?evre dan??manl?k ankara R.Gazete No.26988
R.G. Tarihi: 5.9.2008
 
?evre ve Orman Bakanl???ndan:
 
 
?EVRE ?L??M VE ANAL?Z LABORATUVARLARI
YETERL?K Y?NETMEL???
 
 
B?R?NC? B?L?M
Ama?, Kapsam, Dayanak, Tan?mlar ve ?lkeler
 
 
Before have a rolex replica , Beatrice had been on the list many times. It seems that her good replica watches also indirectly assimilated Pierre.
     Ama?
     MADDE 1 – (1) Bu Y?netmeli?in amac?; ?evre mevzuat? kapsam?nda her t?rl? izin, izleme ve denetimlere esas te?kil eden ?l??m ve analizleri yapacak, ?zel veya kamuya ait kurum ve kurulu? laboratuvarlar?n?n yetkilendirilmesine ili?kin usul ve esaslar? d?zenlemektir.
 
     Kapsam
     MADDE 2 – (1) Bu Y?netmelik, ?zel veya kamuya ait ?evre ?l??m ve analizleri yapan laboratuvarlara ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi veya ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi d?zenlemek suretiyle yap?lacak yetkilendirmenin ba?vuru, de?erlendirme, belgelendirme, denetleme, belge iptali ve benzeri konulardaki esas ve usullerini kapsar.
 
     Dayanak
     MADDE 3 – (1) Bu Y?netmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 say?l? ?evre ve Orman Bakanl???n?n Kurulu? ve G?revleri Hakk?nda Kanunun 2 nci maddesinin birinci f?kras?n?n (e) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci f?kras?n?n (a) ve (b) bentlerine dayan?larak haz?rlanm??t?r.
 
     Tan?mlar
     MADDE 4 – (1) Bu Y?netmeli?in uygulanmas?nda;
     a) Akreditasyon: T?rk Akreditasyon Kurumu taraf?ndan; laboratuvarlar?n, muayene ve belgelendirme kurulu?lar?n?n ulusal ve uluslararas? kabul g?rm?? teknik kriterlere g?re de?erlendirilmesi, yeterlili?inin onaylanmas? ve d?zenli aral?klarla denetlenmesini,
     b) Akreditasyon Kurumu: T?rk Akreditasyon Kurumunu (T?RKAK),
   c) Ask?ya alma: Bakanl?k?a verilen belgenin veya ilgili belge kapsam?n?n ge?erlili?inin belirli bir s?re h?k?ms?z k?l?nmas?n?,
     ?) Bakanl?k: ?evre ve Orman Bakanl???n?,
     d) Belge: ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi ve ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesini,
     e) ?RL: ?evre Referans Laboratuvar?n?,
     f) Dipnot: Ek listelerde yer alan kapsam ve/veya parametre ile ilgili herhangi bir ek bilgiye ili?kin olarak sayfa alt?na konulan a??klamay?,
     g) Emisyon: Bir tesisten atmosfere at?lan her t?rl? hava kirleticilerini,
     ?) Genel M?d?rl?k: ?evre Y?netimi Genel M?d?rl???n?,
     h) ?l M?d?rl???: ?evre ve Orman ?l M?d?rl???n?,
     ?) ?misyon: ?evre veya d?? ortam havas?n?,
     i) ?nceleme: Bakanl??a ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi veya ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak i?in ba?vurmu? laboratuvarlar?n ilgili mevzuat kapsam?nda yer alan ?l??m ve analizleri yapabilirli?inin de?erlendirilmesi i?in i?lem ve uygulamalar?n dosya baz?nda tetkiki ve/veya y?netim ve i?letiminin, teknik personelinin, alet, ekipman donan?m?n?n, dok?manlar?n?n, verilerinin ve kalite sisteminin yerinde ve uygulamal? olarak de?erlendirilmesini ve rapor edilmesini,
     j) ?nceleme komisyonu: ?evre Referans Laboratuvar? uzmanlar?ndan olu?an ve Bakanl?k ad?na belgelendirme ?ncesi inceleme faaliyetlerini y?r?ten komisyonu,
     k) Kamu laboratuvar?: Kamu kaynaklar? kullan?larak kurulan ve i?letilen, do?rudan veya dolayl? olarak kamuya ve ???nc? ?ah?slara hizmet veren laboratuvar?,
     l) Laboratuvar denetimi: Bakanl?k?a yetkilendirilmi? laboratuvarlar?n bu Y?netmeli?in h?k?mlerine uygun ?al???p ?al??mad???n?n tespiti amac?yla yap?lan her t?rl? ani, programl? veya ?ikayete ba?l? olarak yerinde ve/veya uzaktan takip edilmesini,
     m) ?zel laboratuvar: ?zel ?ah?s veya ?irketlerce kamu kaynaklar? kullan?lmaks?z?n kurulan ve i?letilen, do?rudan veya dolayl? olarak kamuya ve ???nc? ?ah?slara hizmet veren laboratuvar?,
     n) Su: Deniz suyu hari? t?m k?ta i?i su kaynaklar?n?,
     o) Ta?eron laboratuvar: Bir laboratuvar?n belgesi kapsam?ndaki parametrelerinin ?l??m ve analizlerini yapt?rd??? di?er yetkili laboratuvar?,
     ?) Yeterlik testi: Laboratuvarlar aras? kar??la?t?rma yolu ile laboratuvarlar?n test performanslar?n?n belirlenmesi ?al??malar?n?,
     p) Yetkili laboratuvar: ?evre mevzuat? kapsam?nda her t?rl? izin, izleme ve denetimlere esas te?kil edecek ?l??m ve analizleri yapmak ?zere yetkilendirilen ?zel veya kamu kurum ve kurulu? laboratuvar?n?
     ifade eder.
     Yetkili laboratuvarlar taraf?ndan uyulacak ilkeler
     MADDE 5 – (1) Yetkili laboratuvarlar a?a??daki ilkelere uyar:
     a) Al?c? ortama emisyon ve de?arj iznine tabi fabrikalar, i?letmeler ve tesisler kendi veya kendisinin ba?l? bulundu?u organizasyonun b?nyesinde bulunan laboratuvarlarda kendi emisyon ve de?arj izinlerine esas te?kil edecek ?l??m ve analizleri yapamaz.
     b) G?zetim firmalar?na ait laboratuvarlarda ?evre mevzuat?n?n uygulanmas?na esas analiz yap?lamaz.
     c) Laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlar?n?n Yeterlili?i ??in Genel ?artlar" standard? ?er?evesinde ?al??ma konular? ile ilgili ?artlar? sa?lamak zorundad?r.
     ?) Yetkili laboratuvarlar?n ba?ka adreste laboratuvar faaliyeti g?steren ?ubeleri de ayr? ayr? bu Y?netmelik ?artlar?na haiz olmak ve belge almak zorundad?r.
 
?K?NC? B?L?M
Laboratuvarlar?n Genel ?zellikleri ve Uyulmas? Gereken Kurallar
 
     Laboratuvar b?l?mleri
     MADDE 6 – (1) Laboratuvarlarda a?a??da belirtilen b?l?mlerin bulunmas? zorunludur:
     a) ?dari B?l?m,
     b) Laboratuvar Hizmet B?l?mleri;
     1) Numunelerin teslim al?nd??? numune kabul b?l?m?,
     2) Tart?m i?leminin yap?ld??? ?evre ?artlar?ndan olumsuz ?ekilde etkilenmeyecek ayr? veya tek bir b?l?m halinde d?zenlenen tart?m b?l?m?,
     3) Laboratuvar?n ?al??ma konular?na g?re kimyasal ve biyolojik analizlerin ayr? yerde yap?ld??? hizmet b?l?mleri,
     4) Enstr?mantal cihazlarla yap?lan analizlerde, numune haz?rlama i?lemlerinin yap?lmas? i?in planlanm?? ?n i?lem b?l?m?,
     5) Laboratuvardaki t?m kay?tlar?n muhafaza edildi?i ar?iv b?l?m?.
 
     Laboratuvarlar?n asgari ?zellikleri
     MADDE 7 – (1) Laboratuvarlar a?a??da yer alan asgari ?zellik ve nitelikleri ta??mak zorundad?r:
     a) Laboratuvarlarda analizlerin ve kullan?lan cihazlar?n gerektirdi?i ?zel ko?ullar? sa?lamak ?zere uygun ayd?nlatma, ?s?tma ve havaland?rma sistemleri bulundurulur.
     b) Laboratuvar alanlar?nda, analiz metotlar? ve cihaz ?zellikleri dikkate al?narak, kontrol alt?na al?nmas? gereken s?cakl?k, nem, bas?n? gibi ortam ?artlar? d?zenli olarak izlenir ve kay?t alt?na al?n?r.
     c) Analiz cihazlar?n?n ?al??malar?n?n olumsuz etkilenmemesi i?in ortamda; toz, nem, buhar, titre?im, elektromanyetik alan gibi etkenler i?in gerekli ?nlemler al?n?r.
     ?) Kullan?lan patlay?c?, parlay?c? ve bo?ucu gaz i?eren gaz t?pleri bina i?inde veya d???nda; bo? ve dolu gaz t?pleri ayr? ayr? yerlerde, tamam? d??meye kar?? kelep?eli veya zincirle ba?l?, dik bir ?ekilde, a??k alev ve k?v?lc?mlardan, a??nd?r?c? kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde muhafaza edilir.
     d) Yedek yard?mc? malzemelerin ve kimyasal maddelerin, yap?s?na, risk gruplar?na ve saklama ko?ullar?na g?re muhafaza edecek havaland?rma sistemli, kilitlenebilir bir depo veya uygun d?zenlenmi? dolaplar bulunur.
     e) Laboratuvar sorumlusu, kalite y?neticisi, numune kabul personeli ve deney personeli ayr? olmak ?zere; laboratuvar personeli en az 4 ki?iden olu?ur.
 
     Personel g?venli?i
     MADDE 8 – (1) Laboratuvarlar personel g?venli?i a??s?ndan a?a??da yer alan ?artlar? sa?lamak zorundad?r:
     a) Laboratuvarlarda personelin g?venli?ine uygun giysi ve di?er yard?mc? malzemeler kullan?l?r.
     b) Analiz yap?lan b?l?mlere, ?al??an personel haricindeki ki?ilerin giri?lerini engelleyici ?nlemler al?n?r.
     c) Laboratuvarda ilk yard?m i?in gerekli ila? ve malzemelerin bulundu?u ilk yard?m dolab?, g?z banyolar?, acil du?lar ve olas? laboratuvar kazalar? durumlar?nda al?nacak ?nlemleri i?eren talimatlar haz?r bulundurulur.
     ?) Yang?n s?nd?rme t?pleri, acil ??k?? kap?lar? ve uyar? i?aretleri laboratuvarda uygun yerlerde bulundurulur.
     d) Acil durumlarda kullan?lmak ?zere laboratuvarda kullan?lan kimyasal maddelerin Malzeme Bilgi G?venlik Formlar? kolay ula??labilecek bir yerde haz?r bulundurulur.
 
     Metot se?imi
     MADDE 9 – (1) Laboratuvarlar metod se?iminde a?a??daki hususlara uymak zorundad?r;
     a) ?evre mevzuat?na esas te?kil edecek ?l??m ve analizleri, mevzuattaki limit de?erlerin k?yaslanmas?na imk?n tan?yan ?l??m aral?klar?na uygun analiz metotlar? kullanmak,
     b) Yetki ald?klar? metotlar?n en son revizyonlar?n? kullanmak ve bulundurmak,
     c) Se?ti?i standart metotlar? uygulayabildi?ini teyit etmek,
     ?) Standart olmayan metotlar?n, laboratuvarda geli?tirilmi? metotlar?n, ama?lanan kapsamlar? d???nda kullan?lan metotlar?n ve ilavelerle takviye edilmi? veya de?i?tirilmi? metotlar?n ama?lanan kullan?ma uygun olduklar?n? teyit etmek i?in bu metotlar? ge?erli k?lmak.
     Kay?t ve defter tutma
     MADDE 10 – (1) Yetkili laboratuvarlar a?a??daki kay?t ve defterleri d?zenli olarak tutmak zorundad?r:
     a) Personel bilgileri,
     b) Bu Y?netmeli?in Ek-1’inde ?rne?i bulunan numune kay?t defteri,
     c) ?l??m ve analizlere ait g?zlemlerin, t?m verilerin ve hesaplamalar?n, yap?ld?klar? anda kaydedildi?i bir analiz defteri,
     ?) ?l??m ve Analiz Raporlar?,
     d) Orijinal cihaz ??kt?lar?,
     e) Bu Y?netmeli?in Ek-2’sinde ?rne?i bulunan cihaz, alet ve ekipman listesi,
     f) Cihaz, alet ve ekipmanlar?n bak?m, onar?m ?izelgeleri,
     g) Bu Y?netmeli?in Ek-3’?nde ?rne?i bulunan Cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon plan?,
     ?) Cihazlara ait kalibrasyon ve do?rulama kay?tlar? ile bak?m, onar?m ve uluslararas? izlenebilirli?i sa?layan kurumlar veya akredite laboratuvarlar taraf?ndan yap?lan kalibrasyon belgeleri,
     h) Kimyasal madde kay?t defteri.
     (2) Elektronik ortamda tutulanlar da dahil defterler, ?l??m ve analiz raporlar? ile di?er t?m kay?t ve belgeler, g?venilirlik ve gizlilik esaslar?na uygun bir kay?t ve ar?iv sistemi kullan?larak yetkili laboratuvar taraf?ndan en az be? y?l m?ddetle saklan?r.
     (3) Birinci f?kran?n (a) bendinde g?sterilen belgeler, on y?l ge?se bile personelin hizmeti s?resince muhafaza edilir. Bu kay?tlar?n, ?zellikle ?l??m ve analiz raporlar?n?n yang?n, sel, ?al?nma, kaybolma, bozulma ve benzeri risklere kar?? korunarak ve yedeklenerek muhafaza edilmesi esast?r.
     (4) Laboratuvarlar taraf?ndan tutulan t?m kay?tlarda a?a??da yer alan asgari ?artlar yerine getirilir:
     a) Kay?tlar, silinmez ?zellikte kalemlerle yaz?l?r.
     b) Kay?tlarda hata oldu?unda hatalar?n ?zeri yaz? okunabilecek ?ekilde ?izilir ve yan?na do?ru de?eri yaz?larak, d?zeltmeyi yapan ki?i taraf?ndan paraflan?r veya imzalan?r.
     c) Kay?tlar?n elektronik ortamda muhafaza edilmesi durumunda orijinal kay?tlar?n kaybolmas?n? ve/veya de?i?tirilmesini ?nlemek i?in ?nlemler al?n?r.
     ?) Laboratuvarda olu?an t?m teknik kay?tlar?n kontrol?n?n ve takibinin yap?labilmesi i?in gerekli ?nlemler al?n?r.
 
     Numune kabul
     MADDE 11 – (1) Laboratuvar taraf?ndan kabul edilen numunelere laboratuvarca bir kay?t numaras? tan?mlan?r.  Numunenin laboratuvar i?erisinde sadece bu kay?t numaras? ile tan?nmas? ve analizi yapanlar?n analiz s?resince numunenin geldi?i yere ait bilgileri bilmemesi sa?lan?r.
 
???NC? B?L?M
Belgelere ?li?kin Usul ve Esaslar
 
     ?evre ?l??m ve analizleri ?n yeterlik belgesi
     MADDE 12 – (1) ?evre mevzuat? kapsam?nda ?l??m ve analiz yapan, TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlar?n?n Yeterlili?i i?in Genel ?artlar" standard?na g?re Akreditasyon Kurumuna ba?vuruda bulunmu? olan ?zel veya kamu kurum ve kurulu? laboratuvarlar?na verilir.
     (2) ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesinin ge?erlilik s?resi iki y?ld?r. Ancak;
     a) Birinci y?l?n sonunda Akreditasyon Kurumu taraf?ndan verilen denetim teklif formunu veya akreditasyon belgesini Genel M?d?rl??e ibraz edemeyen laboratuvarlar?n belgesi iptal edilir.
     b) Birinci y?l?n sonunda akreditasyon belgesini ibraz eden laboratuvarlar talepleri halinde ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak i?in ba?vuruda bulunabilirler.
     c) ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi bir kereye mahsus verilir.
     ?) ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi ekinde listelenen parametrelerden akredite olmayanlar akreditasyonlar? tamamlan?ncaya kadar ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsam?na dahil edilmez.
 
     ?evre ?l??m ve analizleri yeterlik belgesi
     MADDE 13 – (1) ?evre mevzuat? kapsam?nda ?l??m ve analiz yapan TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlar?n?n Yeterlili?i i?in Genel ?artlar" standard?na g?re Akreditasyon Kurumu taraf?ndan yeterlik ba?vuru kapsam?ndaki t?m parametrelerde akredite olmu? ?zel veya kamu kurum ve kurulu? laboratuvarlar?na verilir.
     (2) ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesinin ge?erlilik s?resi d?rt y?ld?r.
 
     Kapsam geni?letme
     MADDE 14 – (1) ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi ge?erlilik s?resinin birinci y?l? i?erisinde bir kereye mahsus olmak ?zere bu Y?netmeli?in 27 nci maddesinin esaslar?na uygun olarak kapsam geni?letme yap?labilir. Bu parametrelerin ge?erlilik s?resi belge bitim tarihine kadard?r.
     (2) ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesine sahip laboratuvarlar:
     a) Belge ge?erlilik s?resinin son bir y?l?nda akredite olmayan parametrelerde kapsam geni?letme yapamaz.
     b) Belge ge?erlilik s?resinin son bir y?l? hari? ve en ?ok iki defaya mahsus olmak ?zere akreditasyonu tamamlanmam?? ancak akreditasyon ba?vurusu yap?lm?? parametrelerde kapsam geni?letme yapabilir. Bu parametrelerin ge?erlilik s?resi bir y?ld?r ve bu s?re uzat?lamaz.
     c) Akredite parametrelerde her zaman kapsam geni?letme talebi yap?labilir ve yap?lan kapsam geni?letmenin ge?erlilik s?resi belge bitimine kadard?r.
     (3) Bu maddenin ikinci f?kras?n?n (b) bendinde belirtilen parametrelerde akreditasyon belgesinin ibraz? durumunda yerinde inceleme yap?lmadan ilgili parametreler ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsam?na al?n?r.
 
     Kapsam d??? parametreler
     MADDE 15 – (1) ?evre mevzuat?nda yer alan parametrelerde yetki alm?? herhangi bir laboratuvar bulunmamas? halinde; ?nceleme Komisyonu taraf?ndan yap?lacak inceleme sonucuna ba?l? olarak, belge sahibi kamu veya ?zel laboratuvarlar?n?n belge kapsam?na, uygun g?r?len parametreler bu Y?netmelikte belirtilen kapsam geni?letme ?artlar? aranmaks?z?n eklenebilir.
     (2) Bu parametreler i?in ge?erlilik s?resi belge bitim tarihine kadard?r.
 
     Belge bedelleri
     MADDE 16 – (1) ?evre Referans Laboratuvar? Hizmet Bedeli Tarifesinde belirlenen belgelendirme ?cretleri Bakanl?k D?ner Sermaye Merkez ??letmesine ?denir.
     (2) Kapsam geni?letme ba?vurular?nda, kapsam geni?letme ba?vuru ?cretine ek olarak kapsam geni?letilen her bir standart i?in Bakanl?k?a olu?turulan ?evre Referans Laboratuvar? Hizmet Bedeli Tarifesindeki bedeller Bakanl?k D?ner Sermaye Merkez ??letmesine ?denir.
 
D?RD?NC? B?L?M
Yetkili Laboratuvarlar?n Y?k?ml?l?kleri
 
     Ta?eron laboratuvar kullan?m?
     MADDE 17 – (1) Laboratuvar, belge ald??? parametreler kapsam?nda, i? yo?unlu?u, ge?ici kapasite d??mesi, cihaz ar?zas? gibi ?nceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolay? hizmet veremedi?inde, bu Y?netmelik h?k?mlerine uygun olarak belge alm?? ve kapsam?nda ilgili parametrelerin yer ald??? laboratuvarlar? ta?eron laboratuvar olarak kullanabilir.
     (2) Laboratuvar, ta?eron laboratuvar?n?n yapt??? i?lerden Bakanl??a ve m??teriye kar?? sorumludur.
     (3) Ta?eron laboratuvar kullan?l?yor ise ta?eron laboratuvarlar?n listesi ve yap?lan s?zle?me ?rne?i Genel M?d?rl??e ibraz edilir.
     (4) Ta?eron olarak kullan?lan laboratuvarlara ait g?ncel belge ve akreditasyon sertifikas? ?rnekleri laboratuvarda bulundurulur.
 
     Haz?r deney kitleri ile analiz
     MADDE 18 – (1) Haz?r deney kitleri ile yap?lan analizlerin kabul g?rebilmesi i?in, ayn? laboratuvarda ayn? parametrelerin haz?r deney kiti metodu d???nda ulusal veya uluslararas? kabul g?rm?? ikinci bir metotla da yap?l?yor olmas? zorunludur.
     (2) Haz?r deney kitleri ile yap?lan analiz sonu?lar? sadece ?evre Referans Laboratuvar? taraf?ndan onaylanan kapsam ve parametrelerde validasyon ?al??mas? yap?lmas? ve en az y?lda bir defa yeterlik veya kar??la?t?rma testlerine kat?l?m ?art? ile kabul edilir.
     (3) Ayn? numunede haz?r deney kitleri ve standart metotlarla birlikte ?al???larak ?? ayda bir haz?r deney kitlerinin do?rulamas?n?n yap?lmas? ve sonu?lar?n kay?t alt?na al?nmas? zorunludur.
     (4) Haz?r deney kitleri ile yap?lan analizlerde, standart metoda uygun olarak giri?imlerin giderilmesi ve ?n i?lemlerin tamamlanmas? ve bunlar?n kay?t alt?na al?nmas? zorunludur.
 
     E?itim
     MADDE 19 – (1) Bakanl?k ilgili mevzuat?n gere?i veya Genel M?d?rl?k taraf?ndan gerekli g?r?len kapsamlarda e?itime kat?lma veya sertifika alma zorunlulu?u getirebilir.
     (2) Bu durumda e?itimi yap?lan konularda ?al??an laboratuvar personelinin bu e?itime kat?lmas? ve/veya sertifika almas? ?art? aran?r.
     (3) E?itim konular?, i?eri?i, kat?l?m ?artlar? ve s?nav gereklili?i gibi hususlar tebli? ile d?zenlenir.
     (4) Bakanl?k personeli hari? olmak ?zere, e?itime kat?l?m ?creti kat?l?mc?lar taraf?ndan ?denir.
 
     Numune alma
     MADDE 20 – (1) Numune alma yetkisi alacak laboratuvarlar?n akreditasyon ?art? aranmaks?z?n bu Y?netmelik h?k?mlerine uygun olarak belge almas? zorunludur.
     (2) Numune alan laboratuvar, ilgili mevzuat ve standartlarda belirtilen a?a??daki hususlardan sorumludur;
     a) Numunenin al?nmas?,
     b) Numuneye yap?lmas? gereken i?lemler,
     c) Numunenin koruma ve saklama ko?ullar?,
     ?) Numunenin uygun ko?ullarda ta??nmas?.
 
     Raporlama
     MADDE 21 – (1) ?lgili mevzuat?nda s?n?r de?er belirtilmemekle birlikte rapordaki hesaplamalarda kullan?lan veya ?l??m ve analiz sonucunu etkileyen parametreler belge kapsam?nda yer almak zorundad?r.
     (2) Belge kapsam?nda yer almayan herhangi bir parametredeki ?l??m ve analiz sonu?lar? hi?bir ?ekilde ?evre mevzuat?na esas te?kil edecek raporlarda yer alamaz. ?zel talepler ?zerine haz?rlanm?? olan raporlar?n t?m sayfalar?nda "Bu rapor ?evre mevzuat?na ili?kin resmi i?lemlerde kullan?lamaz." ibaresinin a??k?a okunabilir ?ekilde yer almas? zorunludur.
     (3) Laboratuvarlara ait ?l??m ve analiz raporlar? hukuki i?lemlerde delil olarak kullan?labilir. Bu raporlarda aksini belirten ifadeler kullan?lamaz.
     (4) Laboratuvarlar taraf?ndan yap?lan ?l??m ve analizlerin sonu?lar? do?ru, a??k, kesin ve tarafs?z bir rapor haline getirilir. Raporlar, ilgili mevzuat?nda istenen bilgilerin yan? s?ra a?a??daki bilgilerden, d?zenlenecek raporun kapsam?na uygun olanlar? da i?erir;
     a) Laboratuvar?n ad?, adresi ve benzeri bilgiler,
     b) Numuneye ait kay?t numaras?,
     c) Rapora ait seri numaras? (Numuneye laboratuvarca tan?mlanm?? kay?t numaras? seri numaras? olarak kullan?labilir),
     ?) M??terinin ad? ve adresi,
     d) Kullan?lan metot ad?, ilgili standart numaras? ve standard?n g?ncellenme tarihi ile ilgili bilgiler,
     e) Numunenin al?n?? tarihi, laboratuvara ula?ma tarihi, al?nd??? yer, al?nma ?ekli, uygulanan i?lemler, geli? ?ekli ve benzeri gibi numuneye ait bilgiler,
     f) Birimleriyle birlikte ?l??m ve analiz sonu?lar? ve tarihleri, Cihaz veya metodun tespit edebilece?i en k???k de?erin alt?nda belirlenen sonu?lar "belirlenen de?er < tespit edilebilen en k???k de?er" ?eklinde raporlan?r.
     g) ?lgili mevzuat gere?ince yap?lmas? gereken hesaplamalar,
     ?) ?l??m ve analizlerle ilgili mevzuat?nda belirlenmi? tablo ve s?n?r de?erler,
     h) ?l??m ve analizi yapan personelin ve/veya raporu onaylayan yetkilinin ad? soyad?, g?revi, tarih ve imzas?, m?h?r,
     ?) ?l??m ve analizlerde ta?eron laboratuvar kullan?lmas? durumunda, ilgili parametrelerin yap?ld??? ta?eron laboratuvara ait bilgiler,
     i) Raporda Bakanl?k logosu ve logonun hemen alt?nda yer alacak ?ekilde belge numaras?,
     j) Raporun sayfa no/son sayfa no ?eklinde numaraland?r?lmas?.
     (5) ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi alan laboratuarlarca haz?rlanan izin, izleme ve denetimine ili?kin raporlarda Akreditasyon Kurumuna ait logo kullan?lmas? zorunludur.
 
     Laboratuvarlar aras? i?birli?i
     MADDE 22 – (1) Laboratuvar?n belge kapsam?nda yer almayan parametreler i?in ba?ka bir veya birden fazla laboratuvar ile ?al??mas? gerekti?i durumlarda;
     a) Bu laboratuvarlar?n yetki belgesine sahip olmalar?,
     b) Her laboratuvar?n ?l??m veya analizini yapt??? parametrelerde kendi raporunu haz?rlamas?,
     c) Bu raporlar?n laboratuvar?n kendi raporlar?n?n ekinde ayr?ca ibraz edilmesi
     zorunludur.
     (2) Laboratuvar?n belge kapsam?nda yer almayan parametreler i?in yurtd???nda akredite bir laboratuvar ile ?al??mas? gerekti?i durumlarda a?a??daki ?artlar?n sa?lanmas? ve ?nceden Bakanl?ktan onay al?nmas? zorunludur.
     a) Bu laboratuvar ile yap?lan s?zle?menin ?al??ma s?resini de i?eren bir ?rne?inin ibraz edilmesi,
     b) Bu laboratuvar?n g?ncel akreditasyon belgesinin ve kapsam?n?n belirtilerek ibraz edilmesi,
     c) Hizmet sat?n al?nacak parametrelerin ve bu parametrelerin ?l??m ve analizlerinin yap?ld??? cihazlar?n listesinin ibraz edilmesi,
     ?) Her laboratuvar?n ?l??m veya analizini yapt??? parametrelerde kendi raporunu haz?rlamas?,
     d) Bu raporlar?n kendi raporlar? ile birlikte ayr? ayr? ibraz edilmesi.
     (3) Laboratuvar?n hizmet sat?n ald??? parametre say?s? kendi belge kapsam?nda yer alan parametre say?s?ndan fazla olamaz.
 
     Asgari fiyat tarifesi
     MADDE 23 – (1) Yetkili ?zel laboratuvarlar, Bakanl?k?a belirlenen ?l??m ve analizlere ait fiyat tarifesinin alt?nda ?cret uygulayamaz. Ancak, 4/1/2002  tarihli ve 4734 say?l? Kamu ?hale Kanunu kapsam?nda al?nacak ?l??m ve analiz hizmetleri i?in Bakanl?k?a belirlenen fiyat tarifesinin uygulanmas? zorunlulu?u aranmaz.
 
     Bildirim zorunlulu?u
     MADDE 24 – (1) Yetkili laboratuvarlar;
     a) Bakanl?k?a talep edilen ?evre mevzuat?n?n uygulanmas?na ili?kin ?l??m programlar?n?, Bakanl???n belirledi?i ?ekilde, ?nceden bildirmek zorundad?r.
     b) Analiz faaliyetlerine ili?kin Ek-4’de ?rne?i verilen ayl?k faaliyet raporlar?n?, d?rt ayda bir Bakanl??a g?ndermek zorundad?r.
     c) Akreditasyon Kurumu taraf?ndan akreditasyon belgesinin ask?ya al?nmas? veya iptali durumunu gerek?esi ile birlikte en ge? 5 i? g?n? i?erisinde Genel M?d?rl??e bildirmek zorundad?r.
 
     Gizlilik
     MADDE 25 – (1) Laboratuvarlar, m??terilere ait bilgiler ile m??terilere ait numunelerin analiz sonu?lar?na ili?kin bilgileri ???nc? ?ah?slara veremezler.
     (2) ?l M?d?rl?kleri taraf?ndan g?nderilen veya tesis yetkililerince teslim edilen m?h?rl? numunelerin analiz sonu?lar?n?n ?l M?d?rl?klerine g?nderilmesi zorunludur.
 
BE??NC? B?L?M
Ba?vuru Dosyas?, Kabul? ve Yerinde ?nceleme
 
     Ba?vuru kapsam?
     MADDE 26 – (1) Laboratuvar, faaliyet alan?na uygun olarak ba?vuru yapt??? mevzuat?n a??k ad?n?, varsa ilgili mevzuattaki tablo ve/veya ek numaras?n? belirtir.
     (2) Laboratuvarlar emisyon, imisyon, g?r?lt?, su, at?k su, deniz suyu, at?k ya?, toprak, kat? at?k, numune alma, kat? yak?t, s?v? yak?t ve benzeri hususlara dair mevzuata uygun kapsam? belirtir.
     (3) Laboratuvarlar ba?vuru kapsam?nda herhangi bir ?l??m ve analiz parametresi bulunmadan sadece numune alma kapsam? ile belge alma talebinde bulunamaz.
 
     Ba?vuruda istenen belgeler
     MADDE 27 – (1) ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi veya ilk ba?vurusunda ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak isteyen laboratuvarlar ?rne?i Ek-5’de verilen ba?vuru dilek?esine, ?rne?i Ek-6’da verilen dosya i?eri?i kontrol listesini i?eren bir dosya ekleyerek Genel M?d?rl??e m?racaat eder. Ba?vuru dosyas? a?a??daki belge ve dok?manlar? kapsar:
     a) ?rne?i Ek-7A’da verilen laboratuvar?n tan?t?m yaz?s?,
     b) Laboratuvar?n faaliyet alan? bildirimi,
     c) Laboratuvar?n Akreditasyon Kurumu taraf?ndan onaylanm?? akreditasyon ba?vurusunu ve parametre/metot listesini g?sterir belge veya akreditasyon belgesi ile ekleri,
     ?) Laboratuvar Y?neticisinden ba?lamak ?zere t?m laboratuvar personelini i?erecek ?ekilde haz?rlanm?? organizasyon ?emas?,
     d) Analiz raporlar?na imza atmaya yetkili personelin isimlerini ve unvanlar?n? da i?eren yetkili ki?i taraf?ndan onaylanm?? imza sirk?leri,
     e) ?rne?i Ek-7B’de verilen ?al??anlar?n g?rev, yetki ve sorumluluklar?n?n tan?mland??? belgeler,
     f) ?zel laboratuvarlar?n T?rkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Ticaret Odas?ndan al?nan faaliyet belgesi, kamu laboratuvarlar?n?n Resmi Gazete’de yay?mlanm?? t?zel ki?ili?ini g?sterir belgesi,
     g) ?zel laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin y?r?t?lebilece?ine dair ??yeri A?ma ve ?al??ma Ruhsat?n?n sureti, 
     ?) ?rne?i Ek-7C’de verilen ve ?evre mevzuat?nda yer alma ko?ulu dikkate al?narak haz?rlanm?? parametre listesi,
     h) ?rne?i Ek-2’de verilen ?l??m ve analizlerde kullan?lan cihaz, alet ve ekipman listesi,
     ?) ?rne?i Ek-3’te verilen cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon plan?,
     i) Bu Y?netmeli?in 20 nci Maddesinde belirtilen e?itim sertifikalar?,
     j) ?al???lan ?l??m ve analiz metotlar?na ait T?rk?e olarak haz?rlanm?? deney talimatlar?,
     k) Laboratuvardan ??kan her t?r kimyasal madde ve at?klar?n bertaraf edilmesi i?in ilgili kurulu? ile yap?lan s?zle?me,
     l) ?l??m ve analizlerde ta?eron laboratuvar kullan?l?yor ise ta?eron laboratuvarlar?n listesi ve yap?lan s?zle?me ?rne?i,
     m) Bakanl?k?a, m?racaat?n yap?ld??? y?l i?in belirlenen hizmet bedelinin ?dendi?ine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.
     (2) ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi s?resi bitip ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak isteyen laboratuvarlar ?rne?i Ek-5’de verilen ba?vuru dilek?esine ?rne?i Ek-6’da verilen dosya i?eri?i kontrol listesini i?eren bir dosya ekleyerek Genel M?d?rl??e m?racaat eder. Ba?vuru dosyas? a?a??da yer alan belge ve dok?manlar? kapsar:
     a) Bu maddenin birinci f?kras?nda istenen belgelerden de?i?iklik olanlar?,
     b) ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi s?recinde kat?l?m sa?lanan yeterlik ve kar??la?t?rma testleri sonu?lar?,
     c) Bakanl?k?a, m?racaat?n yap?ld??? y?l i?in belirlenen hizmet bedelinin ?dendi?ine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.
     (3) ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesine sahip olan ve s?re sonunda belgesini yeniletmek isteyen laboratuvarlar, ?rne?i Ek-5’de verilen ba?vuru dilek?esine, ?rne?i Ek-6’da verilen dosya i?eri?i kontrol listesini i?eren bir dosya ekleyerek Genel M?d?rl??e belge s?resinin bitiminden ?nce m?racaat eder. Ba?vuru dosyas? a?a??da yer alan belge ve dok?manlar? kapsar:
     a) Belge yenilemeden dolay? bu maddenin birinci f?kras?nda istenenlerden de?i?iklik olan ve eklenen belgeleri,
     b) ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi s?recinde kat?l?m sa?lanan yeterlik ve kar??la?t?rma testleri sonu?lar?,
     c) Bakanl?k?a, m?racaat?n yap?ld??? y?l i?in belirlenen hizmet bedelinin ?dendi?ine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.
     (4) ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi s?re bitimini takip eden alt? ay i?erisinde belge yenilemeye m?racaat etmeyen laboratuvarlar belge yenileme haklar?n? kaybeder ve bu maddenin birinci f?kras?nda belirtilen h?k?mler ?er?evesinde tekrar ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi i?in ba?vururlar.
     (5) Kapsam geni?letmek i?in ?rne?i Ek-5’de verilen ba?vuru dilek?esine, ?rne?i Ek-6’da verilen dosya i?eri?i kontrol listesini i?eren bir dosya ekleyerek Genel M?d?rl??e m?racaat eder. Ba?vuru dosyas? a?a??da belirtilen;
     a) Kapsam geni?letilen parametrelerden dolay? bu maddenin birinci f?kras?nda istenenlerden de?i?iklik olan ve eklenen belgeleri,
     b) Kapsam geni?letilen parametrelerin Akreditasyon Kurumu taraf?ndan onaylanm?? akreditasyon ba?vurusu ve parametre/metot listesini g?sterir belge veya akreditasyon belgesi ve ekleri,
     c) Bakanl?k?a, m?racaat?n yap?ld??? y?l i?in belirlenen hizmet bedelinin ?dendi?ine dair banka dekontu ve fatura bilgi formunu
     kapsar.
 
     Ba?vuru kabul?
     MADDE 28 – (1) Belge ba?vuru dosyalar? Genel M?d?rl?k taraf?ndan dosya i?eri?i kapsam?nda de?erlendirilerek eksiklik tespit edilmesi halinde ba?vuru yapan laboratuvara dosyadaki eksikliklerin tamamlanmas? i?in eksikli?in bildirilmesini takiben iki ay s?re verilir. Bu s?re i?erisinde eksiklikleri tamamlanmayan veya ikinci kez eksiklik tespit edilen dosya ba?vurular?, ?creti iade edilmeksizin iptal edilir.
     (2) Eksiklikleri bulunmayan veya tamamlanm?? olan ba?vuru dosyalar? hakk?nda, yerinde incelenmek ?zere programa al?naca?? laboratuvara yaz?l? olarak bildirilir. ?nceleme program?na al?nan laboratuvarda en ge? ?? ay i?erisinde yerinde inceleme yap?l?r.
     ?nceleme komisyonu
     MADDE 29 – (1) Ba?vuru dosyas? kabul edilen laboratuvarlar?n yerinde incelemesini ger?ekle?tirmek ?zere Genel M?d?rl?k taraf?ndan, biri ba?kan di?erleri ?ye olmak ?zere iki veya daha fazla personelden olu?an inceleme komisyonu kurulur.
     Yerinde inceleme
     MADDE 30 – (1) Ba?vuru sahibine yerinde incelemenin tarihi ?nceden bildirilir.
     (2) ?ncelemelerde komisyon i?in gizlilik prensibi esast?r.
     (3) ?ncelemelerde laboratuvar y?neticisi, kalite y?neticisi, laboratuvar sorumlular? ve ba?vuru dosyas?nda bildirilen personelin haz?r bulunmas? gereklidir.
     (4) Laboratuvar?n sorumlu y?neticisi komisyon g?revlilerine her t?rl? bilgi ve belgeyi vermek ve/veya g?stermek ve inceleme komisyonunca verilen numunelerin analizlerini yapmak zorundad?r.
     (5)Talep edilen belge ?er?evesinde, kalite sisteminin veya cihaz ve ekipman kullan?m?n?n temini ve devaml?l??? i?in Komisyon, incelenen laboratuvardan gereken e?itimlerin al?nmas?n? isteyebilir veya ?nerebilir.
     (6) Yerinde incelemelerde a?a??daki program takip edilir:
     a) Bu Y?netmeli?in ?kinci B?l?m?nde belirtilen hususlar?n uygunlu?unun kontrol?,
     b) Ba?vurusu yap?lan ?l??m veya analizlerin tamam? veya Komisyonca gerekli g?r?lenlerin uygulanmas?.
     (7) ?ncelemenin tamamlanmas?n? takiben ?rne?i Ek-8’de verilen Yerinde ?nceleme Tutana?? ?nceleme Komisyonu taraf?ndan d?zenlenir, inceleme komisyonu ve laboratuvar y?neticisi taraf?ndan imzalan?r ve bir kopyas? sorumlu y?neticiye verilir.
 
     Belgelendirme s?reci
     MADDE 31 – (1) Yerinde ?nceleme s?ras?nda tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar en ge? bir ay i?erisinde yaz?l? olarak laboratuvara bildirilir. Laboratuvara bu eksiklikleri ve uygunsuzluklar? gidermeleri i?in eksiklik ve uygunsuzluk bildirim tarihinden itibaren en fazla ?? ay s?re verilir. Bu s?re uzat?lamaz.
     (2) Eksikliklerin ve uygunsuzluklar?n verilen s?re i?inde giderilmesini takiben laboratuvar, belge almaya hak kazan?r. Eksikliklerin ve uygunsuzluklar?n laboratuvar taraf?ndan giderildi?inin bildirilmesinden sonra gerek g?r?lmesi halinde ikinci kez yerinde inceleme yap?labilir. Bu incelemede eksiklik tespit edilmesi veya birinci incelemeden sonra ?? ay i?erisinde eksikliklerin ve uygunsuzluklar?n giderilmemesi durumunda;
     a) Eksiklikler ve uygunsuzluklar laboratuvar?n genel i?leyi? kurallar? ile ilgili ise, ba?vuru dosyas? ?creti iade edilmeksizin iptal edilir.
     b) Giderilmeyen eksiklikler ve uygunsuzluklar ba?vuru kapsam?ndaki parametreler ile ilgili ise, bu parametreler kapsam d??? b?rak?larak belge d?zenlenir.
     (3) Kapsam geni?letme i?in ba?vuruda bulunan laboratuvarlar?n ba?vuru dosyas? incelenir, eksiklik tespit edildi?i takdirde laboratuvara bildirilir. Laboratuvar eksikli?i iki ay i?erisinde gidermek ve Genel M?d?rl??e bildirmek zorundad?r.
     a) Eksikli?in giderilmemesi halinde ?creti iade edilmeksizin kapsam geni?letme ba?vurusu iptal edilir.
     b) Eksikli?in giderilmesi halinde yerinde inceleme komisyonu kurulur ve laboratuvar inceleme program?na al?n?r ve en ge? ?? ay i?erisinde yerinde incelenir. Yerinde inceleme sonucu tespit edilen eksiklikler laboratuvara en ge? bir ay i?erisinde yaz?l? olarak bildirilir. Laboratuvar eksikliklerini en fazla ?? ayl?k s?re i?erisinde gidermek ve Genel M?d?rl??e bildirmek zorundad?r.
     c) Laboratuvar?n eksikliklerini tamamlamas?n? takiben inceleme sonucunda uygun g?r?len parametrelerde kapsam geni?letme yap?l?r.
     ?) Kapsam geni?letme ba?vurular?nda ikinci kez yerinde inceleme yap?lmaz. Uygun g?r?lmeyen parametreler kapsama dahil edilmez. Bu i?lem i?in verilen ba?vuru ?creti iade edilmez.
 
     Belge d?zenleme
     MADDE 32 – (1) Belge almaya hak kazanan laboratuvarlara ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi Ek-9A’da yer alan ve ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi Ek-9B’de yer alan ?rneklere uygun olarak haz?rlan?r.
     (2) Belgeler a?a??daki bilgileri i?erir:
     a) Belge No: ?Y-AA/BBB/CCCC veya Y-AA/BBB/CCCC,
     1) ?Y: ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi
     2) Y: ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi
     3) AA: ?l trafik kodu
     4) BBB: ?? haneli belge s?ra numaras? - Bu numara ayn? zamanda laboratuvar kodu olup yeni belge d?zenlendi?inde de?i?mez, ba?ka laboratuvara verilemez.
     5) CCCC: Belgenin d?zenlendi?i y?l
     b) Kapsam: Bu Y?netmeli?in 26 nc? maddesinde belirtilen kapsamlardan uygun g?r?lenler,
     c) D?zenleme tarihi: G?N.AY.YIL ?eklinde, belgenin d?zenlendi?i tarih,
     ?) Revizyon Tarihi/No: Belgede de?i?iklik yap?lmas? halinde de?i?iklik yap?lan belgenin d?zenleme tarihi/ iki haneli revizyon say?s?,
     d) Yenileme Tarihi/No: Sadece ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesinin yenilendi?i hallerde yenilenen belgenin d?zenleme tarihi/iki haneli yenileme say?s?,
     e) Laboratuvar ad?: ?zel veya kamu kurum ve kurulu?lar?n?n ?rne?i Ek-7A’da verilen laboratuvar?n tan?t?m?nda ibraz edilen ?ekliyle ad?,
     f) Adres: Laboratuvar?n faaliyet g?sterdi?i a??k adresi,
     g) Ba?lang?? tarihi: Belge d?zenleme tarihi ile ayn?,
     ?) Biti? tarihi: Belgenin biti? tarihi,
     h) Ek: Parametre Listesi (Belgeye ait eklerin sayfa say?s?),
     ?) Onay, m?h?r.
 
     Belge eki d?zenleme
     MADDE 33 – (1) ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi Eki Ek-10A’da yer alan ve ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi Eki Ek-10B’de yer alan ?rneklere uygun olarak haz?rlan?r.
     (2) Belgelerin ekleri a?a??daki bilgileri i?erir:
     a) Belge no: ?Y-AA/BBB/CCCC veya Y-AA/BBB/CCCC,
     1) ?Y: ?evre ?l??m ve Analizleri ?n Yeterlik Belgesi
     2) Y: ?evre ?l??m ve Analizleri Yeterlik Belgesi
     3) AA: ?l Trafik Kodu
     4) BBB: ?? haneli belge s?ra numaras?
     5) CCCC: Belgenin d?zenlendi?i y?l
     b) Ek Liste Ba?lang?? tarihi: Bulundu?u sayfadaki parametrelerin ge?erlilik s?recinin G?N.AY.YIL ?eklinde ba?lang?? tarihi,
     c) Ek Liste Biti? tarihi: Bulundu?u sayfadaki parametrelerin ge?erlilik s?recinin biti? tarihi,
     ?) Revizyon Tarihi/No: Belge ekinde de?i?iklik yap?lmas? halinde de?i?iklik yap?lan belge ekinin d?zenleme tarihi/iki haneli revizyon say?s?,
     d) Laboratuvar ad?: ?zel veya kamu kurum ve kurulu?lar?n?n ?rne?i Ek-7A’da verilen laboratuvar?n tan?t?m?nda ibraz edilen ?ekliyle ad?,
     e) Kapsam: Bu Y?netmeli?in 26 nc? maddesinde belirtilen kapsamlardan uygun g?r?lenler,
     f) Onay, m?h?r.
     (3) Belge ekinde yer alan kapsama parametre eklenirken yeni bir ek d?zenlenmesi gerekmedi?i hallerde parametreye ve kapsama dipnot konularak ilgili belge ekine eklenir. Bu durumda ilgili belge eki revize edilir, ekin ba?lang?? ve biti? tarihi ayn? kalmak ?zere revizyon tarihi belirtilir.
     (4) Belge ekinde yer alan kapsama parametre eklenirken ilave bir ek d?zenlenmesi gereken hallerde belge ekinin ba?lang?? tarihi d?zenlendi?i tarihtir ve belge ekine herhangi bir dipnot eklenmez.
 
     Dipnotlar
     MADDE 34 – (1) Belge eki kapsam?na veya parametreye ilgili ?l??m veya analizin hangi mevzuata g?re de?erlendirilece?ini ifade eden dipnotlar?n simgesi sol ?st k??eye parantez i?inde rakamla yaz?l?r.
     (2) Belge eki kapsam?na veya parametreye ilgili ?l??m veya analizin ge?erlilik s?resini belirtmek ?zere kullan?lan dipnotlar?n simgesi sol ?st k??eye parantez i?inde k???k harfle yaz?l?r.
 
ALTINCI B?L?M
Laboratuvar Denetimi
 
     Uzaktan denetim
     MADDE 35 – (1) Bakanl?k gerekli g?rd??? hallerde laboratuvarlar?n uzaktan denetimini a?a??daki hususlar? talep ederek ger?ekle?tirir.
     a) Bakanl?k?a d?zenlenecek ?cretli Yeterlik Testlerine kat?lmalar?,
     b) Ulusal veya uluslararas? kurulu?larca d?zenlenen yeterlik ve kar??la?t?rma testlerine kat?lmalar? ve/veya sonu?lar?n? bildirmeleri,
     c) Bir veya daha fazla laboratuvara numune g?ndererek analiz sonu?lar?n? bildirmeleri,
     ?) Ayl?k faaliyet raporunda belirtilen faaliyetlere ili?kin analiz raporlar?n? sunmalar?.
 
     Yerinde denetim
     MADDE 36 – (1) Belgeli laboratuvarlar, bu Y?netmelik esaslar? dahilinde haberli veya habersiz denetlenir.
     (2) Haberli denetimlerde, denetim tarihi en ge? bir hafta ?nceden laboratuvara bildirilir.
     (3) Sorumlu y?netici, denetlemeye gelen g?revlilere her t?rl? bilgi ve belgeyi g?stermek zorundad?r.
     (4) Yerinde denetimlerde a?a??daki program uygulanabilir:
     a) Bu Y?netmeli?in ?kinci B?l?m?nde belirtilen hususlar?n uygunlu?unun kontrol?,
     b) Kapsamda yer alan ?l??m veya analizlerin tamam? veya denetim personelince gerekli g?r?lenlerin uygulanmas?.
     (5) Denetimin tamamlanmas?n? takiben ?rne?i Ek-11’de verilen Denetim Tutana?? ?? n?sha halinde d?zenlenir, denetim personeli ve laboratuvar yetkilisi taraf?ndan imzalanarak bir n?shas? sorumlu yetkiliye verilir.
 
     Sahada denetim
     MADDE 37 – (1) Bakanl?k ?l??m programlar?nda bildirimi yap?lm?? ?l??mlerden gerekli g?rd?klerini sahada haberli veya habersiz denetleyebilir.
     (2) Denetimlerde ilgili laboratuvar?n bildirilen ?l??m program?na ve bu Y?netmelik h?k?mlerine uygun olarak ?al???p ?al??mad??? denetlenir.
     (3) Denetimin tamamlanmas?n? takiben ?rne?i Ek-11’de verilen Denetim Tutana?? ?? n?sha halinde d?zenlenir, denetim personeli ve laboratuvar yetkilisi taraf?ndan imzalanarak bir n?shas? sorumlu yetkiliye verilir.
 
YED?NC? B?L?M
Belgenin Ask?ya Al?nmas? ve Belgenin ?ptali
 
     Belgeyi ask?ya alma
     MADDE 38 – (1) A?a??daki hallerde belge veya belge kapsam?n?n bir b?l?m? ?? ay s?re ile ask?ya al?n?r;
     a) Mevzuata ayk?r? numune alma, ?l??m veya analiz yap?ld???n?n tespiti durumunda belgenin tamam?,
     b) ?zellikle ?l??m ve analizlerle ilgili personel, metot, standart, cihaz ve adres bilgilerinde de?i?ikliklerin bildirilmedi?i veya bu Y?netmeli?in 24 ?nc? maddesinde belirtilen bildirimlerin yap?lmad??? durumlarda belgenin tamam?,
     c) Bakanl??a ?nceden bildirilen ?l??m program?na uyulmamas? durumunda belgenin tamam?,
     ?) ?l??m yap?laca?? ?nceden bildirilen tesiste ?l??m i?in gerekli ?artlar?n olmad??? tespit edildi?inde belgenin ilgili kapsam?,
     d) Sertifika gerektiren konularda sertifikas?z personelin ?l??m veya analiz yapt??? tespit edildi?inde belgenin ilgili kapsam?,
     e) Denetimlerde denetim personeli taraf?ndan tespit edilen eksiklikler veya uygunsuzluklar nedeniyle belgeyi ask?ya alman?n yerinde bulunmas? durumunda belgenin tamam? veya ilgili kapsam?,
     f) Bakanl?k?a belirlenen ?l??m ve analizlere ait fiyat tarifesinin alt?nda ?cret uygulad???nda belgenin tamam?,
     g) Yetkili laboratuvar ta?eron laboratuvar kullan?yor ise bu Y?netmeli?in 17 nci maddesinde belirtilen y?k?ml?l?klerin yerine getirilmemesi halinde belgenin tamam?,
     ?) Bu Y?netmeli?in 22 nci maddesi ???nc? f?kras?nda belirtilen hususlara ayk?r? davran?ld???nda belgenin tamam?,
     h) Bu Y?netmeli?in 21 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun rapor d?zenlenmedi?inin tespiti halinde belgenin tamam?.
     (2) Yetki al?nmam?? parametrelerde ve metotlarla rapor d?zenlendi?i tespit edildi?inde belgenin tamam? alt? ay s?re ile ask?ya al?n?r.
     (3) Yetkili laboratuvar?n akreditasyon belgesinin ask?ya al?nmas? halinde; ask?ya al?nma gerek?esi Genel M?d?rl?k?e uygun g?r?ld??? hallerde belgenin tamam? ask?ya al?n?r. Ask?ya alma s?resi akreditasyon belgesinin ask?ya al?nma s?resi ile ayn?d?r.
     (4) Yeterlik veya kar??la?t?rma testlerinin sonu?lar?n?n kabul edilebilir s?n?rlar?n d???nda olmas? durumunda bu uygunsuzlu?un d?zeltildi?i ispat edilene kadar belgenin ilgili parametresi ask?ya al?n?r.
     (5) Belgesi veya ilgili kapsam? ask?da olan laboratuvar, ask?ya al?nan kapsamlarda, ask? s?resi boyunca ?evre mevzuat?n?n uygulanmas?na esas te?kil edecek ?l??m, analiz ve numune alma i?lemleri yapamaz ve rapor d?zenleyemez.
     (6) Belge veya ilgili kapsam?n ask?ya al?nma gerek?esine uygun olarak ask?n?n ba?lang?? tarihi Bakanl?k?a belirlenir.
 
     Belge iptali
     MADDE 39 – (1) A?a??daki hallerde yetkili laboratuvarlar?n belgesi iptal edilir:
     a) Laboratuvar?n akreditasyon belgesinin iptali,
     b) Bakanl??a yan?lt?c? bilgi ve belge ibraz edilmesi,
     c) Bakanl??a ibraz edilen belgeler ile ?l??m ve analiz sonu?lar?nda tahrifat yap?ld???n?n tespit edilmesi,
     ?) M??terilere ait bilgiler ile m??terilere ait numunelerin analiz sonu?lar?na ili?kin bilgilerin ???nc? ?ah?slara verildi?inin tespit edilmesi,
     d) Bu Y?netmeli?in 7 nci maddesinde belirtilen asgari ?zelliklere uyulmad???n?n tespiti.
     (2) Belgesi iptal edilen laboratuvar, laboratuvar?n sahibi, ortaklar? ve orta?? oldu?u ?irketler ve sahipleri, belge iptal tarihinden itibaren 2 y?l s?re ile yeni bir belge i?in ba?vuruda bulunamaz.
 
SEK?Z?NC? B?L?M
?e?itli ve Son H?k?mler
 
     D?zenleme yapma yetkisi
     MADDE 40 – (1) Bakanl?k, bu Y?netmeli?in uygulanmas?na ili?kin hususlarda d?zenleme yapmaya yetkilidir.
 
     Akreditasyon belgesi
     MADDE 41 – (1) Bu Y?netmeli?in yay?m? tarihinden sonra T?RKAK d???nda bir akreditasyon kurum/kurulu?undan akredite olmu? laboratuvarlar?n akreditasyon belgesi ba?vurularda kabul edilmez.
 
     Y?netmelikten ?nceki belgelendirme
     GE??C? MADDE 1 – (1) Bu Y?netmeli?in yay?mland??? tarihten ?nce belge alm?? olan laboratuvarlar?n belgeleri belge bitim s?resine kadar ge?erlidir.
 
     Kapsam geni?letme
     GE??C? MADDE 2 – (1) Bu Y?netmeli?in yay?mland??? tarihten ?nce belge alm?? olan laboratuvarlar bu Y?netmeli?in h?k?mlerine uygun olarak kapsam geni?letebilir.
 
     Mevcut ba?vurular
     GE??C? MADDE 3 – (1) Bu Y?netmeli?in yay?mland??? tarihten ?nce belge ba?vurusunda bulunmu? ve yay?m tarihinde i?lemi sonu?lanmam?? olan laboratuvarlar en ge? bir y?l i?erisinde ba?vuru durumunu bu Y?netmeli?in h?k?mlerine uygun hale getirir.
 
     Y?r?rl?k
     MADDE 42 – (1) Bu Y?netmelik yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.
 
     Y?r?tme
     MADDE 43 – (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerini ?evre ve Orman Bakan? y?r?t?r.
 
 
NOT: BU Y?NETMEL???N EKLER? ALINMAMI?TIR...
 
 
----------o----------