Kuruldu?u 2004 y?l?ndan beri farkl? sekt?rlerde ?retim yapan bir?ok firma ile ?al??m?? olan Yabata? M?hendislik, ?niversiteler ile i?birli?i kurarak ?al??malar?nda en etkin ve ekonomik ??z?mleri m??terilerine sunmaktad?r. Hizmet anlay??? ve kalitesi ile ?evre dan??manl?k sekt?r?ne y?n veren Yabata? M?hendislik titiz bir hizmet anlay??? i?inde ?al??an deneyimli personeli arac?l???yla edindi?i t?m birikimi m??terilerine sunmaktad?r.?evre dan??manl?k
?evre dan??manl?k firmalar?
Yabata? M?hendislik, ?evre izinleri, ?evre dan??manl?k hizmeti, ?evre lisans?, ?evre y?netimi, ?evre i? tetkik denetimi, ?evre-sa?l?k-g?venlik denetimi (HSE) ve ?evre mevzuat? uygunluk ?al??malar?, i??i sa?l??? ve i? g?venli?i ile ilgili denetim konular?nda bilgi ve dokuz y?ll?k deneyim sahibidir. ?irketimiz, T?rk?e ve ?ngilizce olarak proje y?netebilmekte ve rapor haz?rlayabilmektedir. Yabata? M?hendislik, ?evre ve Orman Bakanl???'ndan al?nm?? ?evre Dan??manl?k Yeterlik Belgesi sahibidir.?evre dan??manl?k
?evre dan??manl?k firmalar?
?irketimiz, yerel ve uluslararas? ?irketlere oldu?u gibi, devlet kurulu?lar?na da ?evre izinleri konusunda dan??manl?k hizmeti vermektedir. Uzmanlar?m?z proje gereklerine g?re mali ve teknik a??lardan en uygun ??z?mleri ?retmektedir.?evre dan??manl??i
?evre dan??manl?k firmalar?
Hizmetlerimizle ilgili daha detayl? bilgi edinebilmek i?in 'Hizmetler' k?sm?na bak?n?z.?evre dan??manl?k
?evre dan??manl?k firmalar?
?irketimiz, Gayri S?hhi M?esseseler (GSM) kapsam?na giren ?retim yerlerinin ?evre ?zinlerini ve A??lma Ruhsat? ?al??malar?n?, b?y?k bir titizlikle y?r?tmekte ve ?ok k?sa bir zamanda sonu?land?rabilmektedir. Elemanlar?m?z ?evre ve i? hukuku mevzuatlar?n? s?rekli takip etmekte, geli?meleri ve de?i?iklikleri ?al??t???m?z kurulu?lara en k?sa zamanda aktarmakta ve bu de?i?ikliklerle ilgili yap?lmas? gereken ?al??malar? yerine getirmektedir.?evre dan??manl???
?evre dan??manl?k firmalar?
A??lma Ruhsat? a?amas?nda, T.C. ?evre ve Orman Bakanl???'ndan al?nmas? gereken ?evre izinleri kapsam?nda Emisyon ?zin Belgesi ve Emisyon ?l??m Raporu, De?arj Kalite Kontrol Ruhsat?, T.C. ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???'ndan ??letme Ruhsat? al?nmas? s?recinde, i?letme belgesi, tesis i?i ?l??m, raporlama, haritalama, ba?vurular, dosya takipleri ve bakanl?k g?revlilerinin tesis ziyaretleri a?amalar?nda ?irketimiz m??terilerine k?sa zamanda sonu? veren bir anlay??la hizmet vermektedir.?evre dan??manl?k??
?evre dan??manl?k firmalar?
?irketimiz uluslararas? enerji ?irketlerine, yerel ve uluslararas? end?striyel ?reticilere ve kamu kurum ve kurulu?lar?na T?rkiye’de ve d?nyada hizmet verebilmektedir.?evre dan??manl???
?evre dan??manl?k firmalar?
Personelimiz, T?rkiye mevzuatlar? yan?nda D?nya Bankas?, Avrupa Birli?i, ABD Export-Import Bank (US-EXIM), IFC ve Overseas Private Investment Corporation (OPIC) gibi uluslararas? finans kurulu?lar?n?n ?evre standartlar?n? da yak?ndan izlemekte ve projelerinde uygulamaktad?r.?evre dan??manl?k ankara
tesco hairdryer russian bonded hair extensions human lace wigs ombre hair red can you get extensions with an undercut real hair extensions boar bristle hair brush uk can you braid relaxed hair clip hair lacewigsbuy review short wavy human hair wigs hair extensions uk hair extensions for thinning crown skin weft hair extensions reviews hair extensions uk