çevre danışmanlık ankara R.Gazete No. 26927
R.G. Tarihi: 5.7.2008
 
Çevre ve Orman Bakanlığından:
 
ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler
 
    Amaç
    MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden
yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.
 
    Kapsam
    MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, EK-IV'de listesi verilen atıkları kapsar.
    (2) Bu Yönetmelik hükümleri,
    a) Atmosfere salınan gaz atıkları,
    b) Radyoaktif atıkları,
    c) Taş ocağı faaliyetleri ile mineral kaynakların aranması, çıkarılması, işlenmesi ve depolanması sonucu oluşan atıkları,
    ç) Hayvan kadavraları ile tarımsal atıkları (tarımda kullanılan hayvan dışkısı ve diğer doğal ve tehlikeli olmayan maddeler),
    d) Sıvı haldeki atıklar hariç atık suları,
    e) Kullanım ömürleri bitmiş patlayıcıları ve atıklarını, kapsamaz.
 
    Dayanak
    MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
    Tanımlar
    MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
    a) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan EK-1'de yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi,
    b) Atık listesi: EK-IV'de verilen listeyi,
    c) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
    ç) Bertaraf: EK-II A'da yer alan işlemlerden herhangi birisini,
    d) Geri kazanım: EK-II B'de yer alan işlemlerden herhangi birisini,
    e) Sahip: Atık üreticisini veya atığı fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,
    f) Toplama: Taşıma amaçlı olarak atığın biriktirilmesi, ayrıştırılması ve/veya karıştırılmasını,
    g) Üretici: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
    ğ) Yönetim: Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini,
    ifade eder.
 
    Genel ilkeler
    MADDE 5 – (1) Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır;
    a) Atık üretiminin ve atığın zararlılığının,
    1) Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,
    2) Üretim, kullanım veya bertaraf aşamalarında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik gelişiminin sağlanması,
    3) Geri kazanım sonrasında geriye kalan tehlikeli maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması,
    suretiyle önlenmesi ve azaltılması esastır.
    b) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.
    c) Atıkların ayırılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır.
    ç) Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır.
    d) Atıklar, ilgili valilikten taşıma lisansı almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından taşınır. Ancak mevzuatta lisans alma zorunluluğu getirilen atık türleri dışında belediyelerce veya belediyelerin denetiminde taşınan atıklar, evsel ve tehlikesiz atıklar ile ambalaj atığı taşıma işlemleri için taşıma lisansı alınması zorunlu değildir.
    e) Atıklar, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen şartlara uyulmak kaydıyla üretildikleri yerde geri kazanılabilir veya bertaraf edilebilir. Bunun yapılmaması halinde atığın sahibi, atıklarının, bir atık taşıyıcısı tarafından taşınarak EK-II A'da veya EK-II B'de belirtilen işlemleri yapan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans almış bir tesis tarafından geri kazanılmasını veya bertarafını sağlamakla yükümlüdür.
    f) Atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi esastır.
    g) Atıkların, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.
    ğ) Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla, atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır.
    h) Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.
    ı) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri müteselsilen kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Yasaklar ve Atık Yönetim Planı
 
    Kirletme yasağı
    MADDE 6 – (1) Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.
 
    İthalat yasağı
    MADDE 7 – (1) Tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır.
 
    Atık yönetim planı ve bilgi ağının oluşturulması
    MADDE 8 – (1) Bakanlık, ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamakla/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir. Bu plan/planlar genel olarak aşağıdaki hususları kapsar:
    a) Planlama dönemine ilişkin olarak atığın kaynağı, miktarı ve türü,
    b) Atık yönetimine ilişkin yasal düzenlemeler ve teknik şartlar,
    c) Farklı şekilde yönetilmesi gereken atıklar için yapılacak özel düzenlemeler,
    ç) Uygun geri kazanım, ara depolama ve bertaraf tesisleri,
    d) Lisans uygulamasından muaf tutulacak tesisler, atık türleri ve miktarları,
    e) Atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler,
    f) Bertaraf ve geri kazanım tesislerinin tahmini yatırım ve işletme maliyetleri.
    (2) Bakanlık, atığın en yakın ve en uygun tesiste, uygun metodlar ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi amacıyla, atığın toplanması, sınıflandırılması ve işlenmesinde verimliliği arttırmak için alınacak tedbirler ile bertaraf tesisleri için bütüncül ve yeterli bilgi ağı oluşturur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Atık Bertaraf Maliyetinin Karşılanması
 
    Lisans alma yükümlülüğü
    MADDE 9 – (1) EK-II A'da ve EK-II B'de belirtilen faaliyetleri yapan gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.
    (2) Lisans, atık türleri ve miktarları, yasal teknik zorunluluklar, her aşamada alınması gereken güvenlik önlemleri, geri kazanım ve bertaraf yöntemleri ile tesis alanına ilişkin bilgileri içerir.
    (3) Lisans belirli bir süre için verilir, süresi sonunda talep edilmesi ve belirlenen şartlara uyulması durumunda yenilenir. Gerektiğinde lisansa ilişkin özel yaptırım ve koşullar uygulanır.
    (4) EK-II A'da ve EK-II B'de bulunmayan yöntemleri kullanan ve yürürlükteki yasal ve teknik düzenlemelere uygun olmayan lisans talepleri reddedilir.
    (5) Bakanlık, atık yönetim planlarında türü ve miktarı belirtilmek suretiyle atığın üretildiği yerde kendi atıklarının geri kazanımını yapan ve piyasaya sürmemek üzere geri kazanılan ürünlerin tamamını aynı tesis içerisinde tekrar kullanan tesis veya kuruluşları lisans uygulamasından muaf tutmaya yetkilidir. Ancak bu tesis veya kuruluşlar Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Geri kazanımın üreticinin kendisi tarafından yapılması durumunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen esaslara uyulması zorunludur.
 
    Taşıma lisansı alma yükümlülüğü
    MADDE 10 – (1) Mevzuatta lisans alma zorunluluğu getirilen atık türleri dışında belediyelerce veya belediyelerin denetiminde taşınan atıklar ile evsel atıklar hariç olmak üzere atık taşıma ve/veya toplama işlerini yapan kişi, kurum veya kuruluşlar valiliklerden taşıma lisansı almakla yükümlüdür. Evsel atıkların taşıma ve toplama işlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar ise Bakanlık tarafından kayıt altına alınır.
 
    Kayıt tutma yükümlülüğü
    MADDE 11 – (1) Atık üreten tesis ve işletmeler ile EK-II A'da ve EK-II B'de belirtilen bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar, atık türü ve atığın EK-IV'de belirtilen kod numarası, atık miktarı, atığın kaynağı, gönderildiği tesis, taşıma şekli ve atığın EK-II A'da ve EK-II B'de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler hakkında kayıt tutmakla, tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza etmekle, Bakanlığın belirleyeceği aralıklarla Bakanlığa göndermekle ve Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür.
 
    Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
    MADDE 12 – (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.
 
    Bertaraf maliyetinin karşılanması
    MADDE 13 – (1) Atık bertaraf maliyetinin, "kirleten öder" prensibine göre, atığın sahibi veya atığın kaynaklandığı ürünün
üreticisi tarafından karşılanması esastır.
    (2) Belediyeler, il özel idareleri veya bu kurumların oluşturduğu birlikler tarafından kurulan veya kurdurulan, işletilen veya işlettirilen evsel katı atık bertaraf tesislerinden yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye, il genel meclisi veya birliklerce belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atık Listesi ve Atığın Listede Tanımlanması
 
    Atık listesi
    MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan atıkların listesi EK-IV'de verilmektedir.
    (2) Atık Listesinde adı geçen atıklar, 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan haller dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
    (3) Atık listesi ve atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin açıklayıcı kılavuzlar Bakanlık tarafından hazırlanır.
 
    Atık kodları
    MADDE 15 – (1) Atık Listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm başlıkları ile bütün olarak tanımlanır.
    (2) Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.
 
    Atık listesinde atık kodunun belirlenmesi
    MADDE 16 – (1) Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;
    a) 01'den 12'ye ya da 17'den 20'ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
    b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01'den 12'ye ya da 17'den 20'ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
    c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
    ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.
 
    Atık listesi ve tehlikeli atıklar
    MADDE 17 – (1) Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, EK-III A'da listelenen
özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır.
    (2) Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B'de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, EK-III A'da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, EK-III B'de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. Bu hüküm tehlikeli maddeler ile kontamine olmamış saf metal alaşımlar için geçerli değildir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
    Denetim
    MADDE 18 – (1) Atık üreten tesis ve işletmeler, EK-II A'da ve EK-II B'de belirtilen bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan gerçek ve tüzel kişiler, 9 uncu maddenin  beşinci fıkrasında belirtilen ve Bakanlık tarafından kayıt altına alınan tesis veya kuruluşlar ile atık toplama ve/veya taşıma işlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlık tarafından periyodik olarak denetlenir.
    (2) Denetime tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlar, Bakanlığın isteyeceği bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim sırasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.
 
    Yürürlük
    MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
    Yürütme
    MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
 
EK I
 
ATIK SINIFLARI
 
    Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları,
    Q2 Standart dışı ürünler,
    Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler,
   Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örneğin, kaza sonucu kontamine olmuş maddeler ve benzeri),
    Q5 Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örneğin, temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri),
    Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),
    Q7 Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örneğin, kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitik yüzey işlem tuzları ve benzeri),
    Q8 Endüstriyel işlem kalıntıları (örneğin, cüruflar, dip tortusu ve benzeri),
   Q9 Kirliliğin önlenmesi işlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler ve benzeri),
    Q10 Makine/yüzey işlemleri kalıntıları (örneğin, torna atıkları, frezeleme kırıntıları ve benzeri),
    Q11 Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, petrol sahası slopları, madencilik atıkları ve benzeri),
    Q12 Saflığı bozulmuş materyaller  (örneğin, PCB'lerle kontamine olmuş yağlar ve benzeri),
    Q13 Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller,
    Q14 Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örneğin, tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve benzeri),
    Q15 Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler,
    Q16 Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.
 
EK II-A
 
BERTARAF YÖNTEMLERİ
 
    D1  Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (örneğin, düzenli depolama ve benzeri),
    D2  Arazi ıslahı (örneğin, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması ve benzeri),
    D3  Derine enjeksiyon (örneğin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),
    D4  Yüzey doldurma (örneğin, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri),
    D5  Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve herbiri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri),
    D6  Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım
    D7  Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım
    D8  D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,
    D9  D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler (örneğin, buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri),
    D10  Yakma (Karada)
    D11  Yakma (Deniz üstünde)
    D12  Sürekli depolama (bir madende konteynerların yerleştirilmesi ve benzeri),
    D13  D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıştırma,
    D14  D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama,
   D15  D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)
 
EK II B
 
GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
 
    R1  Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma
    R2  Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,
    R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil)
    R4  Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,
    R5  Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,
    R6  Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,
    R7  Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı,
    R8  Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,
    R9  Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları,
    R10  Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,
    R11  R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,
    R12  Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,
    R13  R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)
 
EK-III A
 
TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ
 
    H1 Patlayıcı
    Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar.
    H2 Oksitleyici
    Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar.
    H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler
    a) 21 0C'nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dahil),
    b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar,
    c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar,
    d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,
    e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve preparatlar.
    H3-B Tutuşabilen
    21 0C ye eşit veya daha yüksek ya da 55 0C'ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar.
    H4 Tahriş edici
    Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.
    H5 Zararlı
    Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve preparatlar.
    H6 Toksik
    Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.
    H7 Kanserojen
    Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve
preparatlar.
    H8 Korozif
    Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.
    H9 Enfeksiyon yapıcı
    İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler.
    H10 Üreme yetisini azaltıcı
    Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.
    H11 Mutajenik
    Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.
    H12
    Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.
    H13
    Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.
    H14 Ekotoksik
    Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar.
 
    Açıklama
    1) Tehlikeli özelliklere ilişkin etiketlemede kullanılacak işaretler için 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (Ek 4) kullanılacaktır.
 
EK-III B
 
TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI
 
    a) Parlama noktası <  55 0C,
    b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun >%0,1 olması,
    c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun >%3 olması,
    ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun >%25 olması,
    d) R35'e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun >%1 olması,
    e) R34'e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun > %5 olması,
    f) R41'e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun >%10 olması,
    g) R36, R37 ve R38'e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam konsantrasyonun >  %20 olması,
    ğ) Kategori 1 ya da 2'de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun >%0,1 olması,
    h) Kategori 3'de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun >%1 olması,
    ı) R60 ya da R61'e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun >%0,5 olması,
    i) R62 ya da R63'e göre üreme yetisini azalttığı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun >%5 olması
    j) R46'ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun >0,1 olması,
    k) R40'a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun >1 de olması
 
    Açıklama
    R kodları (Risk durumu) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (EK 7) de verilmektedir.
 
EK-IV
 
ATIK LİSTESİ
 
    BÖLÜMLER
 
    (01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,
    (02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve işlemesi sonucu ortaya çıkan atıklar,
    (03) Ahşap işleme ve kağıt, karton, kağıt hamuru, panel (sunta) ve mobilya üretiminden kaynaklanan atıklar,
    (04) Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıklar,
    (05) Petrol rafinasyonu, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar,
    (06) Anorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,
    (07) Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,
    (08) Astarlar (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler),
yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin imalat, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,
    (09) Fotoğraf endüstrisinden kaynaklanan atıklar,
    (10) Isıl işlemlerden kaynaklanan atıklar,
  (11) Metal ve diğer malzemelerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması işlemlerinden kaynaklanan atıklar; demir dışıhidrometalurji,
    (12) Metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey işlemlerinden ve şekillendirilmesinden kaynaklanan atıklar,
    (13) Yağ atıkları ve sıvı yakıt atıkları (yenilebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),
    (14) Atık organik çözücüler, soğutucular ve itici gazlar (07 ve 08 hariç),
    (15) Atık ambalajlar; başka bir şekilde belirtilmemiş emiciler, silme bezleri, filtre malzemeleri ve koruyucu giysiler,
    (16) Listede başka bir şekilde belirtilmemiş atıklar,
    (17) İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),
    (18) İnsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)
    (19) Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım için su
hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklar,
    (20) Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar).
                                                                      
 
                                       ATIK LİSTESİ
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01        | (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ   |    |
|           | VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN     |    |
|           | ATIKLAR                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 01     | Maden kazılarından kaynaklanan atıklar                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 01 01  | Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 01 02  | Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 03     | Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak               |    |
|           | İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 03 04* | Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici  | A  |
|           | maden atıkları                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 03 05* | Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 03 06  | 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 03 07* | Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden        | M  |
|           | kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 03 08  | 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 03 09  | 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan         |    |
|           | kırmızı çamur                                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 03 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 04     | Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal              |    |
|           | İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 04 07* | Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal              | M  |
|           | işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 04 08  | 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 04 09  | Atık kum ve killer                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 04 10  | 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 04 11  | 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden           |    |
|           | kaynaklanan atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 04 12  | 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve     |    |
|           | temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer    |    |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 04 13  | 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden         |    |
|           | kaynaklanan atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 04 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 05     | Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 05 04  | Temizsu sondaj çamurları ve atıkları                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 05 05* | Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları                      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 05 06* | Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj   | M  |
|           | atıkları                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 05 07  | 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj           |    |
|           | çamurları ve atıkları                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 05 08  | 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj          |    |
|           | çamurları ve atıkları                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 01 05 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02        | TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE       |    |
|           | BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01     | Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık,         |    |
|           | Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 01  | Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 02  | Hayvan dokusu atıkları                                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 03  | Bitki dokusu atıkları                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 04  | Atık plastikler (ambalajlar hariç)                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 06  | Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan          |    |
|           | pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan   |    |
|           | sıvılar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 07  | Ormancılık atıkları                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 08* | Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar             | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 09  | 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 10  | Atık metal                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 02     | Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin       |    |
|           | hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 02 01  | Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 02 02  | Hayvan dokusu atığı                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 02 03  | Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 02 04  | İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan  |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 02 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 03     | Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay   |    |
|           | ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve       |    |
|           | üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas           |    |
|           | hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 03 01  | Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden  |    |
|           | kaynaklanan çamurlar                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 03 02  | Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 03 03  | Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 03 04  | Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 03 05  | İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan  |    |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 03 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 04     | Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 04 01  | Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından           |    |
|           | kaynaklanan toprak                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 04 02  | Standart dışı kalsiyum karbonat                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 04 03  | İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan  |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 04 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 05     | Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 05 01  | Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 05 02  | İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan  |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 05 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 06     | Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar|    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 06 01  | Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 06 02  | Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 06 03  | İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan  |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 06 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 07     | Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç)  |    |
|           | üretiminden kaynaklanan atıklar                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 07 01  | Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik     |    |
|           | olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 07 02  | Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 07 03  | Kimyasal işlem atıkları                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 07 04  | Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 07 05  | İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan  |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 02 07 99  | Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03        | AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA)    |    |
|           | VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 01     | Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan   |    |
|           | Atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 01 01  | Ağaç kabuğu ve mantar atıkları                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 01 04* | Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap,       | M  |
|           | kontraplak ve kaplamalar                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 01 05  | 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak   |    |
|           | ve kaplamalar                                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 02     | Ahşap Koruma Atıkları                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 02 01* | Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 02 02* | Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler                         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 02 03* | Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 02 04* | Anorganik ahşap koruyucu maddeler                            | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 02 05* | Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları           | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 02 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03     | Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden  |    |
|           | kaynaklanan atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03 01  | Ağaç kabuğu ve odun atıkları                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03 02  | Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03 05  | Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme   |    |
|           | çamurları                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03 07  | Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında    |    |
|           | mekanik olarak ayrılan ıskartalar                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03 08  | Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından     |    |
|           | kaynaklanan atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03 09  | Kireç çamuru atığı                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03 10  | Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf,       |    |
|           | dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03 11  | 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan  |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 03 03 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04        | DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01     | Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 01  | Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden       |    |
|           | kaynaklanan atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 02  | Kireçleme atıkları                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 03* | Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları     | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 04  | Krom içeren sepi şerbeti                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 05  | Krom içermeyen sepi şerbeti                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 06  | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 07  | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen       |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 08  | Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar,         |    |
|           | tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 09  | Perdah ve boyama atıkları                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02     | Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 09  | Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil,         |    |
|           | elastomer, plastomer)                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 10  | Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 14* | Organik çözücüler içeren perdah atıkları                     | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 15  | 04 02 14 dışındaki perdah atıkları                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 16* | Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler       | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 17  | 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 19* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 20  | 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 21  | İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 22  | İşlenmiş tekstil elyafı atıkları                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 04 02 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05        | PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN         |    |
|           | PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01     | Petrol Rafinasyon Atıkları                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 02* | Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları                        | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 03* | Tank dibi çamurları                                          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 04* | Asit alkil çamurları                                         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 05* | Petrol döküntüleri                                           | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 06* | İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan      | A  |
|           | yağlı çamurlar                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 07* | Asit ziftleri                                                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 08* | Diğer ziftler                                                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 09* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde      | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 10  | 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 11* | Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar      | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 12* | Yağ içeren asitler                                           | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 13  | Kazan besleme suyu çamurları                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 14  | Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 15* | Kullanılmış filtre killeri                                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 16  | Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 17  | Bitüm                                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 06     | Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 06 01* | Asit ziftleri                                                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 06 03* | Diğer ziftler                                                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 06 04  | Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 06 99  | Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 07     | Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 07 01* | Cıva içeren atıklar                                          | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 07 02  | Kükürt içeren atıklar                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 05 07 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06        | ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 01     | Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından      |    |
|           | (İFTK) Kaynaklanan Atıklar                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 01 01* | Sülfürik asit ve sülfüröz asit                               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 01 02* | Hidroklorik asit                                             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 01 03* | Hidroflorik asit                                             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 01 04* | Fosforik ve fosforöz asit                                    | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 01 05* | Nitrik asit ve nitröz asit                                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 01 06* | Diğer asitler                                                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 02     | Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından       |    |
|           | (İFTK) Kaynaklanan Atıklar                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 02 01* | Kalsiyum hidroksit                                           | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 02 03* | Amonyum hidroksit                                            | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 02 04* | Sodyum ve potasyum hidroksit                                 | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 02 05* | Diğer bazlar                                                 | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 02 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 03     | Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat,     |    |
|           | Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan     |    |
|           | Atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 03 11* | Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar                    | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 03 13* | Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar                 | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 03 14  | 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 03 15* | Ağır metal içeren metal oksitler                             | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 03 16  | 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 03 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 04     | 06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 04 03* | Arsenik içeren atıklar                                       | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 04 04* | Cıva içeren atıklar                                          | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 04 05* | Başka ağır metaller içeren atıklar                           | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 04 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 05     | İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan   |    |
|           | Çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 05 02* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 05 03  | 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 06     | Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin  |    |
|           | İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK)         |    |
|           | Kaynaklanan Atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 06 02* | Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 06 03  | 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 06 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 07     | Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından   |    |
|           | (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 07 01* | Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar              | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 07 02* | Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon                    | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 07 03* | Cıva içeren baryum sülfat çamuru                             | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 07 04* | Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti                 | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 07 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 08     | Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon,         |    |
|           | Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 08 02* | Zararlı silikonlar içeren atıklar                            | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 08 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 09     | Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve       |    |
|           | Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden      |    |
|           | Kaynaklanan Atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 09 02  | Fosforlu cüruf                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 09 03* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle         | M  |
|           | kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 09 04  | 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 09 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 10     | Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot      |    |
|           | Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından   |    |
|           | (İFTK) Kaynaklanan Atıklar                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 10 02* | Tehlikeli maddeler içeren atıklar                            | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 10 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 11     | Anorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından     |    |
|           | Kaynaklanan Atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 11 01  | Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı      |    |
|           | reaksiyon atıkları                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 11 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 13     | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal           |    |
|           | İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 13 01* | Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve    | A  |
|           | diğer biositler                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 13 02* | Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)                    | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 13 03  | Karbon siyahı                                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 13 04* | Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 13 05* | Kurum                                                        | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 06 13 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07        | ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01     | Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon,       |    |
|           | Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana          | A  |
|           | çözeltiler                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 09* | Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 12  | 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 01 99  | Başka şekilde tanımlanmayan atıklar                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02     | Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat,    |    |
|           | Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan     |    |
|           | Atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana          | A  |
|           | çözeltiler                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 12  | 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 13  | Atık plastik                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 14* | Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları        | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 15  | 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 16* | Zararlı silikonlar içeren atıklar                            | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 17  | 07 02 16 dışında zararlı silikon içeren atıklar              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 02 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03     | Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon,       |    |
|           | Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11    |    |
|           | dışındaki)                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana          | A  |
|           | çözeltiler                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 12  | 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 03 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04     | Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09       |    |
|           | hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin          |    |
|           | (Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İmalat,     |    |
|           | Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan     |    |
|           | Atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana          | A  |
|           | çözeltiler                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 12  | 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 13* | Tehlikeli madde içeren katı atıklar                          | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 04 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05     | İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından      |    |
|           | (İFTK) Kaynaklanan Atıklar                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana          | A  |
|           | çözeltiler                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 10* | Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 12  | 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 13* | Tehlikeli madde içeren katı atıklar                          | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 14  | 07 05 13 dışındaki katı atıklar                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 05 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06     | Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin     |    |
|           | İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK)         |    |
|           | Kaynaklanan Atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana          | A  |
|           | çözeltiler                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 07* | Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 08* | Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları                 | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 12  | 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 06 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07     | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal         |    |
|           | Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından    |    |
|           | (İFTK) Kaynaklanan Atıklar                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana          | A  |
|           | çözeltiler                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 12  | 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 07 07 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08        | ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER),         |    |
|           | YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM,       |    |
|           | FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN     |    |
|           | ATIKLAR                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01     | Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve             |    |
|           | Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | atık boya ve vernikler                                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 12  | 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 13* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | boya ve vernik çamurları                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 14  | 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 15* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | boya ve vernikli sulu çamurlar                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 16  | 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 17* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 18  | 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan  |    |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 19* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 20  | 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu        |    |
|           | süspansiyonlar                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 21* | Boya ya da vernik sökücü atıkları                            | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 02     | Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat,   |    |
|           | Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan     |    |
|           | Atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 02 01  | Atık kaplama tozları                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 02 02  | Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 02 03  | Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 02 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03     | Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve        |    |
|           | Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 07  | Mürekkep içeren sulu çamurlar                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 08  | Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 12* | Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 13  | 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 14* | Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları                 | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 15  | 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 16* | Atık aşındırma solüsyonları                                  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 17* | Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri               | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 18  | 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 19* | Dağıtıcı yağ                                                 | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 03 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04     | Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik    |    |
|           | ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen   |    |
|           | Ürünler Dahil)                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 09* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | atık yapışkanlar ve dolgu macunları                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 10  | 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | yapışkan ve dolgu macunu çamurları                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 12  | 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 13* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 14  | 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu   |    |
|           | çamurları                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 15* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 16  | 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu     |    |
|           | atıkları                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 17* | Reçine yağı                                                  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 04 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 05     | 08'de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 08 05 01* | Atık izosiyanatlar                                           | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09        | FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01     | Fotoğraf Endüstrisi Atıkları                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 01* | Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 02* | Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu                       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 03* | Çözücü bazlı banyo solüsyonları                              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 04* | Sabitleyici solüsyonlar                                      | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 05* | Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar    | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 06* | Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan     | M  |
|           | gümüş içeren atıklar                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 07  | Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve     |    |
|           | kağıdı                                                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 08  | Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve     |    |
|           | kağıdı                                                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 10  | Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 11* | 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03'ün altında geçen pillerle  | A  |
|           | çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 12  | 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf    |    |
|           | makineleri                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 13* | 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan          | A  |
|           | arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 09 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10        | ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01     | Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden          |    |
|           | Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 01  | (10 01 04'ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve  |    |
|           | kazan tozu                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 02  | Uçucu kömür külü                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 03  | Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 04* | Uçucu yağ külü ve kazan tozu                                 | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 05  | Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan   |    |
|           | kalsiyum bazlı katı atıklar                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 07  | Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan   |    |
|           | kalsiyum bazlı çamurlar                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 09* | Sülfürik asit                                                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 13* | Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu    | A  |
|           | külleri                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 14* | Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration)           | M  |
|           | kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve  |    |
|           | kazan tozu                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 15  | 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration)     |    |
|           | kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 16* | Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration)           | M  |
|           | kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 17  | 10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration)     |    |
|           | kaynaklanan uçucu kül                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 18* | Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları             | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 19  | 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme       |    |
|           | atıkları                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 20* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 21  | 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 22* | Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren     | M  |
|           | sulu çamurlar                                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 23  | 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu       |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 24  | Akışkan yatak kumları                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 25  | Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama              |    |
|           | işlemlerinden çıkan atıklar                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 26  | Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02     | Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 01  | Cüruf işleme atıkları                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 02  | İşlenmemiş cüruf                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 07* | Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya     | M  |
|           | çıkan katı atıklar                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 08  | 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar|    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 10  | Haddehane tufalı                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 11* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli      | M  |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 12  | 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 13* | Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren       | M  |
|           | çamurlar ve filtre kekleri                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 14  | 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve     |    |
|           | filtre kekleri                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 15  | Diğer çamurlar ve filtre kekleri                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 02 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03     | Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 02  | Anot hurdaları                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 04* | Birincil üretim cürufları                                    | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 05  | Atık alüminyum oksit                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 08* | İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları                  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 09* | İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar                  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 15* | Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir      | M  |
|           | gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 16  | 10 03 05 dışındaki köpükler                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 17* | Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar                | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 18  | 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon       |    |
|           | içerikli atıklar                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 19* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu                     | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 20  | 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 21* | Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar        | M  |
|           | (öğütücü değirmen tozu dahil)                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 22  | 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen   |    |
|           | tozu dahil)                                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 23* | Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları          | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 24  | 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 25* | Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre    | M  |
|           | kekleri                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 26  | 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 27* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli      | M  |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 28  | 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 29* | Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve        | M  |
|           | tehlikeli maddeler içeren atıklar                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 30  | 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların          |    |
|           | arıtımından çıkan atıklar                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 03 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04     | Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 01* | Birincil ve ikincil üretim cürufları                         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 02* | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 03* | Kalsiyum arsenat                                             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 04* | Baca gazı tozu                                               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 05* | Diğer partiküller ve toz                                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 06* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 07* | Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri                       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 09* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli      | M  |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 10  | 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 04 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05     | Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 01  | Birincil ve ikincil üretim cürufları                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 03* | Baca gazı tozu                                               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 04  | Diğer partiküller ve toz                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 05* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 06* | Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri                       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 08* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli      | M  |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 09  | 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 10* | Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir      | M  |
|           | gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 11  | 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 05 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06     | Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06 01  | Birincil ve ikincil üretim cürufları                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06 02  | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06 03* | Baca gazı tozu                                               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06 04  | Diğer partiküller ve toz                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06 06* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06 07* | Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06 09* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar| M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06 10  | 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 06 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 07     | Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan      |    |
|           | Atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 07 01  | Birincil ve ikincil üretim cürufları                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 07 02  | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 07 03  | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 07 04  | Diğer partiküller ve toz                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 07 05  | Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 07 07* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar| M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 07 08  | 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 07 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08     | Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 04  | Partiküller ve toz                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 08* | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 09  | Diğer cüruflar                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 10* | Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir      | M  |
|           | gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 11  | 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 12* | Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar           | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 13  | 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon       |    |
|           | içerikli atıklar                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 14  | Anot hurdası                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 15* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu                     | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 16  | 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 17* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler      | M  |
|           | içeren çamurlar ve filtre kekleri                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 18  | 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 19* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar| M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 20  | 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 08 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09     | Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 03  | Ocak cürufları                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 05* | Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum  | M  |
|           | döküm kalıpları                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 06  | 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm   |    |
|           | kalıpları                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 07* | Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm      | M  |
|           | kalıpları                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 08  | 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 09* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu                     | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 10  | 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 11* | Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 12  | 10 09 11 dışındaki diğer partiküller                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 13* | Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 14  | 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 15* | Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı   | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 16  | 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 09 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10     | Demir Dışı Döküm Atıkları                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 03  | Ocak cürufları                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 05* | Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum  | M  |
|           | döküm kalıpları                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 06  | 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum       |    |
|           | döküm kalıpları                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 07* | Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm      | M  |
|           | kalıpları                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 08  | 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları|    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 09* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu                     | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 10  | 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 11* | Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 12  | 10 10 11 dışındaki diğer partiküller                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 13* | Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları                 | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 14  | 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 15* | Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı   | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 16  | 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 10 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11     | Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 03  | Cam elyaf atıkları                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 05  | Partiküller ve toz                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 09* | Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | harman atığı                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 10  | 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 11* | Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde   | M  |
|           | atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 12  | 10 11 11 dışındaki atık camlar                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 13* | Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 14  | 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 15* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren  | M  |
|           | katı atıklar                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 16  | 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı      |    |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 17* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler      | M  |
|           | içeren çamurlar ve filtre kekleri                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 18  | 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan         |    |
|           | çamurlar ve filtre kekleri                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 19* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren katı atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 20  | 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan  |    |
|           | katı atıklar                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 11 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12     | Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat               |    |
|           | Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 01  | Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 03  | Partiküller ve toz                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 05  | Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 06  | Iskarta kalıplar                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 08  | Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri   |    |
|           | (ısıl işlem sonrası)                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 09* | Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı   | M  |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 10  | 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 11* | Ağır metaller içeren sırlama atıkları                        | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 12  | 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 13  | Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 12 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13     | Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin        |    |
|           | Üretim Atıkları                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 01  | Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 04  | Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 06  | Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 07  | Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 09* | Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren       | M  |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 10  | 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 11  | 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit        |    |
|           | malzeme üretim atıkları                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 12* | Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı   | M  |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 13  | 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 14  | Atık beton ve beton çamurları                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 13 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 14     | Krematoryum Atıkları                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10 14 01* | Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11        | METAL VE DİĞER MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE         |    |
|           | KAPLANMASI İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMİR DIŞI     |    |
|           | HİDROMETALURJİ                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01     | Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve         |    |
|           | Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme,       |    |
|           | Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin  |    |
|           | Degradasyonu, Anotlama)                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 05* | Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)                         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 06* | Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler                      | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 07* | Sıyırma bazları                                              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 08* | Fosfatlama çamurları                                         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 09* | Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri         | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 10  | 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 11* | Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları             | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 12  | 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 13* | Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 14  | 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 15* | Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan        | M  |
|           | tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 16* | Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 98* | Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar                      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 02     | Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalürjik İşlenmesinin      |    |
|           | Atıkları                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 02 02* | Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 02 03  | Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim        |    |
|           | atıkları                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 02 05* | Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli   | M  |
|           | maddeler içeren atıklar                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 02 06  | 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 02 07* | Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar                      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 02 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 03     | Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 03 01* | Siyanür içeren atıklar                                       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 03 02* | Diğer atıklar                                                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 05     | Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 05 01  | Katı çinko                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 05 02  | Çinko külü                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 05 03* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 05 04* | Iskarta flaks malzemeler                                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 11 05 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12        | METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY           |    |
|           | İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01     | Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey           |    |
|           | İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 01  | Demir metal çapakları ve talaşları                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 02  | Demir metal toz ve parçacıklar                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 03  | Demir dışı metal çapakları ve talaşları                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 04  | Demir dışı metal toz ve parçacıklar                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 05  | Plastik yongalar ve çapaklar                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 06* | Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve     | A  |
|           | solüsyonlar hariç)                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 07* | Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve  | A  |
|           | solüsyonlar hariç)                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 08* | Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 09* | Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları           | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 10* | Sentetik işleme yağları                                      | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 12* | Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar                          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 13  | Kaynak atıkları                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 14* | Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları                   | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 15  | 12 01 14 dışındaki işleme çamurları                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 16* | Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları         | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 17  | 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 18* | Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze         | M  |
|           | tortuları)                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 19* | Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 20* | Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme         | M  |
|           | maddeleri                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 21  | 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 03     | Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11   |    |
|           | Hariç)                                                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 03 01* | Sulu yıkama sıvıları                                         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 12 03 02* | Buhar yağ alma atıkları                                      | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13        | YAĞ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENİLEBİLİR YAĞLAR, 05  |    |
|           | VE 12 HARİÇ)                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 01     | Atık Hidrolik Yağlar                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 01 01* | PCB (1) içeren hidrolik yağlar                               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 01 04* | Klor içeren emülsiyonlar                                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 01 05* | Klor içermeyen emülsiyonlar                                  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 01 09* | Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 01 10* | Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 01 11* | Sentetik hidrolik yağlar                                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 01 12* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 01 13* | Diğer hidrolik yağlar                                        | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 02     | Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 02 04* | Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları| A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 02 05* | Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama     | A  |
|           | yağları                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 02 06* | Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları                  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 02 07* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve      | A  |
|           | yağlama yağları                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 02 08* | Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 03     | Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 03 01* | PCB'ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 03 06* | 13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve     | A  |
|           | ısı iletim yağları                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 03 07* | Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 03 08* | Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları                       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 03 09* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim   | A  |
|           | yağları                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 03 10* | Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları                          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 04     | Sintine Yağları                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 04 01* | Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden)    | A  |
|           | kaynaklanan sintine yağları                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 04 02* | İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan         | A  |
|           | sintine yağları                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 04 03* | Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 05     | Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 05 01* | Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar        | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 05 02* | Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar                          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 05 03* | Yakalayıcı (interseptör) çamurları                           | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 05 06* | Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ                             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 05 07* | Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su                        | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 05 08* | Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık      | A  |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 07     | Sıvı Yakıtların Atıkları                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 07 01* | Fuel-oil ve mazot                                            | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 07 02* | Benzin                                                       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 07 03* | Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)                            | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 08     | Başka bir şekilde tanımlanmamış yağ atıkları                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 08 01* | Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları                    | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 08 02* | Diğer emülsiyonlar                                           | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 08 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 14        | ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİ GAZLAR (07 VE   |    |
|           | 08 HARİÇ)                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 14 06     | Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici   |    |
|           | Gazlar                                                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 14 06 01* | Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC                               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 14 06 02* | Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 14 06 03* | Diğer çözücüler ve çözücü karışımları                        | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 14 06 04* | Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar        | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 14 06 05* | Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar           | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15        | ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER,   |    |
|           | SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01     | Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 01  | Kağıt ve karton ambalaj                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 02  | Plastik ambalaj                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 03  | Ahşap ambalaj                                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 04  | Metalik ambalaj                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 05  | Kompozit ambalaj                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 06  | Karışık ambalaj                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 07  | Cam ambalaj                                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 09  | Tekstil ambalaj                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 10* | Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli    | M  |
|           | maddelerle kontamine olmuş ambalajlar                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 01 11* | Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli        | M  |
|           | gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 02     | Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu  |    |
|           | Giysiler                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 02 02* | Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri  | M  |
|           | (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme  |    |
|           | bezleri, koruyucu giysiler                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 15 02 03  | 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme   |    |
|           | bezleri, koruyucu giysiler                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16        | LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01     | Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü     |    |
|           | Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi  |    |
|           | ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç)           |    |
|           | Kaynaklanan Atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 03  | Ömrünü tamamlamış lastikler                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 04* | Ömrünü tamamlamış araçlar                                    | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 06  | Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış    |    |
|           | araçlar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 07* | Yağ filtreleri                                               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 08* | Cıva içeren parçalar                                         | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 09* | PCB içeren parçalar                                          | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 10* | Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)                 | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 11* | Asbest içeren fren balataları                                | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 12  | 16 01 11 dışındaki fren balataları                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 13* | Fren sıvıları                                                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 14* | Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 15  | 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 16  | Sıvılaştırılmış gaz tankları                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 17  | Demir metaller                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 18  | Demir olmayan metaller                                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 19  | Plastik                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 20  | Cam                                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 21* | 16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki   | M  |
|           | tehlikeli parçalar                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 22  | Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 02     | Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 02 09* | PCB'ler içeren transformatörler ve kapasitörler              | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 02 10* | 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş  | M  |
|           | ıskarta ekipmanlar                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 02 11* | Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar        | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 02 12* | Serbest asbest içeren ıskarta ekipman                        | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 02 13* | 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki           | M  |
|           | tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 02 14  | 16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta    |    |
|           | ekipmanlar                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 02 15* | Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 02 16  | 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar|    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 03     | Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 03 03* | Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 03 04  | 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 03 05* | Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar                    | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 03 06  | 16 03 05 dışındaki organik atıklar                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 04     | Patlayıcı Atıklar                                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 04 01* | Mühimmat Atığı                                               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 04 02* | Havai fişek atıkları                                         | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 04 03* | Diğer patlayıcı atıklar                                      | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 05     | Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar|    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 05 04* | Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar     | M  |
|           | (halonlar dahil)                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 05 05  | 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 05 06* | Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli         | M  |
|           | maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren           |    |
|           | laboratuvar kimyasalları                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 05 07* | Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta     | M  |
|           | anorganik kimyasallar                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 05 08* | Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta     | M  |
|           | organik kimyasallar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 05 09  | 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli          |    |
|           | maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 06     | Piller ve Aküler                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 06 01* | Kurşunlu piller                                              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 06 02* | Nikel kadmiyum piller                                        | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 06 03* | Cıva içeren piller                                           | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 06 04  | Alkali piller (16 06 03 hariç)                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 06 05  | Diğer piller ve akümülatörler                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 06 06* | Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler      | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 07     | Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme             |    |
|           | İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç)           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 07 08* | Yağ içeren atıklar                                           | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 07 09* | Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar                      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 07 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 08     | Bitik Katalizörler                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 08 01  | Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da        |    |
|           | platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 08 02* | Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal       | M  |
|           | bileşenlerini içeren bitik katalizörler                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 08 03  | Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal    |    |
|           | bileşenleri içeren bitik katalizörler                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 08 04  | Bitik katalitik "cracking" katalizör sıvısı (16 08 07 hariç) |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 08 05* | Fosforik asit içeren bitik katalizörler                      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 08 06* | Katalizör olarak bitik sıvılar                               | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 08 07* | Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 09     | Oksitleyici Maddeler                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 09 01* | Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 09 02* | Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum     | A  |
|           | dikromat)                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 09 03* | Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)                       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 09 04* | Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 10     | Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 10 01* | Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 10 02  | 16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıkları                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 10 03* | Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler                 | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 10 04  | 16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 11     | Atık Astarlar ve Refraktörler                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 11 01* | Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler      | M  |
|           | içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 11 02  | 16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan       |    |
|           | karbon bazlı astar ve refraktörler                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 11 03* | Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler      | M  |
|           | içeren diğer astarlar ve refraktörler                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 11 04  | 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan       |    |
|           | diğer astar ve reflektörler                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 11 05* | Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli       | M  |
|           | maddeler içeren astarlar ve refraktörler                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 16 11 06  | 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden           |    |
|           | kaynaklanan astar ve reflektörler                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17        | İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN    |    |
|           | HAFRİYAT DAHİL)                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 01     | Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 01 01  | Beton                                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 01 02  | Tuğlalar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 01 03  | Kiremitler ve seramikler                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 01 06* | Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik   | M  |
|           | karışımları ya da ayrılmış grupları                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 01 07  | 17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik           |    |
|           | karışımları ya da ayrılmış grupları                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 02     | Ahşap, Cam ve Plastik                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 02 01  | Ahşap                                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 02 02  | Cam                                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 02 03  | Plastik                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 02 04* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle         | M  |
|           | kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 03     | Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 03 01* | Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar                      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 03 02  | 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 03 03* | Kömür katranı ve katranlı ürünler                            | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04     | Metaller (Alaşımları Dahil)                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 01  | Bakır, bronz, pirinç                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 02  | Alüminyum                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 03 | Kurşun                                                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 04  | Çinko                                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 05  | Demir ve çelik                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 06  | Kalay                                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 07  | Karışık metaller                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 09* | Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları          | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 10* | Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 04 11  | 17 04 10 dışındaki kablolar                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 05     | Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar  |    |
|           | ve Dip Tarama Çamurları                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 05 03* | Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 05 04 | 17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 05 05* | Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru                  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 05 06  | 17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 05 07* | Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı                   | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 05 08  | 17 05 07 dışındaki demiryolu çakılı                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 06     | Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 06 01* | Asbest içeren yalıtım malzemeleri                            | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 06 03* | Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler        | M  |
|           | içeren diğer yalıtım malzemeleri                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 06 04  | 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 06 05* | Asbest içeren inşaat malzemeleri                             | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 08     | Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 08 01* | Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat     | M  |
|           | malzemeleri                                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 08 02  | 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 09     | Diğer İnşaat ve Yıkım Atıkları                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 09 01* | Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları                         | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 09 02* | PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren      | M  |
|           | dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama       |    |
|           | malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB     |    |
|           | içeren kapasitörler)                                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 09 03* | Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları     | M  |
|           | (karışık atıklar dahil)                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 17 09 04  | 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve   |    |
|           | yıkım atıkları                                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18        | İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ               |    |
|           | ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA        |    |
|           | İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01     | İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme       |    |
|           | Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01 01  | Kesiciler (18 01 03 hariç)                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01 02  | Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve      |    |
|           | organları (18 01 03 hariç)                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01 03* | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı      | A  |
|           | özel işleme tabi olan atıklar                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01 04  | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı      |    |
|           | özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut    |    |
|           | alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01 06* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden        | M  |
|           | oluşan kimyasallar                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01 07  | 18 01 06 dışındaki kimyasallar                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01 08* | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar                             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01 09  | 18 01 08 dışındaki ilaçlar                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 01 10* | Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları                | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 02     | Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık  |    |
|           | Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 02 01  | Kesiciler (18 02 02 hariç)                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 02 02* | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı      | A  |
|           | özel işleme tabi olan atıklar                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 02 03  | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı      |    |
|           | özel işleme tabi olmayan atıklar                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 02 05* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden        | M  |
|           | oluşan kimyasallar                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 02 06  | 18 02 05 dışındaki kimyasallar                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 02 07* | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar                             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 18 02 08  | 18 02 07 dışındaki ilaçlar                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19        | ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA        |    |
|           | TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM      |    |
|           | İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01     | Atık Yakma veya Piroliz'den Kaynaklanan Atıklar              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 02  | Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 05* | Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 06* | Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer      | A  |
|           | sulu sıvı atıkları                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 07* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar                     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 10* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 11* | Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf                | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 12  | 19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 13* | Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül                          | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 14  | 19 01 13 dışındaki uçucu kül                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 15* | Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu                         | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 16  | 19 01 15 dışındaki kazan tozu                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 17* | Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları                   | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 18  | 19 01 17 dışındaki piroliz atıkları                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 19  | Akışkan yatak kumları                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02     | Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar    |    |
|           | (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 03  | Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile       |    |
|           | oluşmuş atıklar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 04* | En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile      | A  |
|           | oluşmuş atıklar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 05* | Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli       | M  |
|           | maddeler içeren çamurları                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 06  | 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden          |    |
|           | kaynaklanan çamurları                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 07* | Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar                    | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 08* | Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar             | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 09* | Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar             | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 10  | 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 11* | Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar                      | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 02 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 03     | Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar4                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 03 04* | Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar| A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 03 05  | 19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 03 06* | Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 03 07  | 19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 04     | Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden           |    |
|           | Kaynaklanan Atıklar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 04 01  | Vitrifiye edilmiş atıklar                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 04 02* | Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları                 | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 04 03* | Vitrifiye olmamış katılar                                    | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 04 04  | Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 05     | Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 05 01  | Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları|    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 05 02  | Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış            |    |
|           | fraksiyonları                                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 05 03  | Standart dışı kompost                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 05 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 06     | Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 06 03  | Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan       |    |
|           | sıvılar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 06 04  | Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan       |    |
|           | posalar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 06 05  | Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından        |    |
|           | kaynaklanan sıvılar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 06 06  | Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından       |    |
|           | kaynaklanan posalar                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 06 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 07     | Düzenli Depolama Sahası Süzüntü Suları                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 07 02* | Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı    | M  |
|           | suları                                                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 07 03  | 19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08     | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi        |    |
|           | Atıkları                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 01  | Elek üstü maddeler                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 02  | Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 05  | Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 06* | Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler          | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 07* | İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan        | A  |
|           | solüsyonlar ve çamurlar                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 08* | Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları                | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 09  | Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir       |    |
|           | yağlar içeren yağ karışımları ve gres                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 10* | 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ         | A  |
|           | karışımları ve gres                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 11* | Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan  | M  |
|           | tehlikeli maddeler içeren çamurlar                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 12  | 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik          |    |
|           | arıtılmasından kaynaklanan çamurlar                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 13* | Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından      | M  |
|           | kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 14  | 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle  |    |
|           | arıtılmasından kaynaklanan çamurlar                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 08 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 09     | İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun    |    |
|           | Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 09 01  | İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı       |    |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 09 02  | Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 09 03  | Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 09 04  | Kullanılmış aktif karbon                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 09 05  | Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 09 06  | İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan        |    |
|           | solüsyonlar ve çamurlar                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 09 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 10     | Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 10 01  | Demir ve çelik atıkları                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 10 02  | Demir olmayan atıklar                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 10 03* | Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar  | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 10 04  | 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 10 05* | Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar         | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 10 06  | 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 11     | Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 11 01* | Kullanılmış filtre killeri                                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 11 02* | Asit katranları                                              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 11 03* | Sulu sıvı atıklar                                            | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 11 04* | Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar     | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 11 05* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler   | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 11 06  | 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan   |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 11 07* | Baca gazı temizleme atıkları                                 | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 11 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12     | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik            |    |
|           | Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi,               |    |
|           | Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar|    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 01  | Kağıt ve karton                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 02  | Demir metali                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 03  | Demir dışı metal                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 04  | Plastik ve lastik                                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 05  | Cam                                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 06* | Tehlikeli maddeler içeren ahşap                              | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 07  | 19 12 06 dışındaki ahşap                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 08  | Tekstil malzemeleri                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 09  | Mineraller (örneğin kum, taşlar)                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 10  | Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 11* | Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli        | M  |
|           | maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 12 12  | 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden             |    |
|           | kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 13     | Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 13 01* | Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | atıklar                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 13 02  | 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 13 03* | Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren      | M  |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 13 04  | 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 13 05* | Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler    | M  |
|           | içeren çamurlar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 13 06  | 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan    |    |
|           | çamurlar                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 13 07* | Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler    | M  |
|           | içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 19 13 08  | 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan    |    |
|           | sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20        | AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL   |    |
|           | ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01     | Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 01  | Kağıt ve karton                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 02  | Cam                                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 08  | Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 10  | Giysiler                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 11  | Tekstil ürünleri                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 13* | Çözücüler                                                    | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 14* | Asitler                                                      | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 15* | Alkalinler                                                   | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 17* | Foto kimyasallar                                             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 19* | Pestisitler                                                  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 21* | Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar              | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 23* | Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar  | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 25  | Yenilebilir sıvı ve katı yağlar                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 26* | 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar                       | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 27* | Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar  | M  |
|           | ve reçineler                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 28  | 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve      |    |
|           | reçineler                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 29* | Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar                        | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 30  | 20 01 29 dışındaki deterjanlar                               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 31* | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar                             | A  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 32  | 20 01 31 dışındaki ilaçlar                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 33* | 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03'un altında geçen pil ve     | A  |
|           | akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış        |    |
|           | karışık pil ve akümülatörler                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 34  | 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 35* | 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren    | M  |
|           | ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 36  | 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli  |    |
|           | ve elektronik ekipmanlar                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 37* | Tehlikeli maddeler içeren ahşap                              | M  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 38  | 20 01 37 dışındaki ahşap                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 39  | Plastikler                                                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 40  | Metaller                                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 41  | Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar                       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 01 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 02     | Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 02 01  | Biyolojik olarak bozunabilir atıklar                         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 02 02  | Toprak ve taşlar                                             |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 02 03  | Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar                   |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 03     | Diğer Belediye Atıkları                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 03 01  | Karışık belediye atıkları                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 03 02  | Pazarlardan kaynaklanan atıklar                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 03 03  | Sokak temizleme kalıntıları                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 03 04  | Fosseptik çamurları                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 03 06  | Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar               |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 03 07  | Hacimli atıklar                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 20 03 99  | Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
 
----------------------------------------------
 
(1)  PCB, 27/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik'te tanımlanmaktadır.
 
(2)  Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.
 
(3)  Söz konusu olan geçiş metalleri skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal olarak listelenmektedir. Bu metaller yada bileşenleri tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış ise sözkonusu katalizör atığı "tehlikeli" olarak ele alınmalıdır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması bu geçiş metallerinden ve geçiş metalleri bileşimlerinden hangilerinin tehlikeli olduğunu belirtir.
(4)  Stabilizasyon işlemi atığın içerdiği bileşenlerin tehlikeliliğini değiştirir ve dolayısıyla tehlikeli atığı tehlikesiz atık haline dönüştürür. Katılaştırma işlemleri ise katkı maddelerinin kullanımı ile atığın kimyasal özelliklerini değiştirmeden yalnızca atıkların fiziki yapısını değiştirir (örneğin sıvıyı katı hale dönüştürür).
(5)  Stabilizasyon işlemi sonunda, tamamen tehlikesiz bileşenlere dönüşmeyen tehlikeli bileşenlerin kısa, orta ve uzun donemde çevreye salınabileceği durumlarda atık "kısmen stabilize edilmiş" olarak kabul edilir.
(6)  Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.
 
 
----------o----------