Yabata? M?hendislik, ?evre izinleri, ?evre dan??manl?k hizmeti, ?evre lisans?, ?evre y?netimi, ?evre i? tetkik denetimi, ?evre-sa?l?k-g?venlik denetimi (HSE) ve ?evre mevzuat? uygunluk ?al??malar?, i??i sa?l??? ve i? g?venli?i ile ilgili denetim konular?nda bilgi ve dokuz y?ll?k deneyim sahibidir. ?irketimiz, T?rk?e ve ?ngilizce olarak proje y?netebilmekte ve rapor haz?rlayabilmektedir. Yabata? M?hendislik, ?evre ve Orman Bakanl???'ndan al?nm?? ?evre Dan??manl?k Yeterlik Belgesi sahibidir.?evre izinleri ve ?evre lisanslar?
?evre dan??manl?k firmalar?
?irketimiz, yerel ve uluslararas? ?irketlere oldu?u gibi, devlet kurulu?lar?na da ?evre izinleri konusunda dan??manl?k hizmeti vermektedir. Uzmanlar?m?z proje gereklerine g?re mali ve teknik a??lardan en uygun ??z?mleri ?retmektedir.?evre dan??manl?k
?evre dan??manl?k firmalar?
Hizmetlerimizle ilgili daha detayl? bilgi edinebilmek i?in 'Hizmetler' k?sm?na bak?n?z.?evre dan??manl?k ankara
?evre dan??manl?k, ankara ?evre dan??manl?k, ?evre g?revlisi, ?evre  dan??manl?k firmalar?, ?evre dan??manl?k hizmeti, ankara ?evre dan??manl?k firmalar?, ?evre dan??manl?k ankara, ankara ?evre dan??manl?k firmas?.
Yabata? M?hendislik ?evre Dan??manl?k Ankara Yabata? M?hendislik ?evre Dan??manl?k Ankara Yabata? M?hendislik ?evre Dan??manl?k Ankara
?evre Dan??manl?k Yeterlik Belgesi B?ro Tescil Belgesi Material Flow Analysis and Eco-efficiency (Cleaner Production) Certificate
Yabata? M?hendislik ?evre Dan??manl?k Ankara Yabata? M?hendislik ?evre Dan??manl?k Ankara Yabata? M?hendislik ?evre Dan??manl?k Ankara
Ulusal Uzmanlar i?in, Temel Eko-verimlilik (Temiz ?retim) Sertifikalar? Eko-Verimlilik, ?evre Uygulamalar? ve AB ?evre Mevzuat?na Y?nelik Teorik ve Uygulamal? E?itim Sertifikas?