Kuruldu?u 2004 y?l?ndan beri farkl? sekt?rlerde ?retim yapan bir?ok firma ile ?al??m?? olan Yabata? M?hendislik, ?niversiteler ile i?birli?i kurarak ?al??malar?nda en etkin ve ekonomik ??z?mleri m??terilerine sunmaktad?r. Hizmet anlay??? ve kalitesi ile ?evre dan??manl?k sekt?r?ne y?n veren Yabata? M?hendislik titiz bir hizmet anlay??? i?inde ?al??an deneyimli personeli arac?l???yla edindi?i t?m birikimi m??terilerine sunmaktad?r.?evre dan??manl?k
?evre dan??manl?k firmalar?
Yabata? M?hendislik, ?evre izinleri, ?evre dan??manl?k hizmeti, ?evre lisans?, ?evre y?netimi, ?evre i? tetkik denetimi, ?evre-sa?l?k-g?venlik denetimi (HSE) ve ?evre mevzuat? uygunluk ?al??malar?, i??i sa?l??? ve i? g?venli?i ile ilgili denetim konular?nda bilgi ve dokuz y?ll?k deneyim sahibidir. ?irketimiz, T?rk?e ve ?ngilizce olarak proje y?netebilmekte ve rapor haz?rlayabilmektedir. Yabata? M?hendislik, ?evre ve Orman Bakanl???'ndan al?nm?? ?evre Dan??manl?k Yeterlik Belgesi sahibidir.?evre dan??manl?k
?evre dan??manl?k firmalar?
?irketimiz, yerel ve uluslararas? ?irketlere oldu?u gibi, devlet kurulu?lar?na da ?evre izinleri konusunda dan??manl?k hizmeti vermektedir. Uzmanlar?m?z proje gereklerine g?re mali ve teknik a??lardan en uygun ??z?mleri ?retmektedir.?evre dan??manl??i
?evre dan??manl?k firmalar?
Hizmetlerimizle ilgili daha detayl? bilgi edinebilmek i?in 'Hizmetler' k?sm?na bak?n?z.?evre dan??manl?k
?evre dan??manl?k firmalar?
?irketimiz, Gayri S?hhi M?esseseler (GSM) kapsam?na giren ?retim yerlerinin ?evre ?zinlerini ve A??lma Ruhsat? ?al??malar?n?, b?y?k bir titizlikle y?r?tmekte ve ?ok k?sa bir zamanda sonu?land?rabilmektedir. Elemanlar?m?z ?evre ve i? hukuku mevzuatlar?n? s?rekli takip etmekte, geli?meleri ve de?i?iklikleri ?al??t???m?z kurulu?lara en k?sa zamanda aktarmakta ve bu de?i?ikliklerle ilgili yap?lmas? gereken ?al??malar? yerine getirmektedir.?evre dan??manl???
?evre dan??manl?k firmalar?
A??lma Ruhsat? a?amas?nda, T.C. ?evre ve Orman Bakanl???'ndan al?nmas? gereken ?evre izinleri kapsam?nda Emisyon ?zin Belgesi ve Emisyon ?l??m Raporu, De?arj Kalite Kontrol Ruhsat?, T.C. ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???'ndan ??letme Ruhsat? al?nmas? s?recinde, i?letme belgesi, tesis i?i ?l??m, raporlama, haritalama, ba?vurular, dosya takipleri ve bakanl?k g?revlilerinin tesis ziyaretleri a?amalar?nda ?irketimiz m??terilerine k?sa zamanda sonu? veren bir anlay??la hizmet vermektedir.?evre dan??manl?k??
?evre dan??manl?k firmalar?
?irketimiz uluslararas? enerji ?irketlerine, yerel ve uluslararas? end?striyel ?reticilere ve kamu kurum ve kurulu?lar?na T?rkiye’de ve d?nyada hizmet verebilmektedir.?evre dan??manl???
?evre dan??manl?k firmalar?
Personelimiz, T?rkiye mevzuatlar? yan?nda D?nya Bankas?, Avrupa Birli?i, ABD Export-Import Bank (US-EXIM), IFC ve Overseas Private Investment Corporation (OPIC) gibi uluslararas? finans kurulu?lar?n?n ?evre standartlar?n? da yak?ndan izlemekte ve projelerinde uygulamaktad?r.?evre dan??manl?k ankara
After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.