her y?l?n 31 Mart g?n?ne kadar yetkili mercie alt?, yedi ve sekizinci f?kralar uyar?nca ?l??m te?hizatlar?n?n kontrolleri ile ilgili olarak bildirimde bulunur.
     (10) ??letmeci birinci ve ikinci f?kralar uyar?nca d?zenlenecek raporlar?, ?l??mlerin standartlara uygunlu?una ve ?l??m ekipmanlar?n?n kontrollerine ili?kin bilgi ve belgeleri en az 5 y?l s?resince saklar.
 
     Emisyonlar?n de?erlendirilmesi
     MADDE 19 – (1) Bir takvim y?l? i?indeki i?letim saatleri s?resince a?a??da belirtilen ?artlar?n birlikte ger?ekle?mesi halinde emisyon s?n?r de?erlerine uyuldu?u kabul edilir.
     a) Ge?erli g?nl?k ortalamalar?n hi?birinin ilgili de?erleri a?mamas?.
     b) Y?l boyunca b?t?n onaylanm?? saatlik ortalama de?erlerin, ilgili de?erlerin % 200 ?n? a?mamas?.
     c) Ge?erli ortalama de?erler 18 inci maddenin sekizinci f?kras?nda belirtildi?i ?ekilde tespit edilir. 17 nci madde de belirtilen s?reler ve ba?latma ve sistem durdurma s?re?leri g?z ?n?ne al?nmaz.
     (2) S?rekli olmayan ?l??mler veya standartlara uygun, izlemeye y?nelik di?er ?l??mlerin yap?lmas?n?n gerekti?i durumlarda, ?l??m serilerinden her birinin sonu?lar? veya yetkili merci taraf?ndan belirlenen esaslara g?re tan?mlanan di?er izleme neticelerinin emisyon s?n?r de?erlerini a?mamas? halinde emisyon s?n?r de?erleri sa?lanm?? say?l?r.
     (3) K?k?rt giderme oran?, 18 inci maddenin birinci f?kras?nda belirtilen s?rekli ?l??mlerin sonu?lar? ve ayn? maddenin d?rd?nc? f?kras?nda belirtilen k?k?rt muhtevas? ?l??mleri g?nl?k ortalama de?er olarak ilgili de?eri a?mamas? durumunda sa?lanm?? say?l?r. Mezkur maddede belirtilen s?reler ve ba?latma ve sistem durdurma s?re?leri g?z ?n?ne al?nmaz.
 
     Raporlama esaslar?
     MADDE 20 – (1) ??letmeci her bir tesis i?in a?a??daki verileri Bakanl???n belirleyece?i formata uygun olarak yetkili mercie rapor eder. Bu raporda,
     a) SO2, NOx ve toplam partik?l madde olarak toz i?in toplam y?ll?k emisyonlar,
     b) Biyok?tle, di?er kat? yak?tlar, s?v? yak?tlar, do?algaz ve di?er gazlar olmak ?zere be? yak?t kategorisine ayr?lm?? olarak alt ?s?l de?erden hesaplanmak suretiyle toplam y?ll?k enerji girdisi
bilgileri yer al?r.
     c) Bu rapor, 2011 y?l?n?n raporundan ba?lamak ?zere, bir sonraki y?l?n 31 Mart tarihine kadar g?nderilir.
     (2) Yetkili merci raporlar? de?erlendirerek raporlar?n sonu?lar?n? ve rafineri emisyonlar?n? ayr?ca g?steren y?ll?k ?zetlerini her ?? y?l?n sonunda rapor haline getirir.
 
ALTINCI B?L?M
?e?itli ve Son H?k?mler
 
     ?stisnalar
     MADDE 21 – (1) Yetkili merci, d???k k?k?rtl? yak?t kullanan bir tesisin, d???k k?k?rtl? yak?t a???? olu?mas? sebebiyle emisyon s?n?r de?erlerine uyamamas? durumunda, k?k?rtdioksit emisyon s?n?r de?erlerine uyma zorunlulu?unu en fazla alt? ay s?resince ask?ya alabilir.
     (2) Yetkili merci, gaz yak?t kullanan ancak gaz stoklar?nda meydana gelen ani bir sorun y?z?nden ba?ka yak?tlar kullanmak zorunda kalan ve emisyon de?erlerine uyabilmek i?in bir at?k gaz ar?tma tesisine ihtiya? duyan tesislere, enerji arz?n? korumak i?in ?nemli bir ihtiya? olmas? durumu d???nda 10 g?n? a?mamak kayd? ile emisyon s?n?r de?erlerine uyma zorunlulu?undan muafiyet tan?yabilir. Bu durumlar?n ortaya ??kmas? halinde yetkili merci, i?letmeciler taraf?ndan 48 saat i?inde her bir durum hakk?nda bilgilendirilir.
     (3) Yetkili merci yaz?l? m?racaat? ?zerine, mevcut gaz t?rbinleri ve a?a??da belirtilen maddelerin emisyonlar?n?n s?n?rland?r?lmalar? konusunda bu Y?netmelik h?k?mlerinden muafiyet tan?yabilir.
     a) Karbonmonoksit,
     b) Bacharacha g?re islilik derecesi.
     (4) Bir defaya mahsus bir ?l??m ile a?a??da yer alan, hidrojen flor?r (HF) ve hidrojen klor?r (HCl) s?n?r de?erlerini sa?lad???n? belgeleyen tesisler bu ?l??mleri periyodik olarak yapt?rmak zorunda de?ildir.
 
Hidrojenklor?r (HCl)                                                                                 100 mg/Nm3
Hidrojenflor?r (HF)                                                                                    15 mg/Nm3
     K?s?tlay?c? tedbirler
     MADDE 22 – (1) Koruma b?lgeleri;
     a) Bir b?lgedeki i?letmelerden, ula??mdan ve ?s?nmadan kaynaklanan hava kirlili?inin insan ve ?evresi ?zerindeki zararl? etkileri normal tedbirlerle ortadan kald?r?lam?yorsa bu b?lgeler yetkili merci taraf?ndan koruma b?lgesi olarak ilan edilebilir. Yetkili merci koruma b?lgelerinde,
     1) Hareketli ve sabit tesisleri ?al??t?rmamaya,
     2) Sabit tesisleri kurdurmamaya,
     3) Hareketli ve sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda ?al??t?rmaya veya bunlardan y?ksek i?letme teknikleri talep ederek ?al??t?rmaya,
     4) Tesislerde yak?t kulland?rmamaya veya s?n?rl? olarak kulland?rmaya
     yetkilidir.
     b) Yetkili merci, kritik meteorolojik ?artlar?n mevcut oldu?u veya ihtimalinin tahmin edildi?i, hava kirlili?inin ?ok h?zl? art?? g?sterdi?i b?lgelerde, insan ve ?evresi ?zerinde meydana gelecek zararlar?n ?nlenmesine y?nelik olarak,
     1) Hareketli veya sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda ?al??t?rmaya,
     2) ?nemli ?l??lerde hava kirlenmelerine yol a?abilen yak?tlar?n tesislerde kullan?lmas?n? yasaklamaya veya sadece k?s?tlamaya
yetkilidir.
     c) Hava kirlili?inin ?ok h?zl? art?? g?sterdi?i durumlarda 6/6/2008 tarihli ve 26898 say?l? Resm? Gazete'de yay?mlanan Hava Kalitesi De?erlendirme ve Y?netimi Y?netmeli?inde belirlenen uyar? kademeleri uygulan?r.
     ?) Hava kalitesi s?n?r de?erleri a??larak, hava kirlili?i Sanayi Kaynakl? Hava Kirlili?inin Kontrol? Y?netmeli?i Ek-2'de belirtilen de?erlere ula?t???nda, b?lge ?zelliklerine g?re al?nacak tedbirler Valilik taraf?ndan Bakanl?k g?r??? al?narak yay?mlan?r.
     d) Her kademe i?in al?nacak tedbirler d?zenlenirken meteorolojik veriler g?z ?n?ne al?n?r. Sis, enverziyon, durgun meteorolojik ?artlar ve izotermal durumlarda bir sonraki kademenin tedbirleri veya ilave tedbirler uygulanabilir. Nisbi nem miktar?n?n % 90 ?n ?zerine ??kmas? halinde uyar? kademelerinin belirlenmesinde Hava Kalitesi De?erlendirme ve Y?netimi Y?netmeli?indeki kirlilik derecelerinin % 10 eksi?i esas al?n?r.
 
     ?zin s?reci
     MADDE 23 – (1) ?zin ba?vurusu ve izin prosed?r? konular?nda 29/4/2009 tarihli ve 27214 say?l? Resm? Gazete'de yay?mlanan ?evre Kanunca Al?nmas? Gereken ?zin ve Lisanslar Hakk?nda Y?netmelik h?k?mleri uygulan?r.
 
     ?dari Yapt?r?mlar
     MADDE 24 – (1) Bu Y?netmeli?e ayk?r? hareket edenler hakk?nda ?evre Kanununun ilgili maddeleri uyar?nca idari yapt?r?m uygulan?r.
 
     Yeni tesislere uygulanmayacak h?k?mler
     MADDE 25 – (1) Sanayi Kaynakl? Hava Kirlili?inin Kontrol? Y?netmeli?inin Ek-3'? ve Ek 5'inin A B?l?m?n?n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 inci ba?l?klar?, bu Y?netmeli?in yay?m tarihi itibar?yla anma ?s?l g?c? 50 MW veya daha fazla olan kat?, s?v? veya gaz yak?t kullan?lan yakma tesislerinden yeni tesisler i?in uygulanmaz.
 
     Tesislerde kapasite art??? veya de?i?iklik olmamas? halinde uygulanacak h?k?m
     GE??C? MADDE 1 – (1) Tesisler 15 inci maddede belirtildi?i ?ekilde kapasitesi art?r?lmad??? ya da de?i?ikliklere u?ramad??? s?rece 26 nc? maddenin birinci f?kras?n?n (a) ve (b) bentlerinde belirtilen s?relere kadar, Sanayi Kaynakl? Hava Kirlili?inin Kontrol? Y?netmeli?ine tabidir.
 
     Mevcut tesisler i?in ge?i? s?reci
     GE??C? MADDE 2 – (1) Mevcut tesisler bak?m?ndan 18 inci, 19 uncu ve 20 nci madde h?k?mleri Y?netmeli?in yay?m tarihinden itibaren bir y?l sonra uygulan?r.
 
     Mevcut tesisler i?in istisnai durumlar
     GE??C? MADDE 3 – (1) 1/6/1987 tarihinden ?nce, faaliyet ?ncesi veya faaliyet sonras? i?in herhangi bir izin alm?? olan tesisler, tesis i?letmecisi taraf?ndan; bu Y?netmeli?in yay?m tarihinden itibaren bir y?l i?inde 31/7/2011 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar tesisin 20.000 saatten fazla ?al??t?r?lmayaca??n?n yaz?l? olarak taahh?t edilmek suretiyle yetkili mercie ba?vurulmas? ve her y?l 31 Ocak tarihine kadar yetkili mercie, tesisin kalan i?letme ?mr? i?in izin verilen, kullan?lan ve kullan?lmayan s?reyi belirten kayd? sunmas? ko?ullar? ile 10, 11, 12 ve 13 ?nc? maddelerde belirtilmi? olan emisyon s?n?r de?erlerine uymaktan muaft?rlar.
 
     Y?r?rl?k
     MADDE 26 – (1) Bu Y?netmeli?in;
     a) 6 nc? maddesi ve 11 inci maddesinin k?k?rt dioksit emisyonu i?in s?n?r de?erleri 1/1/2012 tarihinde,
     b) 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesinin k?k?rt dioksit emisyonu i?in s?n?r de?erleri d???nda kalan emisyonlar i?in s?n?r de?erleri ile 12, 13 ve Ge?ici 3 ?nc? maddeleri y?netmeli?in yay?m tarihinden dokuz y?l sonra,
     c) Di?er maddeleri yay?m? tarihinde
     y?r?rl??e girer.
 
     Y?r?tme
     MADDE 27 – (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerini ?evre ve Orman Bakan? y?r?t?r.
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
----------o----------