çevre danışmanlık ankara R.Gazete No. 27716
çevre danışmanlık R.G. Tarihi: 1.10.2010
 
Çevre ve Orman Bakanlığından:
  
ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA
TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA
UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
     Amaç ve kapsam
     MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi için alıcı ortama deşarj eden atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlerin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen teşvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının Bakanlıkça geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
     (2) Bu Yönetmelik, Çevre Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlayarak elektrik enerjisi gideri geri ödemesi alacak olan atıksu altyapı tesisi yönetimlerini ve birinci fıkradaki usul ve esaslarla ilgili iş ve işlemleri kapsar.
 
     Dayanak
     MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
     Tanımlar ve kısaltmalar
     MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
     a) Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri,
     b) Atıksu altyapı tesisi yönetimi: Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını, serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini, kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgeleri ile turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili kıldığı birimleri, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimleri ile diğer tesis işletmelerini,
     c) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
     ç) Biyolojik arıtma sistemleri: Atıksu bünyesinde bulunan organik ve kısmen de inorganik kirletici maddelerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaştırılmaları esasına dayanan metotları,
     d) Derin deniz deşarjı (DDD): Yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalışmaları ile tespit edilen alıcı ortamlarda denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden faydalanmak amacıyla atık suların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilmesini,
     e) Fazla ödeme: Enerji desteğinden yararlanması gerekenlere, yararlanması gereken tutarın üzerinde yapılan ödemeyi,
     f) Geri ödeme belgesi: Atıksu arıtma tesisi enerji gideri geri ödeme belgesini,
     g) Haksız ödeme: Enerji desteğinden yararlanmaması gerektiği halde yararlananlara yapılan ödemeyi,
     ğ) İleri arıtma sistemleri: Atık suyun kalitesini daha fazla iyileştirmek için uygulanan arıtma tiplerini,
     h) Kimyasal arıtma sistemleri: Kimyasal arıtma, atıksularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metotları,
     ı) SKKY: 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğini,
     ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Ödenek ve Geri Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar
 
     Ödenek
     MADDE 4 – (1) Atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Çevre Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda, Bakanlık bütçesine bu amaç için ayrıca konulacak ödenekten ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenir.
 
     Geri ödeme belgesinin verilmesi
     MADDE 5 – (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimleri, EK-1'de yer alan geri ödeme belgesini alabilmek için; aşağıda belirtilen koşulları sağlar ve istenen bilgi, belge ve dokümanları temin etmek suretiyle il çevre ve orman müdürlüklerine başvururlar. Noksansız olan başvuru dosyaları, geri ödeme belgesinin düzenlenmesi amacıyla Bakanlığa gönderilir. Verilen geri ödeme belgesi beş yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolan geri ödeme belgesi yenilenir.
     (2) Geri ödeme belgesi alabilmek için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.
     a) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerince, atıksularını arıtmak amacıyla bu Yönetmelikte tanımı yapılan biyolojik, kimyasal veya ileri arıtım yöntemlerinden herhangi birini kullanıyor veya bu arıtma tiplerinin sonrasında arıtılan atıksuları derin deniz deşarjı ile bertaraf ediyor olmak.
     b) Çevre Kanunu uyarınca alması gereken izin belgesini almış olmak; arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak ve SKKY ve mezkur Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan tebliğlerde yer alan hükümleri yerine getirmiş olmak.
     c) 27/4/2004 tarihinden sonra yapılan biyolojik, kimyasal ve ileri atıksu arıtma tesisleri, 31/12/2004 tarihinden sonra yapılan derin deniz deşarjları için proje onayı yaptırıldığına dair belgeyi sunmak.
     ç) Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair belgeyi ve elektrik aboneliğine dair sözleşmeyi sunmak.
     d) Valilikçe, il çevre ve orman müdürlüğü koordinasyonunda ve ilgili kurumların katılımı ile kurulacak teknik bir heyetin işletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığının teyit edildiğine dair yerinde inceleme raporunu sunmak.
     e) Geri ödeme belgesi ücreti makbuzunu sunmak.
     f) Ek-2'de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak.
 
     Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderinin bir kısmının geri ödenmesi
     MADDE 6 – (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderlerinin bir kısmının geri ödenmesi imkanından faydalanabilmeleri için;
     a) İkinci fıkrada belirtilen bilgi, belge ve dokümanları tamamlayarak oluşturdukları başvuru dosyası ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunmaları,
     b) İl çevre ve orman müdürlüklerince başvuru dosyasının noksansız olduğunun tespit edilmesi; ödenmemiş veya ödemesi tamamlanmamış faturaların dikkate alınmaması,
gerekir.
     (2) Başvuru dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır.
     a) Geri ödeme belgesi,
     b) Geri ödemenin talep edildiği elektrik enerjisinin kullanıldığı yıl içerisinde, SKKY ve mezkur Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan tebliğlere göre herhangi bir ceza almamış olduğuna veya cezaya neden olan aykırılığın süresi içerisinde giderildiğine dair il çevre ve orman müdürlüğünden alınan resmi yazı,
     c) Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,
     ç) EK-3'te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği,
     d) EK-4'te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği,
     e) İlgili döneme ait elektrik faturalarının tamamının ödendiğini gösterir belge.
     (3) Son başvuru süresinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmez.
 
     Geri ödemenin yapılması usulü
     MADDE 7 – (1) Arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı, atıksu altyapı tesisi yönetimleri tarafından bir önceki yıla ait atıksu arıtma tesislerinde kullanılan, vergiler ve kesintiler hariç tüketim bedeli üzerinden geri ödenir.
     (2) İl çevre ve orman müdürlüklerine yapılan başvurulardan uygun bulunanlar değerlendirilerek il genelindeki toplam talep miktarları, EK-5'te yer alan il genelinde enerji sarfiyatı tutar tablosu formu doldurularak her yıl Haziran ayı sonuna kadar Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne gönderilir. İllerden gelecek olan vergiler ve kesintiler hariç elektrik tüketim bedellerinin toplanması sonucunda, bu amaç için Bakanlık bütçesine konan ödenek miktarı ve her yıl Bakanlar Kurulu kararı esas alınarak geri ödeme miktarı belirlenir.
     (3) Belirlenen geri ödeme oranlarına göre Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanan ve il çevre ve orman müdürlükleri bütçelerine yapılacak toplam ödenek tahsisleri EK-6'da yer alan enerji desteği için il çevre ve orman müdürlüğü bütçelerine yapılacak ödenek aktarım tablosu doldurulduktan sonra ödenek gönderme belgesi düzenlenerek il çevre ve orman müdürlüklerinin hesaplarına Genel Müdürlükçe aktarılır ve Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlar dahilinde, tahsis edilen ödenekten il çevre ve orman müdürlüklerince geri ödeme işlemleri gerçekleştirilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
     Geri ödeme belgesinin iptal edilmesi
     MADDE 8 – (1) 5 inci madde gereğince verilen geri ödeme belgesi;
     a) Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken izin belgesinin geçerliliğini yitirmesi, SKKY hükümlerine ve mezkur Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan tebliğ hükümlerine uyulmaması,
     b) Enerji desteğinden haksız olarak yararlanılması,
hususlarından herhangi birinin tespit edilmesi ve söz konusu noksanlığın 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 inci maddesine göre verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda iptal edilir.
     (2) İşletme; iptalin gerçekleştiği döneme ait fatura tutarı da dahil olmak üzere, iptal tarihinden itibaren elektrik enerjisi desteğinden yararlanamaz.
 
     İnceleme ve denetim yetkisi
     MADDE 9 – (1) Bakanlıkça; SKKY ve alt düzenleyici işlemleri çerçevesinde veya gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme ve denetleme yapılır. Yapılan inceleme ve denetleme sonucunda 8 inci maddede belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi durumunda geri ödeme belgesi iptal edilir.
 
     İşletme veya tesis sahibinin değişmesi
     MADDE 10 – (1) İşletme sahibinin değişmesi halinde, geri ödeme belgesinde yer alan firma unvanın değiştirilmesi için Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. Bu değişikliğin onaylanmasını müteakip enerji desteğinden, belgede kayıtlı yeni firma yararlanabilir. Bu durumda elektrik enerjisi aboneliği de yeni firma adına yenilenir.
 
     Haksız yararlanma durumu
     MADDE 11 – (1) Enerji desteğinden "haksız ödeme" veya "fazla ödeme" olarak yararlanıldığının tespiti halinde, yapılan haksız veya fazla ödemeler genel hükümler çerçevesinde geri alınır.
 
     Yürürlük
     MADDE 12 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
     Yürütme
     MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
 

 
 
 
 

 
 
EK 3- TAAHHÜTNAME
 
BEYAN VE TAAHHÜT
 
 
     Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe istinaden atıksu arıtma tesisi enerji gideri geri ödemesinden yararlanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne yaptığım/yaptığımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir elektrik enerjisi desteğinden yararlanmadığımızı beyan; destek uygulamasının herhangi bir aşamasında hatalı ve yanlış ödeme yapılması veya yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde ise yararlanılan desteğin, genel hükümler çerçevesinde tahsil edileceğini,  kabul ve taahhüt ederiz.   
 
 
 
 
                                Kurum-Kuruluş ve İşletme Adı/Unvanı
                                        Yetkili imzalar
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
----------o----------